De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel"— Transcript van de presentatie:

1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel
Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW’s en hun dochters VVOS - 13 december 2013 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel © Steven Michiels 1

2 Inleiding Zoektocht naar besparingen wekt meer dan ooit interesse voor fiscale optimalisaties 21% minder uitgeven zonder minder te doen? Verleidelijk! Inhoud: Btw-statuut OCMW Ondersteunende activiteiten verzelfstandigen Onroerende leasing Bedrijvencentrum Concessies © Steven Michiels 2

3 Btw-statuut OCMW’s © Steven Michiels 3

4 Problematiek btw en overheden
Artikel 6 btw-wetboek “[Overheden] die handelingen verrichten, worden niet als belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of retributies innen.” Btw-statuut gewijzigd door Programmawet (I) 27 december met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2007 Deels vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof nr. 104/2008 © Steven Michiels 4

5 Problematiek btw en overheden: gevolgen
Algemeen principe: geen btw-plicht Geen recht op aftrek betaalde btw btw is kostprijs voor overheid Btw weegt op publieke investeringen Uitzonderingen Niet als overheid Concurrentieverstoring Art. 6, derde lid btw-wetboek (voorheen KB nr. 26) © Steven Michiels 5

6 Artikel 6, derde lid btw-wetboek
Btw-plichtig, tenzij van onbeduidende omvang 3° het goederen- en personenvervoer; 7° de exploitatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen; 8° de exploitatie en het verlenen van rechten op de exploitatie van een parkeergelegenheid, een opslagplaats en/of een kampeerterrein; 9° de werkzaamheden inzake reclame; 11° de leveringen van goederen en de diensten verricht door bedrijfskantines, bedrijfswinkels, coöperaties en soortgelijke inrichtingen; © Steven Michiels 6

7 Handelt het OCMW “als overheid” ?
J Btw-plicht art. 4 Vrijstelling art. 44? Toepassing art. 6 Concurrentieverstoring? N J N J Btw-plicht art. 4 Vrijstelling art. 44? Activiteit art. 6, derde lid? J N J N Maatstaf vrijgesteld van btw Maatstaf te verhogen met btw Maatstaf buiten btw-sfeer © Steven Michiels 7

8 Overheid: artikel 6 btw-wetboek
Vrijstelling van toepassing op Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Steden en Gemeenten Openbare instellingen (bv. OCMW) Vrijstelling geldt niet voor (gemeentelijke) VZW’s Autonoom gemeentebedrijf OCMW-vereniging Verenigingen intergemeentelijke samenwerking (sommige) Instellingen van openbaar nut (privaat recht) © Steven Michiels 8

9 Verzelfstandigen ondersteunende activiteiten
9 Verzelfstandigen ondersteunende activiteiten © Steven Michiels 9

10 Sociale btw-vrijstellingen
Groot aandeel activiteiten valt onder specifieke btw- vrijstelling Ziekenhuizen Woonzorgcentra Assistentiewoningen Kinderdagverblijven Buitenschoolse kinderopvang Gezindshulp Interne handelingen zijn daardoor ook meestal vrijgesteld Bv. bereiding van maaltijden © Steven Michiels 10

11 Verzelfstandigen Verzelfstandigen van ondersteunende activiteiten kan btw-plicht én btw-recuperatie mogelijk maken Voorbeeld: keuken wordt verzelfstandigd: verkoop maaltijden aan ziekenhuis, WZC,… aan 6% btw Btw-recuperatie nieuwe keuken Valkuil: tevens btw op loonkosten Afweging maken: btw-recuperatie t.o.v. extra btw op loonkost © Steven Michiels 11

12 12 Onroerende leasing © Steven Michiels 12

13 Onroerende leasing Onroerende verhuur tussen OCMW en AGB/OCMW-vereniging, die niet vrijgesteld is van btw Aangewezen bij niet-btw-plichtige exploitaties Bv. Assistentiewoningen, BKO, administratief centrum,… Voordeel: renteloze spreiding btw over 15 jaar Financieel voordeel ca. 1/3 btw-bedrag Positief effect autofinancieringsmarge Positieve btw-rulings Alternatief voor kantoren: bedrijvencentrum © Steven Michiels 13

