De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Integratie van ICT in onderwijsleerprocessen: Het ICTi-instrument 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Integratie van ICT in onderwijsleerprocessen: Het ICTi-instrument 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 Integratie van ICT in onderwijsleerprocessen: Het ICTi-instrument 1

2 2 Het ICTi-instrument Doel  Bepalen van het ICT-integratieprofiel Het ICT-integratieprofiel beschrijft de feitelijke integratie van ICT in de onderwijspraktijk aan de hand van een aantal relevante dimensies van studentgecentreerd onderwijs. ICT-integratie verwijst hierbij naar de mate waarin leerdoelen en onderwijsleeractiviteiten gerealiseerd worden door middel van ICT. De vraag is waarvoor ICT gebruik wordt en niet welke toepassingen hoe en wanneer ingezet worden.

3 3 Het ICTi-instrument Doel Het ICTi-instrument stelt opleidingen in staat om vanuit een onderwijskundige invalshoek:  de evolutie van ICT-integratie in de opleiding op te volgen  de ICT-integratie eenduidig te beschrijven in het zelfevaluatierapport van de opleiding in het kader van een visitatie  de feitelijke inzet van ICT in de opleiding te vergelijken met de visie op ICT-integratie van de eigen onderwijsinstelling en van de Associatie en indien nodig verbeteracties te formuleren

4 4 Het ICTi-instrument Doel Het ICTi-instrument is voornamelijk bedoeld om de integratie van ICT in een opleiding in kaart te brengen, maar biedt eveneens de mogelijkheid om het ICT- integratieprofiel van individuele opleidingsonderdelen te bepalen.  Gebruik van het ICTi-instrument kan bovendien aanzetten tot nadenken over mogelijkheden voor ICT- integratie en vormt zo een zinvol reflectiemoment voor de docenten die de vragenlijst invullen.

5 5  Leermodel van Simons (1999; 2000) Het ICTi-instrument Uitgangspunt Het leerproces van de student staat centraal en wordt beschouwd als een actief, constructief en sociaal-interactief proces dat plaatsvindt in een krachtige leeromgeving. Zes dimensies die het leerproces van de student beschrijven binnen een studentgecentreerde visie op onderwijs en leren.

6 6  Twee bijkomende dimensies: verwerven van metacognitieve vaardigheden, verwerven van onderzoeksvaardigheden Het ICTi-instrument Uitgangspunt

7 7 Stap 1: Inventaris van leer- en onderwijsactiviteiten per dimensie van het leerproces. Inspiratiebronnen: Literatuur, OPTICOM-instrument (Associatie), Steekkaarten doceerpraktijk (K.U.Leuven)  86 activiteiten Stap 2: Try-out bij Dienst kwaliteitszorg, ICT-raad en Werkgroep E-leren KHLeuven, stuurgroepleden en docenten van partnerinstellingen via stuurgroepleden: opmerkingen omtrent lengte, concept, enz. van de vragenlijst en formulering, verstaanbaarheid, relevantie van de activiteiten  59 activiteiten Het ICTi-instrument Ontwikkeling

8 8 Stap 3: Realisatie van webgebaseerde vragenlijst in de enquêtesoftware LimeSurvey. Stap 4: Try-out bij twee lectoren KHLeuven, in het bijzijn van de projectmedewerker  optimalisering van items en instructies. Het ICTi-instrument Ontwikkeling

9 9 Het ICTi-instrument Beschrijving 1. Voorkennis activeren, nieuwsgierigheid en interesse opwekken, uitdagen 2. Selecteren, analyseren en opnemen van informatie 3. Denken en een mening vormen, communiceren en samenwerken 4. Leggen van verbanden en organiseren van informatie tot een totaalbeeld 5. Formuleren en vastleggen van hoofdzaken, reflecteren 6. Oefenen, uitproberen, leren gebruiken, toepassen 7. Verwerven van metacognitieve vaardigheden 8. Verwerven van onderzoeksvaardigheden 7797698677976986 Onderwijsactiviteiten Zelfstudieactiviteiten Evaluatieactiviteiten 26 activiteiten ( 2 tot 4 per dimensie) 22 activiteiten ( 2 tot 4 per dimensie) 11 activiteiten ( 1 tot 2 per dimensie)  acht rubrieken of dimensies van het leerproces van de student:  drie types van activiteiten: Het ICTi-instrument bestaat uit een lijst van 59 activiteiten die verdeeld zijn in:

