De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen naar een nieuw studiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen naar een nieuw studiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Samen naar een nieuw studiejaar
Loting Samen naar een nieuw studiejaar

2 Te verwachten wetswijzigingen
Controversieel 100 % decentraal Afschaffen maximaal 3 keer centraal meeloten

3 100 % Decentraal voor ALLE opleidingen
Controversieel Niet eerder dan studiejaar Opgave voor 1 juni 2011 A kandidaten, ministersplaatsen en toegekende hardheidsclausule uitgeloot worden van het percentage afgehaald Selectiecriteria zoals reeds beschreven in de wet- en regelgeving (ruim baan voor talent) Het is een KEUZE, geen verplichting.

4 Meer dan 3 keer centraal loten voor alle opleidingen
Controversieel

5 Waar gaat het verder over vandaag
Centrale loting Decentrale selectie Studielink en Digid Communicatie tussen CBAP en instelling

6 Centrale loting

7 Wettelijke termijnen Voor studenten
Aanmelding door student voor een loting voor 15 mei Termijnen voor het insturen van bewijsstukken staan in een stroomschema in de brochure, via te downloaden Voor instellingen 1 december melding gewenste lotingsstudies 1 april terugmelding vanuit IB-Groep over aantal gegadigden 15 april definitieve vaststelling lotingsstudies Voor IB-Groep 1 mei melding naar student over definitieve vaststelling lotingsstudies

8 Voorwaarden selectieprocedure
De student moet voldoen aan de vooropleidingseisen. De student moet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen (15 mei verklaring). De student moet de Nederlandse taal beheersen. De student mag maar voor één opleiding meeloten.

9 Lotingsklassen Nederlands vwo, havo en mbo worden op basis van de cijferlijst / diploma ingedeeld in een bepaalde lotingsklasse.Dit zijn de reguliere diploma’s. Heeft de student naast een regulier diploma een andere vooropleiding die toelating geeft, dan volgt altijd indeling volgens het reguliere diploma.

10 Reguliere diploma’s (vwo, havo, mbo)
Indeling in lotingsklasse op basis van cijfergemiddelde: A hoger of gelijk aan 8 B lager dan 8 en hoger of gelijk 7,5 C lager dan 7,5 en hoger of gelijk 7 D lager dan 7 en hoger of gelijk 6,5 E lager dan 6,5

11 Niet-reguliere diploma’s
Indeling in lotingsklasse C Buitenlands diploma Toelatingsexamen HO Propedeuse HO Diploma

12 Laat examen bevoegd Alleen studenten die in het lopende jaar examen doen Als het bewijsstuk van de vooropleiding niet voor 23 juni( uitloop 5 juli) ingestuurd kan worden, dan mag de student uitstel van de inzendtermijn aanvragen. Uitstel tot 1 augustus Buitenlandse diploma’s Colloquium Doctum Propedeuse/Diploma WO Uitstel tot 1 september Staatsexamen VO MBO Beschikking VO oude stijl Propedeuse/Diploma HBO

13 Lotingsklasse A Rechtstreeks plaatsen, dus niet loten
Trend is steeds meer A kandidaten, vooral in het hbo -> mbo-ers Veel van deze studenten vragen uitstel inzendtermijn bewijsstukken Gevolgen voor decentrale selectie, want: Decentraal= max. 50% - A

14 Capaciteitsopgave Aantal inlotingen eerste lotingsronde
Als het aantal ingelotenen in de eerste ronde op verzoek van de instelling boven de capaciteit uitkomt, dan is het risico voor de instelling Als er niet gereserveerd wordt voor later in te sturen diploma’s, dan kan het aantal geplaatsten boven de capaciteit uit komen. Het risico hiervan ligt bij de instelling. Neem bij onduidelijkheid bij het invullen contact op met het CBAP. Opleidingsfixus aan 1 instelling Vastgestelde onderwijscapaciteit Opgave aantal inlotingen 1e lotingsronde Reserveringen Opleidingsnaam 100 ?? J/N

