De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERNEMERSFONDS TEYLINGEN Commissie BFT 2 september 2015 Ondernemersfonds Teylingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERNEMERSFONDS TEYLINGEN Commissie BFT 2 september 2015 Ondernemersfonds Teylingen."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERNEMERSFONDS TEYLINGEN Commissie BFT 2 september 2015 Ondernemersfonds Teylingen

2 Aanleiding Ondernemersfonds Ondernemersfonds Teylingen Teylingen is een mooie gemeente Slogan: ‘Moderne dorpen midden in de wereld’. Teylingen: grootste gemeente in Bollenstreek. Leiderschap? Intergemeentelijke samenwerking? Streekmarketing? KvK was gemeenschappelijke belangenbehartiger (lobby), wie is de opvolger? (VBDB kan het niet alleen!) Werkgebied wordt woongebied! Vergrijzing, weinig werk voor hoog-opgeleiden. Weinig innovatie in de Greenport. Lacunes in de infrastructuur (vrb.: noordelijke ontsluiting N206). Wie / wat is de gemeenschappelijke stem van het bedrijfsleven (Teylingen)?

3 Aanleiding Ondernemersfonds (1) Welke vorm voor samenwerking en innovatie? Idee van Ondernemersfonds leeft al lang. In Leiden, Lisse, Katwijk en ruim 30 Nederlandse gemeenten is het OF een goed instrument voor krachtenbundeling! Handreiking oprichting OF Teylingen. Rapportage: ‘Investeren en participeren in de lokale economie’. Flyer ‘Op weg naar een OF Teylingen’. Er was en is veel weerstand tegen de komst van het OF. Gezien de economische urgentie heeft de gemeenteraad dec. 2014 besloten dat in 2016 het OF van start kan gaan. De opgave is om de raadsuitspraak goed uit te voeren. D e Raad heeft voorwaarden gesteld die het bestuur dient in te vullen. Ondernemersfonds Teylingen

4 Wat zijn de doelen ook alweer? Ondernemersfonds Teylingen Kwalitatief betere bedrijfsomgeving, lokaal en regionaal. (binden koopkracht, werven bedrijven, werknemers, klanten, e.d). Verbeteren van sfeer en samenwerking op bedrijventerreinen en winkelcentra. Zichtbare positie van ondernemers in politieke proces en betere duiding van hun belangen, versterking van organiserend vermogen, uitsluiten ‘free riderschap’. Gezamenlijk inzet, versterken communicatie en samenwerking tussen profit en non-profit sector, tussen ondernemers en gemeente.

5 Wat zijn de doelen ook alweer (1)? Ondernemersfonds Teylingen Mogelijkheid om gemeente / regionale overheid tot meer investeringen aan te zetten (cofinanciering). Praktische- en financiële voordelen (reductie bedrijfskosten). Het merk Teylingen versterken. Sterkere economische positie, hogere aantrekkelijkheid, betere concurrentiepositie. Een Ondernemersfonds is er voor, door en van de ondernemers!

6 Ondernemersfonds Teylingen De Raad ondersteunt het instellen van OF per 01.01.16. Extra heffing invoeren, periode van 24 maanden. Voor clusters waar de onder ‘punt 4’ genoemde zaken niet volledig zijn uitgewerkt: toepassen retributieregeling. Tarief: 50 euro / 100.000 euro WOZ. Tweede helft 2017 evaluatie van OF obv criteria van ondernemers. Wijziging op ontwerpbesluit Amendement d.d. 18.12.14

7 Concrete invulling ‘punt 4’ Ondernemersfonds Ondernemersfonds Teylingen Doelstelling en mogelijkheden OF Concrete plannen per cluster mbt besteding van gelden Concrete, precieze beschrijving en invulling van clusters Beschrijving, onderbouwing van clusters die in OF vallen en die in aanmerking komen voor een retributieregeling Teruggave niet benutte middelen

8 Concrete invulling ‘punt 4’ Ondernemersfonds Uitwerking, onderbouwing fiscale- en juridische aspecten en uitvoering van incasso en retributie Samenwerking met ongeorganiseerde ondernemers Communicatie vanuit initiatiefnemers en gemeente aan inwoners en deelnemers Verdere invulling van het OF: bestuursmodel, bestuur, clusters, criteria voor activiteiten Ondernemersfonds Teylingen

