De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Xrq –Korach Num.16:1-18:32. JHWH openbaarde zich op Sinaï De geboden zijn gegeven De weerbare mannen zijn geteld Het kamp is georganiseerd De marsorde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Xrq –Korach Num.16:1-18:32. JHWH openbaarde zich op Sinaï De geboden zijn gegeven De weerbare mannen zijn geteld Het kamp is georganiseerd De marsorde."— Transcript van de presentatie:

1 xrq –Korach Num.16:1-18:32

2 JHWH openbaarde zich op Sinaï De geboden zijn gegeven De weerbare mannen zijn geteld Het kamp is georganiseerd De marsorde is bepaald De tabernakel is gemaakt De levietendienst omschreven Wat is er gebeurd tot nu toe?

3 xrq –Korach Num.16:1-18:32 1. Opstand van Korach, Datan en Abiram plus 250 man. Weigering om te komen. 2. Mozes woedend en doet 2 e poging. 250 man komen met hun vuurpannen 3.Korach, Datam en Abiram verzwolgen in de aarde, 250 man verzengd 4.Opstand van het volk – 14700 stierven aan de plaag 5. Van de 12 staven bloeit de staf van Aäron 6. De bloeiende staf van Aäron in de Aron haKodesj. 7. De Levieten – geen grondbezit wel tienden

4 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Wie is Korach? Korach betekent: kaal Num.8: 5 De HEER zei tegen Mozes: 6 ‘Zonder de Levieten van de overige Israëlieten af en reinig hen. 7 Je moet hen besprenkelen met reinigingswater, en vervolgens moeten ze hun hele lichaam scheren en hun kleren wassen. Daarna zijn ze rein.

5 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Wie is Korach? Korach: kaal 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop

6 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” Bethel Gilgal 2 Kon.2:1 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging. 2 En Elia zeide tot Elisa: Blijf toch hier, want de HERE heeft mij naar Betel gezonden

7 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

8 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria. WAT GEBEURDE HIERVOOR? Elia voer ten hemel (ging omhoog) Elia maakte aliah WAT GEBEURDE HIERVOOR? Elia voer ten hemel (ging omhoog) Elia maakte aliah XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop

9 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

10 xrq –Korach Num.16:1-18:32 NBV: kinderen GNB: kinderen HSV: kinderen NBG: kinderen SV: kinderen WV: jongens ASV: lads KJV: children NBV: kinderen GNB: kinderen HSV: kinderen NBG: kinderen SV: kinderen WV: jongens ASV: lads KJV: children Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria. NBV: troep kinderen GNB: kinderen HSV: kleine jongens NBG: kleine knapen SV: kleine jongens WV: jongens ASV: young lads KJV: little children NBV: troep kinderen GNB: kinderen HSV: kleine jongens NBG: kleine knapen SV: kleine jongens WV: jongens ASV: young lads KJV: little children Myntq Myren nariem qataniem Qatan: klein, smal, jong, onbelangrijk Naär: jongen, knecht Gen.37:2 Jozef 17 jaar Joz.6:23 De jongemannen brachten Rachab naar buiten Myntq Myren nariem qataniem Qatan: klein, smal, jong, onbelangrijk Naär: jongen, knecht Gen.37:2 Jozef 17 jaar Joz.6:23 De jongemannen brachten Rachab naar buiten Mydly jelediem Jeled: kind, zoon, nakomeling, jongeling Jalad: ter wereld brengen, baren, verwekken Mydly jelediem Jeled: kind, zoon, nakomeling, jongeling Jalad: ter wereld brengen, baren, verwekken

11 xrq –Korach Num.16:1-18:32 1 Kon.11:14 En de HERE deed een tegenstander tegen Salomo opstaan, de Edomiet Hadad; deze was van het koninklijk geslacht in Edom. 15 Toen namelijk David met Edom bezig was, en de legeroverste Joab optrok om de gevallenen te begraven, en hij ieder doodde, die van het mannelijk geslacht was in Edom – 16 want zes maanden was Joab daar gebleven met geheel Israël, totdat men ieder die van het mannelijk geslacht was, uitgeroeid had in Edom – 17 toen vluchtte Hadad, en met hem enige Edomitische mannen, hovelingen van zijn vader, om naar Egypte uit te wijken; en Hadad was nog zeer jong. Ntq ren Na’ar katan Ntq ren Na’ar katan Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

