De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loting 2011 – 2012 Procedure Aanmelding en loting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loting 2011 – 2012 Procedure Aanmelding en loting."— Transcript van de presentatie:

1 Loting 2011 – 2012 Procedure Aanmelding en loting

2 Wettelijke termijnen Voor studenten: Voor instellingen: Voor DUO:
Aanmelding voor een lotingstudie vóór 15 mei. Termijnen voor het insturen van bewijsstukken staan in een stroomschema in de brochure, via te downloaden. Voor instellingen: 1 december melding (voorlopige) lotingsstudies. 1 april terugmelding vanuit DUO over aantal gegadigden. 15 april opgave definitieve lotingsstudies. Voor DUO: 1 mei melding naar student over vaststelling definitieve lotingsstudies.

3 Voorwaarden selectieprocedure
De student moet voldoen aan de vooropleidingseisen. De student moet gaan voldoen aan de nadere vooropleidingseisen (15 mei verklaring). Niet voor diploma te behalen in 2011. De student moet de Nederlandse taal beheersen. De student mag maar voor één opleiding meeloten.

4 Communicatie tussen CBAP en instelling
Opgave Decentrale selectie. Vaststelling lotingsstudie. Opgave extra inloting en Contactpersonen.

5 Procedure decentrale selectie
Voor 1 juni voorafgaand aan het betreffende studiejaar: Instellingen geven door voor welke opleidingen een decentrale selectieprocedure geldt. (incl. selectiecriteria) Vanaf half november: Studielink levert de aanmeldingsgegevens aan de instellingen. Voor 15 juni Instellingen geven het resultaat door via Studielink aan de gegadigden en aan DUO.

6 Vaststelling lotingsstudie
Vóór 1 december: Opgave door de instellingen. Vóór 1 april: Terugmelding aantal aanmeldingen door CBAP. Uiterlijk 15 april: Definitieve opgave door instelling. 1 mei: Definitief vaststellen van lotingsstudies.

7 Opgave extra inloting - Contactpersonen
Om late naplaatsingen te voorkomen kan de instelling in de 1e lotingsronde meer studenten laten inloten en/of niet te reserveren voor gegadigden die nog niet examenbevoegd zijn. Begin juni ontvangt de instelling een invuldocument om dit op te geven. Als hierdoor de onderwijscapaciteit wordt overschreden is het risico geheel voor de instelling. (Neem bij onduidelijkheid bij het invullen contact op met het CBAP) Bij het invuldocument is tevens een overzicht met de contactpersonen van het CBAP voor de verschillende opleidingen.

8 Centrale aanmelding hoe en wanneer?
Aanvragen DigiD met sms functie. of via internetsite van de instelling. Wanneer? Lotingsopleidingen vóór 15 mei. Decentrale selectie: (meestal) vóór 15 januari. Aanvragen Studiefinanciering:

9 Buitenlandse studenten
Decentrale verificatie (uiterlijk 15 juni). Geen verificatie = Geen deelname loting!!!! Indien mogelijk gebruik laten maken van Digid. Communicatie vanuit CBAP alleen per brief. Schriftelijke communicatie vanuit CBAP alleen in het Nederlands en het Engels. 15 mei verklaring via Studielink. Vragen over buitenlandse diploma’s? Neem contact op met: Zilla Kremer

10 & Noodprocedure 15 mei Vanaf 9 mei is er een aparte aanmeldprocedure voor studenten die nog geen Digid hebben aangevraagd 

11 Vervolg Noodprocedure 15 mei
Deze studenten kunnen zich via een invuldocument voorlopig via de mail aanmelden bij het CBAP. De definitieve aanmelding moet binnen 5 werkdagen na 15 mei gedaan worden via Studielink. Het CBAP accordeert de aanmeldingen van studenten die de voorlopige aanmelding via de mail hebben gedaan. Studenten met een buitenlands adres kunnen hun verzoek tot inschrijving (zonder Digid) gewoon via Studielink insturen. (uiterlijk 15/5 tot uur) Studenten die zich niet voorlopig aangemeld hebben kunnen zich niet beroepen op deze regeling. Instellingen met een decentrale selectie bepalen zelf of de aanmelding decentraal al dan niet tijdig is.

12 Loting 2011-2012 Indeling in lotingsklasse. Laat examenbevoegd.
Uitslagen Decentrale selectie. Eerste loting. Eventuele Tweede loting. Eventuele Wachtlijst.

13 Lotingsklassen Nederlands vwo, havo en mbo worden op basis van de cijferlijst / diploma ingedeeld in een bepaalde lotingsklasse. Dit zijn de reguliere diploma’s. Heeft de student naast een regulier diploma een andere vooropleiding die toelating geeft, dan volgt altijd indeling volgens het reguliere diploma.

