De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten ….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten …."— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten …

2 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Bereikbaarheid en communicatie Bereikbaarheid en communicatie  Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift  Misbruik en verslaving Misbruik en verslaving  Magistrale bereidingen Magistrale bereidingen  Voorschrift op stofnaam en substitutie Voorschrift op stofnaam en substitutie  Wachtdienstregeling Wachtdienstregeling  Zorgtrajecten ZorgtrajectenThema’s

3 Bereikbaarheid en communicatie

4 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Op welke manier en op welk tijdstip kunnen we elkaar bereiken?  Wat bij dringende vragen buiten de gewone uren, zoals tijdens de wachtdienst?  In welke situatie is het noodzakelijk om elkaar op de hoogte te brengen?  In welke situatie is het noodzakelijk om elkaar vlot te kunnen bereiken? Bereikbaarheid en communicatie THEMA’S

5 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Bereikbaarheid en communicatie Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? THEMA’S

6 Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift

7 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  VoorafVooraf  Verplichte gegevensVerplichte gegevens  Voorschriftmodel voor terugbetaalde geneesmiddelenVoorschriftmodel voor terugbetaalde geneesmiddelen  GeldigheidsduurGeldigheidsduur  Slaap- en verdovende middelenSlaap- en verdovende middelen  Weigering om een voorschrift uit te voerenWeigering om een voorschrift uit te voeren  Aflevering van voorschriftplichtige geneesmiddelen zonder voorschriftAflevering van voorschriftplichtige geneesmiddelen zonder voorschrift  Hoofdstuk IV: de aanvraag om terugbetalingHoofdstuk IV: de aanvraag om terugbetaling  Hoofdstuk IV via MyCareNet: de arts - de apothekerde artsde apotheker  Recip-e: de arts – de apotheker - de patiëntde artsde apothekerde patiënt  Tot slotTot slot  Het voorschrift THEMA’S

8 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Vooraf… Waarvoor dient het voorschrift en de regels die eraan verbonden zijn? Wat zijn de meest voorkomende problemen m.b.t. het voorschrift? Welke van deze problemen dragen de meeste gevolgen? Het voorschrift THEMA’S

9 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Voorschrijver: naam, voornaam, adres, handtekening Patiënt: naam, voornaam Geneesmiddel: o naam of algemene benaming van het geneesmiddel o toedieningsvorm en eenheidsdosis o aantal eenheden in de verpakking en het aantal verpakkingen, of de vermelding van de therapieduur in weken en/of dagen. ! de melding “grote verpakking” is niet geldig o posologie o aanduiding dat het geneesmiddel bestemd is voor een kind of zuigeling (indien van toepassing) Datum van voorschrijven Het voorschrift Welke gegevens moet een voorschift bevatten om geldig te zijn? THEMA’S

10 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Aan welke voorwaarden moet het voorschrijfmodel voor terugbetaalde geneesmiddelen voldoen? Het voorschrift Afgedrukt op wit papier Formaat:10,5 cm bij 20 cm RIZIV-nummer van de arts in cijfers en streepjescode Naam en voornaam van arts Verhaegen F. Geneesmiddel Eenheidsdosis Grootte verpakking S/ posologie Dr. Filip Verhaegen Lakensestraat 2 1000 Brussel An De Bast 01/04/2015 Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

11 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hoe lang is een voorschrift geldig? Het voorschrift Geen wettelijke begrenzing van de geldigheidsduur van het voorschrift. MAAR Het voorschrift is geldig voor terugbetaling tot het einde van de derde kalendermaand die volgt op de datum van het voorschrift of de datum waarop de voorschrijver de aflevering wil uitgevoerd zien. Welke moeilijkheden ondervinden we met de geldigheid van de voorschriften? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we met de geldigheid van de voorschriften? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

12 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hoe slaap- en verdovende middelen voorschrijven? Het voorschrift Volledig met de hand opgesteld Vermelding van: o datum o naam en adres van de arts o voluit het aantal ampullen, tabletten, comprimés, granulen, pillen, poeders enz. o wanneer een arts een toxisch geneesmiddel voorschrijft aan een hogere dosis dan voorzien in de reglementering (farmacopee), moet hij deze dosis voluit in letters herhalen en door een nieuwe handtekening bevestigen THEMA’S

13 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wanneer mag de apotheker weigeren een voorschrift uit te voeren? Het voorschrift Wanneer hij overtuigd is dat: het geneesmiddel schade aan de gezondheid van de patiënt kan berokkenen. het voorschrift vervalst werd en hij dit vermoeden niet kan bevestigen (bv. arts is niet bereikbaar). Hoe kunt u nagaan of een voorschrift al dan niet vervalst is? Wat kunnen we doen om valse voorschriften tegen te gaan? Hoe kunt u nagaan of een voorschrift al dan niet vervalst is? Wat kunnen we doen om valse voorschriften tegen te gaan? THEMA’S

14 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Een patiënt vraagt een voorschriftplichtig geneesmiddel zonder voorschrift. Wat zegt de wet? Het voorschrift Bij gebrek aan een voorschrift zal de apotheker de aflevering weigeren. Levert de apotheker af zonder voorschrift, dan is dat steeds op eigen verantwoordelijkheid. UITZONDERING De apotheker mag afleveren zonder voorschrift:  insuline voor een diabeticus in nood  in geval van nood, ten hoogste 2,5g opiumtinctuur, laudanum van Sydenham of Doverpoeder, uitgezonderd voor kinderen onder de 3 jaar Zijn er situaties waarbij het aanvaardbaar is om af te leveren zonder voorschrift? Hoe kunnen we hier best mee omgaan? Zijn er situaties waarbij het aanvaardbaar is om af te leveren zonder voorschrift? Hoe kunnen we hier best mee omgaan? THEMA’S

