De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:"— Transcript van de presentatie:

1 Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail: patrick.laureyns@ksz.fgov.be Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

2 2 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Structuur van de uiteenzetting nEvolutie van de rol van de KSZ nWijzigende context nEnkele bij deze evolutie betrokken sectoren nAanpassingen op juridisch vlak K.B.’s 15.10.2004 (B.S.14.12.2004 en B.S.27.12.2004) nKSZ als ‘multisectorale beheersinstelling’

3 3 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (1/13) De KSZ is de motor van E-government in de sociale sector, d.w.z. n zij zet de actoren in de Belgische sociale sector aan tot en ondersteunt ze bij -een effectieve en efficiënte dienstverlening met een minimum aan administratieve lasten en kosten voor alle betrokkenen, en waar mogelijk op eigen initiatief van de actoren -op een wijze die optimaal afgestemd is op de verschillende eindgebruikers van de diensten -door de permanente verbetering van hun (onderlinge) processen en relaties m.b.v. nieuwe technologieën (E-government) -vanuit een gemeenschappelijke, onderling overlegde visie n zij bevordert de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door de actoren in de Belgische sociale sector, zodat alle betrokkenen terecht vertrouwen kunnen hebben n zij stelt geïntegreerde, sectoroverschrijdende beleidsondersteunende gegevens ter beschikking van de beleidsvoerders en de onderzoekers

4 4 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (2/13) Actoren in de Belgische sociale sector n in de eerste plaats instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen in alle stelsels (zowel inning van bijdragen als toekenning van rechten) -de sociale bijstand -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s n maar ook instanties actief bij het beheer, de uitvoering of toekenning van bijvoorbeeld -de aanvullende pensioenen (tweede pijler) -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde

5 5 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (3/13) Toegang tot informatieservers n beschikbare servers -verwijzingsrepertorium -rijksregister -KSZ-registers -registers van de kandidaat-politieke vluchtelingen -centraal bestand van de SIS-kaarten en van de beroepskaarten -werkgeversrepertorium -loon- en arbeidstijdgegevensbank van de werknemers -DIMONA-gegevensbank van de werknemers n aangeboden diensten -interactieve raadpleging -raadpleging in massa -automatische mededeling van wijzigingen

6 6 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (4/13) Uitwisseling van elektronische attesten n gegevensstromen ingevolge de multifunctionele aangifte (DMFA) en de aangiften van sociale risico’s (ASR) n rechten van de zelfstandigen n rechten van de sociaal verzekerden in de werkloosheidssector n rechten van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagsector n rechten van de sociaal verzekerden in de sector geneeskundige verzorging en uitkeringen -bijdragebons -MAF (sociaal luik) en verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg -fiscale franchise n rechten van de sociaal verzekerden in de pensioensector -individuele pensioenrekening -pensioenkadaster -automatische opening van het recht op pensioen n rechten in de sector van de maatschappelijke steun – OCMW’s

7 7 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (5/13) Uitwisseling van elektronische attesten n rechten van de migrerende werknemers n bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de Gewesten en Gemeenschappen -kankeronderzoek – mammografie -onroerende voorheffing -milieubelasting n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij de provincies en gemeenten n afgeleide rechten van de sociaal verzekerden bij ondernemingen die belast zijn met opdrachten van algemeen belang, zoals openbaar vervoer n stromen voor de sociale inspectie n verminderingen van de werkgeversbijdragen in het kader van de aanwerving van langdurig werkzoekenden

