De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kabinet Marino Keulen 1 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kabinet Marino Keulen 1 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Kabinet Marino Keulen 1 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006

2 Kabinet Marino Keulen 2 Situering kiesdecreet  De bijzondere wet van 13 juli 2001 maakte Vlaanderen bevoegd voor de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen.  Wijzigingsdecreet dat de gemeentekieswet gecoördineerd door de wet van 4 augustus 1932, de provinciekieswet van 19 oktober 1921, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement wijzigt.  Goedgekeurd door Vlaams Parlement op 1 februari 2006

3 Kabinet Marino Keulen 3 Overzicht elektronisch stemmen

4 Kabinet Marino Keulen 4 Status quo elektronisch stemmen Manueel stemmen –165 van de 308 gemeenten –53,6% –2,3 van de 4,561 miljoen kiezers –51% Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele Elektronisch stemmen –143 van de 308 gemeenten –46,4% –2,2 van de 4,561 miljoen kiezers –49% Evergem, Kaprijke, Nevele, Waarschoot, Zomergem

5 Kabinet Marino Keulen 5 Wat wordt verkozen ? 308 gemeenteraden; 5 provincieraden; 9 districtsraden te Antwerpen; 7 OCMW-raden (rechtstreeks te verkiezen in Vlaamse Randgemeenten en Voeren). In deze gemeenten worden ook de schepenen en de leden van het vast bureau van het OCMW rechtstreeks verkozen.

6 Kabinet Marino Keulen 6 Principes kiesdecreet zelfde principes voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen (uitz. kiessysteem) pariteit man – vrouw binnen de drie eerst geplaatste kandidaten een kandidaat van verschillend geslacht neutralisering lijststem voor de opvolgers: lijststem wordt voor 50% doorgerekend (= status quo) Bij gelijk aantal stemmen, volgorde van de lijst beslissend (niet gewijzigd ten opzichte van vroeger)

7 Kabinet Marino Keulen 7 Principes kiesdecreet volgnummer van de kandidaten wordt op de stembrief vermeld –Bij elektronisch stemmen geen “bolletje” –Bij manueel stemmen “bolletje” tussen naam en volgnummer kandidaten van partijen die zich in kartel aan de kiezer voorstellen kunnen zich uiterlijk op de installatievergadering tot twee aparte fracties bekennen stembusgang: sluitingsuur 1 uur later waar manueel gestemd wordt: van 8u tot 14 u waar elektronisch gestemd wordt: van 8u tot 16u

8 Kabinet Marino Keulen 8 Stembiljet: nieuwe lay-out Stemmen op papier ….

9 Kabinet Marino Keulen 9 Geautomatiseerde stemming

10 Kabinet Marino Keulen 10 Principes kiesdecreet kiesstelsel: status quo voor de gemeenten: Imperiali voor de provincies: D’Hondt Apparentering provincieraadsverkiezingen: alleen apparentering tussen lijsten die dezelfde naam dragen toekenning gewestelijke lijstnummers: elke politieke partij die min. drie gekozenen heeft in het Vl.Parlement Kartels kunnen kiezen welk nummer ze gebruiken van de kartelpartners maar het nummer van de partij die het eerst op de stembrief staat, dient gebruikt te worden.

11 Kabinet Marino Keulen 11 Principes kiesdecreet Logo’s op stembrief: geen tekens: het maximum aantal toegelaten tekens wordt uitgebreid naar 18 (nu max.12 letters en 13 tekens) presentiegelden: status quo maar bedragen afgerond naar boven: voor manuele stemming: 15 EUR (nu 500 F) voor elektronische stemming: 22,5 EUR (nu 750 F) ronddragen stembiljetten: op vrijdag of zaterdag vóór de verkiezingszondag

12 Kabinet Marino Keulen 12 Principes kiesdecreet maximumuitgaven per partij nationaal blijven behouden, ook indien lokaal kartels worden gevormd afdrachten presentiegelden: ministeriële instructie via omzendbrief dat de financiële beheerders afdracht kunnen inhouden aan de bron indien zij daartoe gevraagd worden administratief rechtscollege: beslecht de geschillen i.p.v. de Bestendige Deputatie is provinciaal georganiseerd, bestaande uit drie deskundigen in bestuursrecht en drie plaatsvervangers.

