De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuw proces voor Selectie en Plaatsing Désirée Schipper (Studielink)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuw proces voor Selectie en Plaatsing Désirée Schipper (Studielink)"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuw proces voor Selectie en Plaatsing Désirée Schipper (Studielink)

2 Aanleiding Het afschaffen van de centrale loting is geregeld in de wet KiV De centrale loting wordt afgeschaft per 1 oktober 2016, hetgeen betekent: –De laatste centrale loting plaatsvindt voor studiejaar 2016-2017 –De nieuwe systematiek ingaat per 1 oktober 2016, studiejaar 2017-2018 De nieuwe systematiek heeft als doel om: –De inhoudelijke match tussen student en opleiding te vergroten (en daarbij bij te dragen aan studiesucces) –Begrijpelijk, uitvoerbaar en betaalbaar te zijn voor zowel student als onderwijsinstelling Let op: start op tijd met voorbereidingen

3 Project selectie&plaatsing Op 14 oktober 2014 is de werkgroep Selectie&Plaats gestart met de uitwerking van het proces Deze werkgroep was een voortzetting van de kerngroep De voorstellen van de werkgroep werden besproken in de projectgroep en ter finale besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep (gevormd door het Keten Regie Overleg). De werk- en projectgroep bestaan uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, bonden (LSVb en ISO), OCW, de koepels (VH en VSNU), SIS-leveranciers en Studielink De werkgroep is 8 keer bijeen gekomen. De bijeenkomsten verschilden inhoudelijke qua zwaartepunt en waren grotendeels gebaseerd op een gezamenlijke issuelijst In de werkgroep werd onderscheid gemaakt in verschillende parallelgroepen: Parallelgroep Procesuitwerking Parallelgroep Systeemcommunicatie Parallelgroep Juridische vraagstukken

4 Verschillen huidige en toekomstige situatie Centrale loting – uitgevoerd door DUO (decentrale selectie door instellingen) Selectie&Plaatsing (geheel door instellingen) Onderscheid in studie- en opleidingsfixusGeen onderscheid, S&P per opleiding/instellingen (ISAT/BRIN) Aanmelden voor één fixus opleiding per studiejaarAanmelden voor twee selectieprocedures per studiejaar (m.u.v. limitatieve lijst waarvoor max. 1 aanmelding geldt) Gewogen lotingklassen en ministerplaatsen die verzekeren van een plaats (lotingklasse A) Geen lotingklassen. Selectie op basis van twee criteria, minimaal 1 betrekking op non-cognitieve eigenschappen Verschillende momenten waarop bewijsstukken vooropleidingseisen aangeleverd moeten zijn, anders verwijderd uit loting Houders van een BvT moeten voor een door de instelling vastgestelde datum hebben aangetoond te voldoen aan de vooropleidingseisen Uiterlijk 15 april identiteit geverifieerd, anders verwijderd uit loting Instelling verantwoordelijk voor vaststellen identiteit en moment waarop dit gebeurd, advies is dit onderdeel uit te laten maken van selectieprocedure Aanmelden landelijk mogelijk tot en met 15 meiAanmelden landelijk mogelijk tot en met 15 januari (datum die reeds voor verschillende decentrale selecties wordt gehanteerd) Loting wordt altijd uitgevoerdAlleen uitvoer van selectie indien capaciteit is overschreden, anders alle studenten plaats aangeboden en recht op SKC Uitslag loting landelijk op 16 juliUitslag selectie landelijk op 15 april Plaatsing op basis van -Decentraal geselecteerd -Direct geplaatst (lotingklasse A/ministerplaatsen) -Willekeurige trekking lotnummers Plaatsing op basis van rangnummer dat binnen onderwijscapaciteit valt Bezwaar&Beroep afgehandeld door DUO (m.b.t. decentrale selectie door instelling) Bezwaar&Beroep afgehandeld door instelling

5 Overeenkomsten huidige en toekomstige situatie Voor 1 september onderwijscapaciteit doorgeven door instelling Per 1 oktober kunnen studenten zich aanmelden Maximaal aantal keer deelnemen aan selectie per opleiding is landelijk gesteld op 3, de instelling kan dit beperken tot 1 of 2 keer bij desbetreffende opleiding aan die instelling Landelijke deadlines voor aanmelding en bekendmaking resultaten Student moet aan alle toelatingseisen voldoen om ingeschreven te kunnen worden Mogelijk om kans/deelname te laten corrigeren indien niet voldaan aan vooropleidingseisen door te zakken

6 Totaaloverzicht toekomstige proces –Voorbereidingen door instelling –Aanmelden selectieprocedure –Vaststellen capaciteit overschreden –Selectie uitvoeren (niet uitgewerkt) –Aanbieden plaats –Selectiepoging verbruikt –uitzonderingssituaties

7 Tijdlijn proces

8 noodprocedure Dit is een noodprocedure bij open plaatsen na de deadline (15-1) of na plaatsing (na 15-4) Aanvragen bij de minister, voorwaarden worden nog uitgewerkt (door VH, VSNU, OCW en studentenbonden) Uitwerking: –1 nieuwe ronde voor selectie –Keuze uit deadline is aan de opleiding: 1 mei of 1 juli –3 e kans binnen studiejaar voor student wordt mogelijk –Indien minder studenten dan capaciteit: rangnummers op volgorde van aanmelding. –Indien meer studenten: rangnummers op basis van selectie