14 Werking Leasinggever / leasingnemer Voorwaarden “nieuw gebouw”
uiterlijk 31/12 van tweede jaar volgend op eerste ingebruikname of voltooiing “ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden” Leasinggever is nog geen eigenaar van gebouw 14

15 Voorwaarden onroerend goed
Contract dient betrekking te hebben op onroerend goed (K.B. nr. 30, Art. 1, 1°); Opgericht/verkregen met toepassing btw Opgericht/verkregen op specifieke aanwijzingen LN Goed gebruikt door LN voor uitoefenen van werkzaamheid als belastingplichtige Treedt het bestuur op “als overheid”? Ja: voorwaarde niet voldaan Neen: voorwaarde voldaan Bij onroerende verhuur 15

16 Voorwaarden contract Niet-eigendomsoverdragend contract (K.B. nr. 30 art. 1, 2°) Niet-opzegbaar (K.B. nr. 30 art. 1, 2°) Koopoptie op einde verplicht (K.B. nr. 30 art. 1, 3°) Wedersamenstelling geïnvesteerde kapitaal door leasingtermijnen gedurende eerste 15 jaar (K.B. nr. 30 art.1, 4° van toepassing sinds 27 januari 2005) 16

17 Voordeel Lokale besturen financieren vaak alle investeringen met kredieten Onroerende leasing leidt tot spreiding btw over 15 jaar Renteloze lening Financieel voordeel = ca. 30% btw-bedrag Intrestvoordeel 17

18 Schematisch OCMW (1) kaderovereenkomst (2) leasing (3) huur EVA 18

19 Schematisch EVA (1) kaderovereenkomst (2) leasing OCMW 19

20 20 Bedrijvencentrum © Steven Michiels 20

21 Bedrijvencentrum AGB exploiteert (administratief) gebouw als bedrijven- of dienstencentrum Vergoeding aan 21% btw onderworpen Berekeningsbasis voor vergoeding is kost bij AGB Afschrijving gebouw (bv. erfpachtcanon jaar) Werkingskosten (elektriciteit, gas,…) Personeel Geen btw-aftrek: fiscale “lek” Indien geen minimale dienstverlening: vrijgestelde onroerende verhuur © Steven Michiels 21

22 Bedrijvencentrum Btw-plichtige dienst indien volgende minimale diensten: terbeschikkingstelling van één of meer uitgeruste lokalen; terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke vergaderzalen; terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke ruimten; terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bureautica; Onderhoud, postverdeling,… Duidelijk omschreven in Circulaire nr. AOIF 39/2005 (E.T ) dd © Steven Michiels 22

23 Schematisch (1) OCMW Erfpacht 99 jaar EVA 23

24 Schematisch (2) EVA en andere derden 10% OCMW 20% Stad 70% EVA
Dienstverlening dienstencentrum EVA 24

25 Financieel voordeel Btw wordt gespreid over termijn erfpacht
Voordeel ca. 70% btw-bedrag Afhankelijk van afschrijvingstermijn Afhankelijk van personeelskost © Steven Michiels 25

26 Concessies © Steven Michiels 26

27 Concessies OCMW/EVA bouwt Derde exploiteert
Private partner Vereniging Onroerende verhuur niet aangewezen want geen btw-vrijstelling Concessie kan onder btw-regime 21%, dus aftrek btw op investering Voorwaarden: actieve inmenging, variabele vergoeding, geen exclusief gebruik,… Voorbeelden: cafetaria’s, sportinfrastructuur,… © Steven Michiels 27

28 Samengevat © Steven Michiels 28

29 Samengevat OCMW kan zelf btw-plichtig zijn
Concessies EVA noodzakelijk wanneer tweede partij vereist Verzelfstandigde (ondersteunende) activiteit Onroerende leasing Bedrijvencentrum EVA baat op btw-vlak niet bij steeds vrijgestelde activiteiten (leasing eventueel aangewezen) Onroerende verhuur BKO, kinderdagverblijven Woonzorgcentra Assistentiewoningen © Steven Michiels 29

30 Kantoor te Mechelen Kantoor te Westerlo Antwerpsesteenweg 16-18
B-2800 MECHELEN T F E W Kantoor te Westerlo 4WINGS - Nijverheidsstraat 13 B-2260 WESTERLO T © Steven Michiels


Download ppt "Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel"

Verwante presentaties


Ads door Google