15 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hoe terugbetaling aanvragen van geneesmiddelen ingeschreven in Hoofdstuk IV? Het voorschrift 1.De arts stelt een aanvraag tot machtiging tot terugbetaling van een geneesmiddel op en geeft dit mee aan de patiënt. 2.De patiënt bezorgt de aanvraag aan de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds. 3.De adviserend geneesheer deelt zijn beslissing mee per brief aan de patiënt. 4.Op basis van het voorschrift van de arts en de machtiging tot terugbetaling, levert de apotheker het geneesmiddel af in derdebetalersregel. 5.Wanneer het akkoord bijna vervalt, dient de patiënt een aanvraag tot verlenging van de machtiging, dat door de arts is ingevuld, op te sturen naar het ziekenfonds. Maken we gebruik van MyCareNet Hoofdstuk IV? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Maken we gebruik van MyCareNet Hoofdstuk IV? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

16 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hoofdstuk IV via MyCareNet: wat kan de huisarts doen? Het voorschrift Online een aanvraag indienen tot machtiging bij de adviserend geneesheer, met een onmiddellijk antwoord: een akkoord, een weigering of de melding dat de aanvraag in behandeling is. De eventuele reeds bestaande machtigingen van de patiënt raadplegen, onder bepaalde voorwaarden (bij het bestaan van een therapeutische relatie patiënt- arts). THEMA’S

17 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hoofdstuk IV via MyCareNet: wat kan de apotheker doen? Het voorschrift Informatie verkrijgen (op basis van een voorschrift opgesteld voor een specialiteit die terugbetaalbaar is mits een voorafgaande machtiging van een adviserend geneesheer): o Het nummer van de machtiging o De toegestane periode (begindatum – einddatum) o Het type machtiging van hoofdstuk IV: paragraaf en categorie van terugbetaling o Het type van attest: model b, d of e De bevraging kan slechts gebeuren voor een datum vroeger of gelijk aan de datum van de dag (m.a.w. de consultatie voor een toekomstige periode is niet mogelijk). THEMA’S

18 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Recip-e: het elektronisch medisch voorschrift Arts De voorschriften Via de voorschrijfmodule van het EMD-pakket wordt het voorschrift naar Recip-e opgeladen. De Recip-e server antwoordt (binnen de seconde) met een unieke identifier (Recip-e ID of RID genoemd). Het voorschrift wordt afgedrukt op het gekende formaat, maar met bovenaan de bijkomende barcode met het unieke RID-nummer. Het papieren voorschrift wordt aan de patiënt gegeven die het kan aanbieden aan een apotheek naar keuze. De arts heeft ook de mogelijkheid om een bericht te verzenden naar een specifieke apotheker. THEMA’S

19 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Recip-e: elektronisch medisch voorschrift Het voorschrift THEMA’S

20 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De patiënt biedt een voorschrift aan, voorzien van een RID (= barcode). De apotheker scant het RID in met zijn barcodelezer. Zijn pakket stuurt via de eHealth-connectie een opvraging naar de Recip-e databank, ontvangt het voorschrift en toont het op het scherm. De apotheker heeft de mogelijkheid om feedback te verzenden naar de voorschrijvende arts. Het voorschrift Recip-e: elektronisch medisch voorschrift Apotheker THEMA’S

21 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Er wordt een webtoepassing voorzien waarbij de patiënt:  toegang verkrijgt tot zijn eigen voorschriften  niet afgeleverde voorschriften kan bekijken  deze voorschriften kan aanbieden aan de apotheker naar keuze om de medicatie op te halen  voorschriften uit het systeem kan verwijderen Het voorschrift Recip-e: elektronisch medisch voorschrift Patiënt Maken we gebruik van het elektronisch voorschrift? Hoe staan we tegenover deze ontwikkelingen? Maken we gebruik van het elektronisch voorschrift? Hoe staan we tegenover deze ontwikkelingen? THEMA’S

22 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? Het voorschrift THEMA’S

23 Misbruik en verslaving

24 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Vooraf Vooraf  De deontologische plichten: de apotheker – de artsde apothekerde arts  Benzodiazepines Benzodiazepines  Methadon Methadon  Tot slot Tot slot Misbruik en verslaving THEMA’S

25 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Vooraf… Krijgen we vaak te maken met gevallen van misbruik en verslaving? Hoe reageren we wanneer we een verslaving vermoeden bij een patiënt? Hoe reageren we wanneer we vermoeden dat de patiënt meerdere artsen raadpleegt (“medisch shoppen”)? Hoe staan we tegenover substitutiebehandeling? Welke knelpunten ervaren we hierbij? Misbruik en verslaving THEMA’S

26 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wat zijn de deontologische plichten van de apotheker tegenover een vermeende of vastgestelde overconsumptie? Misbruik en verslaving Bij zelfmedicatie moet de apotheker: zich verzetten tegen elke vermeende of vastgestelde overconsumptie. de patiënt waarschuwen voor de mogelijke risico’s en gevaren en hem aanraden een arts te raadplegen. Bij voorgeschreven geneesmiddelen moet de apotheker de nodige initiatieven te nemen “in het belang van de patiënt en de volksgezondheid” THEMA’S

27 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Hij moet zich inzetten om elke vorm van afhankelijkheid te voorkomen. Hij wijst de patiënt onder meer op het verkeerd gebruik en het misbruik van substanties die tot afhankelijkheid kunnen leiden evenals op de risico’s bij langdurig gebruik ervan. Misbruik en verslaving Wat zijn de deontologische plichten van de arts tegenover overconsumptie? Welke moeilijkheden ondervinden we bij situaties van misbruik of verslaving? Hoe kunnen we (beter) samenwerken om misbruik en verslaving op te sporen en aan te pakken? Welke moeilijkheden ondervinden we bij situaties van misbruik of verslaving? Hoe kunnen we (beter) samenwerken om misbruik en verslaving op te sporen en aan te pakken? THEMA’S