13 Kabinet Marino Keulen 13 Voordrachtsakte afschaffing akte van bewilliging: enkel nog 1 voordrachtsakte voor hele lijst Nu ook rijksregisternummer en handtekening van de kandidaten door ondertekening van de voordrachtsakte verbinden de kandidaten zich ertoe om de wetgeving op de verkiezingsuitgaven te respecteren

14 Kabinet Marino Keulen 14 Indienen lijst Gemeenteraadsverkiezingen: –ondertekend door ten minste 2 aftredende gemeenteraadsleden –meer dan 20.000 inwoners: ondertekend door 100 kiezers –10.000 tot 20.000 inwoners: door 50 kiezers –5.000 tot 10.000 inwoners: door 30 kiezers Provincieraadsverkiezingen: –ondertekend door ten minste drie aftredende provincieraadsleden –ten minste 50 kiezers

15 Kabinet Marino Keulen 15 Verkiezingsuitgaven beperking verkiezingsuitgaven: status quo doch bedragen aangepast aan euro en geïndexeerd Inbreuk tegen wetgeving verkiezingsuitgaven: verlies mandaat Als een kandidaat op verschillende lijsten kandideert mogen de bedragen niet samengeteld worden, maar geldt het hoogste bedrag

16 Kabinet Marino Keulen 16 Verkiezingsuitgaven Per lijst: –Van 5.001 tot 10.000 kiezers: 0,80 € per ingeschreven kiezer, –Van 10.001 tot 20.000 kiezers: 1,00 € –Van 20.001 tot 40.000 kiezers: 1,10 € –Van 40.001 tot 80.000 kiezers: 1,20 € Per kandidaat: –Tot 50.000 ingeschreven kiezers: 0,080 € per ingeschreven kiezer met een minimum van 1.250 € per kandidaat –Van 50.001 tot 100.000 kiezers: 0,030 €

17 Kabinet Marino Keulen 17 Voorbeeld Gavere Gavere: 9.508 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 –De VLD mag in Gavere voor de lijst 9.508 x 0,80 € = 7.606 € uitgeven –Een individuele kandidaat mag uitgeven: 9.508 x 0,08 € = 761 €  minimum 1.250 €

18 Kabinet Marino Keulen 18 Voorbeeld Melle Melle: 8.385 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 –De VLD mag in Melle voor de lijst 8.385 x 0,80 € = 6.708 € uitgeven –Een individuele kandidaat mag uitgeven: 8.385 x 0,08 € = 671 €  minimum 1.250 €

19 Kabinet Marino Keulen 19 Voorbeeld Merelbeke Merelbeke: 17.487 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 –De VLD mag in Merelbeke voor de lijst 17.487 x 1,00 € = 17.487 € uitgeven –Een individuele kandidaat mag uitgeven: 17.487 x 0,08 € = 1.399 €

20 Kabinet Marino Keulen 20 Voorbeeld Oosterzele Oosterzele: 10.360 ingeschreven kiezers op 7 januari 2006 –De VLD mag in Oosterzele voor de lijst 10.360 x 1,00 € = 10.360 € uitgeven –Een individuele kandidaat mag uitgeven: 10.360 x 0,08 € = 829 €  minimum 1.250 €

21 Kabinet Marino Keulen 21 Verboden verkiezingspropaganda Tijdens de sperperiode (8 juli 2006) geen geschenken of gadgets verkopen of verspreiden, geen commerciële telefooncampagnes voeren, geen reclamespots op radio, televisie en in bioscopen uitzenden, geen gebruik maken van commerciële reclameborden of affiches geen gebruik maken van niet-commerciële reclameborden of affiches groter dan 4m²

22 Kabinet Marino Keulen 22 Aangeven verkiezingsuitgaven Een gift van natuurlijke personen van 125€ en meer moet aangegeven worden Een gift mag maximum 500€ bedragen en enkel uitgaan van een natuurlijk persoon Aangifte van de verkiezingsuitgaven moet ten laatste 30 dagen na de verkiezingen ingediend worden