9 Studielink Platform De relevante documenten zijn gepubliceerd op het Studielink Platform, zoals:Studielink Platform –Procesbeschrijvingen –Requirements Een adviesnotitie ‘Bezwaar&Beroep’, ontwikkeld door de Juridische werkgroep, verschijnt binnenkort

10 Toekomstige situatie

11 VOORBEREIDEN EN INRICHTEN Onderwijsinstelling

12 Bekendmaken fixus Besluiten tot fixus Communicatie met stakeholders en medezeggenschap Bekendmaken fixus: –CvB --> Melden bij de Minister (DUO) (voor 1 september) –Administratie / beheerder --> invoeren in dashboard Studielink (voor 15 september) Info over selectieproces op eigen website

13 Onderhouden opleiding met capaciteitsbeperking

14 AANMELDEN VOOR DE SELECTIEPROCEDURE (VTI) Studenten in Studielink

15 Deadlines 1 oktober: start inschrijving 15 januari: deadline aanmelding (VtI) voor de selectieprocedure 1 mei/1 juli: deadline aanmelding indien onderwijsinstelling toestemming heeft voor noodprocedure

16

17 Uitgevoerde controles Deadlines verstreken Door de minister aangewezen opleidingen: –Maar 1 selectie per jaar Maximum aantal selectie deelnames per jaar Maximum aantal selectie deelnames per opleiding (door de jaren heen) Maximum aantal selecties deelnames zoals vastgesteld door de onderwijsinstelling

18 VASTSTELLEN CAPACITEIT BEREIKT Studielink en onderwijsinstelling

19 Belangrijke datums en stappen 15 januari: deadline aanmelding –Studielink sluit de aanmelding om middernacht –Vastleggen selectie poging verbruikt –Opslaan tellingen in database 16 januari: onderwijsinstelling ontvangt bulkbericht met selectiekandidaten Onderwijsinstelling stelt vast of de capaciteit is bereikt

20 Capaciteit bereikt? Indien de capaciteit is bereikt start de onderwijsinstelling met het selectieproces Indien de capaciteit niet is bereikt: –Informeert de onderwijsinstelling de student dat er geen selectie plaatsvindt: De student krijgt op 15 april een plaats aangeboden –De onderwijsinstelling geeft alle kandidaten een rangnummer (at random of op volgorde van aanmelding) –Eventueel noodprocedure

21

22 UITVOEREN SELECTIE Onderwijsinstelling

23 TOEKENNEN EN DOORGEVEN RANGNUMMER Onderwijsinstelling

24 Deadline & aandachtspunten 14 april: deadline voor aanleveren rangnummers Alleen definitieve rangnummers aanleveren Alle kandidaten die hebben deelgenomen krijgen een rangnummer Rangnummers moeten uniek zijn binnen combinatie: –Instelling, opleiding, collegejaar, opleidingsvorm Geen rangnummers voor no-show: –Nb: kandidaat verbruikt wel selectiepoging Geen rangnummer betekent geen plaats!

25

26 AANBIEDEN PLAATS Studielink (namens de onderwijsinstelling)

27 Aanbieden plaats Identiteit student moet gecontroleerd zijn door de onderwijsinstelling voordat de plaatsing start Op 15 april stuurt Studielink alle studenten waarvoor een rangnummer is ontvangen informatie over hun rangnummer Studielink biedt studenten met de laagste (nog niet geplaatste) rangnummers die een actief verzoek hebben een plaats aan –Tot het maximum aantal plaatsen is uitgegeven

28

29 REAGEREN OP AANGEBODEN PLAATS (“ACCEPTEREN”) student

30

31

32

33

34 Reageren op aanbod plaats Student kan meer dan 1 plaats aangeboden krijgen, maar: –student mag maximaal 1 aanbod accepteren –Bij meerdere aangeboden plaatsen moet de student kiezen Student moet binnen 14 dagen accepteren, daarna vervalt het aanbod –Plaats gaat direct naar andere student Student kan ook weigeren

35 Reminder

36

37 Keuze bij meerdere plaatsen

38 CONTROLE EN CORRECTIE VERBRUIKTE SELECTIEPOGING Student, Studielink en onderwijsinstelling

39 Deadlines en stappen Een student heeft een selectiepoging verbruikt indien hij op de deadline een actief verzoek had –Dit zijn alle studenten die op 16 januari zijn aangeleverd 15 augustus stuurt Studielink de studenten een overzicht verbruikte selectiepogingen Student controleert en verzoekt eventueel voor 1 september correctie bij de onderwijsinstelling –Bijvoorbeeld als de student is gezakt voor het examen Onderwijsinstelling corrigeert voor 1 oktober

40

41 Procesbeschrijving Zie voor de procesbeschrijving het Studielink platformStudielink platform Voor aanvullende vragen kan worden gemaild naar het Studielink Kenniscentrum (kenniscentrum@studielink.nl)kenniscentrum@studielink.nl


Download ppt "Nieuw proces voor Selectie en Plaatsing Désirée Schipper (Studielink)"

Verwante presentaties


Ads door Google