De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiekanaal Aandeelhouders P04373, © Augustus 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiekanaal Aandeelhouders P04373, © Augustus 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiekanaal Aandeelhouders P04373, © Augustus 2004

2 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 2 Copyright © 2004 MetrixLab BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MetrixLab. Dit rapport is geleverd onder de leveringsvoorwaarden van de MOA.

3 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 3 Inhoud Samenvatting 1. Verantwoording  1.1 Doelstelling  1.2 Steekproef  1.3 Onderzoeksprotocol  1.4 Uitingen 2. Profiel beleggers  2.1 Omvang portefeuille - subgroep  2.2 Omvang portefeuille – bekendheid  2.3 Leesgedrag jaarverslag - subgroep  2.4 Leesgedrag jaarverslag – bekendheid  2.5 Jaarverslag en internet - subgroep  2.6 Jaarverslag en internet – bekendheid 3. Communicatie  3.1 Bekendheid - subgroep  3.2 Historie opgave - subgroep  3.3 Geen opgave - subgroepen  3.4 Bezoekintensiteit AVA - subgroepen  3.5 Bezoekintensiteit AVA - bekendheid  3.6 Stemformulieren - subgroepen  3.7 Retour stemformulieren - subgroepen  3.8 Motivatie retourgedrag  3.9 Stemmen via internet  3.10 Stemmen via internet  3.11 Interesse Communicatiekanaal Appendices  Appendix: Type Belegger  Appendix: Geslacht  Appendix: Leeftijd - subgroepen  Appendix: Leeftijd - bekendheid  Appendix: Aandelenbezit - subgroepen  Appendix: Aandelenbezit - bekendheid

4 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 4 Samenvatting Hoe intensief wordt er belegd? (steekproef) Op basis van de ruim 1.000 beleggers die deelgenomen hebben aan deze studie beschouwt ongeveer 1/5 zich als actief belegger. De overige 80% is gelijk verdeeld over passieve en actieve beleggers. Hoe groot is de beleggers portefeuille? Een modale (bijna 50% van alle beleggers) portefeuilleomvang bedraagt tussen de 10.000 en 75.000 euro. Zoals verwacht mag worden neemt deze portefeuille toe naarmate men een meer actieve belegger is. Wat is de naamsbekendheid van Communicatiekanaal Aandeelhouders? Ongeveer een kwart (23%) van de beleggers is bekend met Communicatiekanaal Aandeelhouders. Voor de naamsbekendheid van Communicatiekanaal Aandeelhouders geldt dat ook deze toeneemt naarmate men een meer actieve beleggers is. Onder de modale beleggers (10.000 tot 75.000 euro) kent 45% Communicatiekanaal Aandeelhouders van naam. Van de beleggers die bekend blijken met Communicatiekanaal Aandeelhouders blijkt bijna de helft (49%) zich ook hiervoor opgegeven te hebben. Er lijkt geen duidelijk verband tussen de bereidheid zich op te geven en de mate waarin men een meer actieve beleggers is. Van de beleggers die zich niet opgegeven hebben geeft ruim een derde (36%) aan dat zij nooit op deze mogelijkheid gewezen zijn. Wat is het bezoekgedrag van beleggers ten aanzien van Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA)? Maar liefst driekwart (75%) van de beleggers geeft aan nooit een aandeelhoudersvergadering te bezoeken. De intentie om deze vergaderingen te bezoeken blijkt iets lager onder de actieve beleggers (71%). Wat is het stemgedrag van de beleggers? Het overgrote deel van de beleggers (bijna 80%) geeft aan ooit stemformulieren voor aandeelhoudersvergaderingen per post te hebben ontvangen. Opvallend is dat intentie om deze daadwerkelijk retour te zenden met name onder de passieve beleggers aanwezig is. Meer actieve beleggers lijken meer selectief te zijn in de stemformulieren die zij al dan niet retour zenden. Als belangrijkste reden om niet te stemmen geeft men aan dat de beleggers hun invloed als te klein percipiëren. Wat is het leesgedrag ten aanzien van het jaarverslag? Als we het leesgedrag met betrekking tot jaarverslagen in ogenschouw nemen dan blijkt dat bijna 85% van de beleggers deze in ieder geval soms lezen. Slechts een minderheid van de beleggers (12%) geeft aan dat zij alle jaarverslagen lezen. Het aandeel beleggers die aangeven regelmatig jaarverslagen te lezen (dus niet alle) neemt duidelijk toe met de mate waarin men actief belegd. Onder de meer intensieve lezers van jaarverslagen blijkt de naamsbekendheid van Communicatiekanaal duidelijk hoger te zijn. Welke invloed heeft internet op het gedrag van beleggers? 45% van alle beleggers geeft aan dat zij meestal of altijd via het internet jaarverslagen raadplegen. De actieve beleggers is de grootste groep die alleen jaarverslagen via het internet raadplegen. Indien de mogelijkheid bestaat voor beleggers om via internet hun stem voor aandeelhoudersvergaderingen uit te brengen geeft bijna 60% aan dat zij hiervan (altijd) gebruik zullen maken. Deze intentie lijkt onder actieve beleggers nog iets hoger (64%) wat een grote toename is vergeleken bij het huidige aandeel actieve beleggers die aangeven altijd hun stem uit te zullen brengen (34%). Deze mogelijkheid om via internet de stem voor de aandeelhoudersvergadering over te brengen blijkt dus de drempel voor het daadwerkelijk stemmen te verlagen.

