De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive)"— Transcript van de presentatie:

1 Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive)

2 Onderwerpen Achtergrond Warmtewet en de EED NL.V.V.E.
Basisvarianten Installatie Noodzakelijke technische acties warmteleverancier Noodzakelijke administratieve acties warmteleverancier Beleid Warmtewet – VVE Niet Meer Dan Anders (NMDA) en de maximum gigajoule prijs Vragen

3 Wetten, normen en richtlijnen
EED richtlijn Warmte Gas Elektriciteit AMVB Warmtewet Gaswet Elektriciteitswet Warmteleverancier (bv. stadsverwarming) Warmteleverancier (zelfopwekking via gasgestookt, warmtepomp e.d.) (door de WBV, VVE, e.d.) Primaire meting Sub-meting EN 1434 norm Warmtedoorstroom-meters EN norm e.a. Tapwatermeters EN norm Kostenverdeelmeters NEN 7440 norm Kostenverdeling PRN 7441 praktijkrichtlijn Kostenverdeling

4 Achtergrond Warmtewet
Doelstelling: Voorkomen dat liberalisering van kleinverbruikersmarkt voor gas en elektriciteit tot gevolg zou hebben dat redelijke prijs voor warmte en/of leveringszekerheid van warmte in geding komt Eerste voorstel Warmtewet door leden van de Tweede Kamer op Sindsdien vele aanvullingen; de belangrijkste: Maximum GJ-prijs gebaseerd op “niet meer dan anders”- principe Geen vergunningsplicht indien: warmte wordt geleverd aan maximaal 10 verbruikers tegelijk, of de verbruikersgrens onder 100 kW (10.000GJ) ligt, of leverancier verhuurder dan wel eigenaar is van het gebouw waaraan warmte wordt geleverd Geen terugwerkende kracht van toepassing Structureel toezicht op rendement van warmteleveranciers om overwinsten te voorkomen Indien mogelijk dient warmte te worden verrekend o.b.v. prijsstelling in GigaJoule De Warmtewet is op 5 februari 2013 door de Tweede Kamer en op 11 juni 2013 door de Eerste Kamer goedgekeurd; in werking per 1 januari 2014

5 Achtergrond EED Doelstelling: Realisatie van de in 2007 overeengekomen doelen voor uitstoot broeikasgassen 20% lager t.o.v energie-efficiëntie 20% verhogen % van de energie op duurzame wijze opgewekt De EU-richtlijn 2012/27/EU per met implementatie- uitloop tot : Verbruiksmeting verplicht in gebouwen met een centrale verwarming koeling en/of warmtapwatervoorziening EU heeft wetgeving per 25 oktober 2012 dwingend opgelegd, lidstaten moeten betreffende wetgeving uiterlijk 5 juni 2014 als wet aannemen EU buigt zich momenteel over boeteclausules indien men niet opvolgt Belangrijkste items: Verbruiksmeting is verplicht middels - afhankelijk van de technische mogelijkheden en economische haalbaarheid - warmtemeters, vervolgens warmtekostenverdelers en tot slot een warmtekostenverdeelsystematiek Jaarlijks eenmaal afrekenen en 2 tot 4 maal inzage in individuele verbruiken

6 ……… ondertussen Nederlandse Vereniging voor
Verbruiksafhankelijke Energieafrekening Doelstelling : “Gesprekspartner te zijn voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor sub-metering in gebouwen met een collectieve energievoorziening” Leden : ista Nederland B.V., Techem, Warmtemeterservice B.V. (WMS), Verwarming Water Verrekening (VWV), …….. Bevorderen van goede verankering van sub-metering en kostenverdeelmethodieken t.a.v.: samenhang regelgeving in EED, Warmtewet, Huurwet, Besluit Servicekosten, etc. technische normen voor meetsystemen en kostenverdeelsystematieken (NEN) regelgeving voor methoden voor data-interpretatie, analyse en berekeningsmethoden t.a.v. NMDA-principes Bescherming ‘erfenis’-situaties ter voorkoming van terugwerkende kracht-correcties en aansprakelijkheid Maatregelen voor potentiële ‘conflicten’ m.b.t. bv. eenheidsprijs opdrijvende reducties, weigeraars, schattingen en correcties, leegstandseffecten, e.d.

7 Warmtemeting per woning: sensonic®radio Achter C. V
Warmtemeting per woning: sensonic®radio Achter C.V. ketel: sensonic®radio C.V. Eenheid 1 Eenheid 5 Eenheid 2 Eenheid 6 Eenheid 3 Eenheid 7 Eenheid 4 Eenheid 8

8 Stijgstrangen radiatormeting: doprimo®radio, achter C. V
Stijgstrangen radiatormeting: doprimo®radio, achter C.V. ketel: sensonic®radio C.V. Eenheid 1 Eenheid 5 Eenheid 2 Eenheid 6 Eenheid 3 Eenheid 7 Eenheid 4 Eenheid 8

9 Warmtapwaterinstallatie radiatormeting: doprimo®radio, tapwatermeting: domaqua®m radio achter C.V. ketel: sensonic®radio WW C.V. Eenheid 1 Eenheid 5 Eenheid 2 Eenheid 6 Eenheid 3 Eenheid 7 Eenheid 4 Eenheid 8

