De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

rVpk Mvy Jom Kippoer dag van inkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "rVpk Mvy Jom Kippoer dag van inkeer"— Transcript van de presentatie:

1 rVpk Mvy Jom Kippoer dag van inkeer

2 rVpk Mvy Jom Kippoer dag van de vrijheid

3 Myrpkh Mvy Jom haKippoeriem
Lev.23:27 Maar op de tiende van die zevende maand is de Verzoendag; een heilige samenkomst zult gij hebben en gij zult u verootmoedigen en de HERE een vuuroffer brengen. 28 Op die dag zult gij generlei arbeid verrichten, want het is de Verzoendag, om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de HERE, uw God. 29 Want ieder die zich op die dag niet zal verootmoedigen, zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten. 30 Ieder die enige arbeid verricht op die dag, zal Ik verdelgen uit het midden van zijn volk. “Want” : dit toont de ernst !

4 Myrpkh Mvy Jom haKippoeriem
“altoosdurend” : dit onderstreept de grote waarde Lev.23:31 Generlei arbeid zult gij verrichten: het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten, in al uw woonplaatsen. 32 Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand, des avonds, van avond tot avond, zult gij uw sabbat vieren.

5 Dit is nergens herroepen !
rVpk Mvy Jom Kippoer Lev. 16: 29 Dit zal u tot een altoosdurende inzetting zijn: in de zevende maand op de tiende der maand zult gij u verootmoedigen en generlei werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling, die in uw midden vertoeft. 30 Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden, om u te reinigen; van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des HEREN. 31 Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting. Dit is nergens herroepen !

6 rVpk Mvy Jom Kippoer Lev. 16: 32 En de verzoening zal de priester doen, die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft, om in zijns vaders plaats het priesterambt te bekleden; hij zal de linnen klederen, de heilige klederen, aantrekken; 33 het heilige der heiligen zal hij verzoenen, ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen, en over de priesters en het ganse volk der gemeente verzoening doen. 34 En dit zal u een altoosdurende inzetting zijn, ten einde verzoening te doen over de Israëlieten om al hun zonden, eenmaal in het jaar. En hij deed, zoals de HERE Mozes bevolen had.

7 Myrpkh Mvy Jom haKippoeriem
Geldt dit alleen voor Israël, voor de Joden? Ef.2:19,20 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Deze brief is geschreven aan gelovigen van heidense komaf.

8 rVpk Mvy Jom Kippoer Jom Kippoer, een dag waarop Joden en allen die hun vertrouwen stellen op de God van Abraham, Isaac en Jacob dichter bij God gebracht worden. ZONDE VERWIJDERD ZONDE VERWIJDERD

9 rVpk Mvy Jom Kippoer Jom Kippoer, een dag waarop Joden en allen die hun vertrouwen stellen op de God van Abraham, Isaac en Jacob dichter bij God gebracht worden. VERZOENING VERBINDT VERZOENING VERBINDT

10 rVpk Mvy Jom Kippoer Jes. 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten [ Xxky – voor de rechter gaan, recht verkrijgen], zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

11 rVpk Mvy Jom Kippoer Twee bokken één geofferd
één met schuld beladen weggevoerd [Azazel]

12 rVpk Mvy Jom Kippoer In de Jeruzalem Talmoed:
“Veertig jaar voor de verwoesting van de tempel, de rode draad bleef rood.” (Jacob Neusner, The Yerushalmi, p ).

13 rVpk Mvy Jom Kippoer In de Babylonische Talmoed:
“Onze rabbijnen leerden: Gedurende de laatste veertig jaar voor de verwoesting van de tempel werd de rode draad niet meer wit.” (Soncino version,Yoma 39b).

