De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF-3 Afdeling Subsidies

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF-3 Afdeling Subsidies"— Transcript van de presentatie:

1 ESF-3 Afdeling Subsidies
Overgoo 1 2266 JZ Leidschendam

2 Onderwerpen Wat is ESF? Subsidiabele activiteiten en kosten
Aanvragen via OVP (betrokken partijen, voorwaarden, procedure, format aanvraag) Valkuilen ESF “nieuwe stijl”

3 Wat is ESF? - ‘leven lang leren’
Belangrijkste financiële EU- instrument voor uitvoering werkgelegenheidsbeleid Beleidsterreinen: - ‘leven lang leren’ - vergroten inzetbaarheid beroepsbevolking Uitvoering door de lidstaten € 1,8 miljard beschikbaar voor NL

4 ESF-3 in Nederland 3 doelstellingen: Maatregelen ESF-3:
ESF-1: Provincie Flevoland (ESF-2: Omschakeling zones in structurele moeilijkheden) ESF-3: Programma ‘Activerend arbeidsmarktbeleid en Een leven lang leren’ Maatregelen ESF-3: Reïntegratietrajecten voor werkelozen Scholing voor werkenden Dagindeling Bestrijding voortijdige schoolverlaten Bevordering beroepsbegeleidende leerweg Praktijkonderwijs Andere aanvragers: Gemeenten/Arbeidsvoorziening/Min. van Jusititie/Min. van OC&W Aangewezen sectorfondsen (w.o. OVP)

5 Subsidiabele activiteiten
Opleiden en trainen van werkenden Testen van deelnemers vaststellen van EVC Ontwikkelen van: Testmethoden Scholingsprogramma’s Training van personeelsfunctionarissen in het gebruik van die methoden.

6 Subsidiabele kosten Kosten interne instructeurs en ontwikkelaars
Externe opleidingskosten Test –en examenkosten Exploitatiekosten (lesmateriaal, afschrijvingskosten, huur lesruimte derden) Loonderving deelnemers Overheadkosten

7 Nieuw subsidiabele activiteit
Kosten HBO opleidingen Projecten gericht op betere arbeidsomstandigheden Projecten gericht op terugdringing ziekteverzuim Outplacementtrajecten

8 De subsidie Tot maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten worden gefinancierd Na einde looptijd project wordt uitgekeerd Tussentijds voorschot (30%) uitgekeerd

9 Betrokken partijen EU Ministerie SZW Agentschap SZW Accountants PWC
Accountants SZW Opleidingsfonds OVP Rekenkamer Accountants EU Subsidieadviseurs Bedrijven/Uitvoerders

10 Voorwaarden Aangesloten bij OVP Bedrijf behoort tot procesindustrie
Voldoen aan administratieve vereisten

11 Beoordelingsprocedure ESF-aanvraag

12 Format ESF-aanvraag Aanvraagformulier: Bijlagen: Algemene gegevens
Beschrijving van project + activiteiten (opleidingen) Specificatie van deelnemers (geslacht, opleiding(sniveau)) Wijze van uitvoering Bijlagen: Uitgewerkte begroting Algemene akkoordverklaring Verklaring van medefinanciering

13 Enkele gegevens Stand van zaken: Programma loopt tot en met 2006
20 clusters ca. 300 aanvragen (bedrijven) ca. €60 miljoen in aanvragen gereserveerd door OVP bij AG SZW Programma loopt tot en met 2006 Bewaarplicht documenten tot 2014

14 Kenmerken ESF situatie
Veel partijen met eigen zienswijzen Uiteenlopende belangen Niet altijd duidelijke rollen / verantwoordelijkheden Ontbreken van één regiseur Angst de boot in te gaan (ieder zoekt eigen zekerheden) “Grijze gebieden” in de regelgeving, die werkenderweg interpretaties krijgen Onderschatting administratieve verantwoordingsplicht

15 Gevolgen Verwarrende, tegenstrijdige communicatie
Lange doorlooptijden van aanvraag tot eindbeschikking Juridificatie van contacten tussen partijen Niet kunnen voldoen aan administratieve verantwoordingsplicht

16 Top 6 problemen Onjuiste/onvolledige cursisten-administratie
Onjuiste/onvolledige urenregistratie overhead/docenten Verantwoording externe kosten via marktconformiteit/aanbesteding Welke opleidingen worden wel/niet gesubsidieerd? Monitoring/controles (vaak pas in eindstadium project) Onderschatting/onvoldoende kennis regelgeving bij bedrijven/uitvoerders

17 ESF Nieuwe Stijl Doelstelling: verbeteren ESF-service voor bedrijven aangesloten bij OVP Middel: verbeteren van advies en controle vanaf begin aanvraagtraject Beoogd resultaat: verbeteren kwaliteit eindverantwoording bedrijven => gewenste ESF-subsidie

18 Nieuwe situatie Kenmerken “ESF Nieuwe Stijl”:
Mogelijkheid tot aanvragen met terugwerkende kracht verminderen Vroeger adviseren en controleren door OVP en accountant Intensiever adviseren en controleren gedurende traject Kleinere clusters Nauwere samenwerking OVP/Agentschap Certificering interne opleidingen door VAPRO

19 Werkwijze Verbeteren communicatie richting bedrijven en adviseurs
Verbeteren service richting bedrijven

20 Service Meer advies en controle door OVP en accountant vanaf begin van het aanvraagtraject

21 Fasering

22 Entreetoets Voor wie? Acceptatietoets (OVP): inhoudelijk
Checklist administratie (accountant) Bepalen begeleidingsbehoefte bedrijf (begeleidingsplan)

23 Tussentijdse Monitorbezoeken/controle
Op basis van begeleidingsbehoefte vinden gedurende traject plaats: Monitorbezoeken OVP (max. 2) Interim- en eindcontrole accountant

24 Let op! Intensievere advisering en controle door OVP en accountant
Bedrijven verantwoordelijk voor adequate uitvoering van project en vastlegging ESF-administratie

25 Conclusie ESF Nieuwe Stijl
Betrokken partijen weten waar ze aan toe zijn door betere communicatie Geen “verrassingen” achteraf Heldere rolverdeling OVP/accountant Service afgestemd op behoeften bedrijf Betere kwaliteit eindverantwoording en vergrote kans op gewenst subsidiebedrag


Download ppt "ESF-3 Afdeling Subsidies"

Verwante presentaties


Ads door Google