10 10 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 1: Voorkennis activeren, nieuwsgierigheid en interesse opwekken, uitdagen O/1Ik bied op voorhand studiemateriaal aan om de voorkennis van de studenten te activeren of hun nieuwsgierigheid op te wekken (bvb. opfrismateriaal, voorbereidend fotomateriaal). O/2Ik bied bijkomend studiemateriaal aan om in te spelen op de interesse van de studenten, hen uit te dagen, enz. (bvb. verdiepend of verbredend studiemateriaal, referentielijsten van bronnenmateriaal). O/3Ik bied verschillende soorten studiemateriaal aan om tegemoet te komen aan verschillen tussen de studenten qua voorkennis, interesse, leerstijl, enz. O/4Ik gebruik verschillende werkvormen om tegemoet te komen aan verschillen tussen de studenten qua voorkennis, interesse, leerstijl, enz. Z/5De studenten voeren zelfstandig opdrachten uit die beroep doen op hun voorkennis, voorgaande leerstof, aanwezige vaardigheden, eerdere praktijkervaringen, enz. Z/6De studenten bereiden zelfstandig geplande colleges voor om hun voorkennis te activeren en er zicht op te krijgen (bvb. vragen formuleren, brainstormen over een gepland onderwerp). E/7Ik toets de voorkennis van de studenten.

11 11 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 2: Selecteren, analyseren en opnemen van informatie O/8Ik bied inhoudelijke leerstof aan. O/9 Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor het opzoeken en verwerken van informatie (bvb. tips voor zoekstrategie ë n, verklarende woordenlijsten, lijst met aandachtspunten). O/10Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het opzoeken en verwerken van informatie. Z/11De studenten zoeken en selecteren zelfstandig informatie. Z/12De studenten analyseren en verwerken zelfstandig informatie (bvb. nieuwe onderdelen van de leerstof). E/13Ik toets de kennis van de leerstof van de studenten. E/14Ik beoordeel de informatievaardigheden van de studenten (bvb. zoekstrategie, effectief en correct gebruik van informatie, analyseren van nieuwe teksten).

12 12 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 3: Denken en een mening vormen, communiceren en samenwerken O/15Ik gebruik werkvormen of studiemateriaal die aanzetten tot interactie en actief meedenken in de colleges (bvb. voorbeelden, peer instruction, demonstraties, simulaties). O/16Ik communiceer met groepen studenten (bvb. participeren in groepsdiscussies, groepsdiscussies modereren). O/17Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor samenwerkend leren (bvb. goede voorbeelden van groepsprojecten, procesgerichte instructies voor groepswerk). O/18Ik bied gerichte hulp en/of feedback bij samenwerkend leren (bvb. bij groepsprojecten). Z/19De studenten werken zelfstandig samen aan groepsopdrachten, groepsprojecten, enz. Z/20De studenten bereiden zelfstandig discussies voor (bvb. problemen naar voren schuiven, stellingen poneren, argumenten pro en contra formuleren). Z/21De studenten communiceren zelfstandig met elkaar over de leerstof, opdrachten, leerervaringen enz. (bvb. informatie uitwisselen, discussi ë ren over aanpak en oplossingen van opdrachten). E/22Ik beoordeel het vermogen van de studenten om zelf te denken en een mening te vormen. E/23Ik beoordeel de vaardigheid van de studenten om samen te werken en te communiceren.