9 Stand van zaken Amendement Memorandum van Antwoord Doelstelling, mogelijkheden Ondernemersfonds Bestuursmodel OF Teylingen. Clusters met trekkingsrecht. Participatie gemeente Teylingen. Procedure trekkings- en retributierecht. Communicatie. Convenant OF Teylingen en gemeente. Organigram bestuursmodel Stichting OF > < Platform: Gebied, Terrein, Kern, Sector Ondernemersfonds Teylingen

10 Ideeën Mogelijkheden Glasvezel in Veerpolder. Gratis WIFI in winkelcentra. Duurzaamheid (milieuvriendelijke zaken, leefomgeving). Zonnepanelen. Collectief inkopen van cursussen (BHV). Promotie, kunst en cultuur. Vestigingsklimaat ( nieuwe ondernemers, gericht op samenwerking!) Beveiliging. Upgraden (openbaar) groen op bedrijventerreinen. Promotie bij entree regio. Digitale portal inrichten. Professionaliseren van thema’s (Kunstweek). Ondernemersfonds Teylingen

11 Clusterindeling

12 Ondernemersfonds Teylingen Cluster Gebied Fondswaarde incl retributie 1 JagtLust (Sassenheim) € 43.600 2 Rijksstraatweg (Sassenheim) € 2.300 3 Sassenheim-Zuid € 33.500 4 Akzo terrein (Sassenheim) incl Teylingereind € 42.500 5 Industriekade (Sassenheim) € 4.500 6 Nijverheidsweg (Voorhout) € 5.900 7 Veerpolder (Warmond) € 20.000 8 Overig buitengebied € 17.900 9 Greenib terrein € 5.700 10 Sport € 19.500 Kernen A Sassenheim € 68.600 B Voorhout € 78.900 C Warmond € 26.500 TOTAAL € 369.400 Fondswaarde

13 Van objectcode naar retributie (1) Op basis van objectcode is aan te geven welke objecten vallen in de sectoren die in aanmerking komen voor eventuele retributie We weten per cluster en sector wat maximale retributie kan zijn (en wat er over blijft) Kan niet aan publieke kant geregeld worden Gemeente faciliteert fonds voor soepele regeling Juridisch houdbaar Betaler wel zelf initiatief nemen

14 Retributie (1) Kaders: belastingwet en gelijkheidsbeginsel Kan niet aan publieke kant geregeld worden Gemeente faciliteert fonds voor soepele regeling Juridisch houdbaar Betaler wel zelf initiatief nemen

15 Retributie (2) Brief naar alle betalers (bij/op aanslag) eind februari Brief vanuit fonds naar mogelijke retributieklanten eind februari Verzoek tot terugbetaling via website, incl. toevoegen scan aanslag voor 1 april Uitbetaling door fonds voor verstrijken 1 e betalingstermijn (2 maanden na dagtekening aanslag)

16 Retributie (3) Na 1 e jaar reminder vanuit fonds naar betaler Betalers vragen om toestemming gebruik van gegevens om proces te verbeteren Specifiek aandacht voor objecten in particuliere sfeer.

17 Ondernemersfonds Teylingen Stichting OF Teylingen is per 16.07.15 opgericht In de kernen (winkelcentra) wordt met smart gewacht op OF In de kernen zitten ondernemers bij elkaar. Belangrijk hierbij is de gehele dorpseconomie, incl. zorg, onderwijs, etc In cluster AkzoNobel / Teylingereind is (positief) overleg gestart Sport is in beweging! Waar staan we nu?

18 Discussie over uitzonderingen (retributie) Op bedrijventerreinen weinig / geen activiteit Verandert dit als onzekerheid van doorgaan OF verdwijnt!? Ermee rekening houden dat het op de terreinen moeilijk is om te komen tot gezamenlijke belangenbehartiging Hetzelfde geldt voor het buitengebied Ondernemersfonds Teylingen

19 Meer aandacht voor pioniers en plannenmakers; zij staan al (lang) in de wachtstand. Ook de uitzonderingen goed in beeld brengen. Raad heeft gevraagd hoe om te gaan met retributies. Landbouw, recreatie, zorg, gemeentelijk vastgoed? Bestuur kan nu niet aangeven waar het wel / niet gaat lopen. Ermee rekening houden dat in 2017 wellicht in sommige clusters niets is gebeurd. Tijd is kort. Raad heeft uitgesproken om eind 2017 een evaluatie te willen zien. Dus hard werken om een bloeiend OF op poten te zetten. Daar horen dus actieve ondernemers bij die volop gebruik maken van mogelijkheden van het OF. Uitzonderingen en hoe gaan we verder?