8 8 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Rijksregister, Wachtregister en KSZ-register 107.465.114 DIMONA 79.116.585 LATG-DMFA en Werkgeversrepertorium 62.883.093 MAF sociaal en fiscaal luik 16.069.846 Bijdragebons en verzekering geneeskundige verzorging 14.676.167 Toename verwijzingsrepertorium 16.320.517 Rechten soc. verzekerden buiten de sociale zekerheid 12.301.939 OASIS 10.508.871 Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid 7.213.019 Bestand van de SIS- en de SAM-kaarten 3.566.054 Rechten van de soc.verz.i/d werkloosheidssector 15.957.289 Rechten soc. verzekerden in de kinderbijslagsector 7.912.516 Rechten soc. verzekerden in de pensioensector 6.073.720 Stromen ingevolge DMFA en ASR 14.187.472 WIGW 2.974.719 Begin en einde zelfstandigenactiviteit 536.053 Aansluiting OCMW’s in het KSZ-netwerk 223.412 Migrerende werknemers 328.087 1. Evolutie van de rol van de KSZ (6/13) 110100100010000100000100000010000000100000000 378,3 miljoen uitgewisselde berichten in 2004

9 9 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (7/13) Van stervormig netwerk in de sociale sector… rva riziv cimire rvp dosz rjv fbz fao adp rkw hvz rsvz rszppo rsz fod sz fod waso fondsen bestaanszek. Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid FEDMAN en Rijksregister intermutual. netwerk interUI netwerk

10 10 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (8/13) R FW R Gebruikers FW RR R Portaal R FTP R Isabel Vocale server FW R R Backbone R R KSZ … naar extranet van de sociale zekerheid

11 11 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (9/13) n extranet = netwerk gebruik makend van de protocols gebruikt in het internet, maar beperkt tot een gesloten groep gebruikers n functies extranet van de sociale zekerheid -mail -internet toegang -website hosting -file transfer -toegang tot de basisdiensten van het socialezekerheidsportaal -toegang tot de transacties beschikbaar op het socialezekerheidsportaal -toegang tot de eWorkspace van de sociale zekerheid -mogelijkheid tot gestructureerd berichtenverkeer met instanties extern aan de sociale zekerheid (gemeenten, werkgevers, sociaal verzekerden, …) via koppeling van het extranet van de sociale zekerheid met andere private netwerken of met internet via beveiligde protocols

12 12 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (10/13) Portaal van de sociale zekerheid

13 13 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (11/13) Portaal van de sociale zekerheid: 3 doelgroepen n sociaal verzekerden -informatie over de hele sociale zekerheid via een vraag- antwoordsysteem -webwijzer naar de instellingen van sociale zekerheid -transactie voor de raadpleging van de stand van zaken van het dossier bij het FSO voor de slachtoffers van de sluiting van een onderneming n ondernemingen -geharmoniseerde informatie, instructies, glossaria, XML-schema’s, demo-versies en testscenario’s voor de multi-functionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens en de aangiften van sociale risico’s -26 transacties (o.a. DMFA en ASR) -persoonlijke pagina voor elke werkgever n professionals van de sociale sector

14 14 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (12/13) Portaal van de sociale zekerheid: basisdiensten n geïntegreerd systeem voor user management tussen portaal van de sociale zekerheid en federaal portaal -systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van ondernemingen en hun vertegenwoordigers en aangestelden is uitgewerkt door sociale zekerheid en wordt ook gebruikt door federaal portaal -systeem voor beheer van de identificatie en authentisering van burgers, ambtenaren en medewerkers van de instellingen van sociale zekerheid is uitgewerkt door FEDICT en wordt gebruikt door portaal van de sociale zekerheid -geïntegreerd toegangsmachtigingssysteem

15 15 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 1. Evolutie van de rol van de KSZ (13/13) Portaal van de sociale zekerheid: basisdiensten n single sign on n ontvangstmelding n ticketing n logging n notificatie n persoonlijke pagina’s

16 16 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 2. Wijzigende context n regulering van de tweede pensioenpijler n nieuwe actoren worden betrokken bij de uitvoering van het sociaal beleid n moeilijkheid voor sommige sectoren om één uniek knooppunt met de KSZ aan te duiden n kostprijs van diensten verstrekt door onderaannemer van de Vereniging van de Sectorale Instellingen is hoog

