De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genade, zo oneindig groot….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genade, zo oneindig groot…."— Transcript van de presentatie:

1 Genade, zo oneindig groot….
PAASLITURGIE 2016 | TEKST H.M. OLIE-VAN DOORNIK Genade, zo oneindig groot….

2 ZINGEN Psalm 118: 1 + 8 Laat ieder 's HEEREN goedheid loven; want goed is d' Oppermajesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Isrel nu Gods goedheid loven, en zeggen: ‘Roemt Gods majesteit; Zijn goedheid gaat het al te boven; Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!’

3 ZINGEN Psalm 118: 1 + 8 Gods rechterhand is hoogverheven; des HEEREN sterke rechterhand doet door haar daân de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door 's vijands zwaard niet sterven, maar leven, en des HEEREN daân, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk, tot Zijn eer, doen gadeslaan.

4 STEM Genade! Een kort woord. Waarvan we de lengte, breedte en diepte niet kunnen peilen. Zo groot is Gods reddende liefde. Zou je daar niet stil van worden…

5 ZINGEN Uit aller mond 78:1 + 4 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood, die voor mij U hebt gegeven, in de grootste zielenood, opdat ik niet hoop'loos sterven, maar uw heerlijkheid zou erven, duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

6 ZINGEN Uit aller mond 78:1 + 4 Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden, voor Uw bitt're, bange nood, voor Uw heilig, biddend strijden, voor Uw trouw tot in de dood, voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen; duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

7 STEM Wat een goedheid en genade klinkt hierin door. Wat een verwondering, niet de dood maar het leven! Het leven, daar zag het niet naar uit na de zondeval. De weg naar de boom des levens was afgesloten.

8 SCHRIFTLEZING Genesis 3:23 en 24 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij (Adam) genomen was. Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

9 GEDICHT DE MOEDERBELOFTE
Gods schone schepping werd door ons ontluisterd, wij hoorden naar de eerste leugenaar, die door de slang met sluwheid had gefluisterd: Wat God tot u gezegd heeft is niet waar. Wij namen, aten… alles werd verduisterd. De wereld was niet vredig meer en klaar. Wij werden door een enge band gekluisterd, gevangen door de helse moordenaar.

10 Toen vluchtten wij van ’s Heeren aangezicht.
De wind des daags deed onze harten beven. Wij sidderden voor Gods geducht gericht. Wij konden niet meer tot Gods glorie leven. Wij werden uit het paradijs verdreven, en nergens gloorde meer een glimp van licht. M. Nijsse

11 ZINGEN Psalm 51:3 't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren; mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren reeds van het uur van mijn ontvang'nis af. Zie, Gij hebt lust tot waarheid in 't gemoed; Gij, HEER’, Die weet, al wat ik heb misdreven, Gij, Die mijn geest met wijsheid had gevoed en in mijn ziel Uw Godd'lijk licht gegeven.

12 STEM Toch klonk toen al de stem van God: Er is een weg die tot het leven leidt. Er is nog genade. Ik heb uit Eva’s zaad een Man verkoren, Die zal voldoen aan Mijn gerechtigheid. Ik heb de wereld lief, die ligt verloren en in Mijn Zoon vindt u uw zaligheid.

13 ZINGEN Herv. Bundel 153: 1+3 God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

14 ZINGEN Herv. Bundel 153: 1+3 Heer’, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot Uw troon de weg ons weer ontsloten.

15 STEM Maar voordat de Heere Jezus kwam, moest er eerst nog heel wat bloed van dieren vloeien. Offers werden gebracht als teken voor de vergeving van de zonden. Alle wezen heen naar het Lam, Dat naar de aarde zou komen. Het Lam, Dat het grootste offer zou zijn dat er ooit gebracht is. Alleen achter het bloed van dat Lam zijn we veilig. Dat lezen we ook in Exodus 12, waar het Pascha wordt ingesteld, dat heen wijst naar de Heere Jezus Christus.

16 SCHRIFTLEZING Exodus 12:1-7, 13, 14 De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen.

17 U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan
U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

18 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

19 ZINGEN Psalm 103:4 Hij heeft voorheen aan Mozes Zijne wegen, aan Isrels zaad, tot hun behoud genegen, Zijn daân getoond, en trouw'lijk hen geleid. Barmhartig is de HEER’ en zeer genadig, schoon zwaar getergd, lankmoedig en weldadig; de HEER’ is groot van goedertierenheid.

20 GEDICHT Ons Paas-Lam Zoals de Israëlieten eens zich veilig wisten – de engel van ’t verderf ging aan hun deur voorbij – en het onmogelijk was dat zij zich in hun lot vergisten, als zij gehoorzaam deden al wat God hun zei….

