De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De actieronde: het gevecht in en buiten de ring ZOO acties 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De actieronde: het gevecht in en buiten de ring ZOO acties 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF."— Transcript van de presentatie:

1 De actieronde: het gevecht in en buiten de ring ZOO acties 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF

2 Zichtbare acties 2009: erfgoedwerking Verdere opvolging en uitwerking project funerair erfgoed in de verschillende gemeenten Regionale WO I geschiedenis tijdskalender Samenwerking met Broere Coördinatie, communicatie en promotie van gezinsvriendelijk activiteit op EGD (volkssportenroute) en WvdS + ondersteuning OMD Uitwerking tentoonstelling ‘Coopman Campioen’ ism Tapis Plein en boksclub Ingelmunster (EGD) Erfgoedcel TERF

3 Zichtbare acties 2009: erfgoedwerking Uitwerking educatief luik WO I ism Provincie (Lager Onderwijs) Erfgoedvorming naar brede publiek organiseren ism Vorming Plus, … Erfgoedcel TERF

4 Opbouwende acties 2009: erfgoedwerking Verder uitbreiden van bevraging erfgoedactoren+actief op zoek gaan naar personen met belangrijke collecties cultureel erfgoed Omschrijving en uitbesteding inventarisatie opdracht erfgoed op deelcollectieniveau én onderzoek naar uitwisselbare software en standaarden ter ontsluiting Voortdurende kennis opbouw via (in)formele contactmomenten (Ontmoetingsdag, sectoroverleg, werkgroepen,…) met (boven)lokale erfgoedactoren en vorming binnen de erfgoedsector Erfgoedcel TERF

5 Opbouwende acties 2009: erfgoedwerking Studie socio-economische geschiedenis van de regio TERF ism andere (erfgoed)actoren en provincie Voorbereiding van een interactieve ‘veertienachttien’ site Onderzoek naar gezamenlijk erfgoedproject rond West- vlaamse identiteit ism de W-Vl. erfgoedcellen en de provincie Oprichting WG inventarisatie en digitalisering beeldmateriaal ism stadsarchief Roeselare Deelname stuurgroep stad-land-schap Erfgoedcel TERF

6 Opbouwende acties 2009: erfgoedwerking Waar mogelijk linken leggen met streektoerisme (Westtoer, Oorlog en Vrede in de Westhoek, Ijzerfront) ifv WO I project, Eperon d’Or dossier en structureren van overleg met lokale diensten Toerisme/gidsenkringen Onderzoek naar kansen die stadsklassen kunnen bieden voor de regio Cultureel erfgoededucatie aanbieden ism basiserkende musea Erfgoedcel TERF

7 Opbouwende acties 2009: erfgoedwerking Structureren van een meer gestroomlijnd communicatienetwerk (overleg met communicatieambtenaren, regionaal UIT-netwerk, …) Voorbereiding van imagocampagne naar brede publiek Trekker van WG Vlaamse erfgoedcellen rond ‘vrijwilligersmanagement’ + actieve deelname aan de diverse andere WG-en van de erfgoedcellen en Brussel overleg met FARO en de Administratie Kennisdeling via verdere uitbouw en gebruik van intranet Vlaamse erfgoedcellen en eigen communicatiemiddelen (website, TERFblad en nieuwsbrieven) Erfgoedcel TERF

8 Ondersteunende acties 2009: erfgoedwerking Uitbouw van een interactief luik ‘Sector’ op de website en helpdeskfunctie met FAQ’s als afgeleid product Opvolging van het rapport provinciaal depotbeleid ifv de noden en behoeften vanuit de regio TERF Waar mogelijk linken leggen met lokale actieplannen (erfgoed)actoren Ontwikkeling en verspreiding van aantrekkelijke voorstellingsbrochure van alle HK-en uit de regio TERF Uitbouw uitleendienst en -mogelijkheden(AVM, basispromotie…) Start nieuwsbrief voor de erfgoedactoren van de regio Erfgoedcel TERF

9 Ondersteunende acties 2009: erfgoedwerking Uitwerken vrijwilligersbeleid (vergoeding, verzekering, ledenwerving, vorming, …) Uitbouw van een vormingsbeleid voor erfgoedactoren uit de regio (o.a. gidsencursussen) In kaart brengen van subsidiestromen buiten de regio Financiële ondersteuning van basiserkende musea en volkscultuur publicaties (HK Karel van de Poele) Financiële ondersteuning van (boven)lokale cultureel erfgoed projecten en/of publicaties via een subsidiereglement Erfgoedcel TERF

