De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe Milieusamenwerkingsovereenkomst Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 20 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe Milieusamenwerkingsovereenkomst Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 20 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe Milieusamenwerkingsovereenkomst Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 20 november 2009

2 Goedkeuring Vlaamse regering op 21 december 2007 Periode 2008-2013 Ondersteuning lokale overheden bij uitbouw van hun milieubeleid Gemeente Overijse heeft ingetekend voor het jaar 2010 SITUERING

3 De samenwerkingsovereenkomst bestaat uit 10 thema’s Instrumentarium (1) Afval (2) Milieuverantwoord productgebruik (3) Water (4) Hinder (5) Energie (6) Mobiliteit (7) Natuur (8) Bodem (9) Duurzame ontwikkeling (10)

4 Het basisniveau Het onderscheidingsniveau Het projectniveau Elk thema wordt in 3 niveaus ondergebracht

5 Inhoud verschillende niveaus Een gemeente die de overeenkomst ondertekent voert minimaal de bepalingen uit van het basisniveau (verplicht) Voor het onderscheidingsniveau (optioneel) moeten de gemeenten een duurzaamheidsambtenaar te werk stellen en jaarlijks 35 punten halen vrij te kiezen uit een lijst van acties Op het projectniveau kunnen gemeenten zelf projectvoorstellen indienen binnen de verschillende thema’s

6 Periode van de overeenkomst Van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 De gemeente kan elk jaar beslissen of ze al dan niet intekent Subsidies Planperiode (Per jaar berekend voor de gemeente Overijse) BASISNIVEAU 47.718 euro ONDERSCHEIDINGSNIVEAU 30.000 euro TOTAAL 77.718 euro

7 De intekening van de SO gebeurt jaarlijks voor 1 januari Rapportering voorgaande jaar (milieujaarprogramma) voor 1 april 15 november evaluatie Vlaamse Overheid Bekendmaking projectenveloppe gemeente tegen 1 oktober Projectvoorstellen indienen voor 1 januari Goedkeuring projecten voor juli Goedgekeurd project moet uitgevoerd worden binnen de 3 jaar Intekening, rapportering, evaluatie en uitbetaling

8 Basisniveau Instrumentarium (1) -Meldpunt milieuklachten -Vlarem gemachtigde -Actieve en pro-actieve controles milieuvergunde bedrijven -Verplicht gebruik verschillende databanken -RAMINA -Visienota leefmilieu (MBP) Gemeenten die intekenen op de samenwerkingsovereenkomst moeten voldoen aan allerlei verplichtingen verdeeld over de 10 thema’s. Afval (2) -Afvalpreventie en hergebruik: (thuiscomposteren, antireclamestickers, kringloopcentrum, afvalpreventie 1 afvalstof) -Selectieve inzameling en restafval: (huis-aan-huis ophaling, sensibilisatie bestrijdingsmiddelen, restafval minder dan 180kg/inw, inzamelen asbest, verwerken bermmaaisel, sensibilisatie selectief slopen, opruim en rapportering sluikstorten KGA)

9 Basisniveau Milieuverantwoord productgebruik (3) -Implementeren FSC en COPRO -Passieve sensibilisatie milieuverantwoord productgebruik Water (4) -Pesticidentoets + risico-evaluatie gebruikte producten -Passieve sensibilisatie rationeel watergebruik en bestrijdingsmiddelen Hinder (5) -Opvolgen klachten via MKROS -Passieve sensibilisatie milieuhinder Energie (6) -Energieprestatieregelgeving -Energieboekhoudingsysteem -Passieve sensibilisatie REG en HE Mobiliteit (7) -Passieve sensibilisatie mobiliteit met milieulink -Deelname milieudienst aan GBC mobiliteitsplan

10 Basisniveau Natuur (8) -Opvolgen Bermbesluit -Promoten gebruik streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal -Code van goed natuurpraktijk Bodem (9) -Inschakelen erkend bodemdeskundige bij acute gevallen bodemverontreiniging -Toepassen code van goede praktijk bij vergunnen van tijdelijke grondopslagplaatsen Duurzame Ontwikkeling (10) -Passieve sensibilisatie duurzame ontwikkeling Subsidies verbonden aan het basisniveau -1,70 euro/inw en 1,40 euro /ha gemeenteoppervlakte = +/- 47.718 euro -Naast de basissubsidie voorziet OVAM nog subsidies voor de opruim van achtergelaten gevaarlijke afvalstoffen en voor het inschakelen van een erkend bodemdeskundige bij bodemverontreiniging (max 2500 euro)