13 13 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 4: Leggen van verbanden en organiseren van informatie tot een totaalbeeld O/24Ik bied gestructureerde, schematische overzichten van de leerstof aan. O/25Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor het leggen van verbanden en het verwerven van een overzicht over de leerstof (bvb. hulpmiddelen voor organiseren en structureren van informatie, gedachtenschema). O/26Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het leggen van verbanden en het verwerven van een overzicht over de leerstof. Z/27De studenten leggen zelfstandig verbanden tussen verschillende onderdelen van de leerstof (bvb. tussen nieuwe en gekende informatie). Z/28De studenten brengen zelfstandig informatie samen tot een gestructureerd en georganiseerd geheel (vb. in een verslag, presentatie). E/29Ik toets het inzicht van de studenten in het geheel van de leerstof. E/30Ik beoordeel de vaardigheid van de studenten om informatie te organiseren en verbanden te leggen. Rubriek 5: Formuleren en vastleggen van hoofdzaken, reflecteren O/31Ik bied samenvattingen van de hoofdzaken en eigen reflecties op de leerstof aan. O/32Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor het vastleggen van hoofdzaken en het reflecteren over leerstof of leerervaringen (bvb. voorbeelden van verslagen van voorgaande jaren). O/33Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het vastleggen van hoofdzaken en het reflecteren over leerstof of leerervaringen. Z/34De studenten leggen zelfstandig de hoofdzaken in de leerstof of van een leerervaring vast (bvb. in een presentatie, verslag, paper). Z/35De studenten reflecteren zelfstandig over de leerstof of leerervaringen (bvb. aan de hand van reflectievragen, in een verslag, paper of presentatie). E/36Ik beoordeel het vermogen van de studenten om hoofdzaken vast te leggen en te reflecteren over leerstof of leerervaringen.

14 14 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 6: Oefenen en uitproberen, leren gebruiken, toepassen O/37Ik bied illustratief studiemateriaal aan (bvb. authentieke casussen, voorbeelden). O/38Ik bied oefenmateriaal aan (bvb. oefeningen, authentieke casussen). O/39Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan bij het oefenen en het toepassen van de leerstof (bvb. voorbeelden van oefeningen met uitwerking, antwoordmodellen). O/40Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het oefenen en toepassen van de leerstof. Z/41De studenten maken zelfstandig oefeningen (bvb. toepassing van formules, selectie en toepassing van aangereikte oplossingsmethodes). Z/42De studenten oefenen zelfstandig beroepsrelevante vaardigheden in (bvb. aan de hand van simulaties) Z/43De studenten zoeken zelfstandig toepassingsmogelijkheden en/of bepalen de voorwaarden waaronder toepassing verantwoord is. Z/44De studenten passen zelfstandig kennis en vaardigheden toe in complexe praktijksituaties. E/45Ik beoordeel de toepassing van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes, enz. (bvb. aan de hand van oefeningen, casussen of simuaties).

15 15 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 7: Verwerven van metacognitieve vaardigheden O/46Ik geef informatie over doelstellingen of evalutatiecriteria van leerinhouden, werkvormen, enz. O/47Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor het plannen, opvolgen en evalueren van het eigen leren of het leren van medestudenten (bvb. mogelijkheden voor zelftoetsing of peer assessment, voorbeelden van peer review). O/48Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het plannen, opvolgen en evalueren van het eigen leren of het leren van medestudenten. Z/49 De studenten plannen zelfstandig hun leerproces of leeractiviteiten (bvb. leer- en subdoelstellingen bepalen, leerstrategie ë n die aansluiten bij voorkennis, leerstijl, enz. kiezen, tijd, volgorde, plaats van het leren en nodige hulpmiddelen kiezen). Z/50De studenten volgen zelfstandig hun leerproces of leeractiviteiten op (bvb. in een denkdagboek of portfolio: leeractiviteiten die bijgedragen hebben tot een goed resultaat, aanpak van opdrachten). Z/51De studenten bewaken en evalueren zelfstandig hun leerproces of leeractiviteiten (bvb. door zelftoetsing). Z/52De studenten evalueren zelfstandig het leren van medestudenten (bvb. peer assessment van producten, aanpak van opdrachten, functioneren in groep). E/53Ik beoordeel het leerproces dat de studenten doorlopen hebben (procesevaluatie) en de vaardigheid om hun eigen leerproces te sturen (plannen, opvolgen, evalueren, bijsturen).

16 16 Het ICTi-instrument Beschrijving Rubriek 8: Verwerven van onderzoeksvaardigheden O/54Ik reik tips, instructies en/of hulpmiddelen aan voor het uitwerken van een onderzoeksopzet en het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens. O/55Ik bied gerichte, individuele hulp en/of feedback bij het uitwerken van een onderzoeksopzet en het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens. Z/56De studenten formuleren zelfstandig onderzoeksvragen en werken een onderzoeksopzet uit. Z/57De studenten verzamelen en analyseren zelfstandig onderzoeksgegevens. Z/58De studenten formuleren zelfstandig conclusies en reflecteren over onderzoeksgegevens. E/59Ik beoordeel de onderzoeksvaardigheden van de studenten.