28 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Het verslavingsrisico en/of de ontwennings- verschijnselen bespreken met de patiënt. Kleine hoeveelheden voorschrijven voor een korte periode. Waakzaam zijn bij beginnend chronisch gebruik en elkaar hiervan op de hoogte brengen. Andere mogelijkheden? Misbruik en verslaving Welke mogelijkheden zijn er om ongewenst benzodiazepinegebruik te voorkomen? Hoe gaan we te werk wanneer we voor de eerste keer benzodiazepines voorschrijven of afleveren? Welke informatie geven we? Hoe kunnen we samenwerken om ongewenst benzodiazepinegebruik te voorkomen? Hoe gaan we te werk wanneer we voor de eerste keer benzodiazepines voorschrijven of afleveren? Welke informatie geven we? Hoe kunnen we samenwerken om ongewenst benzodiazepinegebruik te voorkomen? THEMA’S

29 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Nauwe samenwerking tussen huisarts en apotheker om chronische gebruikers systematisch op te sporen. Versturen van een brief door de huisarts (advies tot stopzetten en voorstel voor raadpleging) naar langdurige gebruikers. Geleidelijke dosisreductie: een geleidelijke ontwenning in tien weken is aangeraden. De dosisreductie kan bevorderd worden door beroep te doen op magistrale bereidingen of Individuele Medicatie Voorbereiding (IMV). Soms kan het noodzakelijk zijn om een medicatieschema op te stellen. Andere interventies ? Misbruik en verslaving Hoe kunnen we tussenkomen wanneer we ongewenst diazepinegebruik vaststellen? Hoe kunnen we samenwerken om ongewenst benzodiazepinegebruik aan te pakken? THEMA’S

30 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Misbruik en verslaving THEMA’S

31 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Ja, maar schrijft hij het aan meer dan 2 patiënten voor, dan moet hij:  een specifieke opleiding hebben gevolgd, of, voor 2006 reeds over expertise beschikken op dit vlak.  geregistreerd zijn bij een erkend opvangcentrum, bij een erkend netwerk voor de opvang van druggebruikers of bij een erkend gespecialiseerd centrum.  het bewijs kunnen leveren dat hij een continue opleiding volgt, wetenschappelijke artikels leest en deelneemt aan de activiteiten van een opvangcentrum, een netwerk of van een gespecialiseerd centrum. De apotheker moet en kan deze registratie niet nagaan. Misbruik en verslaving Mag een huisarts methadon voorschrijven? THEMA’S

32 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Het voorschrift moet eigenhandig geschreven zijn. Het aantal eenheden moet voluit geschreven zijn. Het voorschrift moet gedateerd en ondertekend zijn door de arts. Misbruik en verslaving Waaraan moet het voorschrift voor methadon voldoen? THEMA’S

33 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Indien de huisarts geen nauwkeurige instructies geeft op het voorschrift, is de apotheker verplicht:  om dit persoonlijk aan de patiënt af te leveren,  dagelijks,  onder de vorm van unidosissen. Misbruik en verslaving Hoe moet de methadon worden afgeleverd? THEMA’S

34 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De arts moet dit uitdrukkelijk specifiëren op elk voorschrift. De huisarts is ook verplicht in het medisch dossier: de afwijkende wijze van aflevering, de toedieningswijze, evenals de motivering ervan te noteren. Misbruik en verslaving Indien de dosissen niet in de apotheek moeten worden ingenomen en er meerdere dosissen per keer worden meegegeven, hoe moet de arts dit dan voorschrijven? Welke moeilijkheden ondervinden we bij het voorschrift voor methadon? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we bij het voorschrift voor methadon? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

35 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De apotheker moet steeds de methadon in verdeelde dagdosissen afleveren. Methadonsiroop zal dus in aparte flacons (met veiligheidsdop) moeten worden meegegeven. ! Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) acht het niet raadzaam om voor een periode van langer dan één week af te leveren. Misbruik en verslaving En hoe moet de apotheker dit afleveren? THEMA’S

36 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Ja De apotheker moet steeds een excipiens toevoegen waardoor het middel moeilijk injecteerbaar wordt, zowel voor methadoncapsules (gom, cellulosederivaat...) als voor waterige oplossingen (eenvoudige siroop, sorbitolsiroop...). Misbruik en verslaving Als de huisarts geen excipiens vermeldt om het middel moeilijk injecteerbaar te maken, moet de apotheker dit dan toevoegen? THEMA’S

37 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Nee Tenzij er twijfel bestaat over: de veiligheid van de voorgestelde therapie (dosis, interacties...) de authenticiteit van het voorschrift Misbruik en verslaving Mag de apotheker een methadonvoorschrift weigeren uit te voeren? Welke moeilijkheden ondervinden we bij het afleveren van methadon? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we bij het afleveren van methadon? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

38 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Nee De Geneeskundige Commissie adviseert echter om op vrijwillige basis een overeenkomst op te maken tussen patiënt, huisarts en apotheker, waarin modaliteiten voor de substitutie- behandeling zijn opgenomen. Voorbeeld van een dergelijk contract vindt u in de APB Apotheekrichtlijnen “Substitutiebehandeling van opiaten” op www.apb.be Misbruik en verslaving Moet voor elke substitutiebehandeling een overeenkomst opgesteld worden? THEMA’S

39 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? Misbruik en verslaving THEMA’S

40 Magistrale bereidingen

41 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen  Vooraf Vooraf  Voordelen Voordelen  De kwaliteit waarborgen De kwaliteit waarborgen  De uitvoering van een magistrale bereiding weigeren De uitvoering van een magistrale bereiding weigeren  Therapeutisch Magistraal Formularium Therapeutisch Magistraal Formularium  Prijs en terugbetaling Prijs en terugbetaling  Tot slot Tot slot THEMA’S

42 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Vooraf… Schrijven we vaak magistrale bereidingen voor? Bereiden we vaak magistrale bereidingen? Waarom (niet)? Welke voordelen bieden magistrale bereidingen voor de patiënten? Welke problemen ondervinden we bij magistrale bereidingen? THEMA’S

