De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. ZONDAG 5 God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede Antw. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede a ; daarom moeten wij aan haar, óf door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. ZONDAG 5 God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede Antw. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede a ; daarom moeten wij aan haar, óf door."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 ZONDAG 5 God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede Antw. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede a ; daarom moeten wij aan haar, óf door onszelven, óf door een ander, volkomenlijk betalen b. 2

3 ZONDAG 6 de rechtvaardigheid Gods vorderde... de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a... 3

4 ZONDAG 16 Vr.40. Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen? Antw. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods a niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des Zoons Gods b. 4

5 Zijn toorn Gods rechtvaardige aard tevredengesteld "... Toen Hij (=Jezus) naar het kruis ging, bijna tweeduizend jaar geleden, stortte een heilige, rechtvaardige God Zijn toorn uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei: 'Het is volbracht', was Gods rechtvaardige aard tevredengesteld... God op dat moment 'verlof kreeg'...Je zou kunnen zeggen dat God op dat moment 'verlof kreeg' om de mensheid met liefde te behandelen zonder een zondig mens te hoeven verdelgen..." 5

6 6

7 7

8 16 Want ik schaam mij het evangelie niet... het Evangelie beschaamt mij niet 8

9 16...want het is een kracht Gods tot behoud... 9

10 16... voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen... Romeinen 10 10

11 11

12 12

13 13

14 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 14

15 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 2 De HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken... Psalm 98 15

16 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 7 Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid. Psalm 145 16

17 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 6 De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid. Psalm 97 17

18 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 13... want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Psalm 96 18

19 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 1 Bij U, HERE, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid... Psalm 31 19

20 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard... 31 Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft. Psalm 22 20

21 ZONDAG 4 Vr.11. Is dan God ook niet barmhartig? Antw. eist God is wel barmhartig a, maar Hij is ook rechtvaardig b ; daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde. 21

22 GERECHTIGHEID GODS 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. 21

23 23

24 3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. leven uit de dood! onvoorwaardelijke belofte 24

25 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. 25

26 5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid... 26

27 27

28 3... Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen? St.vert.: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? 28

29 4 Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen. 29

30 GODS RECHTVAARDIGHEID 5 Maar indien onze onrechtvaardigheid GODS RECHTVAARDIGHEID staaft, wat zullen wij dan zeggen?... 30

31 (...) 7... indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? 31

32 8 Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome? Het oordeel over dezen is welverdiend. 32

33 33

34 GERECHTIGHEID GODS 21 Thans is echter buiten de wet om GERECHTIGHEID GODS openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 34

35 GERECHTIGHEID GODS 22 en wel GERECHTIGHEID GODS door het geloof in [Jezus] Christus... 35

36 GERECHTIGHEID GODS 22 en wel GERECHTIGHEID GODS door het geloof in [Jezus] Christus... = VAN 8... en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises... Filippi 2 36

37 22... voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. St.Vert. + Conc. Version: allen, en over... tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 37

38 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods... 38

39 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 39

40 ‘door het geloof rechtvaardig’ Henk Medema “De zinsconstructie in vers 24 is niet eenvoudig; oppervlakkige lezing lijkt wel tot de conclusie te leiden dat allen gezondigd en allen gerechtvaardigd worden; dat lijkt op alverzoening! Uiteraard kan dat niet de bedoeling zijn...” 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 40

41 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. GELIJK ZO 18 Derhalve, GELIJK het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, ZO komt het ook door ÉÉN daad van gerechtigheid voor ALLE mensen tot rechtvaardiging ten leven. Romeinen 5 41

42 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed... Gr. hilasterion = verzoendeksel 42

43 ZIJN RECHTVAARDIGHEID 25... om ZIJN RECHTVAARDIGHEID te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; St.Vert.... tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods... 43

44 ZIJN RECHTVAARDIGHEID 26 om ZIJN RECHTVAARDIGHEID te tonen, in de tegenwoordige tijd... 44

45 26... zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. St.Vert.: VAN... opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof VAN Jezus is. 45

46 27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten... 46

47 47

48 30 Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid, die uit geloof is; 48

49 31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. 49

50 32 Waarom niet? 50

51 32... Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van [vermeende] werken. 51

52 32... Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 52

53 33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 53

54 (...) GODS GERECHTIGHEID GERECHTIGHEID GODS 3 Want onbekend met GODS GERECHTIGHEID en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de GERECHTIGHEID GODS niet onderworpen. 54

55 (eigen) werken(eigen) geloof 55

56 56


Download ppt "1. ZONDAG 5 God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede Antw. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede a ; daarom moeten wij aan haar, óf door."

Verwante presentaties


Ads door Google