De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4

Verwante presentaties


Presentatie over: "Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4"— Transcript van de presentatie:

1 Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4
Actieve Preventie Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4

2 Voorlichtingsfilm vanuit het ministerie uit 2011
Een paar termen zijn later veranderd, bv onderwijszorgprofiel is schoolondersteuningsprofiel geworden

3 Passend Onderwijs Budgettaire beheersbaarheid en transparantie
Afstemming met andere sectoren Minder bureaucratie Geen thuiszitters Noodzaak tot labellen van kinderen vervalt Handelingsbekwame leerkrachten DIA LOOPT VANZELF Allemaal onderdelen van Passend Onderwijs. Actieve Preventie houdt zich vooral bezig met “Handelingsbekwame leerkrachten”

4 Wat is de plaats van Actieve Preventie

5 3 – 5 % 5 – 10 % 80 – 90 % AP beslaat in feite het hele onderwijsveld
Aanleiding is vooral het gebied van 5 – 10 % leerlingen die extra zorg nodig hebben

6 Bekend plaatje mag ik hopen, zeker voor de ab-ers die al wat langer in dienst zijn. Dit plaatje geeft de plaats aan van AP, Leerkracht en schoolniveau Prestaties en ontwikkeling van de leerling vindt plaats op een aantal niveaus. Verdeling is duidelijk. Gedragsdeskundigen kunnen het veel beter uitleggen dan ik. Huidige mensen die AP uitvoeren richten zich vooral op het leerlingenniveau

7 AP in eerste opzet Vooral leerling gericht
School meldt zorgleerling aan Vooral leerlingen vanaf groep 5 Korte trajecten Voorkomen van een indicatie aanvraag Veel kennis nodig van ontwikkeling van een kind Aantoonbaar kostenbesparend Vooral doorgaan !!! Begonnen in 2008 omdat er in bepaald swv veel rugzak aanvragen kwamen. 2 ab-ers voeren het uit, veel succes. Subsidie gekregen om het onderzoek landelijk te gaan uitvoeren 300 vragen gesteld, na statistische analyse bleven er zo/n 40 factoren over die grote samenhang hebben op 5 factorn

8 Leer van andermans fouten
je hebt immers geen tijd om ze allemaal zelf te maken DIA LOOPT VANZELF Beetje reflectie

9 Casus 1 Schoolloopbaan van een meisje: Gymnasium, Atheneum, Havo, sprint Havo, MBO De moeder (of er een vader was is nooit duidelijk geweest) is maar één keer op school geweest, op een ouderavond. Pogingen van de mentor om telefonisch contact te krijgen met de moeder stuitten meestal op: niet thuis. Moeder én dochter waren gesloten, alsof er een geheim was waarvan de school niets mocht weten. Voorzichtige vragen van de mentor over thuis (lukt het om huiswerk te doen thuis…) werden afgehouden. Casus uit vo stad Groningen RENN4

10 Vervolg casus 1 Deze leerling is niet bij de Zorg terechtgekomen bij ons op school. Zij spijbelde niet en er waren geen andere redenen om haar onder de aandacht van het Zorgteam te brengen. Zij was zeer gesloten, ook naar de mentor toe. Aanvankelijk zocht zij aansluiting bij klasgenoten maar er hebben zich voorvallen afgespeeld waardoor zij steeds meer in een isolement terecht kwam. Deze toenemende verwijdering van klasgenoten was grotendeels door haar eigen toedoen c.q. haar eigen keuze. Vraag: had een andere manier van organiseren van zorg hier iets kunnen betekenen? Aanleiding voor het gebruiken van een objectief instrument RENN4

11 Casus 2 Cito 548 Brede belangstelling. Rustige leerling in de les.
Pestverleden: bang voor medeleerlingen. Moeite met aansluiting vinden Paniekerig, hyperventilatie, veelvuldig ziekmelden: buikpijn, duizelig, hoofdpijn Vertrouwen in eigen mogelijkheden op school zijn negatief Eetproblemen: vergeet te eten en drinken, eet ’s ochtends weinig Bij ernstige bloeding contact met thuis gewenst i.v.m. hartafwijking. Afspraak met ouders is dat na het gesprek met de cardioloog in december 2012 er contact wordt gezocht met de mentor als school ergens rekening mee moet houden. DIA LOOPT VANZELF !!! Vraag: wat valt hier op; Heel erg probleemgericht op de leerling Leerling functioneert nu op VMBO-tl niveau, ver onder de cognitieve mogelijkheden Marzano: alleen gekeken naar leerlingniveau en niet naar leerkracht- en schoolniveau RENN4

12 ZAT CvB externe expertise tools
Plaats van expertise zoals actieve preventie Einstein: je moet een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler. Tools zijn bv Schoolweigering van Bieneke Nienhuis Keerpunt WAWW Actieve Preventie

13 Actieve preventie 5 factoren, 40 stellingen Door docent in te vullen
Didactisch, pedagogisch, klassenorganisatie, schoolorganisatie, onderwijsmodel Door docent in te vullen Individueel beeld docent, groepsbeeld school GEEN beoordelingsinstrument NAV resultaten uit onze pilot hebben we een kernstafsubsidie gekregen voor landelijk onderzoek samen met CED-groep en HCO-pi uit Den Haag Landelijk onderzoek: 300 vragen, 40 onderling samenhangende factoren gevonden op 5 gebieden RENN4

14 Voorbeeld stellingen De lesstof hoort centraal te staan voor alle leerlingen Werken met niveaugroepen is onderdeel van het werk De schoolregels horen duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn Leerlingen hebben positieve feedback nodig op al hun gedrag De docent fungeert als rolmodel voor de leerling RENN4

15 Een resultaat: RENN4

16 Ambulant Begeleider Interpreteert en bespreekt de uitslag
Stelt samen met de leerkracht een verandertraject op Coacht bij uitvoering verandertraject Zowel op individueel als groepstraject Weg te zetten in een begeleidingsplan

17 P A D C prestatie Continue verbetering borging tijd
P: docent plant een verandertraject, al dan niet samen met ab-er D: het plan wordt uitgevoerd volgens afspraak, ab-er coacht hierbij C: check of alles wel verloopt hier volgens het uitgestippelde verandertraject A: stel waar nodig het traject bij tijd

18 Wanneer in te zetten bv: bij elk consult bij elke rugzak
bij ‘lastige’ scholen …….. DIA LOOPT VANZELF !!!

19 Ambulant Begeleider: Krijgt werkinstructie
Coaching door de gedragsdeskundigen Terugrapportage welke middelen worden ingezet Verzameling van alle ingezette middelen komt beschikbaar Ab-er rapporteert welke middelen hij/zij inzet met welk doel. Levert heel veel aanknopingspunten op in volgende gevallen

20 Mogelijke gewenste situatie
Didactisch: bijscholing Pedagogisch ABC-training Klassenorganisatie timemanagement Schoolorganisatie oplossingsgericht werken Onderwijsmodel reflecteren

21 Verdere ontwikkelingen
Thesisstudie op vso RENN4 Website Informatiemateriaal Klankbordgroep

22 Bedankt voor jullie aandacht en inbreng


Download ppt "Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4"

Verwante presentaties


Ads door Google