11 Onderscheidingsniveau Te werk stellen duurzaamheidsambtenaar en jaarlijks 35 punten behalen vrij te kiezen over de verschillende thema’s Instrumentarium (1) -MBP (3) -Milieubarometer (2) -1 opengestelde RAMINA vergadering (1) Puntentotaal: 6 Afval (2) Afvalpreventie en Hergebruik: -Compostmeesterwerking (1) -Compost demoveld (1) -Subsidie herbruikbare luiers (1) -Campagne afvalarm winkelen (1) Selectieve inzameling: -Overeenkomst textielcontainers (1) -Opname afvalluik in bermbeheersplan (1) -Rapporteren bedrijfsafvalstoffen gemeente (1) -Sensibiliseren bedrijven over sorteerverplichting (1) -Max. 150 kg restafval/inw. (3) illegaal ontwijkgedrag: -Zwerfvuilopruimactie (1) -Opstellen beleid straatvuilbakjes (2) - Rapporteren hoeveelheden gemeentevuil (1) Puntentotaal: 15

12 Onderscheidingsniveau Milieuverantwoord productgebruik (3) Gebruik binnen eigen diensten: -Gekeurd breekpuin – COPRO (1) -Materialen uit gerecycleerde kunststoffen (1) -Kantoormaterialen (1) -Schoonmaakmiddelen (1) Stimuleren burgers: - Actieve sensibilisatie bio-producten (1) - Stimuleren milieuverantwoorde catering en biologische producten bij grootkeukens (1) Puntentotaal: 6 Water (4) - Geen acties mogelijk op onderscheidingsniveau Puntentotaal: 0 Hinder (5) - Analyse en rapporteren van de hinderklachten via MKROS (2) - Analyse van de opvolging van de hinderklachten via MKROS (2) - Actieve sensibilisatiecampagne i.v.m. de bestrijding van lichthinder (1) Puntentotaal: 5

13 Onderscheidingsniveau Mobiliteit (7) - Deelname sneltoets (0,5) - Actieve sensibilisatie Ecospanning (1) -Inventarisatie en evaluatie wagenpark (1) Totaal = 2,5 Energie (6) - Uitbreiden energieboekhouding met 4 entiteiten (2) - Actieve sensibilisatie REG en HE (2) - Aankoop minimum percentage groene stroom (40% = 3) - Lager energieverbruik gemeentelijk gebouw met 1% (max. 2) - Stimuleren of realiseren kleine energiebesparende maatsregelen (1) Totaal = 8 Natuur (8) - Opleiding ecologisch groen-, natuur-, en bosbeheer (1) -Aanplanten streekeigen soorten door gemeente (1) Totaal = 2

14 Onderscheidingsniveau Bodem (9) -Oplijsting gronden gemeente waarop een historische risico-activiteit plaatsvond (1) Totaal = 1 Duurzame Ontwikkeling (10) aankoopbeleid gemeente houdt naast milieuaspecten ook rekening met sociale aspecten – Schone Kleren, Fair trade,… (1) Totaal = 1 Subsidies verbonden aan het onderscheidingsniveau Indien de gemeente een minimum van 35 punten behaalt, heeft het recht op een extra jaarlijkse subsidie van 30.000 euro voor de invulling van de functie duurzaamheidsambtenaar

15 Analyse voor de gemeente Overijse Vermits de milieudienst moet rekenen op heel wat inbreng van andere diensten en omdat we in het eerste jaar van de samenwerkingsovereenkomst rekening moeten houden met wat uitval, zal de milieudienst streven naar een totaal van 45 punten. Themapunten Instrumentarium6 Afval15 Milieuverantwoord Productgebruik6 Water0 Hinder5 Energie8 Mobiliteit2,5 Natuur2 Bodem1 Duurzame ontwikkeling1 Totaal46,5

16 Projectniveau De totale kostprijs voor een project moet hoger zijn dan 2.500 euro. Het Vlaamse Gewest subsidieert 50% van de totale kosten van het projectvoorstel, met volgende uitzonderingen: Uitzonderingsubsidie Aankoop van grondenMax. 100.000 euro Aanleg hemelwaterinstallatie/infiltratievoorziening250 euro/ goedgekeurd dossier Installatie zonneboiler20% Installatie PV-panelen10% Energiezuinig bouwen50% van de meerkost Aankoop milieuvriendelijk voertuig30% Aanleg groendak derden (subsidiereglement)31 euro/m² Aanleg groendak op eigen gebouwen50% met maximum van 31euro/m² Jaarlijks wordt een projectenenveloppe vastgesteld door de Vlaamse Overheid, die volgens de formule 1,7€/inw + 1,4€/ha x 61.1% wordt bepaald. Voor Overijse komt dit op +/- 29.156 euro.

17 Bedankt voor jullie aandacht! Milieudienst Overijse Zijn er nog vragen???


Download ppt "Nieuwe Milieusamenwerkingsovereenkomst Milieudienst Overijse Vergadering RAMINA 20 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google