De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
WELKOM Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

2 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

3 De Koers Uitzetten Verwijzing naar “de koers uitzetten”…..
samenvatting Dames en heren, ik mag u vanavond iets vertellen over de opleidingsmogelijkheden met een vmbo diploma Ik wil dat graag doen aan de hand van het boekje “De Koers uitzetten” Dit boekje heeft u net gekregen. Dit boekje mag u nog niet meenemen omdat het nog besproken wordt met uw zoon of dochter. Daarover hoort u straks meer van de mentor. U kunt het boekje ook digitaal vinden op bij menu handig “downloads”. Dan moet u wel eerst inloggen. Nieuwsbrief zal deze info bevatten. In het boekje komen alle aspecten aan de orde die belangrijk zijn bij de voorbereiding op een keus in het vervolgonderwijs. Het is een soort naslagwerk over de keuzebegeleiding van dit vierde jaar. Wilt u aantekeningen maken in het boekje, of een boodschap kwijt aan zoon- dochterlief, dan kan dat dus prima! We staan er met elkaar voor, dat uw zoon of dochter dit jaar tot een keuze van vervolgopleiding komt, die bij hem/haar past en die aansluit bij het TL-diploma. Geruststelling: het gaat niet oom een keuze voor de rest van je leven…Maar om de eerstkomende jaren zinvol vooruit te kunnen.. Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

4 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Inhoud LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding): Kiezen: hoe doe je dat? (blz. 1) Vorig jaar LOB-programma (willen, kunnen, zijn) en vakkenpakket gekozen. Ervaringen – napraten – nadenken. Hoe ga je te werk op weg naar studiekeuze? Oriënteren, verkennen+verdiepen, knoop doorhakken (blz. 4,5) Jezelf leren kennen, uitvinden, wat bij je past door ervaren, voelen, proeven. De onderwerpen uit het boekje ziet u hier de revue passeren. Misschien is het handig, als u mee bladert. Op bladzijde 1 kunt u wat meer lezen over hoe je nu eigenlijk moet gaan kiezen. Een belangrijke keuze hebben we vorig jaar in TL3 al gemaakt, door een vakkenpakket te kiezen. In de keuzebegeleiding hebben we toen ook veel aandacht besteed aan, hoe je kiest. Kort samengevat: wat wil ik? wat kan ik en wie ben ik? De vragen waar het dit jaar verder om gaat, vindt u op blz. 4 en 5. Het is de bedoeling, dat u met uw zoon of dochter deze fases doorloopt dit jaar en dan heeft u houvast aan de vragen bij de fases van oriënteren, verkennen en de knoop doorhakken. Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

5 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Wie helpt je bij je keuze? (blz. 2) Ouders, vrienden, docenten, mentor, decaan PRATEN! Reflecteren! Waar haal je de informatie vandaan? (blz. 3) Posters mediatheek,oriëntatiemiddagen, OPEN DAGEN, onderwijsbeurzen, scholings- en banenmarkt, beroepenmarkt…. Overzicht via Guido-portal dedecaan.net De Keuzekalender Open dagen: Wat is belangrijk in het vervolgonderwijs? (blz.6-8 Welke vaardigheden zijn in het algemeen nodig voor de 4 beroepssectoren: Techniek; Zorg en Welzijn; Economie en Landbouw De informatie over de vervolgmogelijkheden krijgt vanavond in grote lijnen. Ook wat er allemaal georganiseerd wordt als mogelijkheden om er wat grip op te krijgen. Met nadruk wil ik u wijzen op de OPEN DAGEN van scholen. Ze worden bekend gemaakt in de huis-aan-huis bladen. Via posters in de school, in het LWH en ook op de Guido-portal van dedecaan.net vindt u de open-dagen-lijst: de data van de diverse ROC ‘s voor wat betreft hun open dagen en een bestand met alle adressen van ROC’s. We stimuleren het bezoek van open dagen al ligt voor ons ook een zwaartepunt bij het bezoek van de ROC als een verplicht onderdeel van het sectorwerkstuk. Maar over het sectorwerkstuk straks meer. Door verschillende scholen te bezoeken krijgt u een beeld van de school als instituut en informatieverstrekker. Een bezoek zegt vaak meer dan de mooiste folder. Ga er samen heen met zoon of dochter en praat er nadrukkelijk over: reflecteren! Wat trekt je aan in deze opleiding? In hoeverre ben je er geschikt voor? U merkt, dat ik zeg: u en uw zoon of dochter. U speelt als ouders een belangrijke rol bij het keuzeproces. U kent uw kind erg goed en weet wie hij of zij is. Wees u ervan bewust, dat uit onderzoek blijkt, dat ouders verreweg de meeste invloed blijken te hebben op de keuze van het vervolgonderwijs! Wij proberen u wel te helpen als school: de vakdocenten, de mentor vooral en als het nodig is, de decaan. Praat u er vooral veel over thuis, als u samen of zoon of dochter alleen ergens geweest is! Reflecteren heet dat me een mooi woord. Op blz. 6 en 7 van “De koers uitzetten” komt u de globale beschrijvingen neer van de competenties die in de diverse beroepssectoren de nadruk krijgen. Vanavond wil ik in het bijzonder stilstaan bij het laatste punt: Waar kun je uit kiezen? Uiteraard gaat het dan om de grote lijnen en niet om allerlei details. Daar kunt u ons naar vragen, als u wilt. Ook via websites van de ROC’s kunt u meer specifieke informatie vinden. Er kan erg veel! Daarom moet er veel gebeuren, m.n. door u en uw kind! Waar kun je uit kiezen? Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