5 1. Verantwoording

6 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 6 1.1 Doelstelling Onderzoeksdoelen Het onderzoek dient uit te wijzen in hoeverre beleggers de Communicatiekanaal Aandeelhouders aantrekkelijk vinden. Daarbij speelt het een grote rol in hoeverre zij hun stem voor jaarsvergaderingen uitbrengen en of zij het aantrekkelijk vinden om via het internet te stemmen. Daarnaast speelt het een rol in hoeverre jaarverslagen worden gelezen en of de beleggers die met het Communicatiekanaal Aandeelhouders bekend zijn eerder bereid zijn om over het internet hun stem voor jaarsvergaderingen uit te brengen. Onderzoeksvragen Met bovenstaande doelstelling in ogenschouw valt de studie uiteen in een aantal onderzoeksvragen: Hoe intensief wordt er belegd? (steekproef) Hoe groot is de beleggers portefeuille? Wat is de naamsbekendheid van Communicatiekanaal Aandeelhouders? Wat is het bezoekgedrag van beleggers ten aanzien van Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA)? Wat is het stemgedrag van de beleggers? Wat is het leesgedrag ten aanzien van het jaarverslag? Welke invloed heeft internet op het gedrag van beleggers? Onderzoeksopzet Voor deze studie is sprake van een kwantitatief onderzoek waarbij de dataverzameling online plaatsgevonden heeft. Middels online dataverzameling is het mogelijk de voorkeuren van een groot aantal beleggers op een efficiënt manier vast te leggen. Dataverzameling heeft via twee kanalen plaatsgevonden. Het eerste kanaal bestond uit een uitnodiging voor deelname via de IEX newsletter. Daarnaast zijn bezoekers van de site van IEX.nl in de gelegenheid gesteld om aan het onderzoek deel te nemen middels een uitnodiginsbanner (zie ook slide 1.3) voor de vragenlijst. De interviews ten behoeve van het onderzoek hebben gedurende vier weken plaatsgehad in juli en augustus 2004. In totaal zijn netto 1024 interviews afgenomen. De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg ruim 3 minuten.

7 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 7 1.2 Steekproef De afbeeldingen hierboven laten zien hoe de in totaal 1024 beleggers te verdelen zijn over de bekendheid met Communicatiekanaal Beleggers en de onderverdeling naar de 3 typen beleggers:  Passief: 40% van de beleggers  Gemiddeld: 43% van de beleggers  Actief: 18% van de beleggers Daarnaast blijkt uit de linkerafbeelding de onderverdeling van de beleggers en of zij wel of niet bekend zijn met Communicatiekanaal Aandeelhouders. Deze onderverdeling is:  Bekend met Communicatiekanaal Aandeelhouders: 70% van de beleggers  Niet bekend met Communicatiekanaal Aandeelhouders: 23% van de beleggers Bovenstaande onderverdeling op basis van bekendheid en type belegger is tevens terug te vinden in de verdere rapportage. Uit de appendix blijkt dat bijna 90% van alle beleggers in deze steekproef particuliere beleggers betreft. De analyses in de verdere rapportage zal gebaseerd zijn op deze subgroep.