17 17 Het ICTi-instrument Beschrijving Per activiteit worden twee vragen gesteld: De ICTi-vraag wordt uitsluitend aangeboden wanneer de activiteit soms, vaak of zeer vaak voorkomt in de onderwijspraktijk.  De frequentievraag peilt naar de mate waarin de activiteit voorkomt in de onderwijspraktijk:  nooit  soms  vaak  zeer vaak  De ICTi-vraag peilt naar de mate waarin de activiteit gerealiseerd wordt door middel van ICT:  nooit met ICT  vaker zonder dan met ICT  vaker met ICT dan zonder  altijd met ICT

18 18 Het ICTi-instrument Beschrijving De ICTi-vragenlijst wordt ingevuld voor een selectie van opleidingsonderdelen uit de opleiding door de verantwoordelijke lectoren. Na de afname worden de ICT-integratiescores voor de opleidingsonderdelen en de opleiding in zijn geheel bepaald.  Opleidingsonderdeel: op basis van de scores op de afzonderlijke ICTi-vragen, gewogen met de frequentie van de activiteit.  Opleiding: op basis van de scores op de afzonderlijke ICTi- vragen van de geselecteerde opleidingsonderdelen, gewogen met de frequentie van de activiteit én de studiepunten van het opleidingsonderdeel.

19 19 Het ICTi-instrument Beschrijving De ICTi-totaalscore is de gemiddelde score van alle activiteiten die voorkomen in de onderwijspraktijk van een opleiding/opleidingsonderdeel. Daarnaast worden ICTi-scores berekend per dimensie van het leerproces en per activiteitstype. De ICTi-score varieert van 0 (nooit ICT) tot 3 (altijd ICT). Naarmate de ICTi-score hoger is wordt vaker ICT gebruikt. Het geheel van ICTi-scores vormt het ICT-integratieprofiel van de opleiding/het opleidingsonderdeel.

20 20 Het ICTi-instrument Het ICT-integratieprofiel Voorbeeldopleiding/opleidingsonderdeel ICTi-totaalscore: 1,28 Gemiddeld over alle activiteiten in de onderwijspraktijk van de voorbeeldopleiding, wordt ICT vaker niet dan wel gebruikt. ICTi-scores per dimensie van het leerproces: Dimensie 1: Voorkennis activeren, nieuwsgierigheid en interesse opwekken, uitdagen Dimensie 2: Selecteren, analyseren en opnemen van informatie Dimensie 3: Denken en een mening vormen, communiceren en samenwerken Dimensie 4: Leggen van verbanden en organiseren van informatie tot een totaalbeeld Dimensie 5: Formuleren en vastleggen van hoofdzaken, reflecteren Dimensie 6: Oefenen, uitproberen, leren gebruiken, toepassen Dimensie 7: Verwerven van metacognitieve vaardigheden Dimensie 8: Verwerven van onderzoeksvaardigheden 1,46 1,41 1,07 1,19 1,34 1,19 1,31

21 21 Het ICTi-instrument Het ICT-integratieprofiel

22 22 Het ICTi-instrument Het ICT-integratieprofiel ICTi-scores per activiteitstype:

23 23 Het ICTi-instrument Het ICT-integratieprofiel Het ICT-integratieprofiel kan ook bepaald worden per opleidingsjaar, afstudeerrichting, enz. Bijvoorbeeld, per opleidingsjaar:

24 24 Het ICTi-instrument Het ICT-integratieprofiel

25 25 De pilootstudie Opzet Twaalf opleidingen uit 6 instellingen namen deel aan een pilootstudie (academiejaar 2009-2010) om het ICTi- instrument uit te testen. Humane/gedragswetenschappenBiomedischExact Professionele bachelor * Kleuteronderwijs (KHKempen) * Lager onderwijs (KHLeuven) * Orthopedagogie (KATHO) * Bedrijfsmanagement (KHLeuven) * Bedrijfsmanagement (KaHoSL) * Voedings- & dieetkunde (KHLeuven) * Medische beeldvorming (HUBrussel) * Elektronica- ICT (Lessius) Academische bachelor * Toegepaste taalkunde (Lessius) * Rechten (HUBrussel) Bachelor na bachelor * Buitengewoon onderwijs (KHLeuven) Master* Handelswetenschappen (Lessius)

