De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Wet van 24 februari 1978 Lange voorgeschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Wet van 24 februari 1978 Lange voorgeschiedenis"— Transcript van de presentatie:

0 Revolutie of storm in een glas water?
I. De zaak Dahmane Revolutie of storm in een glas water?

1 Inleiding Wet van 24 februari 1978 Lange voorgeschiedenis
Eerste transfer in België (1942) Jef Mermans Borgerhout => Anderlecht BEF Wetsvoorstel mbt sportbeoefenaars (1968) Wet (1978) Koninklijk Besluit – inwerkingtreding (1984) Specifiek statuut betaalde sportbeoefenaar Afwijking ten aanzien van gewone werknemer Wet 24 februari 1978 v. Wet van 3 juli 1978 Wet is gebrekkig

2 Inleiding Wet van 24 februari 1978 Specifieke beëindigingsregels
Eerste toepassing (basketbal) : R. Bayer (1991) KBBB : weigert aansluiting Kg. Brussel 6 februari 1991 Boycot BC Oostende Betaling BEF Eerste toepassing (voetbal) : P. Okon, M. Wilmots en K. Rekdal (1996) Bosman (1995) als catalysator? Druk voetbalwereld Genegotieerde oplossingen Lobby Verhogen vergoeding bij contractbreuk : tot 36 maanden (KB 10 januari 1997) Gentleman’s agreement : afspraak tussen clubs om geen speler te contracteren die gebruik maakt van de Wet van 1978

3 Inleiding Wet van 24 februari 1978 Andere Nieuwe precedenten
Bondsreglement verwijzing naar Wet van 1978 Cf. artikel 8 Wet van 1978 CAO betaalde voetballer “Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 en haar uitvoeringsbesluiten, verbinden de partijen er zich toe om geen voortijdige verbreking van arbeidsovereenkomsten te begaan (…)” Nieuwe precedenten De Beule, Defour, Fellaini, etc; en … Dahmane Transferperiode zomer 2013 : Mokulu, Malanda, Vainqueur, Pedersen Transferperiode winter 2014 : Batshuayi

4 De zaak Dahmane Conflict met KRC Genk
18 mei 2011: contract voor 4 seizoenen 23 januari 2008 : verwijzing naar B-kern + onderhandelingen RAEC Mons 28 januari 2008 : Dahmane verbreekt contract (dringende reden) 1 februari 2008 : KBVB weigert aansluiting Dahmane bij RAEC Mons Art. 8 Wet van 1978 Dringende reden? Procedureslag Procedure re aansluiting 21 februari 2008 : beschikking Vz. Brussel in kort geding Aansluiting bij RAEC Mons Procedure ten gronde : Rechtmatige dringende reden dan wel onrechtmatige contractbreuk? Welke opzeggingsvergoeding is verschuldigd?

5 De zaak Dahmane Procedure ten gronde 25 mei 2009 : Arbrb. Tongeren
Onrechtmatige contractbreuk Opzegvergoeding conform de Wet van 1978 en KB 13 juli 2004 : 36 maanden 22 juni 2010 : Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt Opzegvergoeding conform de Wet van 1978 en KB 13 juli 2004? 12 maanden (maximum) v. 36 maanden Belangrijk verschil in behandeling Prejudiciële vraag 18 mei 2011 : Grondwettelijk Hof Onbevoegd Komt verwijzende rechter toe om bepalingen van een KB buiten beschouwing te laten in zoverre ongrondwettig

