De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgbehoevenden en woonoverlast Verplicht medicijngebruik en andere mogelijkheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgbehoevenden en woonoverlast Verplicht medicijngebruik en andere mogelijkheden."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgbehoevenden en woonoverlast Verplicht medicijngebruik en andere mogelijkheden

2 Praktijk casus: Huurster is overtuigd dat buren uit het trappenhuis voodoo op haar uitoefenen waardoor ze niet kan slapen. Ze hoort stemmen en denkt dat de buren haar in stukken willen hakken. Mevrouw is eerder gestopt met medicatie. Zij wilde geen medicijnen meer nemen vanwege de kosten. De wanen zijn teruggekeerd. Samen met de GGZ zijn er huisbezoeken gedaan en is afgesproken met mevrouw dat zij opnieuw medicatie zal gaan nemen. Er wordt een bijlage aan het huurcontract getekend waarin afspraken worden vastgelegd.

3 Omdat de huurster haar ziekte nog niet erkent, wordt het belang van medicijngebruik op haar slapeloosheid gericht. Wel wordt haar duidelijk gemaakt dat zij wanneer ze niet meewerkt, ze het risico op een juridische procedure neemt waarna zij dakloos zou kunnen worden. De afspraak die gemaakt wordt is (naast de standaard verplichtingen uit het huurcontract): Huurder is verplicht om actief mee te werken aan de aan haar geboden hulpverlening, meer in het bijzonder het innemen en blijven innemen van de voorgeschreven medicatie, totdat de hulpverlening aangeeft dat dit niet meer nodig is; Daarnaast wordt een document getekend tussen GGZ en cliënt/huurster waarin zij bij voorbaat toestemming geeft aan de GGZ om ons te informeren wanneer zij stopt met de medicatie.

4 Verbod verwerking bijzondere persoonsgegevens: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Artikel 16: “De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf. Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.”

5 Artikel 23 Wbp: “ 1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16, te verwerken niet van toepassing voor zover: a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene; …” Toestemming betrokkene verwerking bijzondere persoonsgegevens:

6 Toestemming tussen cliënt/huurder en GGZ: VERKLARING TOESTEMMING VERWERKEN PERSOONLIJKE GEGEVENS ex artikel 23 lid 1 sub a Wbp alsmede art. 8 sub a Wbp: Ik, X, geboren …, geef hierbij mijn ondubbelzinnige toestemming aan zorgverleninginstantie Y om mijn verhuurder Woningstichting Eigen Haard te informeren dan wel gegevens te verstrekken aangaande de voortgang van mijn behandeling. Meer in het bijzonder geef ik mijn ondubbelzinnige toestemming aan zorgverleninginstantie Y om Eigen Haard te informeren indien er geconstateerd wordt dat ik de mij aanbevolen medicatie niet inneem. Deze gegevens worden enkel en alleen verstrekt in mijn eigen belang, dit belang is gelegen in het behoud van mijn huurwoning van Eigen Haard.

7 Bijlage tussen cliënt/huurder en Eigen Haard (1): Huurder heeft op datum xxx een huurovereenkomst met Eigen Haard afgesloten voor de woning aan het adres xxx te Amsterdam. Overlast Huurder heeft een ernstig conflict gehad met één van haar buren in haar portiek, tevens huurder(s) van Eigen Haard. Er is een onhoudbare situatie ontstaan, dit kan en wenst Eigen Haard niet te accepteren. Eigen Haard dient in te staan voor het rustig woongenot van haar huurders, dit werd ernstig verstoord. Om verdere escalatie tussen huurders te voorkomen heeft Eigen Haard huurder, onder de hieronder bepaalde voorwaarden vervangende woonruimte aangeboden. Huurder heeft dit aanbod geaccepteerd.

8 Bijlage tussen cliënt/huurder en Eigen Haard (2): Partijen komen aanvullend overeen dat: Huurder en leden van zijn/haar huishouding zich als een goed huurder zullen gedragen; Huurder, leden van zijn/haar huishouding dan wel derden die zich met goedvinden van huurder in of rond het gehuurde bevinden op geen enkele manier gevaar, hinder of overlast zullen veroorzaken tegenover omwonenden; Huurder en leden van zijn/haar huishouding zich op een gepaste en respectvolle wijze zullen gedragen jegens omwonenden; Het huurder bekend is dat Eigen Haard dient in te staan voor rustig woongenot van de direct omwonenden van huurder, dit zijn tevens huurders van Eigen Haard; Huurder en leden van zijn/haar huishouding alle noodzakelijke inspanningen verrichten en aanwijzingen van Eigen Haard opvolgen om overlast te voorkomen; Huurder verplicht is om actief mee te werken aan de aan haar geboden hulpverlening, meer in het bijzonder het innemen en blijven innemen van de voorgeschreven medicatie, totdat de hulpverlening aangeeft dat dit niet meer nodig is;

9 Bijlage tussen cliënt/huurder en Eigen Haard (3): Deze bijlage dient als aanvulling op de huurovereenkomst, de algemene huurvoorwaarden en de wettelijke verplichtingen die al op huurder rusten. Overtreding van bovengenoemde bepalingen levert een ontbinding rechtvaardigende tekortkoming op. Eigen Haard zal dan, indien nodig met vooraankondiging, zo spoedig mogelijk een vordering ter ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde instellen bij de rechtbank Amsterdam. De kosten van die procedure komen geheel voor rekening van huurder.

10


Download ppt "Zorgbehoevenden en woonoverlast Verplicht medicijngebruik en andere mogelijkheden."

Verwante presentaties


Ads door Google