De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006
Kabinet Marino Keulen

2 Situering kiesdecreet
De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen. Wijzigingsdecreet dat de gemeentekieswet gecoördineerd door de wet van 4 augustus 1932, de provinciekieswet van 19 oktober 1921, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement wijzigt. Goedgekeurd door Vlaams Parlement op 1 februari 2006 Kabinet Marino Keulen

3 Overzicht elektronisch stemmen
Kabinet Marino Keulen

4 Status quo elektronisch stemmen
Manueel stemmen 165 van de 308 gemeenten 53,6% 2,3 van de 4,561 miljoen kiezers 51% Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele Elektronisch stemmen 143 van de 308 gemeenten 46,4% 2,2 van de 4,561 miljoen kiezers 49% Evergem, Kaprijke, Nevele, Waarschoot, Zomergem Kabinet Marino Keulen

5 Wat wordt verkozen ? 308 gemeenteraden; 5 provincieraden;
9 districtsraden te Antwerpen; 7 OCMW-raden (rechtstreeks te verkiezen in Vlaamse Randgemeenten en Voeren). In deze gemeenten worden ook de schepenen en de leden van het vast bureau van het OCMW rechtstreeks verkozen. Kabinet Marino Keulen

6 Principes kiesdecreet
zelfde principes voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen (uitz. kiessysteem) pariteit man – vrouw binnen de drie eerst geplaatste kandidaten een kandidaat van verschillend geslacht neutralisering lijststem voor de opvolgers: lijststem wordt voor 50% doorgerekend (= status quo) Bij gelijk aantal stemmen, volgorde van de lijst beslissend (niet gewijzigd ten opzichte van vroeger) Kabinet Marino Keulen

7 Principes kiesdecreet
volgnummer van de kandidaten wordt op de stembrief vermeld Bij elektronisch stemmen geen “bolletje” Bij manueel stemmen “bolletje” tussen naam en volgnummer kandidaten van partijen die zich in kartel aan de kiezer voorstellen kunnen zich uiterlijk op de installatievergadering tot twee aparte fracties bekennen stembusgang: sluitingsuur 1 uur later waar manueel gestemd wordt: van 8u tot 14 u waar elektronisch gestemd wordt: van 8u tot 16u Kabinet Marino Keulen

8 Stembiljet: nieuwe lay-out
Stemmen op papier …. Kabinet Marino Keulen

9 Geautomatiseerde stemming
Kabinet Marino Keulen

10 Principes kiesdecreet
kiesstelsel: status quo voor de gemeenten: Imperiali voor de provincies: D’Hondt Apparentering provincieraadsverkiezingen: alleen apparentering tussen lijsten die dezelfde naam dragen toekenning gewestelijke lijstnummers: elke politieke partij die min. drie gekozenen heeft in het Vl.Parlement Kartels kunnen kiezen welk nummer ze gebruiken van de kartelpartners maar het nummer van de partij die het eerst op de stembrief staat, dient gebruikt te worden. Kabinet Marino Keulen

11 Principes kiesdecreet
Logo’s op stembrief: geen tekens: het maximum aantal toegelaten tekens wordt uitgebreid naar 18 (nu max.12 letters en 13 tekens) presentiegelden: status quo maar bedragen afgerond naar boven: voor manuele stemming: 15 EUR (nu 500 F) voor elektronische stemming: 22,5 EUR (nu 750 F) ronddragen stembiljetten: op vrijdag of zaterdag vóór de verkiezingszondag Kabinet Marino Keulen

12 Principes kiesdecreet
maximumuitgaven per partij nationaal blijven behouden, ook indien lokaal kartels worden gevormd afdrachten presentiegelden: ministeriële instructie via omzendbrief dat de financiële beheerders afdracht kunnen inhouden aan de bron indien zij daartoe gevraagd worden administratief rechtscollege: beslecht de geschillen i.p.v. de Bestendige Deputatie is provinciaal georganiseerd, bestaande uit drie deskundigen in bestuursrecht en drie plaatsvervangers. Kabinet Marino Keulen

13 Voordrachtsakte afschaffing akte van bewilliging: enkel nog 1 voordrachtsakte voor hele lijst Nu ook rijksregisternummer en handtekening van de kandidaten door ondertekening van de voordrachtsakte verbinden de kandidaten zich ertoe om de wetgeving op de verkiezingsuitgaven te respecteren Kabinet Marino Keulen

14 Indienen lijst Gemeenteraadsverkiezingen: Provincieraadsverkiezingen:
ondertekend door ten minste 2 aftredende gemeenteraadsleden meer dan inwoners: ondertekend door 100 kiezers tot inwoners: door 50 kiezers 5.000 tot inwoners: door 30 kiezers Provincieraadsverkiezingen: ondertekend door ten minste drie aftredende provincieraadsleden ten minste 50 kiezers Kabinet Marino Keulen

15 Verkiezingsuitgaven beperking verkiezingsuitgaven: status quo doch bedragen aangepast aan euro en geïndexeerd Inbreuk tegen wetgeving verkiezingsuitgaven: verlies mandaat Als een kandidaat op verschillende lijsten kandideert mogen de bedragen niet samengeteld worden, maar geldt het hoogste bedrag Kabinet Marino Keulen

16 Verkiezingsuitgaven Per lijst: Per kandidaat:
Van tot kiezers: 0,80 € per ingeschreven kiezer, Van tot kiezers: 1,00 € Van tot kiezers: 1,10 € Van tot kiezers: 1,20 € Per kandidaat: Tot ingeschreven kiezers: 0,080 € per ingeschreven kiezer met een minimum van € per kandidaat Van tot kiezers: 0,030 € Kabinet Marino Keulen