6 De zaak Dahmane Procedure ten gronde
6 mei 2014 : Arbh. Antwerpen, afd. Hasselt (bis) Kroniek van aangekondigd arrest? “Vraag is namelijk of het systeem dat door de Belgische wetgever werd uitgewerkt inzake de door de betaalde sportbeoefenaar te betalen beëindigingsvergoeding wanneer deze zelf overgaat tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, op financieel vlak niet zodanig onevenredig is voor de betaalde sportbeoefenaar, dat de facto de vrijheid van arbeid van de betaalde sportbeoefenaar erdoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.” “Het hof is er zich van bewust dat het niet vermag te worden uitgesloten dat het Grondwettelijk Hof zich niet ten gronde over de gestelde vraag zal uitspreken (…) In de veronderstelling dat het Grondwettelijk Hof de gestelde prejudiciële vragen niet ten gronde zou beantwoorden (…) dan verhindert dat zulks in voorkomend geval niet dat dit arbeidshod nadien alsnog de eventuele (niet-?)toepasselijkheid van deze bepalingen dient te toetsen in het licht van de bepalingen van artikel 159 van de Grondwet.”

7 De zaak Dahmane Procedure ten gronde Analyse
Verschil in behandeling tussen twee categoriën ok indien objectieve en redelijke verantwoording en de aangewende middelen evenredig zijn met beoogde doel Objectiviteit : geregeld door wet Redelijkheid en proportionaliteit : kern van de discussie KRC Genk : specificiteit van de sport, o.a. contractstabiliteit en competitieve gelijkheid, economisch aspect van de sport, integriteit van de sport Dahmane : fundamentele rechten en vrijheden, o.a. vrijheid van arbeid, non-discriminatie, vrij verkeer van werknemers (Frans-Algerijnse nationaliteit) Arbeidshof : contractstabiliteit en competitieve gelijkheid zijn legitieme doelstellingen, maar middel om deze doelstelling te bereiken is disproportioneel Vrijheid van arbeid primeert

8 De zaak Dahmane Procedure ten gronde Concreet KB discrimineert
KB buiten beschouwing Berekening opzegvergoeding louter op basis van de Wet van 1978, i.e.: (maximaal) het dubbele van “de nog verschuldigde lonen tot het einde van het sportseizoen met een minimum van 25% van het jaarloon” In geval van Dahmane 5,12 maanden x 2 = 10,24 maanden loon (= brutoloon, inclusief voordelen) in plaats van 36 maanden loon

9 Gevolgen voor het (Belgisch) voetbal
Draagwijdte arrest Eén arrest (gewezen in specifieke regio), maar niettemin belangrijk precedent (mede gelet op grondige motivatie en correlatie met rechtsleer) Impact op ‘Belgische’ zaken niet op zaken met internationaal element (quid Dahmane?) : cf. infra Hoewel : brugtransfers (bvb. Batshuayi)? : cf. infra Gelijkschakeling met gewone werknemers? Toepassing van de Wet van 1978 zonder het KB van 13 juli 2004 ≠ toepassing van het gemeen arbeidsrecht Betaalde sportbeoefenaar is (nog) niet gelijkgesteld met een gewone werknemer ( commentaren op arrest) “Formule Dahmane” : Loon tot einde contract, MAAR maximaal 2 x (het nog verschuldigde loon tot het einde van het sportseizoen, met een minimum van 25% van het jaarloon) Ook bij ontslag door werkgever (cf. trainer)?

10 Gevolgen voor het (Belgisch) voetbal
Drukkingsmiddel Drukkingsmiddel in het kader van : Opwaardering contract Transferdossiers Speler kan mits betaling van een minimale vergoeding vertrekken naar een andere (Belgische) club Bedragen staan mijlenver gevorderde transferbedragen… Dahmane ‘bis’ op komst met verdere erosie van opzegvergoedingen? Verdere legal challenge mogelijk Tot volledige gelijkschakeling met gewone bedienden? Impact Eenheidsstatuut? Vaste, forfaitaire opzegtermijn bij ontslag door werknemer Zelfs bij verdubbeling, relatief lage opzegvergoedingen Dahmane ‘bis’ op komst, met verdere erosie van opzegvergoedingen?

