De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

REGIE = DYNAMISCH PROCES

Verwante presentaties


Presentatie over: "REGIE = DYNAMISCH PROCES"— Transcript van de presentatie:

1 REGIE = DYNAMISCH PROCES
SAMEN MET ANDERE (ARBEIDSMARKT)ACTOREN GERICHT OP DOELDSTELIINGEN BEHEERSCONTRACT vnl. focus op werk kansengroepen kansenberoepen VIA WIN-WIN-WIN (doelgroepen/partners/VDAB) MET OPEN, VERKENNENDE INSTELLING en MIDDELS GOEDE NETWERKING, PROACTIEF- INNOVATIEF DENKEN & HANDELEN 1

2 REGIE toegepast op één concreet project: het JEUGDWERKPLAN (2006-2007)
in 13 steden en gemeenten met - relatief belangrijk aantal jonge werkzoekenden - relatief hoge jeugdwerkloosheidsgraad inzonder bij laaggeschoolde jongeren en mits extra financiële middelen i.f.v. optimalisatie tewerkstelling. 2

3 2 luiken → (extra) begeleiding en bemiddeling (VDAB)-regie
Jeugdwerkplan 2 luiken → (extra) begeleiding en bemiddeling (VDAB)-regie → Uitbouw Sociale Economie (lokale overheid). 2 jarenbudget: 6,1 mio euro Ongeveer € 500 / jongere Ondergrens: € / stad 3

4 4

5 Extra inspanningen bovenop reguliere trajectbegeleiding VDAB
WAT? Extra inspanningen bovenop reguliere trajectbegeleiding VDAB Minimaal 60% beginbestand (ca 240/400) Vraaggericht, kort traject Jongeren ondersteunen bij jobhunting Innovatief, resultaatgericht (geen focus op methodiek, structuren …) 5

6 Laaggeschoolde jongeren (-25 jr) (cfr. Studie schoolverlaters)
WIE? Laaggeschoolde jongeren (-25 jr) (cfr. Studie schoolverlaters) Wonend in Leuven (Nog) niet in opleiding / ibo/… Voldoende kennis Nederlands Geen (manifeste) fysische / psychische / verslavings-problemen. 6

7 Relevante vermindering jeugdwerkloosheid laaggeschoolden
Doelstelling Relevante vermindering jeugdwerkloosheid laaggeschoolden Nieuwe, specifieke aanpak naast geëigende VDAB-methodiek (uitbouw / verrijking know how) Experimentele fase (binnen krijtlijnen). Netwerk uitbouwen → faciliteren “afzet” Stuurgroep (met participatie “vraagzijde”) Jobkanaal Werkgeversfederaties Uitzendkantoren Individuele bedrijven 7

8 WIE? Magda Lambert (4 sessies) vanuit mogelijkheden aspiratie - analyse arbeidsmarkt - jobhunting Consortium Wonen & Werken: frequente contacten: vacature-analyse op maat ATB (P m Ah) ARKTOS (deeltijds l-w) jongeren met specifieke problematieken OCMW (leefloners) VDAB Intensifiëring contacten doelgroep. 8

9 Concreet verloop Trage(re) opstart  uitbesteding
Zwakke opkomst / participatiebereidheid Zo snel als mogelijk: matchbaar dossier  jobhunting De snelle, spectaculaire terugloop jeugdwerkloosheid in Oostende via: → campagnemanagement (sms, ) → duidelijke, dwingende voorafgaande afspraken → zeer frequente contacten: opvolgingen evaluatie → “ontsnappen is geen optie”. → “RVA-snelrecht” → gedragsverbetering  annulatie 9

10 “ ’t Es allemoa gin ammezoase on de stoase”
Ondertussen in Leuven “ ’t Es allemoa gin ammezoase on de stoase” doelgroepkenmerken: 10% OCMW-leefloners (x = 3%) + 50 % meer Agh. + 20% meer verloop in populatie Bevindingen tendens: Geen tijdsbeheer, agendabesef Weinig (arbeid)stimulerend milieu “werk is geen prioriteit” Totale afwezigheid van doelgericht zoekgedrag Vaak “in de knoop” met andere levensdomeinen (relatie, wonen, financiën…) Groeiend aantal vacatures voor laaggeschoolden. 10

11 Eerste tussentijdse evaluatie(s)
“ Oostende rijdt eenzaam op kop” Het ‘Oostends model’ wordt een begrip Limburg heeft een andere aanpak (met ook goede resultaten) find-bind-mind Pacten en protocols lokale partners… zijn geen garantie op betere resultaten. Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen hinken (aanvankelijk) achterop.  bijsturing in richting “Oostends model” (ambachtelijke wijze) 11