20 Vragen VOT Vragen Vrije Ondernemers Teylingen VOT Ondernemersfonds Teylingen

21 Vragen VOT 1. Waarom een gemeentebreed OZB-OF in Teylingen? Sinds het 'misbruik' van een extra OZB-opslag tbv een OF in Leiden in 2005 hebben slechts een 30-tal gemeenten (vooral steden!) dit ingevoerd. Zo succesvol is dit instrument niet! Constructie van een OF heeft de steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (die over de belastingen gaat). Dan kun je het geen ‘misbruik’ meer noemen. Installeren van een OF is geen trucje of draaiboek. Het is een investering, die met name in het begin veel energie vergt van de initiatiefnemers. Niet overal zijn ondernemers die dat er voor over hebben. 2. Waarom 20% opslag?! In die 30-tal gemeenten is de gemiddelde opslag 7%, waarom moet dat in Teylingen zo extreem duur zijn? Zaanstad praat op dit moment over 70 euro, Maassluis over 75. De 50 euro van Teylingen is niet ‘buitensporig’. Dat 50 euro toch een tariefsverhoging van 20% is, heeft te maken met de lage OZB in Teylingen. In Teylingen betekent 50 euro: 20% van de opbrengst In het dure Leiden betekent 43 euro: 5.3% van de opbrengst. Ondernemersfonds Teylingen

22 Vragen VOT (1) 3. In de 30-tal gemeenten is overal een "citymanager of iets dergelijks" aangesteld, gaat dat in Teylingen ook gebeuren? Het fonds neemt daar geen beslissing over, dat doen de partijen met trekkingsrecht op het fonds. De ondernemers in drie kernen overwegen wel een ‘citymanager’ aan te stellen. Centrummanagement is een belangrijk concurrentie-instrument geworden tussen winkelkernen. Zonder een vorm van centrummanagement, kom je op achterstand. 4. Is er uberhaupt getoetst of er wel behoefte, bereidheid en welwillendheid is bij de bedrijven om dit te betalen? Het rapport over het OF en ook de presentatie van vanavond gaan op die vraag in. Ondernemend Teylingen is verdeeld. Ondernemersfonds Teylingen

23 Vragen VOT (2) 5. Gaat de gemeente ook meebetalen aan het OF? Dat gaat de gemeente binnenkort besluiten. In elk geval wil de gemeente goed samenwerken met de partijen die met geld uit het fonds gaan werken. Het bestuur is van mening dat gemeente zou moeten participeren in het OF. 6. Wie wil dit gemeentebrede fonds, wat log en bureaucratisch zal werken en waar heel veel beheerskosten aan vast zitten? In de 35 gemeenten waar al een fonds is, wordt het door het overgrote deel van de gebruikers als een gemaks-arrangement ervaren. Dat blijkt uit een stroom evaluatierapporten. 7. Er zijn al veel kosten gemaakt voor dit fonds. Hoe hoog staat de teller van de reeds besteedde beheerskosten tot nu toe om verrekend te worden met de 1e inleg? Alle aanvangskosten zijn gedragen door de TOV. Er zijn geen afspraken gemaakt over verrekening. Ondernemersfonds Teylingen

24 Vragen VOT (3) 8. Klopt het dat bij de fondswerving eerst de beheerskosten afgetrokken worden en wat er overblijft verdeeld wordt over de clusters? In het rapport wordt in detail aangegeven hoe het zit. Uitgangspunt is een beheersbudget van 6%, inclusief administratie, inclusief accountantsverklaring en inclusief btw-terugvordering. 9. Klopt het dat de agrariërs, de zorg en het buitengebied eerst moeten betalen en erna hun geld terugkrijgen? Zo, ja wanneer en is dat voor of na de aftrek van de beheerskosten? Zie de zojuist gehouden presentatie. Als het tot retributie komt, zal het om 100% retributie gaan. Ondernemersfonds Teylingen