11 Gevolgen voor het (Belgisch) voetbal
Voorbeeld Talentvolle speler wil van (Belgische) subtopper naar (Belgische) topclub 30 juni 2014 : 6 maanden vergoeding (met verwijzing naar Dahmane) 3 maanden en 4 weken, i.e. ongeveer 4 maanden vergoeding (met verwijzing naar Eenheidsstatuut) 1 juli 2014 : 24 maanden vergoeding (met verwijzing naar Dahmane) 3 maanden en 6 weken, i.e. ong. 4,5 maanden vergoeding (met verwijzing naar Eenheidsstatuut) Let wel : concurrentiebeding art. 8 Wet van 1978 discussie rond notie ‘lopende sportseizoen’

12 Gevolgen voor het (Belgisch) voetbal
Oplossingen? Gentleman’s agreement Been there, done that (cf. De Beule) Clubs leggen naast zich neer Illegaal, want extralegaal concurrentieverbod cq kartelvorming? Wetgevend ingrijpen? Wetswijziging (≠ via KB) Motivering belangrijk Wellicht nieuwe toetsing door Grondwettelijk Hof…? Andere?

13 End of the transfer system as we know it?
II. FIFPro v. FIFA End of the transfer system as we know it?

14 Inleiding Context Bosman (1995)
Speler is vrij op het einde van zijn contract (geen transfervergoeding) Aanvankelijk (politieke) druk en lobbying Uiteindelijk dialoog tussen voetbalsector en Europese instellingen Behoud transfersom bij overgang staande contract Voetbalwereld past zich aan (langere contracten, optieclausules, contractverlengingen onder druk, etc) Transferreglement bleef aanvankelijk zeer problematisch (o.a. transferverbod bij eenzijdige contractbreuk, verbod toegang tot burgerrechter) Compromis ‘akkoord’ tussen FIFA, UEFA en Europese Commissie +/- huidig transferreglement FIFA Bernard (2010) Opening voor opleidingsvergoeding

15 Probleemstelling Contractstabiliteit = norm
Contractbreuk / transfer met internationaal element, bvb. Transfer van land A naar land B Nationaliteit speler Specifieke, grensoverschrijdende spelregels Art. 17 FIFA reglement Financiële en sportieve sancties Doelstelling “(…) basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as a deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches by a club or by a player (…)” Twijfels blijven over verenigbaarheid met Europees recht en diverse andere supranationale rechtsbronnen

16 Probleemstelling Contractbreuken
Toepassing en interpretatie van artikel 17 FIFA reglement door FIFA DRC en TAS zijn problematisch Precedenten : Webster, Mexes, Matuzalem, Mutu, El Hadary, Appiah, De Sanctis, Ilsinho, Bangoura, etc Evolutie naar ‘positive interest’ principe herstel in oorspronkelijke toestand bekeken vanuit perspectief club (vervangingskost, gemiste transferopportuniteit, niet afgeschreven deel betaalde transfersom, Soms exorbitante bedragen (Bewust) onzekere uitkomst en dus afschrikkingseffect Oplossing : contractueel vastleggen van de vergoeding (bvb. UK, Spanje) maar niet mogelijk in diverse landen (bvb. België) Overzicht

17 Probleemstelling

18 Naar nieuw transferreglement?
FIFPro v. FIFA FIFPro wil transfersysteem aanvechten/hervormen Art. 17 FIFA reglement - Bijlage 4 (opleidingsvergoedingen) Link met andere dossiers (TPO, niet betaling spelerslonen, match fixing, etc) ‘Klassieke’ aanpak: (Dreigen met) juridische actie Onderhandelen met stakeholders Grieven “rights and freedoms of any other worker, as they are employees in the eyes of the law” “large part of the value of the player is not paid to the player” “Training compensation, which continues to disobey the ruling of the Bernard case” “non-reciprocal calculation of compensation for breach of contract” “artificial extension of the protected period” Einddoel : behandeling als gewone werknemer?

