De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM! INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart uur

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM! INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart uur"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM! INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur
Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

2 Continurooster OBS Ekke de Haan

3 Doelstelling De voorbereiding, besluitvorming en invoering van het continurooster verlopen volgens een transparante procedure.

4 Wat is een continurooster?
Bij een continurooster blijven alle leerlingen de hele dag op school. Er is één leerkracht de hele dag bij de kinderen. De leerkracht eet ook met de kinderen op school.

5 Uitgangspunten Beter leerklimaat
Schooltijden sluiten beter aan bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen

6 Leerklimaat 1 Door de invoering van andere schooltijden ontstaat een evenwichtiger spreiding van de lestijd over de dag en over de week. Hierdoor kunnen lessen beter worden ingevuld en ontstaat meer samenhang en structuur in de lesactiviteiten.

7 Leerklimaat 2 De kinderen blijven de hele dag in hun eigen groep met de eigen leerkracht. De schooldag wordt niet onderbroken door een middagpauze die met anderen en/of buiten de school wordt doorgebracht en waarna het soms moeilijk is om weer gefocust te raken op het schoolwerk.

8 Schoolklimaat 1 Het ‘agrarisch-schooltijdenmodel’ met een lange middagpauze en een vrije woensdagmiddag wordt door velen niet meer gezien als passend in de huidige tijd.

9 Schoolklimaat 2 Steeds meer kinderen maken gebruik van voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang die op verschillende manieren wordt aangeboden. Door de invoering van andere schooltijden ontstaat de mogelijkheid om dit te integreren tot een samenhangend dagarrangement

10 Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)
Nieuwe schooltijden worden warm onthaald in het Nederlandse basisonderwijs. Veel scholen (15%) zijn al overgegaan op nieuwe tijden óf zijn van plan dat de komende jaren te gaan doen (11%) . Ruim de helft van de scholen (55%) ziet mogelijkheden op de langere termijn. Slechts een minderheid van de scholen (19%) ziet niets in andere schooltijden.

11 Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)
Aandacht verschuift van continurooster naar 5 gelijke dagen De scholen die tot nu toe zijn overgestapt, hebben vooral voor het continurooster (56%) en het Hoorns model (30%) gekozen. Een minderheid (11%) ging tot nu toe over op het vijf-gelijke-dagenmodel. In de toekomst kantelt dat beeld. Van de scholen die de komende jaren overgaan, kiest bijna de helft (47%) voor het vijf-gelijke-dagenmodel.

12 Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)
Steeds meer scholen stappen over. Nieuwe tijden zijn de afgelopen jaren op steeds grotere schaal ingevoerd. Vooral in 2010 heeft de implementatie een hoge vlucht genomen. In dat jaar hebben ten opzichte van het jaar daarvoor, twee keer zoveel scholen de overstap gemaakt.

13 Huidige situatie Totaal ongeveer 6500 basisscholen in Nederland
In 2011 ongeveer 1000 scholen met een vorm van continurooster In 2012 waren dat er ongeveer 1500 De verwachting is dat in het komende schooljaar ( ) meer dan de helft van de scholen met een vorm van continurooster werkt.

14 Motieven 1. Kindgerichte motieven voeren de boventoon Een betere dagindelingen voor leerlingen is voor scholen het belangrijkste motief om over te gaan op andere tijden. 2. Een goede tweede is de overtuiging dat de lestijd effectiever kan worden aangewend.

15 Draagvlak Draagvlak onder ouders en personeel is essentieel. De belangrijkste randvoorwaarde voor een succesvolle invoering is een positieve houding van ouders ten aanzien van de nieuwe schooltijden. Ook het draagvlak onder het personeel wordt van groot belang geacht. Daarnaast zijn een hechte samenwerking met partners, een gedegen organisatie en voldoende tijd voor invoering van belang.

16 Knelpunten? Relatief veel scholen geven aan dat ze bij de overgang helemaal geen knelpunten hebben ervaren. Scholen die daar wel mee te maken hebben, geven aan dat de invoering van andere schooltijden kan stuiten op weerstand bij het eigen personeel. CAO-bepalingen met betrekking tot werktijden van personeel worden in dit verband specifiek genoemd.

17 Effecten De invoering van andere schooltijden heeft volgens de scholen vooral meer rust en regelmaat in de schooldag opgeleverd. Dat biedt volgens hen ook mogelijkheden om de lestijd effectiever te besteden. De nieuwe schooltijden leveren volgens een deel van de scholen ook winst op voor leerkrachten én voor de organisatie en invulling van de buitenschoolse opvang.

18 Modellen

19 Modellen Bioritme model; beste leertijd 10-12 & 15-17
Het 5 gelijke dagen model; vb – 14.00 3. ‘oneindig’ veel ander vormen van continuroosters

20 Vijf-gelijke-dagenmodel
Begin- en eindtijden van 8.30 tot uur (of variatie hierop) Korte middagpauze Geen vrije middagen Vijf identieke schooldagen, groep 1 vrijdags vrij Elke dag langere tijd na schooltijd Reguliere vakanties Geen aparte tussenschoolse opvang

21 Bioritme model Begin- en eindtijden leren volgt bioritme : leren & presteren, repeteren & verwerken Lange middagpauze van tot met opvang, inclusief lunch en ontspanning Vrije middagen woensdagmiddag (en onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag) Vakanties reguliere vakanties Langere opvangaanbod tussen de middag Team leerkrachten gebruiken middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing

22 7 tot 7-model en integraal kindcentrum
Openingstijden van 7.00 tot uur Aaneengesloten programma zonder vaste pauzes Geen vaste vrije middagen, wel mogelijkheid voor 4-daagse schoolweek Het gehele jaar open. Onderwijs en opvang worden afgewisseld in een integraal programma.

