De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

? ! Gods gerechtigheid... 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "? ! Gods gerechtigheid... 1."— Transcript van de presentatie:

1 ? ! Gods gerechtigheid... 1

2 ZONDAG 5 Antw. God wil aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede a; daarom moeten wij aan haar, óf door onszelven, óf door een ander, volkomenlijk betalen b. 2

3 ZONDAG 6 ... de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, die gezondigd had, voor de zonde betaalde a... 3

4 Vr.40. Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen?
ZONDAG 16 Vr.40. Waarom heeft Christus Zich tot in den dood moeten vernederen? Antw. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods a niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door den dood des Zoons Gods b. 4

5 "... Toen Hij (=Jezus) naar het kruis ging, bijna tweeduizend jaar geleden, stortte een heilige, rechtvaardige God Zijn toorn uit over Zijn Zoon. En toen Jezus zei: 'Het is volbracht', was Gods rechtvaardige aard tevredengesteld... ...Je zou kunnen zeggen dat God op dat moment 'verlof kreeg' om de mensheid met liefde te behandelen zonder een zondig mens te hoeven verdelgen..." 5

6 ? ? ? ? ? ? 6

7 vanaf Rom.1:16 7

8 16 Want ik schaam mij het evangelie niet...
het Evangelie beschaamt mij niet 8

9 16 ...want het is een kracht Gods tot behoud ...
9

10 16 ... voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.
12 Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, een en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen... Romeinen 10 10

11 allen die Hem aanroepen Heer van allen 11

12 allen die Hem aanroepen beperking? alle mensen 12

13 allen roepen Hem aan! 13

14 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
? 14

15 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
2 De HERE heeft zijn heil bekendgemaakt, zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der volken... Psalm 98 15

16 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
7 Zij zullen de roem uwer grote goedheid verkondigen, en jubelen over uw gerechtigheid. Psalm 145 16

17 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
6 De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, en alle volken zien zijn heerlijkheid. Psalm 97 17

18 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Psalm 96 18

19 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
1 Bij U, HERE, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid... Psalm 31 19

20 17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard...
31 Zij zullen zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, omdat Hij het gedaan heeft. Psalm 22 20

21 Vr.11. Is dan God ook niet barmhartig? Antw.
ZONDAG 4 Vr.11. Is dan God ook niet barmhartig? Antw. God is wel barmhartig a, maar Hij is ook rechtvaardig b; daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worde. 21

22 gerechtigheid Gods geloof geloof
17 Want GERECHTIGHEID GODS wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven. gerechtigheid Gods geloof geloof 21

23 vanaf Rom.4:3 23

24 onvoorwaardelijke belofte
3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. leven uit de dood! onvoorwaardelijke belofte 24

25 4 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting.
25

26 5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid... 26

27 vanaf Rom.3:3 27

28 3 ... Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen?
St.vert.: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? 28

29 4 Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig, gelijk geschreven staat: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden, en overwint in uw rechtsgedingen. 29

30 5 Maar indien onze onrechtvaardigheid GODS RECHTVAARDIGHEID staaft, wat zullen wij dan zeggen? ...
30

31 (...) 7 ... indien de waarachtigheid Gods door mijn leugen des te overvloediger is gebleken tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan nog als zondaar geoordeeld? 31

32 8 Het is toch niet, zoals men van ons lastert en sommigen ons laten zeggen: Laten wij het kwade doen, opdat het goede eruit voortkome? Het oordeel over dezen is welverdiend. 32


Download ppt "? ! Gods gerechtigheid... 1."

Verwante presentaties


Ads door Google