14 rVpk Mvy Jom Kippoer 70-40=30

15 Myrpkh Mvy Jom haKippoeriem
Lev. 16:31 [NBG] 31 Het zal u een volkomen sabbat zijn en gij zult u verootmoedigen, het is een altoosdurende inzetting. [HSV] 31 Het is voor u sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is een eeuwige verordening. Nv[bs [bs Sjabbat Sjabbaton

16 svdqh Mvy Jom haKadosj De meest heilige dag !

17 Myrpkh Mvy Jom haKippoeriem
Rrfk v rVpk kippoer w kafar 1e x Gen 6:14 “Maak u een ark van goferhout; met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken.”

18 Rbhz [rpk kapporet zahav
Ex.25:22 En Ik zal dáár met u samenkomen [ dey ] en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

19 rVpk Mvy Jom Kippoer Rom.3:25
Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. 1 Joh.1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

20 rVpk Mvy Jom Kippoer Zonde tegen de naaste
Num.5:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de HERE, zodat hij een schuld op zich laadt, 7 dan zullen zij de zonden belijden, die zij begaan hebben; en daarna de volle waarde van wat hij schuldig is, vergoeden, vermeerderd met een vijfde, en dat geven aan degene tegenover wie hij zich schuldig gemaakt heeft.

21 rVpk Mvy Jom Kippoer Dit gaat over zonden tegenover JHWH
Zonden tegenover een medemens vragen om vergeving van je medemens Hebr.10:26 Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, 27 maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. 28 Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.

22 rVpk Mvy Jom Kippoer 1. Stop met de zonde

23 rVpk Mvy Jom Kippoer 2. Schaam je en heb echt spijt

24 rVpk Mvy Jom Kippoer 3. Belijd je schuld concreet luidop:
Ik heb gezondigd, ik heb …………….

25 rVpk Mvy Jom Kippoer Rom.3: 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

26 rVpk Mvy Jom Kippoer Joods orthodoxe reactie:
Jesjoea’s bloed is nooit op het altaar gesprenkeld en kan dus ook niet verzoenen.

27 rVpk Mvy Jom Kippoer Ex.20: 24 Een altaar van aarde zult gij voor Mij maken en daarop offeren uw brandoffers en uw vredeoffers, uw kleinvee en uw runderen. Op elke plaats waar Ik mijn naam doe gedenken, zal Ik tot u komen en u zegenen. 25 Indien gij echter een altaar [ xbzm ] van stenen [ hmda ] voor Mij maakt, dan moogt gij het niet bouwen van gehouwen steen; wanneer gij dat met uw houweel bewerkt, ontwijdt gij het.

28 rVpk Mvy Jom Kippoer hmda - adamah – aarde, de wereld, de aarde

29 stroomde zijn bloed in de aarde. De aarde [adama] was het altaar.
rVpk Mvy Jom Kippoer Toen Jesjoea stierf stroomde zijn bloed in de aarde. De aarde [adama] was het altaar.

30 rVpk Mvy Jom Kippoer Bestaat er vooruitbetaalde verzoening?
Kun je putten uit een soort voorraad? Heb je een krediet?

31 rVpk Mvy Jom Kippoer 1 Joh.1:5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. 6 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; 7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

32 rVpk Mvy Jom Kippoer Jac. 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. 9 Beseft uw ellende, treurt en weent; uw gelach moet veranderen in treurigheid, en uw vreugde in neerslachtigheid. 10 Vernedert u voor de Here, en Hij zal u verhogen. De brief van Jacobus is geschreven aan de Messiaanse Joden, aan gelovigen dus.

33 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Dag van inkeer, reflexie, vasten, bidden Maar ook de dag van de vrijheid

34 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lev. 25:8 Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn. 9 Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. 10 Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. 11 Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien, en wat dan vanzelf opkomt zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. 12 Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. 13 In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen.