43 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Flexibiliteit in de keuze van dosering, galenische vorm en/of voor te schrijven hoeveelheid  Nuttige, afgeschafte of niet-beschikbare specialiteiten vervangen  Mogelijke en gerechtvaardigde associaties  Psychologisch en relationeel voordeel  Socio-economisch voordeel  Betere opvolging van de behandeling van de patiënt  Betere controle van de automedicatie Magistrale bereidingen Welke voordelen bieden magistrale bereidingen? Kunnen we concrete situaties uitwisselen waarbij een magistrale bereiding een oplossing bood? Welke moeilijkheden ondervinden we bij magistrale bereidingen? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Kunnen we concrete situaties uitwisselen waarbij een magistrale bereiding een oplossing bood? Welke moeilijkheden ondervinden we bij magistrale bereidingen? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

44 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  De kwaliteit van de gebruikte grondstoffen wordt gewaarborgd door een autorisatienummer of een analysecertificaat van een erkend laboratorium.  Elke grondstof wordt geïnventariseerd in de officina volgens aankomstdatum om de traceerbaarheid te waarborgen.  De apotheker houdt een kwaliteitshandboek bij en maakt gebruik van weegfiches volgens de richtlijnen van de GGOFP (Gids voor Goede Officinale Farmaceutische Praktijken).  De apotheker beschikt over moderne apparatuur (de gebruikte weegschalen worden regelmatig gekalibreerd en geijkt). Magistrale bereidingen Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd? THEMA’S

45 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Nee, tenzij: er medische, wetenschappelijke redenen zijn. de bereiding beantwoordt niet aan de wetgeving.  De apotheker: ·overlegt met de voorschrijver en stelt alternatief voor. ·Motiveert en documenteert de weigering.  Omdat de apotheker niet beschikt over de nodige installatie en uitrusting.  Om de kwaliteit te garanderen kan hij bepaalde bereidingen uitbesteden (limitatieve lijst hernomen in de wetgeving). Magistrale bereidingen Mag de apotheker een magistrale bereiding weigeren uit te voeren? Heeft u al eens de uitvoering van een magistrale bereiding geweigerd en om welke reden? Welke concrete oplossingen kunnen dergelijke situaties helpen vermijden? Heeft u al eens de uitvoering van een magistrale bereiding geweigerd en om welke reden? Welke concrete oplossingen kunnen dergelijke situaties helpen vermijden? THEMA’S

46 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) is een referentiewerk van magistrale bereidingen.  De tweede uitgave van het TMF werd uitgegeven in november 2010, en bestaat uit twee versies: een apothekersversie (cd-rom) een artsenversie (cd-rom en gedrukte versie) Magistrale bereidingen Wat is het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF)? Schrijft u soms formules voor uit het TMF, en zo ja, welke formules? Vinden we dat de formules uit het FTM moeten angemoedigd worden? Waarom (niet)? Schrijft u soms formules voor uit het TMF, en zo ja, welke formules? Vinden we dat de formules uit het FTM moeten angemoedigd worden? Waarom (niet)? THEMA’S

47 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Mits vermelding van het officieel erkende werk. Indien het gaat om formules uit de Belgische of Europese farmacopee of het Therapeutisch Magistraal Formularium volstaat de benaming. Indien het gaat om formules uit andere werken (bv. MFS, NF, PMF, FNA, NF6), moet de apotheker de formule op het voorschrift volledig uitschrijven en paraferen. Magistrale bereidingen Volgens welke voorwaarden kan de arts een formule uit een naslagwerk verkort voorschrijven? THEMA’S

48 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Mits het werd voorgeschreven door dezelfde arts en voor dezelfde patiënt. Mits de arts op het voorschrift het volgende vermeldt: ·naam van de patiënt ·naam van de voorschrijver ·volledige identiteit van de apotheek waar de magistrale bereiding, waarvan het nummer is voorgeschreven, werd afgeleverd Mits de apotheker op de keerzijde van het voorschrift de volledige formule vermeldt die overeenstemt met dat nummer. Magistrale bereidingen Volgens welke voorwaarden kan de arts een bereiding verkort voorschrijven via het bereidingsnummer (repetendum)? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

49 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Het honorarium  De prijs van de grondstoffen  De eventuele prijs van de verwerkte specialiteiten  De toebehoren (= recipiënten en hulpstoffen)  De patiënt betaalt de totale prijs of het remgeld (indien de bereiding terugbetaald is) plus de verpakking.  Voor het RIZIV bestaan er officiële honoraria en prijzen van grondstoffen, deze prijzen moeten worden gebruikt als er terugbetaling van toepassing is. Als er geen terugbetaling is, kan de apotheker de prijzen vrij bepalen. Magistrale bereidingen Wat bepaalt de prijs van een magistrale bereiding? THEMA’S

50 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn, mag ze enkel bestanddelen bevatten die voorkomen in de positieve lijsten: L1 = Chemische actieve grondstoffen L2 = Fytotherapeutische actieve bestanddelen L3 = Geregistreerde geprefabriceerde preparaten L4 = Producten waarvan de vergoedbaarheid afhangt van een attest/vermelding L5 = Excipientia en adjuvantia (hulpstoffen) L6 = Verbandstoffen De bereiding moet minstens één bestanddeel bevatten uit lijst 1, 2, 3 of 4, m.a.w. minstens één actief bestanddeel. Uitz: vaste dermatologische bereidingen (crème, gel, zalf, pasta) met minstens 2 producten van lijst 5 Magistrale bereidingen Wat zijn de voorwaarden voor de terugbetaling van een magistrale bereiding? THEMA’S

51 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Beperkingen in de hoeveelheid per récipé (aantal toegestane modules), bv. maximum 6 modules van 10 gelulen per voorschrift.  Beperkingen in verband met de producten zelf (bv. erythromycine: maximum 5 gram per module en maximum 2 modules). Magistrale bereidingen Met welke beperkingen moet er rekening gehouden worden opdat een magistrale bereiding vergoedbaar zou zijn? THEMA’S

