De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 BIV Hofamopleiding Management control Leseenheid 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 BIV Hofamopleiding Management control Leseenheid 7."— Transcript van de presentatie:

1 6 BIV Hofamopleiding Management control Leseenheid 7

2 2 Management Control −Inleiding −Merchant −Simons −Raamwerk

3 3 Management Control − Inleiding − Merchant − Simons − Raamwerk

4 4 Management Control Definitie Management control is dat deelaspect van management, dat zich specifiek richt op het vergroten van de kans dat medewerkers van organisaties doelgericht gedrag vertonen, en zich dus gedragen zoals managers willen dat ze zich gedragen.

5 5 Cybernetische control

6 6 Behoefte aan control −De doelstellingen van een organisatie zijn vaak niet duidelijk of niet meetbaar −De outputs van een organisatie zijn vaak niet duidelijk of niet meetbaar −Organisaties hebben vaak geen goed voorspellend model van de relatie tussen inputs, processen en outputs.

7 7 Management Control − Inleiding − Merchant Modern Management Control Systems − Simons − Raamwerk

8 8 Controlproblemen −Gebrek aan motivatie: mensen willen niet −Gebrek aan kunde, kennis en aanleg: mensen kunnen iets niet −Gebrek aan richting: mensen weten niet wat van hun verwacht wordt. Control systems zijn nodig!!

9 9 Karakteristieken van management controls: −Gericht op de doelstellingen −Toekomstgericht (preventief) −Economisch verantwoord (kosten/baten)

10 10 Behoefte aan controls verminderen/elimineren −Het niet uitvoeren van processen, b.v. outsourcing −Centralisatie van bevoegdheden −Delen van risico’s −Automatiseren van processen.

11 11 Objecten van control: −Personeel −Performance −Processen/activiteiten

12 12 Soorten controls −Results controls −Action controls −Personnel controls −Culture controls

13 13 Doelstellingen van results controls −De meest getalenteerde en best presterende medewerkers belonen voor hun activiteiten, die in het belang zijn van de organisatie.

14 14 Results controls: Stappen −Beloning op basis van resultaten −Elementen: Definieer de verlangde soort resultaten Stel de vereiste kwantitatieve targets vast Meet de werkelijke resultaten Stel de beloning/straf vast.

15 15 Results controls: Aandachtspunten −Definitie van gewenste resultaten moet juist (aansluiten op de doelstellingen) en duidelijk zijn −Resultaat moet voldoende beïnvloedbaar zijn −Resultaten moeten objectief meetbaar zijn −Beloningen vaak financieel, soms werk bevrediging.

16 16 Action controls: Soorten −Gedragsbeperkingen −Bespreking en beoordeling van acties vooraf −Medewerkers verantwoordelijk stellen voor bepaalde activiteiten Definieer welke activiteiten toegestaan en niet toegestaan zijn Communiceer dit naar de medewerkers Neem de realiteit waar Beloon/straf −Taken toewijzen aan meer medewerkers.

17 17 Doelstellingen van action controls (1) Types of actions Lack of direction Motivational problems Personal limitations Behavioral contraints X Preaction reviews XXX Action ac- countability XX X RedundancyXX

18 18 −Preventief: Het voorkomen van ongewenst gedrag. −Repressief Het ontdekken van ongewenst gedrag Doelstellingen van action controls (2)

19 19 Action controls: preventie en detectie PreventieDetectie Gedragsbeper- kingen Gesloten magazijn CTFS Nvt Plannen en afstemmen BudgetteringNvt Afleggen van verantwoordelijk- heid Bekendgemaakt beleid i.z. verwachtingen, beloningen en straffen Compliance audits Peer reviewing OverbodigheidToewijzen meer mensen aan belangrijke taken Nvt

20 20 Voorwaarden voor action controls −De leiding moet weten, wat gewenste en ongewenste activiteiten zijn −De leiding moet in staat zijn zich op de hoogte te stellen, dat de gewenste activiteiten zijn uitgevoerd op de aangegeven wijze en de ongewenste niet.

21 21 Personnel controls: Typen −Zorgen voor de juiste medewerker op de juiste plaats −Bijbrengen van kennis en vaardigheden −Het zodanig ontwerpen van functies dat gemotiveerde medewerkers er een succes van kunnen maken.

22 22 Doelstellingen van Personnel controls: −Gericht op medewerkers: Duidelijkheid verschaffen Motiveren Kennis/vaardigheden bijbrengen.

23 23 Effectueren van personnel controls −werving en selectie −training −functie ontwerp −beschikbaar stellen van de benodigde financiële en materiële middelen.

24 24 Doelstellingen van Cultural controls −De bedoeling is om door wederzijdse monitoring medewerkers ertoe te brengen niet af te wijken van de normen en waarden van de groep, waarin ze functioneren −Gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, normen en tradities −De leiding tracht een organisatiecultuur te creëeren.

25 25 Effectueren van cultural controls −‘tone at the top’ −gedragscodes −groepsgewijze beloningen −intra-organisationele transfers −fysieke regelingen.

26 26 Management Control − Inleiding − Merchant − Simons Levers of control. How managers use Innovative Control Systems to Drive Strategic Renewal ’ − Raamwerk

27 27 Figure: The drivers, approaches, and orientation in management control and internal control. StrategyTransactions Contingencies Cycles Management Control Internal Control Driver Approach Discipline Orientation BehavioralTechnocratic Relatie met internal control

28 28 Strategie en innovatie −Om de concurrentiekrachten te bedwingen moet voortdurend worden geïnnoveerd. −Strategie is gericht op het behalen van concurrentievoordeel.