35 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lev. 25:10 Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. Jrab rvrd Dèror ba aretz Vrijheid op aarde Dèror van “vrij stromen”

36 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Jes. 61:1De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. rvrd Dror Vrijheid

37 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lucas 4:16-19 16 En hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is: “18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”

38 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
In de jaarlijkse cyclus van Toralezingen komt Jes. 61:1-3 niet voor. In de driejaarlijkse cyclus uit de tijd van Jesjoea denkt men dat deze lezing met Jes 58 gelezen werd. En Jesaja 58 werd gelezen op Jom Kippoer

39 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lucas 4: 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. 21 En de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gericht. En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. 22 En allen betuigden hun instemming met Hem en verwonderden zich over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen en zij zeiden: Is dit niet de zoon van Jozef? Waarom betuigden ze instemming?

40 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lucas 4:“18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; 19 en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.” Omdat dit toepasselijk was op Jom Kippoer

41 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lucas 4:“ 23 En Hij zeide tot hen: Gij zult ongetwijfeld deze spreuk tot Mij zeggen: Geneesheer, genees Uzelf! Doe alle dingen, waarvan wij gehoord hebben, dat zij te Kafarnaüm geschied zijn, ook hier, in uw vaderstad. 24 Doch Hij zeide: Voorwaar, Ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. 25 Doch Ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël, toen de hemel drie jaren en zes maanden lang gesloten bleef en er grote hongersnood was over het gehele land, 26 en tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta, bij Sidon, tot een vrouw, die weduwe was. 27 En er waren vele melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, doch wel Naäman de Syriër. 28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

42 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Lucas 4:“ 28 En allen in de synagoge werden met toorn vervuld, toen zij dit hoorden. 29 Zij stonden op en wierpen Hem de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van de berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte te storten. 30 Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Waarom sloeg de positieve reactie om in een negatieve?

43 rVpk Mvy Jom Kippoer dag van de vrijheid

44 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
7/7/7 Sabbat/Sabbatsjaar/Jovel of Jubeljaar Terug naar je bezit. Terug naar je eigen grond. Terug naar je eigen familie. Kwijtschelding van schuld. Vrijgelaten slaven. Herstel van positie. Rust

45 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Dag van inkeer Dag van vrijheid Jac.1: 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. 22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 23 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24 want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.

46 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
De zware Refo’s Accent op inkeer De Jong en Vrij-ers Accent op vrijzijn Risico: depressie Risico: losbandigheid

47 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Ware vrijheid = afwezigheid van zonde Zonde = slavernij Talmoed: na enige tijd worden slaven passief en lijken tevreden met hun rol en ze voelen zich prettig in het feit dat ze niet verantwoordelijk zijn.

48 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Rabbi Meachem Mendel Morgenstern: De Joodse kalender kent geen vastendagen. Op Tisja beAv zijn we zo verslagen van verdriet over de vernietiging van de tempel dat we geen zin in eten hebben. Op Jom Kippoer zijn we geestelijk zo opgewonden dat we geen behoefte aan eten hebben.

49 rVpk Mvy Jom Kippoer – dag van de vrijheid
Een van de symptomen van rouw Eetprobleem Rouwen wij om onze zonden? Of zijn wij verhard? Jom kippoer stuurt het rouwproces

50 rVpk Mvy Jom Kippoer

51 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Num.5:5 De HERE nu sprak tot Mozes: 6 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer iemand, man of vrouw, een of andere zonde doet, die mensen begaan, en daardoor ontrouw wordt tegenover de HERE, zodat hij een schuld op zich laadt, 7 dan zullen zij de zonden belijden [wehitwadoe, van jada] , die zij begaan hebben;

52 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Onze God en God van onze voorouders! Moge ons gebed voor U komen en onttrekt U zich niet aan ons smeken, Want wij zijn niet zo brutaal en hardnekkig, dat wij U, Eeuwige, onze God zouden zeggen : “Wij zijn braaf en hebben niet gezondigd; integendeel, wij hebben wel gezondigd.

53 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnmsa Asjamnoe Wij zijn schuldig

54 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vndgb Bagadnoe: Wij zijn ontrouw geweest.

55 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnlzg Gazalnoe: Wij hebben gestolen.