10 Noodzakelijke technische acties warmteleverancier
In kaart brengen van alle objecten die een collectieve energievoorziening hebben Indien noodzakelijk> aanvragen van een leveranciersvergunning Indien woningen en of bedrijfs-/winkelruimtes WEL voorzien van meting, inventariseren toegepaste technologie; Indien radiografisch uitleesbaar: Meters akkoord Indien manueel uitleesbaar: Meters vervangen Indien woningen en/of bedrijfs- en winkelruimtes NIET voorzien van meting, alsnog noodzakelijke meetapparatuur aanbrengen In kaart brengen van alle ketelhuizen; tussen ketel/duurzame bron en woningen moet een meter aangebracht zijn om het rendement van de installatie te kunnen berekenen Voorbereiden van mogelijkheid om jaarlijks eenmaal af te rekenen en 2 tot 4 maal inzage in individuele verbruiken met indicatieve warmtekosten te geven

11 Noodzakelijke administratieve acties warmteleverancier
Meldingsplicht (ACM) Leveringsovereenkomst (Aedes richtlijn) Storingsregistratie Vergunning aanvragen (per leverancier) Melden alle tariefswijzigingen Aantoonbare scherpe inkoop GJ-prijs moet onderbouwd kunnen worden Warmtewet AMvB

12 Beleidsvraagstukken Warmtewet AMvB
Juridische vorm – vergunning of niet Prijsbeleid – NMDA / verdeeltechnische aspecten Contractering – energiebedrijf / installateurs Vervangingsbeleid – bemetering / installatie

13 Warmtewet - VVE Warmtewet AMvB Geen vergunningsplicht
Levering wel conform Warmtewet Vereniging is leverancier Financiën staan los van warmtewet De VVE en grooteigenaren (huurwoningen) Geschillencommissie (geschillencommisie versus huurcommissie)

14 Regelgeving en effecten
Warmtewet AMvB Vergunningplicht (warmte)leverancier als: Levering aan niet ‘eigen’ huurders Meer levert dan GJ (= ca. 300 woningen) Vergunningplicht betekent: Ruime keuze aanbieden in wijzen van betaling Goed bereikbaar zijn Vragen binnen 10 dagen afgehandeld of binnen 5 dagen bericht binnen welk termijn adequate reactie kan worden verwacht Aparte boekhouding m.b.t. levering van warmte/koude Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring.

15 Regelgeving en effecten
Warmtewet AMvB NMDA uitgangspunt en toetsing Niet meer dan anders (individuele HR 107 combi) Jaarlijks publiceert ACM max. GJ-prijs Tevens mogelijk een toets redelijk tarief Altijd toets op totaal van woonhuisaansluitingen Toets per adres alleen bij GJ-meters Storingscompensatie Bij storing tussen 4-8 uur € 35 Daarna per 4 uur € 20

16 Niet Meer Dan Anders Niet Meer Dan Anders
Als ik een eigen gasgestookte ketel zou hebben, hoeveel Euro zou ik dan voor warmte en warmtapwater kwijt zijn? C.V. HR 107

17 De integrale GJ-prijs bevat
+ Vaste Kosten Variabele Kosten = = Jaarlijkse vaste kosten van transport, levering en aansluiting van gas: Vast tarief gaslevering - Transportonafhankelijke verbruikerstarief Transportafhankelijke verbruikerstarief Periodieke aansluittarieven Gasprijs incl. energiebelasting Gebaseerd op: - Bovenwaarde verbrandingswaarde - Brandstofrendement van warmteproductie - Energetische waarde van aardgasverbruik in gaswoning ….waarin verrekend: warmtevraag verwarming warmtevraag warm tapwater leidingverlies verwarming leidingverlies warm tapwater opwekrendement verwarming taprendement + Verschil in gebruikskosten tussen gas en warmte: Gebruikskosten* bij gebruik gas minus: Gebruikskosten* bij gebruik van warmte minus: Meerkosten van elektrisch koken * Kapitaalslasten (afschrijving), onderhoudskosten (jaarcontract), meetkosten gasmeter

18 Van GJ en rendement naar “GJ-prijs”
Variabele kosten : € Vaste kosten : € ,- Integrale’ kosten : € ,- GAS GJ M3 gas = GJ Gemeten GJ Integrale GJ-prijs op complex- en ketelhuisniveau: € / GJ = € 26,00 /GJ Voorziet in: Inzicht in warmteleverantie op collectief-ketelhuisniveau Geeft inzicht in het gebruiksrendement van omvormers (ketel, warmtewisselaar, warmtapwaterboilers, e.d.) Levert informatie voor de berekening van integrale GJ-prijs Kan, i.v.m. de GJ-prijs, verfijnende informatie opleveren voor de bepaling en aanpassing van vast/variabel op object- en/of appartementsniveau Geeft ondersteunende informatie aan de beheerder voor een goede beheersing van de exploitatie van zijn installaties

19 Oplossing ista ista Nederland zorgt ervoor dat uw ketelhuis voldoet aan de Warmtewet & EED normen. Wij leveren: De analyse van uw ketelhuis door schouwing Het plan voor de juiste bemetering van uw ketelhuis De installatie van het radiografisch uitleesbare netwerk incl. pulsonic op hoofdgasmeter* 4 maal per jaar de rendementsanalyse van uw installatie 4 maal per jaar een GJ raming Monitoring De meter dient door uw eigen installateur te worden gemonteerd** * de pulsuitgang voor de hoofdgasmeter dient u aan te vragen bij uw netbeheerder **installatie van de meter dient te worden voldaan aan de betreffende installateur. Page 19

20

21

22

23

24

25 Wat kan ista voor u betekenen…………..


Download ppt "Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive)"

Verwante presentaties


Ads door Google