52 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  De specialiteit is terugbetaald;  Alle overige bestanddelen van de magistrale bereiding zijn terugbetaald;  Het actief bestanddeel van de specialiteit bestaat niet als terugbetaalde grondstof;  De toedieningsweg wordt niet gewijzigd (uitz. oftalmologische bereidingen);  De voorgeschreven eenheidsdosis bestaat niet onder vorm van terugbetaalde of niet-terugbetaalde specialiteit (uitz. oftalmologische bereidingen, dermatologische bereidingen );  De verwerking is noodzakelijk omdat het gaat om een vorm die niet kan toegediend worden in de voorgeschreven dosis;  De specialiteit is geen vorm met vertraagde afgifte of een vorm die niet geschikt is voor verwerking. Magistrale bereidingen Aan welke voorwaarden moet voldaan worden voor de terugbetaling van een magistrale bereiding waarin een specialiteit verwerkt wordt? Welke problemen ondervinden we bij de terugbetaling van magistrale bereidingen? Hoe kunnen we samenwerken om het voorschrift aan te passen zodat de patiënt een terugbetaling kan genieten? Welke problemen ondervinden we bij de terugbetaling van magistrale bereidingen? Hoe kunnen we samenwerken om het voorschrift aan te passen zodat de patiënt een terugbetaling kan genieten? THEMA’S

53 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Magistrale bereidingen Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? THEMA’S

54 Voorschrift op stofnaam en substitutie

55 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Voorschrift op stofnaam en substitutie  Vooraf Vooraf  Voorschrift op stofnaam Voorschrift op stofnaam  Substitutie Substitutie  Het afleveren van een antibioticum of een antimycoticum Het afleveren van een antibioticum of een antimycoticum  Voorwaarden voor terugbetaling van meerdere verpakkingen bij een voorschrift Voorwaarden voor terugbetaling van meerdere verpakkingen bij een voorschrift  Tot slot Tot slot THEMA’S

56 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Vooraf… Hoe staat u tegenover het voorschrift op stofnaam (VOS)? Wat is volgens u het nut van het VOS? Hoe staat u tegenover substitutie? In welke situaties lijkt substitutie u aanvaardbaar? Voorschrift op stofnaam en substitutie THEMA’S

57 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Een voorschrift op stofnaam (VOS) is een voorschrift:  voorgeschreven door een arts,  waarbij de arts het werkzame bestanddeel of de algemene benaming van een geneesmiddel voorschrijft. Voorschrift op stofnaam en substitutie Wat is een voorschrift op stofnaam? THEMA’S

58 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  de stofnaam: de gemeenzaam gebruikte term voor het werkzaam bestanddeel of de “algemene benaming van een geneesmiddel” (DCI)  de toedieningsvorm  de sterkte  de dagdosering  de therapieduur  verplichte specificaties: specificaties qua vrijstelling (immediate release versus modified release) en m.b.t. het vehiculum (dermatologie). Voorschrift op stofnaam en substitutie Welke gegevens moet een geldig voorschrift op stofnaam bevatten? Wat zijn de voordelen van een voorschrift op stofnaam? (voor de patiënt, de apotheker en de geneesheer) THEMA’S

59 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Bij geneesmiddelen die worden gekwalificeerd als “NO VOS” door het FAGG (bv. biologische geneesmiddelen). Bij geneesmiddelen die worden gekwalificeerd als “NO SWITCH”, waarbij het FAGG aanbeveelt om de beginkeuze van een geneesmiddel te behouden voor de hele duur van de behandeling (bv. geneesmiddelen met nauwe therapeutische marge). Bij geneesmiddelen met een specifieke indicatie die niet geregistreerd, noch vergoedbaar is voor alle specialiteiten op basis van dezelfde stofnaam (bv. bupropion). Voorschrift op stofnaam en substitutie Wanneer is voorschrijven op stofnaam niet aangewezen? In welke situaties of voor welk type behandeling is het voorschrijven op stofnaam voor iedereen aanvaardbaar? THEMA’S

60 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  De officina-apotheker levert sinds 1 april 2012 verplicht een farmaceutische specialiteit af die beantwoordt aan het voorschrift en behoort tot de groep van de “goedkoopste” geneesmiddelen.  Indien de patiënt alsnog een geneesmiddel wenst dat niet onder de goedkoopsten hoort, moet hij/zij de volledige prijs betalen.  In geval van overmacht, mag de apotheker echter een ander zo goedkoop mogelijk beschikbaar en terugbetaalbaar geneesmiddel buiten de groep van “de goedkoopste geneesmiddelen” afleveren. Voorschrift op stofnaam en substitutie Hoe levert de apotheker een voorschrift op stofnaam af? THEMA’S

61 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  onbeschikbaarheid binnen de 12 uur van de goedkoopste geneesmiddelen bij de voor de apotheker gebruikelijke groothandelaars-verdelers en groothandelaars.  dringende aflevering voor een behandeling die onmogelijk kan uitgesteld worden of waarvan het uitstel de continuïteit van de behandeling in gevaar brengt.  aflevering onder omstandigheden waarbij een patiënt zich onmogelijk kan bevoorraden bij een andere apotheek in de omgeving tijdens de wachtdienst. Voorschrift op stofnaam en substitutie Wat verstaat men onder “overmacht”? Op basis van welke andere criteria bepaalt u als apotheker bij een voorschrift op stofnaam welke specialiteit u zal afleveren? THEMA’S

62 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Enkel in bepaalde situaties:  Voor de acute behandeling met antibiotica en antimycotica, voor zover de arts geen therapeutisch bezwaar vermeld heeft tegen de substitutie.  In dringende gevallen en tijdens de wachtdiensten. ! In België is het principe van de substitutie sinds 1993 in de wetgeving opgenomen. Er werden evenwel nog geen uitvoerings- besluiten genomen. Substitutie is dus theoretisch mogelijk, maar in de praktijk kan ze in België (nog) niet worden toegepast. Voorschrift op stofnaam en substitutie Mag de apotheker substitueren? In welke situaties of voor welk type behandeling is substitutie voor iedereen aanvaardbaar? Welke acties verwacht de voorschrijver van de apotheker in geval van substitutie? In welke situaties of voor welk type behandeling is substitutie voor iedereen aanvaardbaar? Welke acties verwacht de voorschrijver van de apotheker in geval van substitutie? THEMA’S