56 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
yfd Vnrbd Debarnoe dofi: Wij hebben lastertaal gesproken.

57 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnyveh Heivinoe: Wij hebben verkeerd gehandeld.

58 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnesrhv Vihirsjanoe: Wij hebben slechte dingen gedaan.

59 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vndz Zadnoe: Wij waren hoogmoedig.

60 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnwmx Chamasnoe: Wij zijn gewelddadig geweest

61 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Rrqs Vnlft Tafalnoe sjèker: Wij hebben leugens verzonnen

62 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Rer Vnjey Jatznoe ra: Wij hebben slechte plannen beraamd.

63 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnbzk kizavnoe: Wij hebben bedrog gepleegd.

64 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnjl Latznoe: Wij hebben gespot.

65 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vndrm Maradnoe: Wij hebben gerebelleerd.

66 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnjan Niatznoe: Wij hebben gehoond.

67 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnrrw Sararnoe: Wij waren weerspannig.

68 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnyve Awinoe: Wij hebben overtredingen begaan.

69 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnesp Pesjanoe: Wij waren misdadig.

70 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnrrj Tzararnoe: Wij namen een vijandige houding aan.

71 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Fre Vnysq Kisjinoe oref: Wij zijn stijfkoppig geweest .

72 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnesr Risjanoe: Wij waren boosaardig.

73 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vn[xs Sjichatnoe: Wij zijn immoreel geweest.

74 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vnye[ Tianoe: Wij zijn afgedwaald.

75 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Vne[e[ Toatanoev: Wij hebben anderen misleid.

76 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Wij zijn afgeweken van Uw geboden en Uw goede rechtsvoorschriften en het heeft ons niets gebaat. Maar U bent rechtvaardig bij al wat ons overkomt, want U doet wat waar is, maar wij hebben verkeerd gehandeld. Wat hebben wij, nu wij voor U staan, U die in de hemel troont te vertellen?

77 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
U weet immers alles wat geheim is en wat openlijk bekend is. U kent de mysteries van de wereld en de diepste geheimen van al wat leeft. U onderzoekt de meest intieme gedachten en doorziet wat in het geweten en in het gevoel omgaat.

78 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Geen enkel ding is aan Uw blik onttrokken, niets is er voor verborgen. Moge het daarom Uw wil zijn, Eeuwige, onze God en God van onze voorouders, dat U ons vergiffenis schenkt voor al onze zonden, ons onze overtredingen kwijtscheldt en ons verzoening verschaft voor alles wat wij misdreven.

79 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN. gedwongen of uit vrije wil in overmoed uit onwetendheid door onbezonnen uitingen in het openbaar of in het geheim door het plegen van geslachtelijke ontucht door het misbruik maken van de spraak

80 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
bewust en met bedrog met voorbedachten rade door benadeling van een ander door zondebelijdenis alleen met de mond door onzedelijke samenkomsten door moedwil of bij vergissing door geringschatting van ouders of leraren door gebruik van geweld

81 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
door ontwijding van Gods Naam door dwaze uitingen door vunzige taal door verkeerde neigingen bewust of onbewust.

82 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
En voor dit alles, God van de vergiffenis, schenk ons vergiffenis, scheld het ons kwijt, verschaf ons verzoening.

83 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN door het aannemen van steekpenningen door leugen en bedrog door kwaadspreken door spot bij het zaken doen door spijs en drank door rente of overwinst

84 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
door een uitdagende houding door lonken met de ogen door gepraat met de lippen, maar niet met het hart door verwaten blik door brutaliteit

85 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
En voor dit alles, God van de vergiffenis, schenk ons vergiffenis, scheld het ons kwijt, verschaf ons verzoening. Tot hier 4 min.

86 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN door het afwerpen van het Goddelijk juk door een aanmatigend oordeel door een ander in de val te lokken door afgunst, door lichtzinnigheid door hardnekkigheid door vlug te lopen om het kwade te doen door laterpraat Tot hier 4 min.