19 Naar nieuw transferreglement?
Goncalves e.a. (2001) Eerste aanval op nieuwe transferregels Rb. 1e aanleg Brussel Zaak ‘afgekocht’ – kritiek op FIFPro Nieuwe aanval Klacht bij Europese Commissie Uitlokken prejudiciële vraagstelling case nodig (sponsoring door FIFPro) cf. eerdere pogingen in zaak Malanda en Dahmane EHRM Juridische argumentatie Vrij verkeer Mededingingsrecht Mensenrechten

20 Naar nieuw transferreglement?
Counter FIFA e.a. Huidig transferreglement afgetoetst met EC in 2001 Representativiteit FIFPro Specificiteit van de sport Economische waarde spelers (kostelijke en waardevolle ‘asset’) Stabiliteit en integriteit van de competitie Competitieve gelijkheid – herverdeling rijkdom (cf. studie ECA) Noodzaak voor opleiding jonge spelers

21 III. (on)zin van buy-out clausules

22 Inleiding Praktijk Soorten buy-out clausules
Courant, zowel voor trainers als voor spelers “AA Gent vond de afkoopsom voor Peter Maes - onlangs verhoogd van 0,8 naar 1,25 miljoen euro - te hoog.” “In het contract van Batshuayi staat een afkoopsom van acht miljoen euro.” Soorten buy-out clausules Transfer clausule Indien club X een bepaald bedrag betaalt, dan is club Y verplicht haar speler te laten gaan naar club X Vaak in combinatie met sell-on clausules (% op toekomstige transfer) Liquidated damages clausule Voorafgaandelijk vastleggen van de vergoeding bij contractbreuk Geldig onder FIFA-reglement Zeer courant in bvb. UK en Spanje Quid België? (cf. zaak Doornik : verwijzing naar wet van = LD clausule?) (para)fiscale issues (bvb. Martinez)

23 Analyse Legaliteit Nut
Spelers en trainers hebben een Belgische arbeidsovereenkomst Toepassing Belgische arbeidswetgeving Wet van 1978 en, subsidiair, Arbeidsovereenkomstenwet Niet mogelijk om in de arbeidsovereenkomst af te wijken van de wettelijke opzegtermijn Liquidated damages clausule (> Wet van 1978) is manifest onwettig Quid wanneer in voordeel van een speler/trainer (zeldzaam)? Nut Geldig onder FIFA-reglement Zeker nuttig met oog op internationale transfers Goede formulering is belangrijk Ontsnappingsroutes?

24 Samenvattend voorbeeld
Hypothese 1 : transfer v. contractbreuk transfersom A (België) B (België) onderling overleg contractbreuk AO AO opzegvergoeding* compensatie′ speler (Belg) speler (Belg) * Dahmane : 6 maanden * Eenheidsstatuut : 4 maanden ′ opbruteren

25 Samenvattend voorbeeld
Hypothese 2 : herwaardering contract en buy-out clausule transfersom A (België) B (België) onderling overleg contractbreuk AO opzegvergoeding* compensatie′ speler (Belg) speler (Belg) * Dahmane : 6 maanden * Eenheidsstatuut : 4 maanden ′ opbruteren transferclausule : relevant? LD clausule : nietig buy-out

26 Samenvattend voorbeeld
Hypothese 3 : brugtransfer (naar buitenland) transfersom A (België) B (België) C (UK) onderling overleg contractbreuk AO opzegvergoeding* AO compensatie′ speler (Belg) speler (Belg) Speler (Belg) * Dahmane : 6 maanden * Eenheidsstatuut : 4 maanden ′ opbruteren in voordeel speler, makelaar en ‘brug’ club opletten : CAS 2009/A/1757 bvb. wachten tot winter mercato

27 www.altius.com ALTIUS Brussels Tour & Taxis Building
Havenlaan 86C box 414 Avenue du Port 1000 Brussels Belgium T F ALTIUS Antwerp Minerva Building Karel Oomsstraat 47A box 4 2018 Antwerp Belgium T F ALTIUS Luxembourg Valley Park 44, rue de la Vallée 2661 Luxembourg T F


Download ppt "Inleiding Wet van 24 februari 1978 Lange voorgeschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google