63 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Een specialiteit dat bij de “goedkoopsten” hoort.  Concreet kunnen er zich drie situaties voordoen:  De arts schrijft een antibioticum of antimycoticum voor op stofnaam: de regelgeving “afleveren voorschrift op stofnaam” is van toepassing.  De arts schrijft een antibioticum of antimycoticum voor dat hoort tot de “goedkoopsten”: de apotheker levert het voorgeschreven geneesmiddel af. Hij mag het geneesmiddel substitueren, op voorwaarde dat het goedkoper is.  De arts schrijft een antibioticum of antimycoticum voor dat niet hoort onder de “goedkoopsten”: de apotheker is verplicht om te substitueren voor een geneesmiddel uit de “goedkoopsten”. Voorschrift op stofnaam en substitutie Wat moet de apotheker sinds 1/5/2012 verplicht afleveren bij een voorschrift voor antibiotica of antimycotica? THEMA’S

64 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Indien er een gezondheidsreden bestaat om de voorgeschreven merkspecialiteit te behouden. De voorschrijver vermeldt “niet-substitueerbaar wegens therapeutische bezwaar” op het voorschrift. De reden moet hij in het patiëntendossier opnemen.  Indien de patiënt allergisch of intolerant is aan een hulpstof met erkende werking vermeldt de voorschrijver “allergie voor xxx” op het voorschrift. De apotheker zal een geneesmiddel uit de groep van de goedkoopste afleveren dat de hulpstof niet bevat.  Bij de behandeling met een antibioticum of antimycoticum waarvoor een attest vereist is, dat beschouwd wordt als een chronische behandeling. Voorschrift op stofnaam en substitutie In welke gevallen is substitutie van antibiotica of antimycotica niet toegelaten? Welke moeilijkheden ondervinden we bij deze regelgeving? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we bij deze regelgeving? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

65 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Als het een voorschrift op stofnaam betreft.  Als de dagdosering duidelijk vermeldt wordt.  Als de behandelingsduur duidelijk vermeldt wordt en beperkt is tot 3 maanden (13 weken of 92 dagen). Rekening houdend met de voorgeschreven toedieningsvorm, concentratie en dagdosering mag de apotheker de voorgeschreven behandelingsduur niet overschrijden. Voorschrift op stofnaam en substitutie Op welke voorwaarden wordt de terugbetaling van meerdere verpakkingen per recipe bij een voorschrift toegestaan? Welke moeilijkheden ondervinden we bij deze regelgeving? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we bij deze regelgeving? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

66 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Voorschrift op stofnaam en substitutie Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? THEMA’S

67 Wachtdienstregeling

68 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wachtdienstregeling  Vooraf Vooraf  Een huisartwachtdienst vinden Een huisartwachtdienst  Een apotheek van wacht vinden Een apotheek van wacht  Het voorgeschreven geneesmiddel is niet (meer) in voorraad Het voorgeschreven geneesmiddel is niet (meer) in voorraad  Verplichte geneesmiddelen in de apotheek Verplichte geneesmiddelen in de apotheek  Hoogdringendheidshonorarium in de apotheek Hoogdringendheidshonorarium in de apotheek  Urgentietrousse Urgentietrousse  Tot slot Tot slot THEMA’S

69 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wachtdienstregeling Vooraf…  Hoe wordt de wachtdienst van huisartsen en van apothekers geregeld?  Waar en hoe kunnen de huisartsen en apothekers van wacht geraadpleegd worden?  Heeft u reeds problemen met een patiënt ondervonden tijdens uw wachtdienst? Welke soort problemen? THEMA’S

70 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wachtdienstregeling Waar vind ik de huisartsen van wacht?  Nederlandstalige wachtdienst: Mobiele wachtdienst: 02/242.43.44 (BHAK) Huisartsenwachtpost: www.wachtpostterranova.be  Tweetalige wachtdienst: ·Mobiele wachtdienst en huisartsenwachtposten: 02/201.22.22 (Garde Bruxelloise-Brusselse Wachtdienst – FAMGB) THEMA’S

71 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  www.apotheek.be of per telefoon 0903 99 000 (1,50 €/min)  Elke apotheek hangt een document op waarop de apotheken van wacht duidelijk aangegeven worden. Wachtdienstregeling Waar vind ik de apotheken van wacht? THEMA’S

72 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  KB 2009: De apotheker vervangt het door een geneesmiddel dat in essentie gelijkwaardig is en brengt de patiënt, en indien mogelijk ook de arts, daarvan op de hoogte. Indien dat onmogelijk is, doet hij al het mogelijke om het voorgeschreven geneesmiddel zo snel mogelijk te verkrijgen. Bij gebrek verwijst hij de patiënt door naar een andere apotheker van wacht nadat hij zich ervan vergewist heeft dat deze laatste het voorgelegde voorschrift kan afhandelen.  Deontologische code: in dringende gevallen en tijdens de wachtdienst mag de apotheker het geneesmiddel vervangen zonder het voorafgaand akkoord van de voorschrijvende arts. Wachtdienstregeling Wat kan de apotheker doen als het voorgeschreven geneesmiddel niet (meer) voorradig is? Welke moeilijkheden ondervinden we met de (on)beschikbaarheid van de voorgeschreven geneesmiddelen tijdens de wachtdienst? Welke maatregelen kunnen we nemen om onbeschikbaarheden te vermijden? Welke moeilijkheden ondervinden we met de (on)beschikbaarheid van de voorgeschreven geneesmiddelen tijdens de wachtdienst? Welke maatregelen kunnen we nemen om onbeschikbaarheden te vermijden? THEMA’S

