De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ESF-3 Afdeling Subsidies www.vapro-ovp.com Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ESF-3 Afdeling Subsidies www.vapro-ovp.com Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam."— Transcript van de presentatie:

1 1 ESF-3 Afdeling Subsidies www.vapro-ovp.com Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam

2 2 Onderwerpen Wat is ESF? Subsidiabele activiteiten en kosten Aanvragen via OVP (betrokken partijen, voorwaarden, procedure, format aanvraag) Valkuilen ESF “nieuwe stijl”

3 3 Wat is ESF? Belangrijkste financiële EU- instrument voor uitvoering werkgelegenheidsbeleid Beleidsterreinen : - ‘ leven lang leren’ - vergroten inzetbaarheid beroepsbevolking Uitvoering door de lidstaten € 1,8 miljard beschikbaar voor NL

4 4 ESF-3 in Nederland 3 doelstellingen: –ESF-1: Provincie Flevoland –(ESF-2: Omschakeling zones in structurele moeilijkheden) –ESF-3: Programma ‘Activerend arbeidsmarktbeleid en Een leven lang leren’ Maatregelen ESF-3: –Reïntegratietrajecten voor werkelozen –Scholing voor werkenden –Dagindeling –Bestrijding voortijdige schoolverlaten –Bevordering beroepsbegeleidende leerweg –Praktijkonderwijs Andere aanvragers: –Gemeenten/Arbeidsvoorziening/Min. van Jusititie/Min. van OC&W Aangewezen sectorfondsen (w.o. OVP)

5 5 Subsidiabele activiteiten Opleiden en trainen van werkenden Testen van deelnemers vaststellen van EVC Ontwikkelen van: –Testmethoden –Scholingsprogramma’s –Training van personeelsfunctionarissen in het gebruik van die methoden.

6 6 Subsidiabele kosten Kosten interne instructeurs en ontwikkelaars Externe opleidingskosten Test –en examenkosten Exploitatiekosten (lesmateriaal, afschrijvingskosten, huur lesruimte derden) Loonderving deelnemers Overheadkosten

7 7 Nieuw subsidiabele activiteit Kosten HBO opleidingen Projecten gericht op betere arbeidsomstandigheden Projecten gericht op terugdringing ziekteverzuim Outplacementtrajecten

8 8 De subsidie Tot maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten worden gefinancierd Na einde looptijd project wordt uitgekeerd Tussentijds voorschot (30%) uitgekeerd

9 9 Betrokken partijen EU Ministerie SZWAgentschap SZW Opleidingsfonds OVP SubsidieadviseursBedrijven/Uitvoerders Accountants PWC Accountants SZW Rekenkamer Accountants EU

10 10 Voorwaarden Aangesloten bij OVP Bedrijf behoort tot procesindustrie Voldoen aan administratieve vereisten

11 11 Beoordelingsprocedure ESF-aanvraag

12 12 Format ESF-aanvraag Aanvraagformulier: –Algemene gegevens –Beschrijving van project + activiteiten (opleidingen) –Specificatie van deelnemers (geslacht, opleiding(sniveau)) –Wijze van uitvoering Bijlagen: –Uitgewerkte begroting –Algemene akkoordverklaring –Verklaring van medefinanciering

13 13 Enkele gegevens Stand van zaken: –20 clusters –ca. 300 aanvragen (bedrijven) –ca. €60 miljoen in aanvragen gereserveerd door OVP bij AG SZW Programma loopt tot en met 2006 Bewaarplicht documenten tot 2014

14 14 Kenmerken ESF situatie Veel partijen met eigen zienswijzen Uiteenlopende belangen Niet altijd duidelijke rollen / verantwoordelijkheden Ontbreken van één regiseur Angst de boot in te gaan (ieder zoekt eigen zekerheden) “Grijze gebieden” in de regelgeving, die werkenderweg interpretaties krijgen Onderschatting administratieve verantwoordingsplicht

15 15 Gevolgen Verwarrende, tegenstrijdige communicatie Lange doorlooptijden van aanvraag tot eindbeschikking Juridificatie van contacten tussen partijen Niet kunnen voldoen aan administratieve verantwoordingsplicht

16 16 Top 6 problemen 1.Onjuiste/onvolledige cursisten-administratie 2.Onjuiste/onvolledige urenregistratie overhead/docenten 3.Verantwoording externe kosten via marktconformiteit/aanbesteding 4.Welke opleidingen worden wel/niet gesubsidieerd? 5.Monitoring/controles (vaak pas in eindstadium project) 6.Onderschatting/onvoldoende kennis regelgeving bij bedrijven/uitvoerders

17 17 ESF Nieuwe Stijl Doelstelling: verbeteren ESF-service voor bedrijven aangesloten bij OVP Middel: verbeteren van advies en controle vanaf begin aanvraagtraject Beoogd resultaat: verbeteren kwaliteit eindverantwoording bedrijven => gewenste ESF- subsidie

18 18 Nieuwe situatie Kenmerken “ESF Nieuwe Stijl”: Mogelijkheid tot aanvragen met terugwerkende kracht verminderen Vroeger adviseren en controleren door OVP en accountant Intensiever adviseren en controleren gedurende traject Kleinere clusters Nauwere samenwerking OVP/Agentschap Certificering interne opleidingen door VAPRO

19 19 Werkwijze Verbeteren communicatie richting bedrijven en adviseurs Verbeteren service richting bedrijven

20 20 Service Meer advies en controle door OVP en accountant vanaf begin van het aanvraagtraject

21 21 Fasering

22 22 Entreetoets Voor wie? Acceptatietoets (OVP): inhoudelijk Checklist administratie (accountant) Bepalen begeleidingsbehoefte bedrijf (begeleidingsplan)

23 23 Tussentijdse Monitorbezoeken/controle Op basis van begeleidingsbehoefte vinden gedurende traject plaats: Monitorbezoeken OVP (max. 2) Interim- en eindcontrole accountant

24 24 Let op! Intensievere advisering en controle door OVP en accountant Bedrijven verantwoordelijk voor adequate uitvoering van project en vastlegging ESF-administratie

25 25 Conclusie ESF Nieuwe Stijl Betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn door betere communicatie Geen “verrassingen” achteraf Heldere rolverdeling OVP/accountant Service afgestemd op behoeften bedrijf Betere kwaliteit eindverantwoording en vergrote kans op gewenst subsidiebedrag


Download ppt "1 ESF-3 Afdeling Subsidies www.vapro-ovp.com Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam."

Verwante presentaties


Ads door Google