De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 4a. Les 18 Wat zou dit betekenen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 4a. Les 18 Wat zou dit betekenen?"— Transcript van de presentatie:

1 Deel 4a. Les 18 Wat zou dit betekenen?
De kelder van ons leven Deel 4a. Les 18 Wat zou dit betekenen? orientatiefase

2 Reclamevideo relevantiefase

3 Reclamevideo relevantiefase

4 Reclamevideo relevantiefase

5 Welke reclame valt jou op?
relevantiefase

6 relevantiefase

7 Reclame Code De Nederlandse Reclame Code bestaat uit verschillende artikelen waarin wordt vermeld waaraan een reclame moet voldoen. Zo mag een reclame niet in strijd zijn met de wet, het algemeen belang schaden of het publiek misleiden. Verder zijn er artikelen opgenomen om het jongere publiek voor misleiding te behoeden, reclame die bestemd is voor kinderen moet dus aan extra eisen voldoen. Verkenning 3

8 Heeft het tiende gebod ook iets te zeggen m.b.t. een reclame code?
Exodus 20:3-7: "Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is." relevantiefase

9 Reclame wekt begeerten op en kunnen strijdig zijn met het tiende gebod
relevantiefase

10 Maak een prioriteitenlijstje van de volgende verlangens
Verlanglijstje. relevantiefase

11 Verlanglijstje Relatie Topprestatie in sport Veel geld
Mooie auto of motorfiets Gezondheid Veel vrienden Relatie met God Carrière Mooi uiterlijk Vrije tijd Printversie relevantiefase

12 Bekijk je lijstje in het licht van onderstaande weegschaal:
Verlangen Tiende gebod Weegschaal In het tiende gebod is begeren iets negatiefs. Het is de eindfase, vlak voor de daad, er is bijna geen weg terug. relevantiefase

13 Leg dit visje eens uit? relevantiefase

14 Lees Jozua 7: 10-13 en 20-26 Ter inleiding:
Het volk Israël trekt het beloofde land binnen.Tegen uitdrukkelijk bevel van Jozua zijn er Israëlieten die van de buit iets voor zichzelf nemen. De verleiding was enkelen te groot geworden. infomatiefase

15 STATENVERTALING 10 Toen zeide de HEERE tot Jozua: Sta op; waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? 11 Israël heeft gezondigd; en zij hebben ook Mijn verbond, hetwelk Ik hun geboden had, overtreden; en ook hebben zij van het verbannene genomen, en ook gestolen, en ook gelogen, en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. 12 Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden; zij zullen den nek voor het aangezicht hunner vijanden keren; want zij zijn in den ban. Ik zal voortaan niet meer met ulieden zijn, tenzij gij den ban uit het midden van ulieden verdelgt. NBG 10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht? 11 Israël heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. infomatiefase

16 STATENVERTALING 13 Sta op, heilig het volk, en zeg: Heiligt u tegen morgen; want alzo zegt de HEERE, de God van Israël: Er is een ban in het midden van u, Israël! gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uwer vijanden, totdat gij den ban wegdoet uit het midden van u. 20 Achan nu antwoordde Jozua, en zeide: Voorwaar, ik heb tegen den HEERE, den God Israëls, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. NBG 13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israël: er is een ban onder u, Israël, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. 20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld: infomatiefase

17 STATENVERTALING 21 Want ik zag onder den roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en tweehonderd sikkelen zilvers, en een gouden tong, welker gewicht was vijftig sikkelen; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder. 22 Toen zond Jozua boden henen, die tot de tent liepen; en ziet, het lag verborgen in zijn tent, en het zilver daaronder. 23 Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls; en zij stortten ze uit voor het aangezicht des HEEREN. NBG 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan. 22 Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden, en zie: het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan; 23 en zij haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten, en stortten het uit voor het aangezicht des HEREN. infomatiefase

18 STATENVERTALING 24 Toen nam Jozua, en gans Israël met hem, Achan, den zoon van Zerah, en het zilver, en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochteren, en zijn ossen, en zijn ezelen, en zijn vee, en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De HEERE zal u beroeren te dezen dage! En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen. 26 En zij richtten over hem een groten steenhoop, zijnde tot op dezen dag. Alzo keerde Zich de HEERE van de hittigheid Zijns toorns. Daarom noemde men den naam dier plaats het dal van Achor, tot dezen dag toe. NBG 24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israël, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, tot op de huidige dag. infomatiefase

19 Leg dit visje eens uit aan de hand van dit bijbelgedeelte
Leg dit visje eens uit aan de hand van dit bijbelgedeelte? Wat vind je van de straf op het toegeven aan de begeerte van Achan? Welke waarschuwing zit hiet voor jou in? infomatiefase

20 Samenvatting lestekst
Het tiende gebod is gaat over verboden begeerten en is meteen een samenvatting van de hele wet. Zondige begeerten zijn begeerten die ons helemaal in beslag nemen of gericht zijn op verboden dingen. Door het tiende gebod wordt de naaste beschermd tegen hebzucht en jaloezie. De dingen die het tiende gebod noemt – zoals os en ezel – zijn slechts voorbeelden. infomatiefase

21 Samenvatting lestekst
Hebzucht en jaloezie leiden vaak tot ontevredenheid en tot gemene streken. Door overmatige reclame wordt de hebzucht geprikkeld. Je bent een gelukkig en tevreden mens als je weet dat Christus jouw Heiland en Koning is. Het tiende gebod laat zien hoe zondig mijn hart is, met de bedoeling dat ik ga verlangen naar vergeving en vernieuwing. infomatiefase

22 Lees gezamenlijk onderstaand belijdenisfragment
113. Wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmermeer kome, maar dat wij te allen tijde van ganser harte een vijand van alle zonden zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. infomatiefase

23 Vragen uitwerken Maak in tweetallen de volgende vragen over het thema “Gij zult niet begeren”. verwerkingsfase

24 Vragen Met welke begeerte begon de zondeval? (Gen. 3: 1-16)
Hoe werkt dat volgens Jacobus 1: nu nog door? Hoe probeert de duivel Jezus te verleiden? Mat. 4: 1-11 Wat is hebzucht? Wat is jaloezie? verwerkingsfase

25 Vragen Noem eens een aantal slechte en goede begeerten
Mag je al je verlangen bij God brengen in het gebed? Wat zijn jouw verlangens? Liggen deze op het materiele, relationele of geestelijke vlak? verwerkingsfase


Download ppt "Deel 4a. Les 18 Wat zou dit betekenen?"

Verwante presentaties


Ads door Google