8 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 8 1.3 Onderzoeksprotocol Hierboven is schematisch weergegeven volgens welk protocol deze studie plaatsgevonden heeft. 1. Email uitnodiging 2. Bezoek website (banner) 3. Start vragenlijst

9 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 9 1.4 Uitingen Hierboven is te zien hoe de enquête eruit zag.

10 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 10 Uitingen Hierboven staan de verschillende uitingen die zijn opgenomen in de nieuwsbrieven van IEX. De tekstadvertentie

11 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 11 Uitingen

12 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 12 Uitingen Hierboven staan de verschillende uitingen die zijn opgenomen in de nieuwsbrieven van IEX.

13 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 13 Uitingen

14 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 14 1.5 Over IEX/DeBeurs Over IEX/DeBeurs IEX is (met DeBeurs) marktleider onder de websites voor beleggers (particulier en professioneel) Dit is de tweede campagne die het Communicatiekanaal Aandeelhouders heeft laten lopen op IEX/DeBeurs. Enkele cijfers: 245.000 aangesloten beleggers 700.000 pageviews 180.000 bezoeken per dag IEX kent een groot scala aan innovatieve investor-relationdiensten om de (particuliere) belegger te bereiken op een zeer efficiente manier. Van de bedrijven die genoteerd zijn aan de AEX- en Midkap maakt meer dan 35% regelmatig gebruik van de IR-diensten van IEX/DeBeurs.

15 2. Profiel beleggers

16 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 16 2.1 Omvang portefeuille - subgroep Ongeveer de helft van alle deelnemers beschikt over een budget wat varieert tussen de 10.000 en 75.000 euro. Van de resterende helft beschikt een meerderheid (40% van totaal) over een ‘hoger’ budget van 75.000 euro of hoger.

17 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 17 2.2 Omvang portefeuille – bekendheid Onder de ‘modale’ beleggers met een budget wat varieert tussen de 10.000 en 75.000 euro lijkt geen verschil te bestaan in naamsbekendheid van Communicatiekanaal Aandeelhouders. Hierboven is duidelijk te zien dat deze naamsbekendheid buiten de ‘modale’ subgroep toe- en afneemt met het beleggingsbudget dat beschikbaar is.

18 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 18 2.3 Leesgedrag jaarverslag - subgroep Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 85% van de beleggers minstens soms een jaarverslag leest. Er lijkt enig duidelijk verband tussen de intensiteit van de belegger en het leesgedrag met betrekking tot jaarverslagen. Dit blijkt uit het relatief hoge percentage ‘Ja, regelmatig’ onder de actieve beleggers.

19 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 19 2.4 Leesgedrag jaarverslag – bekendheid Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de bekendheid van Communicatiekanaal Aandeelhouders relatief hoog is onder de beleggers die aangeven minstens regelmatig jaarverslagen te raadplegen.

20 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 20 2.5 Jaarverslag en internet - subgroep Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat 15% van de beleggers altijd het internet raadpleegt voor het lezen van jaar verslagen. De meer intensieve beleggers lijken hier relatief meer gebruik van te maken. In totaal raadpleegt 45% het internet voor het raadplegen van jaarverslagen.

21 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 21 2.6 Jaarverslag en internet - bekendheid Bovenstaande afbeelding laat zien dat de beleggers die bekend zijn met Communicatiekanaal Aandeelhouders minder intensief gebruik maken van het internet als medium voor jaarverslagen.