23 Kabinet Marino Keulen 23 Volmachten Iedere gemeenteraadskiezer kan een volmacht krijgen voor een andere kiezer (vroeger beperkt tot echtgenoot of verwant tot en met 3e graad) Hoeft geen kiezer te zijn van dezelfde gemeente Maar 1 volmacht per kiezer Kiezers die om redenen van vakantie in het buitenland niet gaan stemmen, kunnen tot uiterlijk de derde dag voor de verkiezing een volmacht aanvragen (vroeger 15 dagen voor de verkiezing) Formulieren zullen op de website downloadbaar zijn

24 Kabinet Marino Keulen 24 Formulieren Volmachten, voordrachtsakte Modernisering: –Administratieve vereenvoudiging –Aanpassen aan huisstijl Vlaamse overheid –Taaladvies Beschikbaar stellen op website: –www.vlaanderenkiest.be, rubriek formulierenwww.vlaanderenkiest.be

25 Kabinet Marino Keulen 25 Dag van de verkiezing Resultaten zullen elektronisch aan de hand van de E-ID door de voorzitters van de hoofdbureaus doorgestuurd worden naar administratie Brussel Gedeeltelijke uitslagen zullen bekend gemaakt mogen worden (vanaf 2 bureaus gekend en tot 2 bureaus over) Resultaten beschikbaar op de website www.vlaanderenkiest.be, rubriek uitslagen www.vlaanderenkiest.be

26 Kabinet Marino Keulen 26 Bekend maken resultaten Info permanent bijgewerkt op de website, zonder dat je de pagina elke keer moet vernieuwen Wat? –Resultaten lijsten –Voorkeurstemmen per kandidaat –Lijst gekozenen –Aantal mannen en vrouwen, leeftijdscategorieën –Vergelijking met verkiezingen 2000

27 Kabinet Marino Keulen 27 Belangrijke data 8 juli 2006: start sperperiode 1 augustus 2006: opmaak kiezerslijsten (laatste dag inschrijving gemeente) 1 augustus 2006: uiterste datum aanvraag afschrift kiezerslijst (gemeente moet deze vóór 31 augustus aan de partijen bezorgen) 31 augustus 2006: bekendmaking maximum toegelaten verkiezingsuitgaven

28 Kabinet Marino Keulen 28 Belangrijke data 9 en 10 september 2006: afgifte voordrachtsakte 14 september 2006: verbeteringsakte, indien nodig 23 september 2006: laatste dag versturen oproepingsbrief aan kiezers 7 november 2006: aangeven verkiezingsuitgaven

29 Kabinet Marino Keulen 29 Vorming nieuw gekozen mandatarissen Niet meer voor de kandidaten, maar enkel voor de verkozen mandatarissen Introductiepakket –Infosessie en boek –Start november 2006 –Samenwerking tussen ABA, VVSG, VFG, VLO en VVOS –Idem voor provincies, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Meer gespecialiseerde opleidingen –Vormingscentrum voor lokale besturen –www.binnenland.vlaanderen.be/vormingscentrumwww.binnenland.vlaanderen.be/vormingscentrum

30 Kabinet Marino Keulen 30 Gavere, Melle, Merelbeke, Oosterzele (inwoners 1/01/06) Gavere: 12.004 (23 raadsleden) Melle: 10.583 (21 raadsleden) Merelbeke: 22.348 (27 raadsleden) Oosterzele: 13.171 (23 raadsleden) District Lochristi (kanton Lochristi, Merelbeke en Destelbergen) 7 te verkiezen raadsleden voor provincieraad

31 Kabinet Marino Keulen 31 Potentiële kiezers op 7/01/06 (www.rijksregister.fgov.be)

32 Kabinet Marino Keulen 32 Budget organisatie verkiezingen 20054,5 miljoen euro 20067 miljoen euro 20071,35 miljoen euro terugbetaald van federale overheid (samenwerkingsakkoord) Totaal10,15 miljoen euro  2,2 euro per kiezer

33 Kabinet Marino Keulen 33 Bijkomende info www.vlaanderenkiest.be Inschrijven op elektronische nieuwsbrief: binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be Vlaamse Infolijn 0800/3.02.01

34 Kabinet Marino Keulen 34 Dank u voor uw aandacht Meer info: Kabinet.Keulen@vlaanderen.be


Download ppt "Kabinet Marino Keulen 1 Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 8 oktober 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google