17 17 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 3. Enkele bij deze evolutie betrokken sectoren n zorgverzekering in Vlaanderen n fondsen voor bestaanszekerheid n sectorale pensioenfondsen n externe preventiediensten n instellingen die aanvullende of afgeleide rechten toekennenbij de Gewesten, Gemeenschappen, provincies, gemeenten, instellingen belast met opdrachten algemeen belang, vb. -vermindering of vrijstelling onroerende voorheffing -vermindering of vrijstelling milieubelasting -gratis of goedkoper openbaar vervoer -…

18 18 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (1/6) n Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (zie www.ksz.fgov.be)www.ksz.fgov.be n Opbouw historisch rond 3 centrale thema’s: -wie? instellingen van sociale zekerheid -wat? verwerking sociale gegevens -waarvoor? toepassing sociale zekerheid n Conclusie: aanvankelijk nadruk sociale zekerheid

19 19 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (2/6) n Veralgemening van gebruik KSZ-diensten: bvb.art.11bis Kruispuntbankwet voor instanties die aanvullende rechten toekennen, bvb. - de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid, - de aanvullende rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde n Progressieve veralgemening van het gebruik van het Rijksregisternummer n Voor sectorale pensioenfondsen: art.113bis WAP 1) laat toegang tot het Rijksregister toe en 2) geeft toelating om het Rijksregisternummer als identificatiesleutel te gebruiken!

20 20 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (3/6) n art.2,1° Kruispuntbankwet geeft voor de uitvoering en toepassing ervan definitie van « sociale zekerheid » n art.2,2° « instellingen van sociale zekerheid » -> aanvullende pensioenen zijn GEEN sociale zekerheid n art.18 Kruispuntbankwet: Koning kan, bij in Ministerraad overlegd K.B.,het geheel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiende uit de wet en haar uitvoeringsmaatregelen uitbreiden tot andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid n Voor sectorale pensioenfondsen : K.B.15.10.2004 – B.S.14.12.2004 + erratum B.S.27.12.2004

21 21 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (4/6) n Waarom gelijkschakeling van de sectorale pensioenfondsen met instellingen van sociale zekerheid in de zin van de Kruispuntbankwet ? -> Voor praktische toepasbaarheid van de toepasselijk verklaarde artikelen Kruispuntbankwet -art.2,§1: welke artikelen Kruispuntbankwet toepasselijk verklaard op de pensioen- en solidariteitsinstellingen voor de uitvoering van de WAP

22 22 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (5/6) -art.2, §2, 1°: gelijkstelling pensioen- en solidariteitsinstellingen met een instelling van sociale zekerheid -art.2, §2, 2°: verwerkte gegevens gelijkgesteld met sociale gegevens -art.2, §2, 3°: uitvoering van WAP gelijkgesteld met toepassing van de sociale zekerheid -art.2, §3: nadere regels met betrekking tot inschakeling bepaald in gezamenlijk akkoord tussen de betrokken inrichter en de Kruispuntbank: -> bilateraal overleg met inrichter = centrale actor in het kader van het pensioenstelsel -art.2, §4: indien pensioen- of solidariteitstoezegging ingericht door een werkgever: vrijstelling van de verplichting om gegevens beschikbaar in het netwerk uitsluitend op te vragen bij Kruispuntbank

23 23 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 4. Aanpassingen op juridisch vlak (6/6) n Mogelijkheid voor de Kruispuntbank om de rol van sectorale beheersinstelling op te nemen: expliciet in K.B.4.2.1997 gewijzigd door art.1 K.B.15.10.2004 (B.S.27.12.2004): -regelt werking netwerk -bespreekt rol beheersinstelling

24 24 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (1/7) n KSZ als ‘multisectorale beheersinstelling’ voor -sectorale pensioenfondsen -fondsen voor bestaanszekerheid -externe preventiediensten -… n generiek concept n eerste toepassing: fonds voor bestaanszekerheid van ANPCB 218