22 3. Communicatie

23 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 23 3.1 Bekendheid - subgroep Een minderheid van ongeveer een kwart van de bezoekers van IEX blijkt bekend te zijn met het Communicatiekanaal Aandeelhouders. Er is overigens een differentiatie van naamsbekendheid onder actieve beleggers (30%) in vergelijking met de gemiddeld en passieve beleggers.

24 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 24 3.2 Historie opgave - subgroep Onder de bezoekers die aangegeven hebben bekend te zijn met het Communicatiekanaal Aandeelhouders geeft ongeveer de helft van de bezoekers aan zich ooit hiervoor opgegeven te hebben. Hierbij lijkt geen duidelijke differentiatie tussen actieve of minder actieve beleggers. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal

25 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 25 3.3 Geen opgave - subgroepen De belangrijkste reden voor actieve belegger zich niet te hebben opgegeven is, dat ze er nooit actief op gewezen zijn (36%), voor gemiddelde (37%) en passieve beleggers (41%) is de belangrijkste reden, dat ze er noch nooit toe gekomen zijn. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal maar nooit opgegeven.

26 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 26 3.4 Bezoekintensiteit AVA - subgroepen Een meerderheid van 75% van de beleggers bezoekt nooit een aandeelhoudersvergadering. Het animo om deze vergaderingen te bezoeken bestaat voor de 3 subgroepen (actief, gemiddeld en passief) uit een minderheid. De bezoekintentie onder de meer actieve beleggers lijkt echter iets hoger te zijn..

27 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 27 3.5 Bezoekintensiteit AVA - bekendheid Minstens 60% van de bezoekers van Communicatiekanaal bezoekt nooit aandeelhoudersvergaderingen. Opvallend is dat er een differentiatie is met bezoekers die niet bekend zijn met Communicatiekanaal waarbij dit percentage bijna 80% is.

28 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 28 3.6 Stemformulieren - subgroepen Voor alle bezoekers (waaronder de drie subgroepen) geldt dat een ruime meerderheid van minstens 72% ooit stemformulieren per post ontvangen hebben. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal en opgegeven.

29 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 29 3.7 Retour stemformulieren - subgroepen Doorgaans geeft een meerderheid van bijna 60% van de bezoekers aan altijd de stemformulieren in te vullen. Opvallend is dat relatief veel passieve en gemiddelde beleggers meer frequent gebruik lijken te maken van stemformulieren. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal, opgegeven en stemformulieren per post ontvangen.

30 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 30 3.8 Motivatie retourgedrag Belangrijkste reden opgegeven voor het niet of niet altijd terugsturen van stemformulieren is dat men de perceptie heeft dat hun individuele invloed te gering is. Bezoekers geven in ieder geval duidelijk aan (0%) dat men de handeling voor het terugsturen niet te veel moeite vind. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal, opgegeven, stemformulieren niet teruggestuurt.

31 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 31 3.9 Stemmen via internet Bovenstaande grafiek laat zien dat bij de mogelijkheid om via internet te stemmen ongeveer 60% aangeeft dat zij hun stem uit zullen brengen. Hier lijkt dus (nog) geen duidelijke toename van stemgedrag als gevolg van toevoeging internet kanaal. Echter, hier geldt een lager percentage voor de subgroep ‘Passief’ wat wellicht te verklaren is door minder intensief gebruik van internet onder deze groep beleggers. Basis: bezoekers bekend met Communicatiekanaal, opgegeven, stemformulieren ontvangen

32 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 32 3.10 Stemmen via internet Onder de bezoekers die niet bekend zijn met het Communicatiekanaal Aandeelhouders geldt dat bijna een derde hiervan zeker gebruik wenst te maken. Deze intentie lijkt hoger onder actievere beleggers. Basis: bezoekers niet bekend met Communicatiekanaal

33 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 33 3.11 Interesse Communicatiekanaal Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat de mogelijkheid om communicatie omtrent stemgedrag via internet plaats te laten vinden een hoge interesse opwekt voor het opgeven bij Communicatiekanaal Aandeelhouders. Basis: bezoekers niet opgegeven voor Communicatiekanaal

34 Appendices

35 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 35 Appendix: Type Belegger