6 Na het VMBO: leerplicht?
Dag Beroepsopleidende leerweg(BOL) Sectoren Deeltijd Beroepsbegeleidende leerweg(BBL) Bedrijfstakken Leerplicht. sinds 1 augustus 2007 zijn alle leerlingen verplicht minimaal een kwalificatie te behalen op MBO-niveau 2 en zijn leerplichtig tot hun 18e. Over de niveaus binnen het MBO zo meteen meer. Moet iedere leerling dus tot zijn 18e in de schoolbanken? Nee, na het VMBO kunnen leerlingen kiezen dagonderwijs of deeltijdonderwijs. Dag onderwijs wordt gevolgd via de Beroeps Opleidende Leerweg(BOL). Je gaat dan 5 dagen in de week naar school en gedurende je opleiding loop je meerdere stages. Je leert binnen een sector. Deeltijdonderwijs volg je via de Beroeps Begeleidende Leerweg(BBL). Je werkt 3 a 4 dagen per week en gaat 1 dag naar school. Je werkt binnen een bedrijfstak. Verreweg de meeste TL-ers kiezen voor de BOL-variant! TL- leerlingen met goede examenresultaten en voldoende motivatie kunnen doorstromen naar de HAVO. Je moet dan wiskunde en een 2e moderne vreemde taal in je pakket hebben. Na de kerst hopen we weer een gesprek te organiseren met oud-leerlingen, die deze overstap al maakten en later een meeloopdag en voorlichtingsbijeenkomst voor leerlingen op de Paladijnenweg met de decaan aldaar. Na het examen is er een toelatingsgesprek met de schoolleiding van de 2e Fase. Het is belangrijk, dat we z.s.m. op de hoogte zijn van eventueel HAVO-aspiraties. Dan kunnen we die ouders en leerlingen precies op de hoogte brengen van de procedure, die we binnen de Guido de Brès hebben afgesproken. Binnenkort zal de volgende inventarisatie plaatsvinden van welke leerling welke opleiding in beeld heeft, en/of HAVO wel of niet in beeld is. Die procedure komt er op, neer, dat een leerling zijn of haar geschiktheid voor de HAVO dit jaar zal moeten aantonen. Daar komen we straks bij de mentor nog even op terug. HAVO (z.s.m. overleg) Wi en 2e mvt Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

7 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Verschil BBL en BOL Werken en leren(BBL) Leren in praktijk + theorie Duur: 2 tot 4 jaar Week: 4 dagen werken 1 dag school Eigen inkomen (soms ook kinderbijslag) Leren en stage(BOL) Leren vanuit praktijksituaties Duur: 2 tot 4 jaar Week: 5 dagen naar school veel groepsopdrachten LWH stage gedurende opleiding Recht op kinderbijslag of studiefinanciering Ik wil u middels dit overzicht de verschillen laten zien tussen de beide leerwegen. De BBL: Je bent praktisch bezig en je moet een werkgever hebben. Ook is het mogelijk dat je in dienst bent van een samenwerkingsverband. De opleiding duurt afhankelijk van het niveau 2 tot 4 jaar. In de BBL werk je 4 dagen en ga je 1 dag per week naar school. Soms ga je eerst 7 mnd naar school waarna je gaat werken. Je bent werknemer en hebt recht op dat aantal vakantiedagen dat geldt voor jouw bedrijfstak. Je hebt een eigen inkomen. Soms hebben je ouders ook nog recht op kinderbijslag. Via de BeroepsOpleidende Leerweg krijg je veel theorie en ga je de hele week naar school. Je praktijkervaring krijg je door middel van stages. Je bent een leerling en hebt dus de normale school vakanties. Ouders houden recht op kinderbijslag of jij krijgt een studiebeurs. Beide leerwegen geven onderwijs waar een grote mate van zelfstandigheid wordt gevraagd. Op het dagonderwijs ben je de leerstof vaak in kleine groepen aan het verwerken. Leve het LWH! Het diploma via BBL of BOL heeft dezelfde waarde. Er is geen verschil in de inhoud van de behaalde eindtermen. Maar nogmaals; de meeste TL-ers kiezen voor de BOL-variant. Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