12 xrq –Korach Num.16:1-18:32 1 Kon.3:7 En nu, HERE, mijn God, Gij zelf hebt uw knecht (Salomo) in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben; ik weet niet uit te gaan of in te gaan. Ntq ren Na’ar katan Ntq ren Na’ar katan Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

13 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Hoe klinkt deze geschiedenis wanneer we het ons zo voorstellen? 8x! Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

14 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Hoe klinkt deze geschiedenis wanneer we het ons zo voorstellen? 40 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op”

15 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” Jongeren onder de 30

16 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! Kom op, kaalkop! 24 Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 25 En hij ging vandaar naar de berg Karmel, en vandaar keerde hij terug naar Samaria. eqb Bakah Splijten van de zee, Klieven van hout, Breken door een linie soldaten Veroveren, eqb Bakah Splijten van de zee, Klieven van hout, Breken door een linie soldaten Veroveren, 42 verscheurd, dan stonden er misschien wel 100 Elisa uit te jouwen.

17 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Uitstapje Elisa: “kaalkop ga op” 2 Kon.3:26 Toen slingeraars het omsingelden en beschoten, 26 zag de koning van Moab dat de strijd hem te machtig werd; hij nam met zich zevenhonderd mannen die het zwaard konden voeren, om door te breken in de richting van de koning van Edom; maar zij konden het niet. Jlm-la eqbhl Le havqi el melech Jlm-la eqbhl Le havqi el melech eqb Bakah eqb Bakah

18 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Wat zien we nu? 42 of meer jonge mannen die Elisa staan uit te jouwen. 42 of meer jonge mannen die Elisa staan uit te jouwen. 2 berinnen

19 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Wie is Korach? Korach: kaal 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! 2 Kon.2:23 Vandaar ging hij naar Betel. En toen hij de weg opklom, kwamen er kleine knapen uit de stad, die de spot met hem dreven en hem toeriepen: Kom op, kaalkop! XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop XXxrq hle xrq hle Alah kerech, alah kerech Omhoog kaalkop, omhoog kaalkop Korach: koud, ijs, vorst

20 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Ex.6:17 De zonen van Kehat: Amram, Jishar, Chebron en Uzziël.

21 xrq –Korach Num.16:1-18:32 ISRAËL LEVI’IEM Deut.10:8 Toen zonderde de HERE de stam der Levieten af om de ark van het verbond des HEREN te dragen, vóór de HERE te staan om Hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. LEVI’IEM Deut.10:8 Toen zonderde de HERE de stam der Levieten af om de ark van het verbond des HEREN te dragen, vóór de HERE te staan om Hem te dienen, en in zijn naam te zegenen tot op deze dag. COHANIEM Num.3:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aäron, opdat zij hem dienen, COHANIEM Num.3:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aäron, opdat zij hem dienen,

22 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Xxrq xqyv Wa jiqach Korach En nam Korach Xxrq xqyv Wa jiqach Korach En nam Korach Korach nam Mozes gaf Korach nam Mozes gaf

23 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’

24 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Num.16:1 De Leviet Korach, de zoon van Jishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab, en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Ze werden gesteund door tweehonderd-vijftig leiders van de Israëlieten, achtens-waardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. 3 Ze stelden zich tegenover Mozes en Aäron op en zeiden tegen hen: ‘U matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig, en de HEER is in hun midden. Waarom voelt u zich dan boven de gemeenschap van de HEER verheven?’ Hoe modern kan het? Hoe modern kan het?

25 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Reageert Mozes zo?

26 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16: 4 Bij het horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. 5 Daarna zei hij tegen Korach en zijn aanhang: ‘Morgen zal de HEER bekendmaken wie hem toebehoort, wie heilig is en in zijn nabijheid mag verkeren. Wie hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen. 6 Luister wat u moet doen, Korach, en u, zijn aanhangers, ook: neem morgen allemaal een vuurbak, 7 doe er gloeiende kolen in en leg daar reukwerk op voor de HEER. Degene die dan door de HEER wordt uitgekozen, die is heilig. U matigt u te veel aan, Levieten.’