36 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 36 Appendix: Geslacht

37 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 37 Appendix: Leeftijd - subgroepen

38 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 38 Appendix: Leeftijd - bekendheid

39 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 39 Appendix: Aandelenbezit - subgroepen

40 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 40 Appendix: Aandelenbezit - bekendheid

41 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 41 Appendix: Opzet vragenlijst  1. Heeft u in het jaar 2004 aandelen in bezit (gehad) van een of meer van de volgende ondernemingen? ABN-AMRO; AEGON; Akzo Nobel; Buhrmann; Heijmans; ING Groep; Koninklijke Ahold; Koninklijke Nedlloyd; Koninklijke Philips Electronics; Koninklijke Wessanen; KPN; Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Kon. Olie/Shell); Reed Elsevier; Unilever  2. Bezoekt u wel eens een aandeelhoudersvergadering? Nooit; Bijna nooit; Soms; Regelmatig  3. Leest u wel eens jaarverslagen? Ja, van alle ondernemingen waarin ik aandelen heb; Ja, regelmatig; Soms; Nee, nooit  4. In welke vorm leest u die jaarverslagen? Altijd in gedrukte vorm; Altijd via het internet; Meestel via het internet; Meestal in gedrukte vorm  5. Bent u bekend met het communicatiekanaal aandeelhouders? Ja; Nee; Geen idee  6. Hebt u zich ooit bij uw bank opgegeven voor het communicatiekanaal aandeelhouders Ja; Nee; Misschien/weet ik niet meer  7. Heeft u ooit stemformulieren voor aandeelhoudersvergaderingen per post ontvangen? Ja; Nee; Weet niet  8. Heeft u het ontvangen stemformulier (of stemformulieren )ingevuld en teruggestuurd? Ja, altijd; Soms wel, soms niet; Nee, vrijwel nooit; Nee, nooit  9. Kunt u aangeven waarom u niet of niet altijd uw stemformulieren terugstuurt? Beperkte interesse; Geen wezenlijke issues ter vergadering; Mijn invloed is te gering; Teveel moeite; Te druk  10. Vermoedelijk volgend jaar wordt stemmen via internet mogelijk. Zult u dan altijd uw stem uitbrengen? Ja; Vermoedelijk wel; Nee

42 IEX Aandeelhouders P04373, © augustus 2004 sheet 42 Appendix: Opzet vragenlijst  11. Wat is de reden dat u zich (mogelijk) niet heeft opgegeven? Ik ben er nooit actief op gewezen; Ik ben er nooit toegekomen; Teveel rompslomp; Het interesseert me niet; Ik zie het nut er niet van in; Ik heb me ooit opgegeven, maar weer afgemeld want het interesseert me toch te weinig; Ik heb me mogelijk toch opgegeven  12. Volgend jaar wordt het vermoedelijk mogelijk om de stemformulieren en andere documentatie van beursfondsen per email te ontvangen en ook via het internet te stemmen. Zou u zich in dat geval opgeven? Ja; Waarschijnlijk wel; Waarschijnlijk niet; Nee  13. Nu u dit weet, bent u geïnteresseerd om u op te geven voor het communicatiekanaal? Ja; Nee  14. Ik ben.. Man; Vrouw  15. Leeftijd: 20-30; 30-40; 40-50; 50-60; 60-70; 70-ouder  16. Ik ben....vanuit mijn beroep met beleggen bezig;..particuliere belegger;..zowel vanuit mijn beroep als in privé met beleggen bezig;..geinteresseerd, maar geen belegger.  17. Mijn beleggingsportefeuille (incl. Liquiditeiten beschikbaar voor beleggen). 10.000 euro of minder; 10.000 euro - 75.000 euro; 75.000 euro - 150.000 euro; 150.000 euro - 500.000 euro; meer dan 500.000 euro  18. Ik zou mijzelf omschrijven als een....actief belegger (meer dan 5 transacties per maand);..gemiddeld belegger (tussen 1 en 4 transacties per maand);..passief belegger (minder dan 1 transactie per maand)


Download ppt "Communicatiekanaal Aandeelhouders P04373, © Augustus 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google