De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landbouw en Visserij 1 Vlaanderen Duurzaam Ir. LEEN BAS, AMS 16 juni 2009 VRN - Oostende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landbouw en Visserij 1 Vlaanderen Duurzaam Ir. LEEN BAS, AMS 16 juni 2009 VRN - Oostende."— Transcript van de presentatie:

1 Landbouw en Visserij 1 Vlaanderen Duurzaam Ir. LEEN BAS, AMS 16 juni 2009 VRN - Oostende

2 Landbouw en Visserij 2 Duurzame Ontwikkeling Internationaal aanvaarde definitie uit het rapport "Our Common Future", ook gekend als het Brundtland-rapport (1987) Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen

3 Landbouw en Visserij 3 Internationaal RIO Conferentie (1992): Agenda 21 Rio Declaration on Environment and Development, Statement of Forest Principles, United Nations Framework Convention on Climate Change United Nations Convention on Biological Diversity RIO + 10 Conferentie (2002, Johannesburg) Tweejaarlijkse opvolging op VN niveau door CSD (Commission on Sustainable Development) (dit jaar 17 e sessie over landbouw en plattelandsbeleid afgerond)

4 Landbouw en Visserij 4 België Wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Eerste federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2004-2008 met 31 acties voor duurzame ontwikkeling Tweede federaal plan voor duurzame ontwikkeling 2009-2012 (33 acties)

5 Landbouw en Visserij 5 Vlaanderen Op 22 november 2001 in het Pact van Vilvoorde; de Vlaamse regering, sociaal- economische partners en de milieubeweging onderschrijven 21 doelstellingen tegen 2010. Engagement in 2002 op wereldtop duurzame ontwikkeling in Johannesburg In 2004 werd start opmaak van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. lange termijnvisie, internationale en bestuurlijke dimensie sluit aan bij de strategie van de Europese Unie.

6 Landbouw en Visserij 6 Vlaanderen Elke Vlaamse minister is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling in zijn/haar beleidsdomein. Sinds 2004 is de minister-president bevoegd voor de coördinatie duurzame ontwikkeling. Op 20 juli 2006 (na consultatie middenveld) werd de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling (VSDO) aangenomen. Het VSDO vormt het kader van het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling.

7 Landbouw en Visserij 7 Het VSDO

8 Landbouw en Visserij 8 Thema’s VSDO 1. Armoede en sociale uitsluiting 2. Vergrijzing 3. Klimaatverandering en schone energie 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ordening 6. Beheer van natuurlijke rijkdommen 7. Volksgezondheid Horizontaal: educatie, innovatie, gelijke kansen

9 Landbouw en Visserij 9 Doelstellingen VSDO Voor ieder thema werden concrete doelstellingen opgesteld Voor de lange termijn doelstellingen werden de bestaande internationale en Vlaamse engagementen overgenomen (Pact van Vilvoorde, VN, milieubeleidsplan ea… De korte termijndoelstellingen werden concreet op maat van Vlaanderen geschreven (armoededecreet, kinderopvang, hernieuwbare energie, verkeersveiligheid,…)

10 Landbouw en Visserij 10 Uitgangspunten bij uitwerking VSDO 1. Vlaanderen is geen eiland 2. Integratie van 4 pijlers 3. Samenwerking 4. Beleidskader 5. Overheid als voorbeeld 6. Concrete projecten

11 Landbouw en Visserij 11 Brundtland rapport OESO VN conferentie RIO VN conferentie Johannesburg Wereld Europa België Verdrag van Amsterdam Top van Goteborg 2006 Eur Srategie DO 2006 VSDO FRDO ICDO 2004 NSDO 1. Vlaanderen is geen eiland

12 Landbouw en Visserij 12 2.Integratie van vier pijlers Economisch Ecologisch Sociaal + Proces (beter bestuur, structuur, organisatie,…) De Vlaamse overheid werkt zowel aan thematische doelstellingen voor bijvoorbeeld klimaat en armoede, als aan het verbeteren van de beleidsvorming en -processen, zowel binnen Vlaanderen als daarbuiten

13 Landbouw en Visserij 13 3. Samenwerking Het streven naar duurzame ontwikkeling is niet alleen een opdracht voor de overheid, maar ook voor consumenten, bedrijven, burgers enz.. Een breed eigenaarschap van de strategie door de Vlaamse Regering, overheid, Parlement, het middenveld, lokale en provinciale besturen, adviesorganen en wetenschappelijke instellingen is dan ook essentieel

