De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handelingen 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handelingen 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte."— Transcript van de presentatie:

1 Handelingen 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. 25 Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt.

2 Hebreeen 4:9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust
Hebreeen 4:9 Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnen-gegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust…

3 Oude verbond = wet = mens werkt voor God Nw
Oude verbond = wet = mens werkt voor God Nw. verbond = genade = God werkt(e) voor mens Nieuwe verbond = geloof in genade = ontvangen Vraag: Hoe ontvang je een erfenis? Antwoord: Door er in te geloven! = door het te ‘erkennen’ ALS een erfenis Wij geloven dat het bloed redt Niet dat ons geloof in het bloed ons redt….

4 Hizkía = "Jahweh is mijn kracht" 2 Kronieken 30:1 Toen zond Hizkia een boodschap tot geheel Israel en Juda… …..dat zij zouden komen naar het huis des HEREN te Jeruzalem, om voor de HERE, de God van Israel, het Pascha te vieren.

5 2 Kronieken 31:1 Toen het feest afgelopen was, trokken alle aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda. In heel Juda en Benjamin en in heel Efraïm en Manasse verbrijzelden ze de gewijde stenen, hakten ze de Asjerapalen om en sloopten ze de offerplaatsen en altaren. Pas toen er niet één meer over was gingen de Israëlieten terug naar huis Al het andere waar ze op vertrouwden: WEG

6 2 Kronieken 32:1 Nadat Hizkia met deze maatregelen de HEER trouw had bewezen, viel koning Sanherib van Assyrië Juda binnen en belegerde de versterkte steden, ervan overtuigd dat hij ze met geweld zou kunnen innemen. 2 Kronieken 32:7 ‘Wees vastberaden en standvastig. Laat u door de koning van Assyrië en de grote legermacht die hij bij zich heeft geen angst aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: 8 hij verlaat zich op menselijke kracht, maar wij worden bijgestaan door de HEER, onze God, die voor ons strijdt.'

7 2 Kronieken 32:10 ‘Dit zegt Sanherib, koning van Assyrië: “Waaraan ontleent u het vertrouwen om in het belegerde Jeruzalem te blijven? 11 Hizkia wil u zeker van honger en dorst laten omkomen door u voor te spiegelen dat de HEER, uw God, u uit de greep van de koning van Assyrië zal redden! 12 Heeft niet juist hij, Hizkia, diens offerplaatsen en altaren laten verwijderen? Hizkia heeft immers tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem gezegd dat ze maar voor één altaar mochten neerknielen en alleen daar hun offers mochten brengen.

8 2 Kronieken 32: 18 Luidkeels, en in het Judees, bedreigden de afgezanten (van Sanherib) de inwoners van Jeruzalem, die op de stadsmuur meeluisterden. Ze wilden hun schrik en angst aanjagen om zo de stad gemakkelijker te kunnen veroveren.

9 2 Koningen 18:27 Maar de maarschalk antwoordde: ‘Dacht u dat mijn heer mij gestuurd heeft om het woord uitsluitend tot uw heer en u te richten? Onze woorden zijn net zo goed bestemd voor de mensen daar op de muur, die binnenkort net als u hun eigen stront zullen eten en hun eigen pis zullen drinken.’ 28 En hij rechtte zijn schouders, verhief zijn stem en zei, in het Judees: ‘Luister naar wat de grote koning, de koning van Assyrië u te zeggen heeft! 29 Dit zegt de koning: “Laat u door Hizkia geen rad voor ogen draaien, hij is niet in staat u uit mijn greep te bevrijden. 30 Laat hij u niet verleiden uw vertrouwen te stellen in de HEER >>>>

10 2 Koningen 18:35 Als geen enkele god in staat is gebleken zijn land uit mijn handen te redden, hoe zou dan de HEER Jeruzalem kunnen redden?’ 36 Maar het volk zweeg en antwoordde met geen woord, want zo had de koning het bevolen.

11 1 Timoteus 6:12 Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. 1 Petrus 5:7 Werpt al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 8 Wordt nuchter en waak-zaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast (onbeweeglijk) in het geloof.

12 Lukas 10:39 Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden…. …41 Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen 42 Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

13 Hebreeen 10:19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs…

14 Hebreeen Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus 3 Vestigt uw aandacht dan op Hem 4 nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde (verdrukking!) 9 Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven? 10 Want zij hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd, maar Hij doet het tot ons nut

15 Hebreeen Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods 18 Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur 22 Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion 23 en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen 24 en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond 25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst…. Hem, die uit de hemelen spreekt.

16 Galaten 2:6 De belangrijkste broeders…. hebben mij tot niets verplicht
Galaten 2:6 De belangrijkste broeders….hebben mij tot niets verplicht. 7 Integendeel, toen ze inzagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals aan Petrus de verkondiging onder de besnedenen 8 –want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen–, 9 en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen.

17 WAT IS DE MISLEIDING ROND HOOP
WAT IS DE MISLEIDING ROND HOOP?   ‘Hopen’ is zwaar als het geen hoop is Vanuit mislukking – pijn – angst om teleurgesteld te worden. Hoop is NIET/NOOIT mens-afhankelijk God heeft de uitkomst van Zichzelf afhankelijk gemaakt. Alleen DAAROM kan ik hopen!! Mijn geloof is dus: het gaat gebeuren omdat het niet van mij afhankelijk is. Ik mag loslaten!!

18 Johannes 19:30 Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei Hij: ‘Het is volbracht.’ Daarop boog Hij het hoofd en gaf de geest. Boog = klino 1a) neigen, buigen 1b) doen rusten, neerleggen 1c) achterover leunen om te rusten

19


Download ppt "Handelingen 17:24 De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte."

Verwante presentaties


Ads door Google