De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oudervragenlijst 2006 Doel van deze avond – Meedelen van de resultaten van de oudervragenlijst 2006 – Discussie rondom de thema’s (suggesties aandragen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oudervragenlijst 2006 Doel van deze avond – Meedelen van de resultaten van de oudervragenlijst 2006 – Discussie rondom de thema’s (suggesties aandragen)"— Transcript van de presentatie:

1 Oudervragenlijst 2006 Doel van deze avond – Meedelen van de resultaten van de oudervragenlijst 2006 – Discussie rondom de thema’s (suggesties aandragen) – Bouwstenen vormen voor de schoolvisie Procedure vaststellen schoolvisie – Horen van ouders (meepraten) – Schoolvisie bepalen door team + directie – Voorleggen aan de Medezeggenschapsraad

2 Karakter van de school 1.De school heeft voldoende aandacht voor kinderen 2.De school stimuleert de samenwerking tussen de kinderen 3.De school besteedt genoeg aandacht aan creatieve vakken 4.Ik ben tevreden over de leerresul- taten die de school bereikt.

3 Karakter van de school 5. Er wordt voldoende aan- dacht geschon- ken aan vieringen en feesten 6. Ik ben tevreden over de school- reisjes en schoolkampen 7. Onze school staat goed bekend in de wijk 8. De katholieke identiteit van de school is voor mij belangrijk

4 Karakter van de school Aanbod van de creatieve vakken –Samenwerking tussen school en ouders; gebruik maken van het aanbod van ouders –Samenwerking tussen jong en oudere leerlingen De kwaliteit van het Open Podium – meer werk van maken Identiteit van onze school –Aandacht voor: Katholieke en Islamitische vieringen Verschillende culturen en wereldgodsdiensten Spiritualiteit Samenwerking tussen allochtonen en autochtonen

5 Karakter van de school Waarom wel vrij voor Marokkanen en Turkse kinderen als zij een feest hebben en Nederlandse kinderen niet. Met het kerstfeest is iedereen vrij, dus wil ik ook dat de Nederlandse kinderen vrij zijn met het schapenfeest.

6 Karakter van de school De samenwerking tussen autochtone en allochtone kinderen moet meer gestimuleerd worden

7 Karakter van de school Wat mij betreft zou er beduidend meer aandacht mogen zijn voor de creatieve vakken als drama. In de jongere groepen (1 t/m 4) is er wel veel aandacht voor cognitieve ontwikkeling. De balans tussen cognitief en emotioneel/creatief moet bijgesteld worden.

8 Organisatie van de school 09. Er heerst rust en orde in de school 10. Het overblijven is goed geregeld 11. De school heeft duidelijke regels en afspraken

9 Organisatie van de school 12. Ik weet wat de ouderraad doet 13. Ik ben tevreden over de activiteiten van de ouderraad 14. Ik weet wat de MR doet 15. Ik ben tevreden over de activiteiten van de MR

10 Organisatie van de school 16. Ik weet wie de contactouders zijn van de groep(en) waar mijn kind(eren) in zitten 17. Ik weet hoe de school denkt over opvoeding en onderwijs

11 Organisatie van de school Orde en rust –In de gang –In de klas –Tijdens het overblijven –Pestgedrag Profileren van de geledingen –Ouderraad –Medezeggenschapsraad Communiceren met de buitenwacht –Beleid van de school –Visie op opvoeding en onderwijs

12 Organisatie van de school De orde en rust-vraag kan ik niet beantwoorden; ik weet niet wat een normaal niveau van orde en rust is. U wel?

13 Organisatie van de school Te veel nadruk op regels, te veel nadruk op organisatie, te weinig nadruk op atmosfeer.

14 Organisatie van de school Ik weet wat de OR, MR en GMR betekent, maar wij hebben nooit iets van hun werk gehoord. Ze laten zich niet zien!

15 Organisatie van de school Ideeën van de school over opvoeding en onderwijs zouden elke dag moeten blijken, maar dat doet ´t niet

16 Het schoolgebouw van de 18. De klassen in de school zijn netjes en schoon 19. De gangen en andere ruimtes op school zijn netjes en schoon. 20. Het gebouw ziet er van binnen netjes en gezellig uit. 21. De school is voor en na de schooltijden goed en veilig bereikbaar. 22. De buitenruimten rondom de schoon zijn schoon en veilig.