15 Naplaatsen Tot de opleiding ‘vol’ is
Uiterlijk tot 25 september, conform RAS: Artikel 21 lid 1 De gegadigde die is ingeloot, ontvangt een op naam gesteld bewijs van toelating. Dit bewijs van toelating heeft betrekking op het studiejaar waarvoor gegadigde zich heeft aangemeld, en op de opleiding waarvoor hij is ingeloot. Een bewijs van toelating wordt, behoudens artikel 25, niet later verstrekt dan 25 september. Artikel 25 lid 3 Indien het bestuur van de desbetreffende instelling daarmee instemt, kan de IB-Groep ook na 25 september een bewijs van toelating verstrekken. In dat geval kan de inschrijving ook na 1 oktober plaatsvinden.

16 Tweede loting Alleen als er geen uitgelote studenten van de eerste loting zijn Alleen voor studenten die uitgeloot zijn voor een andere opleiding Aanmelden binnen twee weken na bericht van uitloting via Studielink, te late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen Uitvoering in de eerste helft van augustus Op verzoek van instelling ook ophoging van capaciteit mogelijk

17 Wachtlijsten CBAP stelt wachtlijsten vast voor opleidingen waar mogelijk plaatsen onbenut kunnen blijven na de 1e en 2e loting Aanmelden voor wachtlijst via Studielink Plaatsing vòòr uitvoering 2e loting mogelijk na toestemming of uitdrukkelijk verzoek van de instelling. Buitenlandse studenten kunnen alleen geplaatst worden als toets Nederlands akkoord is.

18 Decentrale selectie

19 Doorgeven uitslagen Via studielink Conform uitleg in stappenplan, dus:
Decentraal geverifieerd (vnl buitenlandse studenten) Per student uniek volgnummer Taaleis Engels? Geef via Studielink door dat NL niet van toepassing is of stuur studentgegevens in bestand door aan contactpersoon Geselecteerd en niet geselecteerd/ niet meegedaan doorgeven Zelf aantal malen deelname bijhouden

20 Decentrale verificatie
Let op! Studenten die niet in Nederland wonen en geen Digid kunnen aanvragen moeten geverifieerd worden door de instelling aan de hand van een kopie paspoort. Verificatie moet voor 15 juni afgerond zijn. Geen verificatie= Geen deelname loting!!!!

21 &

22 Buitenlandse studenten
Decentrale verificatie voor 15 juni Indien mogelijk gebruik laten maken van Digid Communicatie vanuit CBAP alleen per brief Schriftelijke communicatie vanuit CBAP alleen in het Nederlands en het Engels 15 mei verklaring via Studielink, als alles akkoord is Vragen over buitenlandse diploma’s? Neem contact op met: Zilla Kremer

23 Noodprocedure 15 mei Vanaf 10 mei aparte aanmeldprocedure voor studenten die nog geen Digid hebben aangevraagd. Deze studenten kunnen zich via een invuldocument VOORLOPIG via de mail aanmelden bij het CBAP. De definitieve aanmelding moet binnen 5 werkdagen na 15 mei gedaan worden via Studielink. Het CBAP accordeert de aanmeldingen van studenten die de voorlopige aanmelding via de mail hebben gedaan. De noodprocedure geldt natuurlijk niet voor studenten met een buitenlands adres, aangezien deze studenten geen Digid kunnen aanvragen. Studenten die zich NIET voorlopig aangemeld hebben kunnen zich NIET beroepen op deze regeling. Instellingen met een decentrale selectie bepalen ZELF of de aanmelding decentraal al dan niet tijdig is.

24 Communicatie tussen CBAP en instelling
Bereikbaarheid Continuiteit in contacten Door wisselende samenstelling CBAP niet altijd mogelijk Mail en telefonie Gegevens contactpersonen worden nog bekend gemaakt.

25 Aanvullende informatie
Meer informatie over de lotingsprocedure is te vinden in de handleiding CBAP voor het Hoger Onderwijs via de beveiligde site van het zakelijk portaal.

26 Vragen?? Bel, mail of kom eens langs 050-599 87 86
Of neem contact op met onze relatiebeheerder in uw regio.


Download ppt "Samen naar een nieuw studiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google