26 26 De pilootstudie Methode Stap 1: Selectie van opleidingsonderdelen op basis van het studieprogramma van de opleidingen. Selectieprincipes:  Elke docent vult de vragenlijst slechts éénmaal in voor één opleidingsonderdeel  Streven naar de helft van de studiepunten/verplichte opleidingsonderdelen, gelijkmatige verdeling over opleidingsjaren, afstudeerrichtingen, types van opleidingsonderdelen

27 27 De pilootstudie Methode Stap 2: Afname  november 2009 tot januari 2010 voor opleidingsonderdelen uit het eerste semester  maart tot mei 2010 voor opleidingsonderdelen uit het tweede semester Docenten van opleidingsonderdelen uit het eerste semester die de vragenlijst nog niet invulden tijdens de eerste afnameperiode werden opnieuw opgenomen in de selectie voor de tweede afnameperiode. Docenten werden rechtstreeks gecontacteerd (3 opleidingen) of via de opleidingsverantwoordelijke (9 opleidingen).

28 28 De pilootstudie Respons InstellingOpleidingGeselecteerdRespons #% KHLeuvenBa lager onderwijs463474 Ba bedrijfsmanagement614879 Ba voedings- en dieetkunde211886 Banaba buitengewoon onderwijs10440 KHKempenBa kleuteronderwijs16956 KahoslBa bedrijfsmanagement221359 KATHOBa orthopedagogie241979 LessiusBa toegepaste taalkunde343397 Ba elektronica - ICT211990 Ma handelswetenschappen191263 HUBrusselBa medische beeldvorming15533 Ba rechten191053 Totaal30822473

29 29 De pilootstudie Beschrijving van de steekproef Aantal en percentage opleidingsonderdelen per opleiding OpleidingAantal% Ba lager onderwijs3415,2 Ba bedrijfsmanagement (KHLeuven)4821,4 Ba voedings- en dieetkunde188,0 Ba kleuteronderwijs94,0 Ba bedrijfsmanagement (Kahosl)135,8 Ba orthopedagogie198,5 Ba elektronica - ICT198,5 Ba medische beeldvorming52,2 Banaba buitengewoon onderwijs41,8 Ba toegepaste taalkunde3314,7 Ba rechten104,5 Ma handelswetenschappen125,3 Totaal224100

30 30 De pilootstudie Beschrijving van de steekproef Aantal en percentage opleidingsonderdelen per opleidingstype Type opleidingAantal% Professionele bachelor16573,7 Bachelor na bachelor41,8 Totaal professionele opleidingen16975,4 Academische bachelor4319,2 Master125,4 Totaal academische opleidingen5524,6 Aantal en percentage opleidingsonderdelen per opleidingsjaar Opleidingsjaar (volgens modeltraject)Aantal% Ba18035,7 Ba27935,3 Ba34921,9 Banaba1 / Ma1167,1

31 31 De pilootstudie Algemene bevindingen Beschrijving van de scores op de frequentievraag DimensieNGem.Std Scheef- heidKurtosis 1. Voorkennis activeren, … 2241,150,570,530,19 2. Selecteren, analyseren … 2241,560,490,470,46 3. Denken …, communiceren en samenwerken 2241,040,650,60-0,23 4. Leggen van verbanden … 2241,500,500,260,52 5. Formuleren en vastleggen van hoofdzaken … 2241,150,630,530,18 6. Oefenen, uitproberen, leren gebruiken … 2241,430,630,26-0,28 7. Verwerven van metacognitieve vaardigheden2241,020,580,850,58 8. Verwerven van onderzoeksvaardigheden2240,480,701,481,58 Type activiteit Onderwijsactiviteiten2241,340,450,590,44 Zelfstudieactiviteiten2241,000,550,850,66 Evaluatieactiviteiten2241,170,530,85 Totaalscore2241,150,570,530,19

32 32 De pilootstudie Algemene bevindingen  Activiteiten die te maken hebben met selecteren, analyseren en opnemen van informatie, met het leggen van verbanden en organiseren van informatie tot een totaalbeeld en met oefenen, uitproberen, leren gebruiken en toepassen komen vaker aan bod in de onderwijspraktijk  Onderwijsactiviteiten komen meer aan bod dan zelfstudie- en evaluatieactiviteiten.