27 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16 8 Mozes zei verder tegen Korach: ‘Luister goed, Levieten. 9 Is het u niet genoeg dat u door de God van Israël van de andere Israëlieten bent afgezonderd om in zijn nabijheid te verkeren, om werkzaamheden bij de tabernakel van de HEER te verrichten en om de hele gemeenschap ten dienste te staan en die te vertegenwoordigen? 10 Is het u niet genoeg dat hij u en uw stamgenoten, de Levieten, in zijn nabijheid heeft toegelaten? Eist u nu ook nog het priesterschap op? Num.16 8 Mozes zei verder tegen Korach: ‘Luister goed, Levieten. 9 Is het u niet genoeg dat u door de God van Israël van de andere Israëlieten bent afgezonderd om in zijn nabijheid te verkeren, om werkzaamheden bij de tabernakel van de HEER te verrichten en om de hele gemeenschap ten dienste te staan en die te vertegenwoordigen? 10 Is het u niet genoeg dat hij u en uw stamgenoten, de Levieten, in zijn nabijheid heeft toegelaten? Eist u nu ook nog het priesterschap op?

28 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Kain’s jalouzie voor Abel Korach’s jalouzie voor Aäron Kain’s jalouzie voor Abel Korach’s jalouzie voor Aäron

29 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.11:14 Ik alleen kan de zorg voor dit gehele volk niet dragen: dat is mij te zwaar. Ex.3:1 Mozes nu was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan, te hoeden. Eens, toen hij de kudde naar de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods, Horeb. 2 Daar verscheen hem de Engel des HEREN als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Ex.3:11 Maar Mozes zeide tot God: Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Ex.4:10 Toen zeide Mozes tot de HERE: Och Here, ik ben geen man van het woord, noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds Gij tot uw knecht gesproken hebt, want ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Num.12: 3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Mozes was een zeer zachtmoedig Man Mozes was een zeer zachtmoedig Man

30 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Ddam vne hsm syahv We ha isj mosje anaw meod En de man Mozes nederig veel zachtmoedig deemoedig Num.12: 3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem.

31 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Num.16:26 ‘Ga bij de tenten van die goddeloze mannen vandaan,’ zei hij tegen het volk, ‘en raak niets aan dat van hen is, anders komt u om vanwege hun zonden.’ Myesrh Mysnah Ha anasjiem harsjaiem Die mannen slecht/crimineel Myesrh Mysnah Ha anasjiem harsjaiem Die mannen slecht/crimineel esr rasja slecht, goddeloos, schuldig esr rasja slecht, goddeloos, schuldig

32 xrq –Korach Num.16:1-18:32 KORACH De kale, de ijskoude KORACH De kale, de ijskoude MOZES De getrokkene MOZES De getrokkene nemen geven streber leiderschap afhouden Matth.25:23 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. Matth11: 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; zachtmoedig hoogmoedig slecht, zondig Dienaar van God

33 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Wie heeft de overhand in mij? KORACH De kale, de ijskoude KORACH De kale, de ijskoude MOZES De getrokkene MOZES De getrokkene

34 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Juda 1:3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. 5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden; Juda 1:3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. 5 Maar ik wil u te binnen brengen – gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; 6 en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden;

35 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Juda 1:7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. 8 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. 9 Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf. 11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan.. Juda 1:7 zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur. 8 Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. 9 Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes, geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u! 10 Zij echter lasteren al wat zij niet kennen en in hetgeen zij, gelijk de redeloze wezens, van nature weten, ligt hun verderf. 11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan..  antilogia tegenspraak  antilogia tegenspraak anti logos tegen woord anti logos tegen woord

36 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Juda 1:12 Dezen zijn de schandvlekken bij uw liefdemalen, zij, die zonder schroom tezamen feesten om zichzelf te weiden; wolken, die geen water geven, daar zij door winden voorbijgejaagd worden; bomen, die in de late herfst geen vrucht geven; tweemaal gestorven zijn zij en ontworteld; 13 wilde baren der zee, die hun eigen schande opschuimen; dwaalsterren. Voor hen is de donkerste duisternis voor eeuwig weggelegd.

37 xrq –Korach Num.16:1-18:32 Lucas 18:8 Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Hab.2:4 maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven Hab.2:4 maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven hnVma emoenah Geloof, trouw, zekerheid, veiligheid, vastheid hnVma emoenah Geloof, trouw, zekerheid, veiligheid, vastheid


Download ppt "Xrq –Korach Num.16:1-18:32. JHWH openbaarde zich op Sinaï De geboden zijn gegeven De weerbare mannen zijn geteld Het kamp is georganiseerd De marsorde."

Verwante presentaties


Ads door Google