De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VVSG - Buiten-Spel (Schaarbeek)1 -01-10-2010. VVSG - 2 Intergemeentelijke vereniging Interleuven Dienstverlenende vereniging; Werkzaam in arrondissement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VVSG - Buiten-Spel (Schaarbeek)1 -01-10-2010. VVSG - 2 Intergemeentelijke vereniging Interleuven Dienstverlenende vereniging; Werkzaam in arrondissement."— Transcript van de presentatie:

1 VVSG - Buiten-Spel (Schaarbeek)1 -01-10-2010

2 VVSG - 2 Intergemeentelijke vereniging Interleuven Dienstverlenende vereniging; Werkzaam in arrondissement Leuven; 30 gemeenten; Actief op volgende domeinen: Projectontwikkeling (bedrijventerreinen, gebouwen en woonprojecten); Adviesverlening & begeleiding (Ruimtelijke ordening, milieu, GIS, Preventie en welzijn, veiligheidscoördinatie, informaticabeveiliging); Ontwerp en realisatie (openbare gebouwen en infrastructuur).

3 VVSG - 3 Dienstverlening milieu 5.1. Basisondersteuning milieu 5.2. Uitgebreide ondersteuning milieu; 5.3. Taakondersteuning milieu; 5.4. Milieuhandhaving 24 van de 30 gemeenten hebben één of meerdere exclusiviteitspakketten milieu onderschreven; In de basis of uitgebreide ondersteuning is de mogelijkheid voorzien inzake gezamenlijke prijsvragen; “Het organiseren van intergemeentelijke initiatieven, ten behoeve van de gemeenten en dit met het oog op het bewerkstelligen van bepaalde schaalvoordelen. Deze initiatieven kunnen o.a. zijn : het organiseren van een gezamenlijke prijs- en offertevragen voor milieugerelateerde diensten of werken, gezamenlijk opmaken en indienen van subsidiedossiers bij overheden inzake milieuaangelegenheden, of de gezamenlijke aankoop van bepaalde milieugoederen.”

4 VVSG - 4 Intergemeentelijke vereniging Interleuven

5 VVSG - 5 Procedure inzake offertevragen Basisondersteuning of uitgebreide ondersteuning milieu onderschrijven; Opmaak offertevraag met terugkoppeling gemeenten; Goedkeuring offertevraag door directie / raad van bestuur Interleuven; Collegebeslissing inzake deelname offertevraag; Goedkeuring offertevraag op de gemeenteraad;

6 VVSG - 6 Procedure inzake offertevragen Uitschrijven offertevraag door Interleuven; Nazicht voorstellen en opmaak gunningsverslag door Interleuven; Goedkeuring gunningsverslag voor directie; Goedkeuring gunningsverslag door college (gemeenteraad);

7 VVSG - 7 Diensten van bodemdeskundigen /slibanalyses Op vraag van gemeenten en voor eigen projecten; In 2005, 2007 en 2009, nieuwe offertevraag in 2011; 15 gemeenten, EcoWerf en Interleuven zelf; Algemene offertevraag met bekenmaking; Raamovereenkomst van 2 jaar, een jaar verlengbaar; Vaste postenlijst met uitsplitsing van alle mogelijke opdrachten;

8 VVSG - 8 Diensten van bodemdeskundigen /slibanalyses Specifieke posten zoals : - opmaak oriënterend bodemonderzoek; - opmaak beschrijvend bodemonderzoek; - interventies bij schadegevallen; - analyses bodem, grondwater en slib; Meeste populaire posten: - opmaak technische verslagen; - interventies bij schadegevallen; - slibanalyses (i.k.v. grachtenruiming); Intergemeentelijke milieudienst levert praktische ondersteuning; Jaarlijkse omzet : +/- 60.000 euro;

9 VVSG - 9 Diensten van bodemdeskundigen /slibanalyses Vooronderzoek – voorstel inzake aanpak per project; Factuur gericht aan Interleuven, doorrekening aan de gemeente; Enkele knelpunten: o Sommige opdrachten zijn moeilijk onder te brengen in vaste posten; o Continuïteit bij complexe opdrachten is belangrijk; o Opmaak van een goed voorstel / opdrachtomschrijving is belangrijk, beperken van de meerkosten;

10 VVSG - 10 Diensten van bodemdeskundigen /slibanalyses 4. Opmaak beschrijvend bodemonderzoek 4.01 opmaak definitief rapport eenvoudige problematiek met max 2 vervuilingshaarden max 2 vervuilingshaa rdenVHstuk2 0,00 € 4,02 complexe problematiek met meer dan 2 vervuilingshaarden meer dan 2 vervuilingshaa rdenVHstuk2 0,00 € totaal0,00 € 5. Opmaak technisch verslagen inzake grondverzet 5.01 Opmaak technisch verslag met voorstudie, evaluatie van de analyseresultaten, uitspraak inzake toepassingmogelijkheden ( ter plaatse of buiten de kadastrale werkzone) en rapportering (klaar voor conformiteitsattest) per kadastrale werkzone < 500 m3 grondVHstuk5 0,00 € 5.02 500 - 10,000 m³grondVHstuk2 0,00 € 5.03 > 10.000 grondVHstuk1 0,00 € totaal0,00 € 6. Interventie bij schadegevallen 6.01 plaatsbezoek bezoek op locatie binnen het arrondissement Leuven en binnen de 48,00 uur na kennisname van het schadegeval met de nodige vaststellingen, indien nodig met beeldmateriaal en verstrekking van de nodige richtlijnen ter plaatse; VHstuk10 0,00 € 6.02 opmaak rapport Opmaak rapport met vaststellingen, probleemanalyse, rapportage inzake de genomen maatregelen, aanbevelingen op korte en midden lange termijn en richtlijnen VHstuk10 0,00 € 6.03 overlegvergadering /-plaatsbezoek als voor het opstellen van het rapport een bijkomend plaatsbezoek of een overlegvergadering op locatie nodig is ( bij de opdrachtgever in Leuven of vennoot, altijd in het arrondissement Leuven) VHverg2 0,00 € totaal0,00 €