17 Het schoolgebouw van de Omgeving van de school –Glasbak en papierbak –Glas op de stoep –Parkeren van auto’s –Veilige schoolroute? –Wie is verantwoordelijk voor wat Kwaliteit van de schoonmaak –Vloeren Hal –Druk en rommelig –Weinig werk te zien van kinderen –Gezelligheid?

18 Het schoolgebouw Er is geen toezicht op kinderen die alleen naar huis gaan; ik zie ze vaak over straat rennen.

19 Het schoolgebouw Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het schoolplein

20 Het schoolgebouw De school is vanuit alle windrichtingen goed bereikbaar, maar niet “veilig”.

21 Contact met ouders 23. De school stimuleert ouders om mee te denken en mee te helpen 24. De informatie van de school is helder en duidelijk (denk aan informatieavonden, thema-avonden, Open Morgen. 25. Ik ben tevreden over de schoolgids. 26. De Nieuwsbrief van de school is helder en duidelijk

22 Contact met ouders 27. De school gaat goed om met mijn klachten 28. Ik ben bekend met de klachtenpro- cedure 29. Het rapport geeft een goed beeld van hoe het met mijn kind op school gaat 30. Ik ben tevreden over de 10-minuten- gesprekken 31. Ik kijk regelmatig naar de website van de school

23 Contact met ouders Nieuwsbrief –Meer inhoudelijk, dan organisatorisch Rapportage –Duur van de rapportgesprekken –Effect van het weekrapport Communicatie –Formeel –Whiteboard in de gang is prima! –Website bijhouden –Je moet als ouder zelf achter informatie aan over je kind

24 Contact met ouders Meedenken en daar ook daadwerkelijk gebruik van maken, stimuleert de school stukken minder, dan meehelpen (koffie- en theeschenken, schminken, etc.)

25 Contact met ouders Wat is de zin en onzin van het weekrapport

26 De groep en het personeel 32. Ik kan gemakkelijk de leerkracht te spreken krijgen. 33. De leerkracht informeert mij goed hoe het met mijn kind in de groep gaat. 34. Wat mijn kind leert, sluit goed aan bij zijn/haar niveau. 35. De leerkrachten van mijn kind gaan leuk om met de leerlingen

27 De groep en het personeel 36. Mijn kind(eren) voel(t)en zich veilig op school. 37. Ik vind dat de leerkrachten de sfeer en de orde in de klas goed bewaken. 38. Kinderen met (leer)problemen worden goed geholpen. 39. Mijn kind gaat met plezier naar school. 40. Ik ben tevreden over de schoolleiding.

28 De groep en het personeel Organisatie personeel –Opvallend weinig overlast bij ziekte van personeel Aanbod onderwijs –Natuurkunde en biologie komen weinig aan bod Informatie geven/krijgen Beleid t.a.v. omgang van elkaar –School is daar niet duidelijk in

29 De groep en het personeel De school staat voor een grote uitdaging: ombuigen van een zwarte naar een gemengde school; meer ouderparticipatie, niveauverschillen in de groep, communicatie, etc. Op al deze terreinen valt veel te winnen

30 Algemeen Kunt u aangeven hoe uw kind(eren) over het algemeen thuis over onze school spreekt?

31 Algemeen Zou u andere ouders aanbevelen om hun kind naar onze school te sturen?

32 Algemeen Multi-culti –Jullie gaan daar goed mee om –Moeilijke uitdaging wordt goed opgepakt

33 Algemeen Zelf een onderwerp ter sprake brengen

34 Algemeen Respons op de oudervragenlijst

35 Algemeen Als u onze school een cijfer moet geven, welk cijfer geeft u de school dan?


Download ppt "Oudervragenlijst 2006 Doel van deze avond – Meedelen van de resultaten van de oudervragenlijst 2006 – Discussie rondom de thema’s (suggesties aandragen)"

Verwante presentaties


Ads door Google