73 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Het KB 2009 geeft een lijst van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en grondstoffen die steeds voorhanden moeten zijn in de apotheken. U kan de volledige lijst raadplegen op www.upb-avb.bewww.upb-avb.be (rubriek Beroepsontwikkeling > Dossiers > KB 2009 09) Wachtdienstregeling Welke zijn de geneesmiddelen die verplicht in de apotheek aanwezig moeten zijn? Lijkt het nuttig indien de arts rekening kan houden met deze lijst van geneesmiddelen die verplicht aanwezig moeten zijn? THEMA’S

74 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Ja Het RIZIV neemt het wachthonorarium ten bedrage van 5,11 euro (in 2014) volledig ten laste mits:  het voorschrift minstens één terugbetaalde specialiteit of bereiding bevat.  de aflevering tussen 19u en 8u of op zondag of een feestdag gebeurt.  de arts de melding “dringend” heeft aangebracht op het voorschrift. Bij gebrek hieraan moet de apotheker op het voorschrift vermelden dat hij de klaarblijkelijke dringende noodzakelijkheid heeft vastgesteld.  de apotheker ingeschreven is op de wachtrol.  Het honorarium slechts eenmaal per voorschrift of per groep voorschriften (nl. per bezoek) wordt aangerekend. Wachtdienstregeling Wordt het hoogdringendheidshonorarium van de apotheker terugbetaald? Welke moeilijkheden ondervinden we in verband met het wachthonorarium? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we in verband met het wachthonorarium? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

75 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Het bevat enkel geneesmiddelen voor menselijk gebruik.  De geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven of besteld op een origineel, gedateerd en ondertekend document met de volgende gegevens: de naam en het adres van de voorschrijver alsook de vermelding ‘urgentietrousse’.  Slaap- en verdovende middelen of psychotrope stoffen mag de apotheker enkel afleveren indien hij in dezelfde provincie is gevestigd als de voorschrijver.  De geneesmiddelen voor de urgentietrousse kunnen nooit terugbetaald worden door de mutualiteit. Wachtdienstregeling Aan welke voorwaarden moet een voorschrift voor de urgentietrousse voldoen? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we hierbij? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

76 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Tot slot… Welke belangrijkste boodschappen onthouden we? Wat verwachten we van elkaar? Wachtdienstregeling THEMA’S

77 Zorgtrajecten

78 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Zorgtrajecten  Vooraf Vooraf  Zorgtraject Zorgtraject  Inclusiecriteria Inclusiecriteria  Patiënt: voordelen en engagementenvoordelen engagementen  Rol van de huisarts – apothekerhuisartsapotheker  Voorschriften Voorschriften  Diabeteseducator Diabeteseducator  De vermelding ZTD, ZTN of DC De vermelding ZTD, ZTN of DC  Het ZTD, de educatie en zelfzorg en de diabetesconventie Het ZTD, de educatie en zelfzorg en de diabetesconventie  Informatie Informatie  Tot slot Tot slot THEMA’S

79 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Vooraf… Waarom een zorgtraject aan de patiënt voorstellen? Wat is de rol van de huisarts en de apotheker in een zorgtraject? Welke praktische problemen ervaart u bij het toepassen van een zorgtraject? Hoe kunnen we de begeleiding en opvolging van patiënten in een zorgtraject beter op elkaar afstemmen? Zorgtrajecten THEMA’S

80 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire samenwerking tussen de zorgverleners en de patiënt. 2 zorgtrajecten, voor subgroepen van patiënten met: Chronische nierinsufficiëntie en/of Diabetes type 2 Zorgtrajecten Wat is een zorgtraject? THEMA’S

81 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De toegang tot een zorgtraject is afhankelijk van medische criteria en gebeurt in overleg met de huisarts. Inclusiecriteria diabetes type 2  maximale orale antidiabetica, insuline wordt overwogen  1 of 2 insuline-inspuitingen per dag of incretinemimetica Inclusiecriteria chronische nierinsufficiëntie  stadium 3b, 4 en 5 (GFR<45, 2 keer bepaald door middel van een bloedanalyse)  een proteïnurie van meer dan 1g/dag, 2 keer bepaald door middel van een urineonderzoek) Zorgtrajecten Welke patiënten komen in aanmerking voor een zorgtraject? THEMA’S

82 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Andere voorwaarden: o Een globaal medisch dossier (GMD) hebben. o In staat zijn om op raadpleging te gaan. Voorwaarden om het zorgtraject te behouden: o minimaal 2 contacten/jaar bij de huisarts (raadpleging of huisbezoek) o minimaal 1 raadpleging/jaar bij de specialist Zorgtrajecten Welke patiënten komen in aanmerking voor een zorgtraject? Welke moeilijkheden ondervinden we met de inclusie van patiënten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we met de inclusie van patiënten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

83 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Consultaties bij de huisarts en bij de specialist worden volledig terugbetaald. Gedeeltelijke terugbetaling diëtetiek: 2 x 30 min./jaar Gedeeltelijke terugbetaling podologie: 2 x 45 min./jaar (te beginnen met risicogroep 1) Educatie en materiaal: volledig vergoed door de mutualiteit (gedeeltelijk voor de bloeddrukmeter) Zorgtrajecten Wat zijn de voordelen voor de patiënt? Welke andere voordelen bieden de zorgtrajecten naast de verhoogde tegemoetkoming? THEMA’S

84 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Persoonlijke doelstellingen bereiken, volgens een concreet zorgplan dat met de huisarts wordt opgesteld (bv. stoppen met roken, gezonde voeding, regelmatige beweging, griepvaccinatie,…) Zijn GMD laten beheren door de huisarts. Minstens 2 contacten per jaar met de huisarts. Minstens 1 maal per jaar de specialist raadplegen. Zorgtrajecten Welke engagementen neemt de patiënt? Hoe kunnen we samenwerken om erop toe te zien dat de objectieven van de patiënt bereikt worden? THEMA’S

85 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De huisarts:  informeert de patiënt over de inhoud en betekenis van het zorgtraject.  spreekt samen met de patiënt een persoonlijk zorgplan af en begeleidt de patiënt verder.  registreert 4 gegevens (HbA1c, bloeddruk, LDL, BMI).  schrijft de specifieke voorschriften voor (2x/jaar). Zorgtrajecten Wat doet de huisarts in een zorgtraject? THEMA’S