25 25 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (2/7) n basisprincipes -mogelijkheid tot initialisatie van dossiers op basis van DIMONA - DMFA – werkgeversrepertorium -KSZ moet over minimaal instrumentarium beschikken om verdeling van gegevens naar juiste instelling binnen sector te kunnen doen •paritair comité en werkgeverscategorie •ad hoc zone in DMFA •werkgeversrepertorium -mededeling van sociale persoonsgegevens aan instellingen met naleving van het van finaliteitsbeginsel -doelstelling van wederkerigheid bij gegevensuitwisseling (op termijn): vb. datawarehouse arbeid / pensioenen pensioenkadaster individuele rekening

26 26 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (3/7) n basis voor de organisatie van de elektronische gegevens- uitwisseling is het verwijzingsrepertorium n bestaat uit drie onderling gerelateerde tabellen -de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) •geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes -de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) •geeft aan welke gegevens beschikbaar zijn in de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers -de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) •geeft aan welke gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers n klassieke functionaliteiten beheersinstelling -routering -toegangscontrole -automatische mededeling van gegevens

27 27 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (4/7) n mogelijke ondersteuning voor bvb. sectorale pensioenfondsen, fondsen voor bestaanszekerheid, externe preventiediensten, … -consultancy bij behoeftenonderzoek -begeleiding van opstellen en indienen machtigingsaanvraag Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid -beheer sectoraal verwijzingsrepertorium -initialiseren van dossier voor aangesloten instellingen -overmaken van noodzakelijke gegevens via 2 modi - pull - push -helpdesk

28 28 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (5/7) n mogelijke informatie -identificatiegegevens sociaal verzekerde (RR, KSZ-registers) -identificatiegegevens werkgever (werkgeversrepertorium, Kruispuntbank Ondernemingen) -begin en einde van tewerkstelling (DIMONA) -gegevensblok rond lonen en prestaties (DmfA) -gegevensblok rond aantal ‘gelijkstellingen’ (arbeidsongeschiktheid, tijdelijke werkloosheid, beroepsziekte, arbeidsongeval, jaarlijkse vakantie) -…

29 29 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (6/7) n timing -generiek systeem ‘multisectorale beheersinstelling’ is operationeel tegen derde trimester 2005 -ad hoc oplossing voor fonds voor bestaanszekerheid ANPCB 218 is operationeel -andere instellingen: in productie tweede trimester na datum van beslissing

30 30 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 5. KSZ als multisectorale beheersinstelling (7/7) Financiering n integratie van dossiers in multisectoraal verwijzingsrepertorium is gratis -ofwel automatische integratie op basis van DMFA-informatie -ofwel integratie van dossiers door fonds voor bestaanszekerheid, sectoraal pensioenfonds of externe preventiedienst n implementatie door fondsen voor bestaanszekerheid, sectorale pensioenfondsen, externe preventiediensten, … van noodzakelijke toepassingen voor gebruik van gegevensstromen volgens KSZ- standaarden (XML-berichten, geen client-server toepassing) is te hunnen laste n informatie is gratis voor instellingen van sociale zekerheid (art.16 Kruispuntbankwet)(oa fondsen voor bestaanszekerheid) en in principe betalend (0,0144 € per bericht in 2004) voor anderen; mogelijkheid tot nieuwe akkoorden in kader van het bestuursovereenkomst van de KSZ gesloten met de federale overheid n ad hoc ontwikkelingen moeten voorwerp uitmaken van voorafgaand bilateraal overleg inzake planning en eventuele facturatie n bijkomende diensten (helpdesk,…): modaliteiten te overleggen

31 31 KSZ-BCSS 03/02/2005 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Voor meer informatie n portaal van de sociale zekerheid -www.socialsecurity.be/default.htmwww.socialsecurity.be/default.htm n website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid -www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be

32 D@nk u voor uw aandacht ! Vragen ? KSZ-BCSS Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid


Download ppt "Evolutie van de dienstverlening van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Infosessie BVPI KSZ-BCSS 03/02/2005 Patrick Laureyns Programmaleider E-mail:"

Verwante presentaties


Ads door Google