21 doet ons niet langer beven, want ook ons Paas-Lam,
Zo mogen wij, met heel ons zondig leven, tóch weten dat de zaligheid ons wacht; de angst des doods doet ons niet langer beven, want ook ons Paas-Lam, Christus, is geslacht! Wie schuilt bij Hem, weet van dit ene teken: Zijn bloed is aan mijn levensdeur gestreken… Joke van Sliedregt

22 SCHRIFTLEZING Hebreeën 11:28 Door het geloof heeft Mozes het Pascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet zou treffen.

23 STEM God geeft een uitweg. Hij geeft bevelen die in onze ogen dwaas zijn. Hoe zouden enkele druppels bloed de dood tegen kunnen houden? God gaat Zijn wijze wegen.

24 GEDICHT Jezus Hogepriester Geen bloed van bokken of van stieren, waardoor de mens vergeving vond. Hoe gróót is God, hoe goedertieren, dat Hij Zijn Zóón naar d ’aarde zond. In ’t oude zien we reeds contouren van ’t nieuwe, ééuwige verbond: de weg, die Jezus moest volvoeren,

25 Hij heeft voor ons de brug geslagen om tot een heilig God te gaan;
met offerbloed de schuld gedragen en zo de weg tot God gebaand. Wij leven onder Zijn genade. Gods huis heeft nu een open poort. Er is geen enkele blokkade voor toegang tot dit toevluchtsoord. Geen bloed van bokken of van stieren. Dát offer is geschiedenis! Voor ééuwig mogen wij nu vieren, Dat Jezus Hogepriester is! Jelly Verwaal

26 ZINGEN Psalm 40:4 Brandofferen, noch offer voor de schuld, voldeden aan Uw eis noch eer. Toen zeid' Ik: ‘Zie, Ik kom, o HEER’; de rol des boeks is met Mijn naam vervuld. Mijn ziel, U opgedragen, wil U alleen behagen; Mijn liefd' en ijver brandt: Ik draag Uw heil'ge wet, die Gij de sterv'ling zet, in 't binnenst' ingewand.’

27 STEM Het Pascha werd de eeuwen door gevierd. Profeten voorzegden de komst van dat Ene Lam. Ook Jesaja profeteerde al: ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders’. Johannes de Doper wees Hem aan, als het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Ook Jezus vierde met Zijn discipelen het Pascha. Een lam werd geslacht. Terwijl het Lam in hun midden was.

28 SCHRIFTLEZING Lukas 22:15-20 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.

29 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

30 STEM Ik voor u, dat klinkt ook steeds door in het Avondmaalsformulier. Wij, die de dood verdiend hebben, krijgen het leven aangeboden! Niets van ons, alles uit Hem! We volgen Jezus op Zijn weg naar het kruis. Met eerbied en stilte in ons hart. Alleen moest Hij deze weg gaan, nee... alleen wilde Hij deze weg gaan!

31 ZINGEN Joh. De Heer 280: 1, 3 en 4 ‘t Is middernacht, en in de hof, buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof de Levensvorst; in Zijn gebeên doorworstelt Hij Zijn strijd alleen. ’t Is middernacht, maar Jezus waakt, en ’t zielelijden, dat Hij smaakt, bant uit Zijn hart de bede niet: Mijn Vader, dat Uw wil geschied’.

32 ZINGEN Joh. De Heer 280: 1, 3 en 4 ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart sterkt en verstaat de Man van smart, Die ’t enig lijden, dat Hij torst, ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

33 SCHRIFTLEZING Mattheüs 26:59-64 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. Maar ten slotte kwamen er twee valse getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel van God afbreken en hem in drie dagen opbouwen. En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen dezen tegen U? Maar Jezus zweeg.

34 GEDICHT Jezus zweeg… En Jezus zweeg, Hij deed Zijn mond niet open, zoals een schaap ter slachtbank wordt geleid. Zo kwam Zijn uur steeds dichterbij geslopen, maar Jezus zweeg. Hij wist: het is Mijn tijd. Pilatus was verwonderd: geen protesten?? Hoe kan dat nu, als Hij onschuldig is? Maar hoe ze Hem ook tot reactie presten, Hij zweeg. Een Lam, dat zeer geduldig is.

35 Het Lam werd Held. Hij werd de overwinnaar,
die in de overgave niet weerstreeft. Het juichend overwinningslied begint daar, waar je je leven aan de Vader geeft. Jelly Verwaal

36 SCHRIFTLEZING Lukas 23:1, 24, 33-35 En de hele menigte van hen stond op en leidde Hem naar Pilatus. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene van God.

37 ZINGEN Psalm 22:1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij', en brullend klaag in d' angsten die ik lij', dus fel geslagen? 't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen, Gij antwoordt niet; 't zij ik des nachts moog' kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet.

38 SCHRIFTLEZING Lukas 23:44-46 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.

39 STEM Op Golgotha klinkt het verlossende Woord uit de mond van de Redder van de wereld. Dat ene woord is krachtig genoeg om zondaren te verlossen van de vloek over de zonde. Het opent de deur naar een nieuwe hemel en aarde waar alles volmaakt zal zijn.