23 Meer opties Naast de hierboven genoemde modellen voor nieuwe schooltijden hanteren scholen ook andere, minder vergaande alternatieven voor de traditionele schooltijden, namelijk het continurooster en het Hoorns model. Deze modellen zijn niet zoals de voorgaande modellen ontstaan vanuit samenwerking met de kinderopvang, maar komen vooral voort uit organisatorische en bedrijfsmatige overwegingen van de school.

24 Continurooster Begin- en eindtijden eindtijd vaak iets eerder, veelal uur Vier dagen met een korte middagpauze Vrije woensdagmiddag (en de onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag) vrij Reguliere vakanties Buitenschoolse opvang, geen aparte tussenschoolse opvang, lunch vaak met leerkrachten in de klas

25 Het Hoorns model Traditionele schooltijden
Alle kinderen woensdagmiddag én vrijdagmiddag vrij Reguliere vakanties Op woensdag- en vrijdagmiddag langere naschoolse opvang Geleidelijke overgang naar 940 lesuren per leerjaar.

26 Ontwikkelingen In de toekomst verschuift de aandacht naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Bijna de helft van de scholen, die de komende jaren over wil gaan op andere schooltijden heeft een voorkeur voor dit model. Maar ook het continurooster blijft populair. De voorkeur voor het Hoorns model lijkt fors af te nemen. Het 7 tot 7 model en het bioritme model spelen vooralsnog een marginale rol.

27 Visie van de Basis Basisbreed kiezen voor hetzelfde model: Het 5-gelijke dagen-model ( Het christelijk onderwijs in Heerenveen heeft het 5-gelijke dagen-model vorig schooljaar in 1 keer ingevoerd bij alle scholen)

28 Huidige situatie bij de Basis
In totaal 23 scholen 4 scholen werken met een continurooster Volgend schooljaar zijn 7 scholen van plan om over te gaan op een continurooster. In de jaren daarna zijn de meeste andere scholen van plan om over te stappen.

29 Onze visie Veiligheid - Opbrengst gericht werken - Omgaan met verschillen – Openheid - Van elkaar leren – Ontwikkeling - Doorgaande lijn – Verbinding - Zelfverantwoordelijkheid

30 Onze keuze Het 5 gelijke dagen model - Duidelijkheid – veiligheid – vaste structuur – verbinding – doorgaande lijn – opbrengsten-

31 Voordelen school Voordelen school
Belangrijkste uitgangspunt – het kind Rust, regelmaat, ruimte Evenwichtige spreiding van de lessen Tussen de middag geen race tegen de klok Minder opstartproblemen in de middag Veiliger (maar 2 keer door het verkeer) Gemeenschapsgevoel door samen te eten Na schooltijd meer aangesloten tijd voor een zinvolle tijdsbesteding, dagarrangementen!! Meer ruimte bij de naschoolse opvang

32 Voordelen ouders Regelmaat in schooltijden
Werkgevers op woensdag en/of vrijdagmiddag ook parttimers beschikbaar Kinderopvang = regelmaat Geen piekdagen Sportverenigingen en andere instanties bieden we nieuwe kansen (activiteiten vroeg in de middag) Ruimte voor het samenwerkend leren in het TEAM

33 Nadelen Gewenningsfase team en leerlingen
In de eerste 4 jaar meer uren draaien dan nu Ouders moeten wennen en werktijden/oppastijden aanpassen

34 Een voorbeeld rooster Lesdag 8.30 uur – 14.00 uur als volgt verdeeld:
Les van 8.30 u – u / u Eerste pauze van uur – uur Tweede pauze van uur tot uur Lunchpauze van u – u Pauze van u – u Les van u – uur

35 Lestijden in schema Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 1
VRIJ 2 3 4 5 6 7 8

36 Procedure Informeren team, consensus bereiken
Informeren MR, consensus bereiken Samenstellen werkgroep (2 leerkrachten, MR-lid, OR-lid, ouder, directeur)

37 Taken werkgroep Informeren ouders via informatieavond
De ouders raadplegen (enquête) Presenteren resultaten onderzoek Adviseren school

38 Besluit tot invoering Het uiteindelijke besluit om tot invoering van het 5-gelijke-dagen-model over te gaan wordt genomen door de school en de MR. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht.

39 Tijdpad Februari 2014 informeren team en MR
Maart 2014 besluit nemen MR/Team Maart 2014 samenstellen werkgroep Maart 2014 informatieavond ouders April 2014 onderzoek ouders Mei 2014 presenteren resultaten onderzoek Mei 2014 advies werkgroep aan de school Mei 2014 besluiten tot wel/niet invoeren 5-gelijke-dagen-model door de MR en school

40 Vragen ?????


Download ppt "WELKOM! INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart uur"

Verwante presentaties


Ads door Google