25 Vragen VOT (4) 10. Kunnen meer groepen van deze retributieregeling gebruik maken? Zie de zojuist gehouden presentatie. Vooralsnog wordt gesproken over: Buitengebied (landbouw en recreatie) en Zorg. 11. Waarom krijgen degene die het meeste er voor moeten betalen er het minste voor terug? Ongelijkheidsbeginsel! Hoe groter de vastgoedwaarde, hoe groter het belang van de eigenaar en de gebruiker bij een goed georganiseerde omgeving en bij behoud en groei van de vastgoedwaarde. 12. Waarom wordt er bij deze geldwerving totaal niet gevraagd aan de betalers of zij dit wel willen betalen en of ze behoefte hebben aan zo'n bureaucratische molen? Zie vraag 4. Ondernemersfonds Teylingen

26 Vragen VOT (5) 13. Van de betalers wordt tevens initiatief verwacht dat ze achteraf gaan bedenken waar het geld aan besteed moet worden dat het gemeenschappelijk belang dient. Waarom gebeurt dit niet andersom? Beide geluiden zijn bekend bij het bestuur. Met name in de kernen liggen plannen klaar. In een enkel gebied gebieden zitten ondernemers nu voor het eerst bij elkaar om plannen te maken. Op bedrijventerreinen wachten ondernemers tot het fonds er echt is?! 14. De dorpskernen zullen makkelijker gezamenlijke doelen kunnen formuleren dan de industrieterreinen, wat gebeurt er als er geen overeenstemming bereikt wordt of als er geen doelen gevonden worden? Als bij de evaluatie blijkt dat er niets gebeurd is, volgt retributie. Ondernemersfonds Teylingen

27 Vragen VOT (6) 15. Hoe wordt voorkomen dat gemeentelijke taken betaald gaan worden door het fonds? Het ‘non-substitutiebeginsel’ wordt in het convenant vastgelegd. 16. De opslag is gekoppeld aan de WOZ-waarde van onroerend goed, de bijdrage kan dus zomaar stijgen. Is dat niet onwenselijk? De waarde van zakelijk onroerend goed stijgt (helaas) al geruime tijd nauwelijks. Het weer op gang brengen van die waardestijging, is een van de doelen van het fonds. Ondernemersfonds Teylingen

28 Vragen VOT (7) 17. Sinds begin 2015 is er een BIZ-wet van kracht die heel gericht voor een specifiek gebied in een gemeente (bijv. winkelgebied) ingesteld kan worden. Deze wet heeft 2,5 jaar als experiment gedraaid en is toen in meer dan 110 wijken/gebieden ingevoerd. Deze wet is in het leven groepen om een efficient, compact, slagvaardig BIZ-OF te vormen waar de meerderheid van de betreffende bedrijven in die wijk mee hebben ingestemd om hun gezamenlijke activiteiten mee te bekostigen. Hierbij is dus wel draagvlak en betrokkenheid en zijn de gemeenschappelijke doelen vooraf bepaald, evenals het budget en de vaste bijdrage, alvorens er democratisch gestemd wordt. 2/3 van deze BIZ- OF's bevinden zich in winkelgebieden. Waarom wordt dit democratische, transparante en meest zuivere OF instrument niet in Teylingen ingevoerd? BIZ gaat over kleine gebieden (alleen in Den Haag al 20). BIZ geschikt voor tijdelijke injecties van lokale aard. Hoge regeldichtheid, veel overheidsbemoeienis. In Teylingen is BIZ niet aan de orde: er loopt geen initiatief. Afweging is geweest dat gemeentebrede stimulans voor economie nodig is. Samenhang en ondernemersvrijheid, geen gemeentelijke bemoeienis. Uiteindelijk beslist democratisch gekozen gemeenteraad. Ondernemersfonds Teylingen

29 Vragen VOT (8) 18. Het risico van doordraven met de huidige plannen is dat er geen draagvlak is, dat bedrijven hun sponsorgelden zullen verrekenen met de extra OZB- opslag, dat clustergelden gebruikt worden om juridische wegen tegen deze opslag te bewandelen, er onverschilligheid wordt veroorzaakt en het juist de samenwerking in Teylingen totaal niet ten goede komt. Hoe gaat u om met dit risico? De totstandkoming van het fonds is inderdaad een worsteling. Over twee jaar volgt evaluatie. Als het dan nog steeds een worsteling is, is het fonds mislukt. Ervaring van andere fondsen stemt hoopvol; rust keert weer na de start van het fonds. Maar in Teylingen is termijn tot evaluatie maar twee jaar. Veel werk aan de winkel. Ondernemersfonds Teylingen


Download ppt "ONDERNEMERSFONDS TEYLINGEN Commissie BFT 2 september 2015 Ondernemersfonds Teylingen."

Verwante presentaties


Ads door Google