14 Landbouw en Visserij 14 4. Beleidskader de VSDO beperkt zich tot een algemeen beleidskader. De verschillende beleidsdomeinen behouden hun verantwoordelijkheid om concreet gestalte aan te geven aan duurzame ontwikkeling PDPO: As 1: Verbetering concurrentievermogen As 2: Verbetering milieu en het platteland As 3: Leefkwaliteit en diversificatie As 4: Leader aanpak

15 Landbouw en Visserij 15 5. Overheid als voorbeeld de overheid als voorbeeld in het handelen en streven naar duurzame ontwikkeling in haar diverse rollen De Vlaamse Regering keurde op 5 juni 2009 het Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011 goed.

16 Landbouw en Visserij 16 6. Concrete projecten de selectie van twaalf concrete operationele projecten met acties en maatregelen voor een termijn van 5 jaar Duurzaam Bouwen en Wonen Duurzame Glastuinbouw EDO: Educatie Voor Duurzame Ontwikkeling ea….

17 Landbouw en Visserij 17 Vlaanderen na de VSDO Op 6 september 2008 trad het decreet ter bevordering van duurzame ontwikkeling in werking. inclusief participatief gecoördineerd continuïteit Verwacht wordt dat de nieuwe regering een update zal maken van de VSDO

18 Landbouw en Visserij 18 Landbouw: Duurzaam Plattelandsbeleid VISIE PDPO II Door duurzaam te investeren in de verschillende functies van het platteland wordt de positie en de betekenis van het platteland versterkt en worden ook nieuwe kansen gecreëerd voor duurzame land- en tuinbouw, landelijk erfgoed, milieu, bos, natuur, landschap, …). De Vlaamse landbouw produceert kwaliteitsvolle producten op een duurzame wijze, zo onder meer door de verdere omschakeling naar duurzame landbouw, waaronder biologische landbouw, gebruikt hernieuwbare grondstoffen, streeft naar een maximale instandhouding van de biodiversiteit en is economisch leefbaar. We onderkennen en ondersteunen het professionalisme binnen de landbouw. De Vlaamse landbouw opereert als één van de multifunctionele spelers op het platteland en beoogt samenwerking met alle partners.

19 Landbouw en Visserij 19 Duurzaam Plattelandsbeleid Enkele realisaties van het PDPO II tot nog toe (2007-2008): Investeringen in de landbouw Agromilieumaatregelen Gebiedsgerichte werking Leader

20 Landbouw en Visserij 20 As 1: Modernisering van landbouwbedrijven 1.677 PDPO II dossiers goedgekeurd Natuurlijke personen: 40% < 40j, 5% vrouw 13% dossiers ingediend door rechtspersoon 4,5% dossiers voor nieuwe technieken / producten op sectorniveau Dossiers per bedrijfstype

21 Landbouw en Visserij 21 AS 2: Agromilieumaatregelen Areaal (ha) in 2008

22 Landbouw en Visserij 22 As 2: Agromilieumaatregelen Uniek areaal t.o.v. areaal landbouwgrond per gemeente

23 Landbouw en Visserij 23 As 3: Gebiedsgerichte werking 20082007-2008 Bevordering toeristische activiteiten1325 Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking 1021 Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling1125 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 522 Intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap) 1029 TOTAAL49122 Aantal goedgekeurde projecten Details projecten: www.ruraalnetwerk.be www.ruraalnetwerk.be

24 Landbouw en Visserij 24 As 4: LEADER: projecten 10 Leader-gebieden, 1/5 Vlaamse bevolking in Leader-gebied, 87 projecten goedgekeurd, 141 begunstigden Type project% Bevordering toeristische activiteiten36 Basisvoorzieningen voor de economie en plattelandsbevolking 18 Dorpskernvernieuwing en –ontwikkeling8 Instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed 22 Intermediaire dienstverlening (opleiding en vorming van ruraal ondernemerschap) 16

25 Landbouw en Visserij 25 Bedankt http://www2.vlaanderen.be/duurzameontwikkeling


Download ppt "Landbouw en Visserij 1 Vlaanderen Duurzaam Ir. LEEN BAS, AMS 16 juni 2009 VRN - Oostende."

Verwante presentaties


Ads door Google