8 Opleidingsaanduiding en niveaus binnen leerwegen BBL en BOL
Niveau Opleidingsaanduiding 1 assistent 2 basisberoeps 3 vak 4 middenkader of specialist U ziet hier een overzicht van de niveaus met de opleidingsaanduidingen, die bestaan in het MBO. Als TL-er ga je in principe voor een niveau 4 opleiding, dan haal je uit je diploma, wat er in zit! Je moet een niveau 4 opleiding gevolg hebben(met doorstroomprogramma) om naar het HBO te kunnen doorstromen. Dus een starkwalificatie op niveau 2, de minimale eis onder de nieuwe wet, is voor en TL-er eigenlijk nog onder zijn of haar kunnen! Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

9 Andere mogelijkheden:
Politie 18 jaar, dus eerst MBO Land-, lucht- en zeemacht 17 jaar, oriëntatiejaar landmacht/politie onder niveau TL. Wel andere optie op niv. 3 Particulier: sparen Werken zonder beroepskwalificatie: tegen leerplichtwet… Verder is er de mogelijkheid om via politie. Daar werkt men ook met de niveauaanduidingen. Let op. Er is niet altijd behoefte aan het niveau waarvoor je bent opgeleid. TL-ers die de niveau 4 opleiding gaan volgen hebben de meeste kans. Je moet minimaal 18 zijn voor de politieopleidingen, die aansluiten bij TL en de eisen zijn hoog, dus mijn advies is: volg eerst een MBO-opleiding! Via Land-, zee- of luchtmacht een opleiding te volgen. Naast niveaucriteria worden er ook eisen gesteld aan de leeftijd en gezondheid. Omdat veel leerlingen nog geen 17 jaar zijn als ze van het vmbo komen bieden veel scholen een oriëntatiejaar landmacht/politie aan. (Geen garantie op een baan) Deze opleiding is al toegankelijk met een BL-diploma en is dus niet echt een goede aansluiting op TL. Dan werk je onder je niveau. Er zijn hier en daar in het land tegenwoordig al dergelijke opleidingen op niveau 3. De precieze stand van zaken zoek ik graag voor u uit, als u belangstelling hebt. Daarom geldt ook hier: volg eerst een MBO-opleiding! Tenslotte kan er ook nog een particuliere opleiding worden gevolgd, maar die worden niet door de overheid gesubsidieerd. Daar hangt dus een prijskaartje aan van vele duizenden euro’s. Overigens moeten de opleidingen wel erkend zijn. Werken is dus onder de nieuwe wet pas mogelijk na het behalen van een startkwalificatie . De achtergrond van deze wet mag duidelijk zijn: Op het moment dat de werkgelegenheid terugloopt zijn de kansen om werk te krijgen zonder vakopleiding stukken minder. Mensen zonder diploma behoren tot de grootste groep werklozen. Rood! Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

10 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Tijdpad Stand van zaken in portfolio LOB-site dedecaan.net, bekend bij leerling (mentor): MBO-dag met 2 voorlichtingen, meeloopdag MBO, keuzebegeleidingsboekjes, arbeidsoriëntatie Vakkenpakketkeuze o.b.v. adviezen, stage Nov. tot febr.: verder oriënteren en verkennen. Inventariseren. Oriëntatiedagen en Open dagen bezoeken en sectorwerkstuk maken. Maart: knoop doorhakken en aanmelden uiterlijk 1 april 2015. BBL opleiding: zorg dat je werk hebt!! Blz. 12 – 16 overzicht (niet volledig) Bezoek sites!! Vorig jaar hebben we natuurlijk al het één en ander gedaan aan LOB: loopbaanoriëntatie en -begeleiding: o.a. MBO-dag met 2 voorlichtingen, het proces van het kiezen met o.a. keuzebegeleidingsboekje Forward en Optie Traject, MBO-meeloopdag,Kom in het leerbedrijf, vakkenpakketkeuze o.b.v. adviezen, stage We hebben dat allemaal vastgelegd in het OLW-dossier (even laten zien) Vraag er maar naar bij de mentor! Als afronding nog het tijdpad voor dit jaar. U kunt zich met uw kind oriënteren op het vervolgonderwijs tot februari. Onder andere door het bezoeken van een open dag en het maken van het sectorwerkstuk. We streven naar 1 april als uiterste aanmelddatum bij de nieuwe school. Na de herfstvakantie zullen we als mentoren een eerste klas-4-inventarisatie van de keuzes maken in de klassen. Daar is ook in de afgelopen weken meer individueel al aandacht aan besteed door mij. De diverse mogelijke opleidingen binnen de 4 beroepssectoren vindt u vanaf blz. 12. Een uitgebreidere lijst van ROC’s met hun opleidingen vindt u op de diverse websites. Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