40 ZINGEN Joh. de Heer 836:1 + 2 Op die heuvel daarginds, stond een ruwhouten kruis, het symbool van vervloeking en schuld. Maar dat kruis werd de mens, tot het kostbaarst kleinood, daar Gods wet aan dat hout werd vervuld. Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer’ komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

41 ZINGEN Joh. de Heer 836:1 + 2 O, dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad, heeft een wond're bekoring en macht. Want Gods Zoon liet Zijn troon, Hij droeg smaadheid en hoon, om de vreugd’ die dat kruis voor ons bracht. Refrein: 'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis, tot de Heer’ komt en met Hem het loon, als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon.

42 STEM Ook toen waren er al geheime volgelingen van de Heere Jezus. Maar op deze ‘Goede Vrijdag’ komen ze naar voren. Jozef van Arimathea en Nicodemus, beiden lid van de Joodse Raad, nemen het lichaam van Jezus mee en ze geven Hem een eervolle begrafenis. Dan wordt het stil... De sabbat breekt aan.

43 SCHRIFTLEZING Mattheüs 28:1-10 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden.

44 Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

45 Toen zij weggingen om het aan Zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: Wees gegroet! Zij gingen naar Hem toe, grepen Zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: Wees niet bevreesd; ga heen, bericht Mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan, en daar zullen zij Mij zien..

46 ’t Is Pasen: Christus is verrezen in volle glans en majesteit.
GEDICHT Jezus leeft! ’t Is Pasen: Christus is verrezen in volle glans en majesteit. Hij heeft Zichzelf met kracht bewezen Gods Zoon te zijn in eeuwigheid. Hij heeft geleden, is gestorven, aan al Gods eisen is voldaan. Het leven is door Hem verworven. Ja, Hij is waarlijk opgestaan! Christien de Priester

47 ZINGEN Herv. Bundel 61:1 + 2 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, Die ten dode ging aan 't kruis halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis,

48 Prijst nu Christus in ons lied,
halleluja, Die in heerlijkheid gebiedt, Die aanvaardde kruis en graf, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

49 STEM ‘Kom en zie’, zo klonk de stem van de engel. Jezus leeft! Komt u mee? Geloven is komen. Komen tot wat God in Zijn Zoon tot stand heeft gebracht. Ondanks ons en zonder ons, wel voor ons. Zo is Gods werk. Wat een genade.

50 ZINGEN Uit aller mond 157:1,2 en 3 Gena van God, hoe loof ik u voor redding onverdiend. Verloren eens, gevonden nu, een blinde die mag zien. Genade toonde mij mijn schuld en heeft mij vrijgekocht. Gena heeft mij met dank vervuld, toen ik geloven mocht.

51 ZINGEN Uit aller mond 157:1,2 en 3 Door veel gevaren ging mijn reis, door tegenspoed en kruis. Genade heeft mij steeds geleid, genade brengt mij thuis.

52 SCHRIFTLEZING Efeze 2:4-6 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus..

53 STEM We hebben gehoord van genade, zo oneindig groot. Zo mogen we door genade uitzien naar die dag die komen zal.

54 GEDICHT Maranatha Op die laatste oordeelsdag, zal de hemel opengaan,
en in stralend, blinkend licht, Jezus op de wolken staan. Op die laatste oordeelsdag staat Gods nieuwe Rijk gereed, voor degene, die hier draagt Jezus’ witte bruiloftskleed.

55 Op die laatste oordeelsdag dan begint de eeuwigheid,
als de Heere met Zijn hand schapen van de bokken scheidt. zegt Hij allen het vonnis aan. Goddelozen zijn als gras die dan door vuur vergaan. komt Hij als de Bruidegom voor die Hem gelovig wacht. Maranatha... Jezus kom. Mies Vreugdenhil

56 ZINGEN Psalm 150: 1 en 3 Looft God, looft Zijn naam alom; looft Hem in Zijn heiligdom; looft des HEEREN grote macht, in de hemel Zijner kracht; looft Hem, om Zijn mogendheden, looft Hem, naar zo menig blijk van Zijn heerlijk koninkrijk, voor Zijn troon en hier beneden.

57 ZINGEN Psalm 150: 1 en 3 Looft God, naar Zijn hoog bevel, met het klinkend cimbelspel; looft Hem, op het schel metaal van de vrolijke cimbaal; looft de HEER; elk moet Hem eren, al wat geest en adem heeft; looft de HEER, Die eeuwig leeft; loft verheugd de HEER der heren!

58 In deze liturgie is bij de stem gebruik gemaakt van het boekje ‘Spreek tot mijn hart’, van ds. A.L. van Zwet.


Download ppt "Genade, zo oneindig groot…."

Verwante presentaties


Ads door Google