86 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De apotheker:  levert zelfzorgmateriaal, op basis van het voorschift van de huisarts en het attest van de educator voor de glucometer.  legt de werking van het toestel uit en geeft de noodzakelijke uitleg over het goed gebruik als aanvulling bij de uitleg van de huisarts of diabetes- educator.  volgt de medicamenteuze behandeling op en geeft bijkomstig advies over de glycemiemeting, bloed- drukmeting, levensstijl, hypertensie,... Zorgtrajecten Wat doet de apotheker in het zorgtraject? Hoe zorgen we voor een eenduidige communicatie naar de patiënt? Hoe zorgen we voor een eenduidige communicatie naar de patiënt? THEMA’S

87 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… 1. Eerste voorschrift voor 6 maanden: Voorschriften voor het materiaal Voorschrift voor educatie Glucometer, 150 strips en 100 lancetten «ZORGTRAJECT» 2. Vernieuwing materiaal na 6 maanden: Moet in 3 gevallen verplicht voorzien zijn van een voorschrift voor educatie: bij start van 1 injectie (5x 30m) bij overgang naar 2 injecties (2x30m) Metabole controle > 58mmol/mol 7.5% (2x30m) 150 strips en 100 lancetten «ZORGTRAJECT» 3. Vernieuwing glucometer: Voorschrift voor de vernieuwing van de glucometer na 3 jaar Voorschrift voor educatie Vernieuwing glucometer «ZORGTRAJECT» Zorgtrajecten THEMA’S

88 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Zorgtrajecten Attest van de educator dat nodig is voor de aflevering van een glucometer in een zorgtraject diabetes THEMA’S

89 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… De strips en lancetten moeten steeds samen voorgeschreven worden.  De melding van het aantal strips en lancetten is facultatief gezien de hoeveelheden vastliggen.  De opvolging van de voorschriften om de terugbetaalde hoeveelheden niet te overschrijden, valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.  Het attest van de educator is enkel nodig voor de aflevering van een glucometer in het kader van een zorgtraject diabetes. Zorgtrajecten Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen van het voorschrift voor materiaal? Welke moeilijkheden ondervinden we met deze praktische modaliteiten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we met deze praktische modaliteiten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

90 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Diabeteseducatoren zijn verpleegkundigen, diëtisten, podologen of kinesitherapeuten die een bijkomende opleiding diabeteseducatie gevolgd hebben (150 uur). De diabeteseducatoren in Brussel vindt u op: www.huisvoorgezondheid.be of 02 412 31 66 (NL) www.rmlb.be of 02 375 12 97 (FR) Zorgtrajecten Wie zijn de diabeteseducatoren binnen het zorgtraject? THEMA’S

91 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten…  Informatie en ziekte-inzicht geven: oorzaak, ziekteverloop, verwikkelingen, levensverwachting, …  Motiveren tot levensstijlaanpassingen: evenwichtige voeding, rookstop, beweging, …  Informeren hoe hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen en corrigeren.  Uitleg geven over het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie (o.a. siropen).  Aanleren van de inspuittechniek van insuline, rotatie van injectieplaatsen.  Uitleg geven over de werking en bewaring van insuline.  Aanleren van glycemiemetingen met glucometer, lancetten en strips (autocontrole).  Uitleg geven over levensverzekeringen, rijbewijs, sollicitaties, reizen, … Zorgtrajecten Wat is de taak van diabeteseducatoren? THEMA’S

92 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Bij een zorgtraject of diabetesconventie wordt een reeks specialiteiten vergoed als de huisarts één van volgende vermeldingen op het voorschrift plaatst: ZTN (Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie) ZTD (Zorgtraject diabetes) DC (Diabetesconventie) De huisarts is verantwoordelijk om na te gaan of de patiënt in aanmerking komt voor terugbetaling van de specialiteit. Wanneer de huisarts geen vermelding op het voorschrift plaatst, is er nog steeds een attest van de adviserend geneesheer vereist voor tegemoetkoming. Het volledig overzicht van de betrokken specialiteiten en de vereiste melding vindt u op www.upb-avb.be, rubriek Tarificatie > Nuttige documenten. Zorgtrajecten Wanneer moet de vermelding ZTD, ZTN of DC op het voorschrift? Welke moeilijkheden ondervinden we met deze praktische modaliteiten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? Welke moeilijkheden ondervinden we met deze praktische modaliteiten? Welke concrete oplossingen kunnen dit verhelpen? THEMA’S

93 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Wat is het verschil tussen het ZTD, de educatie en zelfzorg en de diabetesconventie? Zorgtrajecten EducatieMateriaal Zorgtraject Diabetes “ZTD” Diabetes- educator Via de apotheek: 1 glucometer (mits attest diabeteseducator) - hernieuwing mogelijk na 3 jaar 3 x 50 strips en 100 lancetten per 6 maanden Educatie en Zelfzorg “EZ” Huisarts Via de apotheek: 1 glucometer - hernieuwing mogelijk na 3 jaar 2 x 50 strips en 100 lancetten per jaar Diabetes Conventie “DC” Conventie- centrum (2 e lijn) In het conventiecentrum, niet via de apotheek THEMA’S

94 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Zorgverleners kunnen terecht bij de LMN’s voor: informatie documentatie contactlijsten van de verschillende zorgverleners in het zorgtraject De zorgtrajectpromotoren in Brussel vindt u op:  www.huisvoorgezondheid.be (NL)  www.rmlb.be (FR) Zorgtrajecten Waar vindt u informatie over de zorgtrajecten? THEMA’S

95 Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten… Tot slot… Wat onthouden we uit deze uitwisseling? Wat verwachten we van elkaar? Zorgtrajecten THEMA’S


Download ppt "Wanneer huisarts en apotheker elkaar ontmoeten …."

Verwante presentaties


Ads door Google