11 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Na herstvakantie eerste inventarisatie: in ieder geval keuze opleiding sectorwerkstuk Sectorwerkstuk: in kader LOB voldoende, alleen of samen, grote omvang, plannen… Tweede inventarisatie na voorjaarsvakantie: eerste keus Doorstroomdossier: digitaal info over leerling naar MBO met mentor…… Wat doen we dan dus als school in de vierde klas om u en de leerlingen te ondersteunen in het keuzeproces: We hebben de bedoeling, dat het sectorwerkstuk ook dit jaar in het kader komt te staan van oriëntatie op opleiding en beroep! We streven ernaar de mogelijkheid te bieden, dat een leerling een paar dagen mee gaat lopen bij de te kiezen vervolgleiding of bij een bedrijf meeloopt en daar een onderzoek naar de eigen mogelijkheden en de opleiding of beroep: Het gaat daarbij om vragen als: wat moet je kunnen? Ben ik er het type voor? Hoe ziet een schooldag er uit? Hoe is het de kans op werk? Wat zijn de lastige kanten van de opleiding? Wat de leuke? De bedoeling is dat de leerling door ervaring een meer concreet beeld krijgt van de opleiding en het beroep en of dat bij hem of haar past! Daarmee hopen we dan weer te bereiken, dat minder leerlingen pas volgend jaar na een aantal weken opleiding afhaakt, omdat ze dan pas merken, dat het niet is, wat zij dachten…. We hebben al de nodige contacten met ROC’s gelegd en hopen en verwachten deze recente vernieuwing weer goed vorm te kunnen geven! Het sectorwerkstuk maak je alleen of met z’n tweeën, bij min of meer gelijke interesse in vervolgopleiding. Het sectorwerkstuk moet vervolgens gepresenteerd worden, o.a. aan de leerlingen van TL3. Maar eerst gaat hij thuis een keertje oefenen, door het geheel aan u te presenteren: spannend…. De leerlingen worden hierbij gecoacht door het personeel en krijgen, als alles verloopt zoals gewenst een ROC-buddy. Voor het sectorwerkstuk, wat met titel en beoordeling op het Diploma vermeld wordt, moet een voldoende worden behaald. Dat is wettelijk verplicht voor een TL-diploma. In de beoordeling speelt het hele proces van het onderzoek een rol, het netjes bijhouden van alle stappen en werkzaamheden in een logboek en de uiteindelijke presentatie van het product, een rol. We houden u op de hoogte! Na de voorjaarsvakantie houden we dan een tweede inventarisatieronde en hopen we op één keuze uit te komen. De ROC’s vragen altijd informatie aan de toeleverende scholen. Daarvoor gebruiken we het zogenaamde doorstroomdossier. De leerling vult het grotendeels zelf digitaal in, de mentor checkt de gegevens grofweg, of alles is ingevuld en geeft aan hoe hij de leerling ziet, in hoeverre hij aandachtspunten mee wil geven en de leerling geschikt vindt voor de gekozen opleiding. Om te voorkomen, dat deze belangrijke info, die een rol speelt bij de intake van de leerling op de ROC, onverwachtse verrassingen bevat, proberen we bij rapport 2 een oefenronde te houden. Het uiteindelijke doorstroomdossier wordt digitaal aan ROC beschikbaar gesteld voor de intakeprocedure. Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

12 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
ROC’s in Amersfoort MBO Amersfoort Matthijs Vermeulenstraat Leusderweg Clarenburg (Leusden) Bokkeduinen Daam Fockemalaan (2x) Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

13 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
ROC’s in Amersfoort ROC Midden Nederland in Amersfoort Maatweg (nieuwe ziekenhuis) Disketteweg Zangvogelweg Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

14 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Nog geen idee? Testroute op Ouderavond ROC Midden Nederland op 9 oktober 2014 (Amersfoort en Utrecht) Collegebeurs ROC Midden Nederland (alle colleges op één locatie) op 9 december 2014 in Amersfoort en 11 december in Utrecht) Signaal naar mentor Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

15 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
Medewerking ouders Beroepsbeoefenaar Dagje meelopen (paar dagen) 1 à 2 leerlingen Meer info volgt Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4

16 Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4
En zo gaan we op weg naar het examen met elkaar en op weg naar een keuze van de vervolgopleiding. En daarvoor moet eerste nog heel wat werk verzet worden! Einde Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4


Download ppt "Voorlichting okt '13 VMBO TL klas 4"

Verwante presentaties


Ads door Google