10 Subsidiereglement: waarom? Beleidsspoor van het erfgoedconvenant (doelstelling 11) Eigen engagement om naast de van bovenaf ontwikkelde projecten ook projecten/publicaties van onderuit te laten opborrelen en financieel te ondersteunen op een éénvormige, gefundeerde en eerlijke manier Erfgoedcel TERF

11 Subsidiereglement: wat? Projecten/publicaties die: 1.(al dan niet) publieksgericht zijn 2.het roerend en/of immaterieel erfgoed behandelen 3.een meerwaarde betekenen voor de eigen gemeente en/of gemeenten van de regio TERF 4.voldoen aan de gestelde criteria (zie verder) Erfgoedcel TERF

12 Subsidiereglement: wie? Elke organisatie, instelling, vereniging of individu met of zonder rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel met een maatschappelijke zetel en/of een werking in één van de zeven TERF gemeenten Eén of meerdere van de 7 TERF gemeenten zelf Erfgoedcel TERF

13 Subsidiereglement: wanneer? Vaste indiendata: ten laatste op 30 april en 31 oktober, telkens 1 maand vóór resp. 1 juni en 1 december (= vaste data van de beoordelingscommissie) Overgangsmaatregel voor 2009: extra indiendatum, ten laatste op 15 februari: 2 weken vóór extra beoordelingsdatum van 1 maart Erfgoedcel TERF

14 Subsidiereglement: hoe? Via fiche erfgoedproject/publicatie Volledig ingevuld en tijdig verstuurd via de post of mail 5 werkdagen na indiening: ontvangstbericht 14 dagen na behandeling subsidieaanvraag: bericht met uitslag (75% van het bedrag gestort) 10 werkdagen na afloop project/publicatie: volledig ingevulde evaluatiefiche versturen via post of mail (resterende 25% van het bedrag gestort) Erfgoedcel TERF

15 Subsidiereglement: hoeveel? Min. 200 en max. 2.500 € per project/publicatie Plafond van 5.000 € op jaarbasis per subsidieaanvager 80% van de kostprijs van het project wordt uitbetaald Het subsidiebedrag wordt bepaald door te voldoen aan dwingende criteria (50% verzekerd) en bijkomende criteria (max. 50% te verdienen) en houdt rekening met het totale subsidiebudget van de erfgoedcel per indiendatum Erfgoedcel TERF

16 Subsidiereglement: beoordelingscriteria? 1.Dwingende criteria of noodzakelijk minimumcriteria: Minimaal vorig jaar deelgenomen hebben aan 1 erfgoedactiviteit (EGD, OMD of WvdS) Behoren tot de gedefinieerde subsidieaanvragers Project/publicatie past binnen erfgoedconvenant Project/publicatie is realiseerbaar Erfgoedcel TERF

17 Subsidiereglement: beoordelingscriteria? 2.Bijkomende criteria of gewenste, aanvullende criteria: Integrale erfgoedwerking Geïntegreerde erfgoedwerking Uniforme erfgoedwerking Professionele erfgoedwerking Inhoudelijke erfgoedwerking Doelgroepgerichte erfgoedwerking Erfgoedcel TERF

18 Subsidiereglement: beoordelingscommissie? 6 onafhankelijke, externe en stemgerechtigde experten Kim en Hugo van erfgoedcel als niet stemgerechtigde leden en secretariaat Commissie stelt onafhankelijk een advies op en legt dit ter goedkeuring voor aan de RvB Erfgoedcel TERF

19 Subsidiereglement: beoordelingscommissie? Gezochte profiel kandidaten : vooral bekwame, vernieuwende, creatieve mensen van buiten de regio met expertise in archieven, basiserkende musea en erfgoedverenigingen maar ook vertegenwoordigers van andere erfgoedcellen, allochtonengroepen, sociaal-artistieke sector, (volwassenen)onderwijs, basiseducatie, jongerenorganisaties, (erfgoed)marketing/communicatie, ICT sector, (erfgoed)educatie, … Erfgoedcel TERF

20 Subsidiereglement: beoordelingscommissie? Voorstelling kandidaten: 1.Isabelle Verheire (archief provincie) 2.Sylvie Dhaene (Huis van Alijn) 3.Eva Vanhoye (Heemkunde Vlaanderen) 4.Ode De Zutter (Erfgoedcel Waasland) 5.Chokri Ben Chika (sociaal artistieke sector) 6.Steven Masil (cultuurbeleidscoördinator Wervik) Erfgoedcel TERF


Download ppt "De actieronde: het gevecht in en buiten de ring ZOO acties 2009 - 2014 Erfgoedcel TERF."

Verwante presentaties


Ads door Google