29 29 Beheersen van innovatie Simons heeft onderzoek gedaan naar gebruik van control om innovatie te beheersen: Control kan helpen innovatie te beheersen en ook omgekeerd control kan als instrument voor innovatie (communicatie) dienen.

30 30 Indeling beheersings- mechanismen −Diagnostic control systems −Boundary systems −Beliefs systems −Interactive control systems Onder de voorwaarde dat de interne controle aan bepaalde minimumeisen voldoet

31 31 Diagnostic Control Systems −Gericht op behalen van doelen −Om uitkomsten van bedrijfsprocessen te evalueren - toetsen aan voorgedefinieerde normen - en eventueel bijsturende maatregelen te treffen. Diagnostic Control Systems Critical Performance Variables

32 32 Waarom Diagnostic Systems? −Om een effectieve allocatie van schaarse middelen te bewerkstelligen. −Om doelstellingen te definiëren. −Om te motiveren. −Om richtlijnen vast te stellen voor correctieve maatregelen. −Om evaluatie mogelijk te maken. −Om het management de ruimte te geven voor andere activiteiten dan het in de greep houden van het personeel.

33 33 Boundary Systems Risks to be avoided Boundary Systems Formele regels, grenzen, bevoegdheden en voorschriften waarvan afwijking tot sancties leidt.

34 34 Waarom Boundary Systems? −Om individuele creativiteit mogelijk te maken binnen vastgestelde grenzen. −Bijvoorbeeld: gedragscodes, inkoopsystemen, etc.

35 35 Beliefs Systems Expliciete set van geloofsovertuigingen die de basiswaarden van een organisatie definieert; het gaat over hoe waarde wordt gecreëerd, het gewenste prestatieniveau en menselijke relaties. Informeel -ongeschreven- regels = ´clan control´ Core Values Beliefs Systems

36 36 Waarom Beliefs Systems? −Om richtsnoer te geven voor mogelijkheden- zoekend gedrag. −Uitdragen van visie, missie, gedragscode en motiveren van personeel −Bijvoorbeeld: ‘mission statements’, credo’s, etc.

37 37 Interactive Control Systems Beheersingssystemen die door managers worden gebruikt om zich persoonlijk en regelmatig te mengen in de besluitvormingsactiviteiten van hun ondergeschikten. Strategic Uncertainties Interactive Control Systems

38 38 Waarom Interactive Control Systems? −Om de aandacht van de organisatie te richten op strategische onzekerheden en nieuwe initiatieven en strategieën. −Ervoor zorgen dat output van informatiesystemen tot een terugkerend thema wordt tijdens besprekingen met ondergeschikten, de manager loopt door de productiehal, hij bezoekt de vestiging in het buitenland, hij bespreekt kritisch de productievoortgang met de bedrijfsleider.

39 39 ‘Levers of Control’ Core Values Risks to be Avoided Strategic Uncertainties Critical Perfor- mance Variables Beliefs Systems Interactive Control Systems Boundary Systems Diagnostic Control Systems Internal Control Business Strategy

40 40 Onder de voorwaarde dat de interne controle aan bepaalde minimumeisen voldoet

41 41 Levers of control en KSF-en Diagnostic systems Boundary systems Beliefs systems InnovatieBeheersing Strategie Prestatie- indicatoren Interactive systems

42 42 Simons 5 questions 1.Have senior managers communicated the core values of the business in a way that people understand and embrace? 2.Have managers in your organization clearly identified the specific actions and behaviors that are off-limits? 3.Are diagnostic control systems adequate at monitoring critical performance variables? 4.Are control systems interactive and designed to stimulate learning? 5.Are you paying enough for traditional controls?

43 43 Bouwstenen voor management control −Cultuurbeheersing −Beheersing van de inputs −Procesbeheersing −Beheersing van de outputs −Marktbeheersing

44 44 Management Control − Inleiding − Merchant − Simons − Raamwerk

45 45 Proces: - Gedragsbeperkingen - Voorbesprekingen - Nabesprekingen - Redundantie Outputs: - Prestatienormen - Beïnvloedbaarheid - Meetbaarheid ‘ Out of control ’ ‘In control’ Een raamwerk voor management control Inputs: - Werving en selectie - Training - Middelen Cultuur: - Intraorganizationele transfers - Toon aan de top - Groepsgewijze beloningen - Gedragscodes -Fysieke en sociale maatregelen Markt: - Interne markt - Arbeidsmarkt - Goederenmarkt - Kapitaalmarkt

46 46 Marktbeheersing −Te prefereren boven andere controls omdat efficiënter −Interne markt, arbeidsmarkt, goederenmarkt, kapitaalmarkt −Prijsmechanisme, sociaal mechanisme en reciprociteitsnormen −Markten zijn slechts zelden perfect waardoor zachte en harde beheersingsinstrumenten moeten worden gebruikt.

47 47 Case −Brede risico-analyse (bedreigingen) −Neutraliseren door “harde” AO maatregelen −Neutraliseren door “zachte”AO maatregelen/managementcontrols

48 6 BIV Hofamopleiding Management control Einde Leseenheid 7


Download ppt "6 BIV Hofamopleiding Management control Leseenheid 7."

Verwante presentaties


Ads door Google