17 Voorbeeld Gavere Gavere: 9.508 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006
De VLD mag in Gavere voor de lijst 9.508 x 0,80 € = € uitgeven Een individuele kandidaat mag uitgeven: 9.508 x 0,08 € = 761 €  minimum € Kabinet Marino Keulen

18 Voorbeeld Melle Melle: 8.385 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006
De VLD mag in Melle voor de lijst 8.385 x 0,80 € = € uitgeven Een individuele kandidaat mag uitgeven: 8.385 x 0,08 € = 671 €  minimum € Kabinet Marino Keulen

19 Voorbeeld Merelbeke Merelbeke: ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 De VLD mag in Merelbeke voor de lijst x 1,00 € = € uitgeven Een individuele kandidaat mag uitgeven: x 0,08 € = € Kabinet Marino Keulen

20 Voorbeeld Oosterzele Oosterzele: ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 De VLD mag in Oosterzele voor de lijst x 1,00 € = € uitgeven Een individuele kandidaat mag uitgeven: x 0,08 € = 829 €  minimum € Kabinet Marino Keulen

21 Verboden verkiezingspropaganda
Tijdens de sperperiode (8 juli 2006) geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden, geen commerciële telefooncampagnes voeren, geen reclamespots op radio, televisie en in bioscopen uitzenden, geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4m² Kabinet Marino Keulen

22 Aangeven verkiezingsuitgaven
Een gift van natuurlijke personen van 125€ en meer moet aangegeven worden Een gift mag maximum 500€ bedragen en enkel uitgaan van een natuurlijk persoon Aangifte van de verkiezingsuitgaven moet ten laatste 30 dagen na de verkiezingen ingediend worden Kabinet Marino Keulen

23 Volmachten Iedere gemeenteraadskiezer kan een volmacht krijgen voor een andere kiezer (vroeger beperkt tot echtgenoot of verwant tot en met 3e graad) Hoeft geen kiezer te zijn van dezelfde gemeente Maar 1 volmacht per kiezer Kiezers die om redenen van vakantie in het buitenland niet gaan stemmen, kunnen tot uiterlijk de derde dag voor de verkiezing een volmacht aanvragen (vroeger 15 dagen voor de verkiezing) Formulieren zullen op de website downloadbaar zijn Kabinet Marino Keulen

24 Formulieren Volmachten, voordrachtsakte Modernisering:
Administratieve vereenvoudiging Aanpassen aan huisstijl Vlaamse overheid Taaladvies Beschikbaar stellen op website: rubriek formulieren Kabinet Marino Keulen

25 Dag van de verkiezing Resultaten zullen elektronisch aan de hand van de E-ID door de voorzitters van de hoofdbureaus doorgestuurd worden naar administratie Brussel Gedeeltelijke uitslagen zullen bekend gemaakt mogen worden (vanaf 2 bureaus gekend en tot 2 bureaus over) Resultaten beschikbaar op de website , rubriek uitslagen Kabinet Marino Keulen

26 Bekend maken resultaten
Info permanent bijgewerkt op de website, zonder dat je de pagina elke keer moet vernieuwen Wat? Resultaten lijsten Voorkeurstemmen per kandidaat Lijst gekozenen Aantal mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën Vergelijking met verkiezingen 2000 Kabinet Marino Keulen

27 Belangrijke data 8 juli 2006: start sperperiode
1 augustus 2006: opmaak kiezerslijsten (laatste dag inschrijving gemeente) 1 augustus 2006: uiterste datum aanvraag afschrift kiezerslijst (gemeente moet deze vóór 31 augustus aan de partijen bezorgen) 31 augustus 2006: bekendmaking maximum toegelaten verkiezingsuitgaven Kabinet Marino Keulen

28 Belangrijke data 9 en 10 september 2006: afgifte voordrachtsakte
14 september 2006: verbeteringsakte, indien nodig 23 september 2006: laatste dag versturen oproepingsbrief aan kiezers 7 november 2006: aangeven verkiezingsuitgaven Kabinet Marino Keulen

29 Vorming nieuw gekozen mandatarissen
Niet meer voor de kandidaten, maar enkel voor de verkozen mandatarissen Introductiepakket Infosessie en boek Start november 2006 Samenwerking tussen ABA, VVSG, VFG, VLO en VVOS Idem voor provincies, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Meer gespecialiseerde opleidingen Vormingscentrum voor lokale besturen Kabinet Marino Keulen

30 Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele (inwoners 1/01/06)
Gavere: (23 raadsleden) Melle: (21 raadsleden) Merelbeke: (27 raadsleden) Oosterzele: (23 raadsleden) District Lochristi (kanton Lochristi, Merelbeke en Destelbergen) 7 te verkiezen raadsleden voor provincieraad Kabinet Marino Keulen

31 Potentiële kiezers op 7/01/06 (www.rijksregister.fgov.be)
Kabinet Marino Keulen

32 Budget organisatie verkiezingen
2005 4,5 miljoen euro miljoen euro 2007 1,35 miljoen euro terugbetaald van federale overheid (samenwerkingsakkoord) Totaal 10,15 miljoen euro  2,2 euro per kiezer Kabinet Marino Keulen

33 Bijkomende info www.vlaanderenkiest.be
Inschrijven op elektronische nieuwsbrief: Vlaamse Infolijn 0800/ Kabinet Marino Keulen

34 Dank u voor uw aandacht Meer info: Kabinet.Keulen@vlaanderen.be
Kabinet Marino Keulen


Download ppt "Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google