87 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
VOOR ZONDE TEGENOVER U BEGAAN door het afleggen van een valse eed door ongemotiveerde haatgevoelens door het onrechtmatig achterhouden van het ons ter hand gestelde in een toestand van geestverwarring. Tot hier 4 min.

88 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
En voor dit alles, God van de vergiffenis, Schenk ons vergiffenis, scheld het ons kwijt, verschaf ons verzoening. Tot hier 4 min.

89 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Voor zonden waarvoor wij schuldig zouden zijn geweest: een van de vier doodstraffen door het gerecht: steniging, verbranding, onthoofding en wurging. En ook voor overtredingen van ge- of verboden, hetzij het effect van de overtreding door een voorgeschreven daad tenietgedaan kan worden of niet. Tot hier 4 min.

90 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Hetzij we ze ons bewust zijn of niet. Waar wij ons van bewust waren hebben wij U reeds gezegd en beleden en die waarvan wij dat niet waren zijn voor U een open boek en zijn U bekend, volgens hetgeen er gezegd is: Tot hier 4 min.

91 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
‘Wat verborgen is, is voor de Eeuwige, onze God, bekend, maar wat geopenbaard is, voor ons en onze kinderen voor altijd een plicht: Alle voorschriften van deze Tora te doen [Deut.29,28]. Want U bent steeds bereid Jisraël te vergeven en in alle geslachten kwijtschelding te verlenen Tot hier 4 min.

92 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
aan de stammen van Jesjoeroen en behalve U hebben wij geen koning die kwijtscheld en vergeeft. God, voordat ik geschapen werd was ik dit niet waard en nu dat ik geschapen ben is het nog net alsof ik het niet was. Stof ben ik bij mijn leven, destemeer bij mijn dood. Tot hier 4 min.

93 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Zie, tegenover U ben ik als een vat vol schaamte en schande. Moge het Uw wil zijn, Eeuwige, mijn God en God van mijn voorouders, dat ik niet meer zondig en wat ik al aan zonden begaan heb, wis dat uit met Uw groot gevoel voor medelijden, maar niet door lijden en kwade ziektes. Tot hier 4 min.

94 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
God, behoed mijn tong voor kwaadspreken, Mijn lippen voor het spreken van bedrog. Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken, laat mij als stof zijn voor wat van dien aard ook. Stel mijn hart open voor Uw Tora En laat mij er naar streven Uw geboden op te volgen. Tot hier 4 min.

95 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Verijdel snel het plan van allen die iets kwaads tegen mij in de zin hebben en vernietig wat ze in gedachten hadden. Doe het om Uw Naam, doe het om Uw sterke macht, doe het om Uw heiligheid, doe het om Uw Tora, opdat Uw lievelingen bevrijd worden. Tot hier 4 min.

96 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Help met Uw rechterhand [Jamin= Jesjoea] en verhoor mij. Mogen de woorden van mijn mond en de stille overpijnzing van mijn hart aangenaam voor U zijn, Eeuwige, mijn rotsvaste steun en mijn verlosser. Die vrede sticht in Zijn hoge sferen Moge ook vrede brengen voor ons en voor heel Jisraël, zegt hierop Amen Tot hier 4 min.

97 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Moge het Uw wil zijn Eeuwige, Onze God en God van onze voorouders, Dat de heilige tempel spoedig in onze dagen herbouwd zal worden en geef ons deel aan Uw Tora. Daar willen wij U met ontzag dienen zoals in langvervlogen dagen en in vroegere jaren. Tot hier 4 min.

98 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Laat dan het offer van Jehoeda en Jeroesjalajim U aangenaam zijn zoals in langvervlogen dagen en in vroegere jaren. Tot hier 4 min.

99 yVdv Widdoej - schuldbelijdenis
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh.1:9 Tot hier 4 min.


Download ppt "rVpk Mvy Jom Kippoer dag van inkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google