33 33 De pilootstudie Algemene bevindingen Beschrijving van de scores op de ICTi-vraag (gewogen) Dimensie N Gem. Std Scheef- heidKurtosis 1. Voorkennis activeren, nieuwsgierigheid … 2221,460,770,25-0,52 2. Selecteren, analyseren … 2241,410,680,10-0,30 3. Denken …, communiceren en samenwerken 2211,070,720,660,10 4. Leggen van verbanden … 2241,190,750,36-0,35 5. Formuleren en vastleggen van hoofdzaken … 2191,190,780,37-0,34 6. Oefenen, uitproberen, leren gebruiken … 2231,340,780,30-0,53 7. Verwerven van metacognitieve vaardigheden2231,190,780,42-0,30 8. Verwerven van onderzoeksvaardigheden1021,310,710,26-0,20 Type activiteit Onderwijsactiviteiten2241,390,690,19-0,44 Zelfstudieactiviteiten2231,310,720,22-0,27 Evaluatieactiviteiten2240,790,801,120,71 Totaalscore2241,280,650,460,08

34 34 De pilootstudie Algemene bevindingen  ICT wordt het vaakst ingezet voor activeren van voorkennis, nieuwsgierigheid en interesse opwekken, uitdagen en voor het selecteren, analyseren en opnemen van informatie. ICT wordt het minst ingezet voor denken en een mening vormen, communiceren en samenwerken  ICT wordt opvallend minder vaak ingezet bij evaluatieactiviteiten dan bij onderwijs- en zelfstudieactiviteiten.

35 35 De pilootstudie Algemene bevindingen Gemiddelde gewogen ICTi-scores per opleidingsjaar Dimensie Eerste jaarTweede jaarDerde jaarVierde jaar (banaba/master) NGem.N N N 1791,45791,47491,47151,48 2801,35791,40491,48161,49 3770,90791,06491,27161,26 4801,20791,14491,28161,12 5761,14781,16491,30161,24 6791,30791,32491,36161,57 7791,16791,16491,36161,01 8271,28381,44281,1491,41 Type activiteit Onderwijsactiviteiten801,37791,38491,43161,45 Zelfstudieactiviteiten791,22791,29491,45161,42 Evaluatieactiviteiten800,76790,71490,91161,01 Totaal801,23791,26491,36161,34

36 36 De pilootstudie Algemene bevindingen  ICT-gebruik lijkt toe te nemen naarmate de opleiding vordert (vooral in het derde opleidingsjaar). Deze tendens geldt voor de meeste dimensies en is meer uitgesproken bij zelfstudie- en evaluatieactiviteiten dan bij onderwijsactiviteiten.

37 37 De pilootstudie Algemene bevindingen De mate van ICT-integratie op de verschillende dimensies / activiteitstypes hangt samen (correlaties tussen.43 en.80)  docenten die vaker ICT gebruiken voor één doel / activiteitstype, gebruiken het ook vaker voor andere doelen. Er is enige samenhang tussen de mate waarin de activiteiten in het ICTi-instrument voorkomen in de onderwijspraktijk van de respondenten (antwoord op de frequentievraag óf aantal activiteiten dat voorkomt) en de mate van ICT-gebruik voor zelfstudie- en evaluatieactiviteiten en voor dimensies 2 tot 6.

38 38 De pilootstudie ICT-integratieprofielen Na afloop van de pilootstudie werden de ICT- integratieprofielen per opleidingsonderdeel bezorgd aan de deelnemende docenten, samen met een bijkomende interpretatievragenlijst. De opleidingshoofden kregen na afloop: het ICT-integratieprofiel van de opleiding de ICT-integratieprofielen per opleidingsjaar en per afstudeerrichting een geanonimiseerd overzicht van de ICT- integratieprofielen per geselecteerd opleidingsonderdeel een geanonimiseerd overzicht van het ICTi- opleidingsprofiel van alle opleidingen die deelnamen aan de pilootstudie

39 39 De pilootstudie ICT-integratieprofielen Dimensie 12345 6789101112 11,751,061,931,021,331,581,031,421,171,531,581,59 21,641,271,691,041,251,441,021,511,611,191,501,46 31,221,021,630,690,981,130,791,321,130,991,241,33 41,460,961,300,631,161,290,811,071,521,191,171,01 51,371,011,460,881,221,300,711,181,651,031,131,12 61,681,231,510,741,251,300,961,281,371,211,381,63 71,420,861,610,571,211,360,971,210,991,011,280,89 81,550,981,311,231,261,461,631,801,021,121,25 Type activiteit Onderwijs1,601,171,500,921,291,361,101,451,241,431,46 Zelfstudie1,611,171,780,821,391,510,911,421,461,091,41 Evaluatie1,180,661,240,530,601,120,480,751,540,450,78 Totaal1,521,091,560,811,201,360,921,301,381,161,321,33