11 VVSG - 11 Diensten van bodemdeskundigen /slibanalyses 11. Analyse Slibbodems 11.01 structuurpakket pH, gehalte organisch materiaal, kleigehalte VHstuk120 0,00 € 11.02 zware metalen (8)zware metalen : As, Cd, Cr (Cr3+), Cu, Hg, Pb, Ni, Zn VHstuk120 0,00 € 11.03 PAK ( 16) PAK : naftaleen, benzo(a)pyreen, fenantreen, fluorantheen, benzo(a)antraceen, chryseen, benzo(b)fluoranteen, benzo(k)fluoranteen,benzo(ghi)peryleen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, antraceen, fluoreen, dibenz(a,h)antraceen, acenafteen, acenaftyleen, pyreen VHstuk120 0,00 € 11.04 minerale olie (GC) (chromatogram inbegrepen) VHstuk120 0,00 € totaal0,00 € 11.05 BTEX benzeen, tolueen, ethylbenzze, xyleen EPstuk1 11.06 polychloorbifenylen (PCB)PCB : 7 congeneren (PCB 28-52-101-118-138-153-180) EPstuk1 11.07 organochloorpestic iden ( OCP ( 16) OCP: aldrin, dieldrin, cis + trans chloordaan, o,p'-DDD, -DDE, -DDT, p,p'-DDD, - DDE, -DDT,lindaan (alfa, beta, gamma), alfa-endosulfan, beta-endosulfan, endosulfansulfaat EPstuk1 11.08 gecholeede solventen EPstuk 11.09 CN EPstuk 11.10 hexaan, heptaan, octaan EPstuk1 11.11 Styreen EPstuk 11.12 Venylchloride EPstuk 12. Analyse bodem (grondverzet) 12.01 pakket voor grond met gekende herkomst zware metalen (8), PAK (16), minerale olie, pH/KCl, droge stof, kleigehalte VHstuk10 0,00 € 12.02 pakket voor grond met niet gekende herkomst zware metalen (8), PAK (16), minerale olie, pH/KCl, droge stof, kleigehalte, cyanides, EOX, PCB VHstuk4 0,00 € totaal0,00 €

12 VVSG - 12 Ruimen van grachten /beken Opmaak integraal waterbeheersplan voor Herent en Keerbergen Opmaak van slibruimingsplannen voor de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, en Tremelo; Op uitdrukkelijke vraag van een aantal gemeenten met praktische begeleiding bij de uitvoering; In 2007 en 2009, nieuwe prijsvraag in 2012; Algemene offertevraag met bekendmaking; Raamovereenkomst voor twee jaar, een jaar verlengbaar;

13 VVSG - 13 Ruimen van grachten /beken Raamovereenkomst met vaste postenlijst; 10 gemeenten (Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Herent, Huldenberg, Keerbergen, Kortenberg, Lubbeek, Tervuren en Tielt-Winge) Indien gewenst zorgt de intergemeentelijke milieudienst voor bijkomende ondersteuning: - vooronderzoek en voorstel jaarlijkse ruiming; - slibanalyses en bepaling van de slibkwaliteit; - opvolging van de werken; - oplevering (altijd samen met gemeente);

14 VVSG - 14 Ruimen van grachten /beken

15 VVSG - 15 Ruimen van grachten /beken

16 VVSG - 16 Analyses voor water en lucht Op vraag van EcoWerf en Interleuven zelf, gemeenten maken hier beperkt gebruik van; Reeds de 5 de maal; Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Raamovereenkomst voor 2 jaar;

17 VVSG - 17 Andere initiatieven samenaankopen/offertevragen Samenaankoop van compostvaten, drinkwaterfonteinen, verkeerssignalisatie, drinkbekers, enz… Samenaankoop van elektrische voertuigen/laadpalen; Samenaankoop voor thermografische luchtfoto; Gezamenlijke prijsvraag voor particulieren voor zonnepanelen en zonneboilers en voor de verwijdering van oude stookolietanks; Gezamenlijke aankoop van zout; Gezamenlijke organisatie van de rattenbestrijdingscampagnes;


Download ppt "VVSG - Buiten-Spel (Schaarbeek)1 -01-10-2010. VVSG - 2 Intergemeentelijke vereniging Interleuven Dienstverlenende vereniging; Werkzaam in arrondissement."

Verwante presentaties


Ads door Google