14 Reguliere diploma’s (vwo, havo, mbo)
Indeling in lotingsklasse op basis van cijfergemiddelde: A hoger of gelijk aan 8 (Rechtstreeks geplaatst) B lager dan 8 en hoger of gelijk 7,5 C lager dan 7,5 en hoger of gelijk 7 D lager dan 7 en hoger of gelijk 6,5 E lager dan 6,5

15 Niet-reguliere diploma’s
Indeling in lotingsklasse C: Buitenlands diploma. Colloquium Doctum (Toelatingsexamen). HO Propedeuse. HO Diploma.

16 Laat examen bevoegd (1) Als het bewijsstuk van de vooropleiding niet voor 23 juni (uitloop 5 juli) ingestuurd kan worden, dan mag de student: Uitstel van de inzendtermijn aanvragen (kaart verlate inzending). Alleen studenten die in het lopende studiejaar eindexamen doen mogen uitstel van de inzendtermijn aanvragen. Schoolexamens uiterlijk 5 juli 

17 Laat examen bevoegd (2) Uitstel tot 1 augustus (uitloop 15/8)
Buitenlandse diploma’s Colloquium Doctum Propedeuse/Diploma WO Uitstel tot 1 september (uitloop 15/9) Staatsexamen VO MBO Beschikking VO oude stijl Propedeuse/Diploma HBO

18 Lotingsklasse A Rechtstreeks plaatsen, dus niet loten.
Trend is steeds meer A kandidaten, vooral mbo-ers. Veel van deze studenten vragen uitstel inzendtermijn bewijsstukken. Gevolgen voor decentrale selectie, want: Decentraal= max. 50% - A. Plaatsing A gaat voor plaatsing via decentrale selectie

19 Doorgeven uitslagen Decentrale selectie
Via studielink. Conform uitleg in stappenplan, dus: Decentraal geverifieerd (vnl buitenlandse studenten). Per student uniek volgnummer. Taaleis Engels? Geef via Studielink door dat NL niet van toepassing is of stuur studentgegevens in bestand door aan contactpersoon. Geselecteerd en niet geselecteerd/ niet meegedaan doorgeven. Zelf aantal malen deelname bijhouden.

20 Eerste loting Bewijsstukken vooropleiding moeten uiterlijk 5 juli ontvangen zijn, tenzij uitstel aangevraagd en mogelijk is. Vooraf aan de uitvoering van de eerste loting eerst aanmeldingen intrekken van studenten die niet voldoen aan de eisen. Uitslag loting per post en via studielink op 14 juli 2011.

21 Naplaatsingen In augustus / september kunnen uitgelote studenten door wijzigingen alsnog worden ingeloot. Student doet automatisch mee met naplaatsing, tenzij de student zelf zijn / haar aanmelding intrekt. Uiterlijk tot 25 september.

22 Tweede loting Als alle gegadigden zijn geplaatst voor de eerste loting en er geen uitgelotenen meer zijn en plaatsen over volgt een tweede loting. De tweede loting van een opleiding is alleen voor studenten die uitgeloot zijn voor een andere opleiding. Aanmelden moet binnen twee weken na bericht van uitloting via Studielink, te late aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Uitvoering in de eerste helft van augustus.

23 Wachtlijst Het CBAP stelt wachtlijsten vast voor opleidingen waar mogelijk plaatsen onbenut blijven na de 1e en 2e loting. Studenten die zich te laat (na 15 mei) aanmelden voor een lotingstudie worden op de (mogelijke) wachtlijst geplaatst. Student ontvangt wel een afkeur bericht via Studielink en een brief van het CBAP. Buitenlandse studenten kunnen alleen geplaatst worden als toets Nederlands akkoord is.

24 Ingeloot Bewijs van toelating:
Als een student is ingeloot ontvangt hij/zij een Bewijs van toelating. Hiermee kan hij/zij zich inschrijven bij de toegewezen instelling. De student moet nog wel zijn inschrijving in Studielink vervolgen. (Voor het inschrijven geldt een termijn van vier weken na dagtekening) Uitslag / matdatum uitslag loting = 14 juli 2011

25 Uitgeloot Na uitloting ontvangt de a.s. student hierover schriftelijk bericht. Zonder tegenbericht blijft de a.s. student gewoon meedoen met de naplaatsingen. De a.s. student krijgt ook de mogelijkheid zich aan te melden voor een opleiding waarvoor een tweede loting is vastgesteld. Een overzicht van de (mogelijke) opleidingen met een tweede loting staat na 5 juli op

26 Aanvullende informatie
Meer informatie over de lotingsprocedure is te vinden in de handleiding CBAP voor het Hoger Onderwijs via het zakelijk deel van de web-site van DUO. Naar IB-Groep.nl  “zakelijk”  HBO of universiteit  aanmelding en loting  informatieve documenten.

27 Contact E-mail cbap-box@duo.nl
Telefoon: 050– uur – uur Faxnummer CBAP: Informatie: Internet: Of neem contact op met onze relatiebeheerder in uw regio.


Download ppt "Loting 2011 – 2012 Procedure Aanmelding en loting."

Verwante presentaties


Ads door Google