40 40 De pilootstudie Validering Analyses:  Verdeling van de antwoorden / itemkarakteristieken (frequentie- en ICTi-vragen)  Betrouwbaarheid van de dimensies  Intercorrelaties tussen de items en item-totaalcorrelaties per dimensie  Intercorrelaties tussen items per activiteitstype over dimensies Betrouwbaarheid van de dimensies (ICTi-vraag) Dimensie # itemsN Guttmans Lambda 2 1. Voorkennis activeren, nieuwsgierigheid en interesse opwekken, uitdagen750.91 2. Selecteren, analyseren en opnemen van informatie7118.84 3. Denken en een mening vormen, communiceren en samenwerken946.90 4. Leggen van verbanden en organiseren van informatie … 7105.87 5. Formuleren en vastleggen van hoofdzaken, reflecteren673.84 6. Oefenen, uitproberen, leren gebruiken, toepassen972.95 7. Verwerven van metacognitieve vaardigheden824.93 8. Verwerven van onderzoeksvaardigheden643.86

41 41 De pilootstudie Validering  reductie van de vragenlijst met 12 activiteiten.  samenvoeging van dimensies 4 en 5 tot dimensie ‘Leggen van verbanden en vastleggen van hoofdzaken, organiseren van informatie tot een totaalbeeld, reflecteren’

42 42 De pilootstudie Validering Bijkomende interpretatievragenlijst Vraag 1: In welke mate herkennen docenten hun onderwijspraktijk in het bekomen ICTi-profiel? Vraag 2: Karakteriseren van de eigen onderwijspraktijk aan de hand van enkele eigenschappen: studentgecentreerd, docentgestuurd, inhoudsgericht, procesgeoriënteerd, competentiegericht, samenwerkend leren, actief leren/zelfstudie, authentiek leren Vraag 3: Twee voorbeelden van ICT-gebruik in de eigen onderwijspraktijk

43 43 De pilootstudie Validering De mate waarin docenten of lectoren hun onderwijspraktijk herkennen in het bekomen ICTi-profiel. HerkenbaarheidAantal% Helemaal niet11,2 Eerder niet44,8 Eerder wel6072,3 Helemaal1821,7 Totaal*83100 *37% van de bevraagde opleidingsonderdelen (uit 9 deelnemende opleidingen)

44 44 De pilootstudie Validering Samenhang tussen eigenschappen van studentgecentreerd onderwijs en de frequentie waarmee de activiteiten uit de ICT-vragenlijst voorkomen in de onderwijspraktijk als indicatie voor de waarde van het ICTi-instrument binnen een studentgecentreerde visie op onderwijs en leren. Bijvoorbeeld: De zelfstudie- en evaluatieactiviteiten in het instrument komen frequenter voor naarmate docenten hun onderwijspraktijk karakteriseren als eerder studentgecentreerd, procesgeoriënteerd, actief leren/zelfstudie, samenwerkend leren en authentiek leren en minder naarmate docenten hun onderwijspraktijk meer docentgestuurd noemen.

45 45 De pilootstudie Handleiding Bij het ICTi-instrument hoort een handleiding waarin het gebruik van het instrument en de interpretatie van de bekomen ICT-integratieprofielen stap voor stap uitgelegd wordt.

46 46 Het ICTi-instrument Vervolg… Op dit ogenblik is het ICTi-instrument gerealiseerd als een webgebaseerde vragenlijst in de vrij beschikbare enquêtesoftware LimeSurvey. De verwerking en rapportering van de resultaten is nog behoorlijk tijds- en arbeidsintensief. In de komende maanden wordt dit geautomatiseerd door LUDIT (K.U.Leuven). Dit maakt het ondermeer mogelijk een databank van gegevens op te bouwen die kunnen gebruikt worden om de validiteit van het instrument verder te onderzoeken.

47 47 Het ICTi-instrument


Download ppt "1 Integratie van ICT in onderwijsleerprocessen: Het ICTi-instrument 1."

Verwante presentaties


Ads door Google