12 Reflectie en analyse eerste resultaten.
Externe verkenning STRATEGISCHE ISSUES 12

13 STERKTES Deskundige, complementaire partners laten segmentaire, subgroepgerichte aanpak toe. Samenwerking consortium met (deel uitzendwereld. Ervaringsuitwisseling partners: kennisdeling (bv. jobhunting). Opbouw (groter)lokaal netwerk (PPS) rond kansengroepwerking Voor arbeidsgerichte jongeren zijn er reële werkkansen. Projecten maken door contractfrequentie strikte opvolging / bijsturing mogelijk. Nazorg of herstartmogelijkheden bij tewerkstelling / herval wlhd. Intensiever randproblemen behandelen. 13

14 ZWAKTES Stuurbording niet cohorte- /resultaatgericht genoeg.
Globaal zicht (ook niet uitbestede deel) op SJWHP ontbreekt: uitstroom, herinstroomgegevens: duurzaamheid? Methodiek /middelen proeftuin Oostende nog niet tenvolle veralgemeend (campagnemanagement). Een gewone ‘middle classaanpak’ van rechten & plichten werkt niet steeds. Timing / naleving van afspraken verloopt moeizaam. Doorsnee aanpak rond solliciteren werkt niet. 14

15 OPPORTUNITEITEN Conjunctuur trekt aan, maar vacatures zijn vaak relatief veeleisend (Prille) medewerking werkgeversorganisaties Vraag naar laaggeschoolden in o.a. dienstenbanen piekt. Diversiteitsbesef groeit (langzaam) bij bedrijven, maar minder bij zwak-intellectuele doelgroep. Bedrijvenfocus: van diploma’s geleidelijk naar competenties? 15

16 BEDREIGINGEN Bijzonder lage opkomsten bij uitnodigingen A5.
Défaitisme, apathie voor werk bij doelgroep. Zwakke intellectuele mogelijkheden en begrips- en leervermogen bij doelgroep. Leuvense arbeidsmarkt is sterk gericht op diensten en kenniseconomie, weinig op industrie. Sanctioneringsinstrument werkt niet steeds, zeker niet bij niet- uitkeringsgenieters. Veelal geen steun bij (her)integratie-acties op zwak thuisfront. Geen mobiliteit (ook niet mentaal). Administratieve drempels (bewijs goed gedrag en zeden, medische keuring …) 16

17 And the winner is … Evaluatienota Kabinet Minister (12 juli 2007) na overleg in VESOC Project in 13 steden / gemeenten als ervaringsgegeven  uitbreiding Geen zegebulletins, blijvend aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Relevante daling jeugdwerkloosheid (laaggeschoolden) ?  conjunctuur? duurzaamheid (geen longitudenale opvolging)  quick wins. subgroepen? 17

18 Kwantitatieve evaluatie
Evolutie werkloosheid 06/2005 → 06/2007 Globale evolutie werkloosheid (nwwz): -23,4 % Globale jeugdwerkloosheid: -33,- % Jeugdwerkloosheid kortgeschoolden: -32,7 %  Kortgeschoolde JWLH 13 steden: -34,2 % Kortgeschoolden rest Vlaanderen: -27,4 % Kortgeschoolden in controlesteden: -25,2 % 18

19 Evolutie kortgeschoolde jeugdwerkloosheid (2 jaar)
Leuven : - 35,4 % 13 steden : -34,3 % rest Vlaanderen: -27,2 % Mannen (-35,4 %) > Vrouwen (-30,8 %) Langdurig wz (-42,5 %) > kortdurig wz (-29,9 %) Allochtonen (-33 %) = autochtonen Alleen effect conjunctuur? Cfr. Waals gewest. (-26,1 %) periode 06/99 – 06/2000 (-15,8 %) 19

20 Statistieken en andere “leugens”…
Werkzoekenden in opleiding: werkzoekend of niet? Niet geteld als werkzoekend Geteld als werkzoekend Vlaanderen -32,7 % -30,2 % Leuven -35,4 % Oostende -54,9 % -25,7 % 20

21 Effect lokale arbeidsmarktdynamiek?
In opleiding = WZ In opl ≠ WZ Aalst (10 gemeenten) Antwerpen (30 g.) Gent (21 g.) Hasselt (18 g.) LEUVEN (30 g.) -37,1% (-32%) -29,1% (-28,1%) -44,1% (-35,1%) -26,-% (-37,8 %) -35,4 % (-26,6 %) -44,1% (-19%) -32% (-20,2%) -38,6% (-25,-%) -28% (-29%) -35,4% (-23,4%) Maasmechelen (13 g.) Mechelen (13 g.) Oostende (7 g.) -43,5% (-39,3%) -33,8% (-34,4%) -25,7% (-27,8%) -43,3% (-31,8%) -33,8% (-25,6%) -54,9% (-26,2 %) 21

22 Conclusies Direct (aantoonbaar) effect acties op JWLH Leuven (ongeacht de telling). Netwerkvorming (o.a. via stuurgroep) is versterkende factor. Sollicitatiegedrag “controleren” is onvoldoende; coaching blijft vaak noodzakelijk. Werkgeversbetrokkenheid (protocols, actieve participatie, ibo’s …) kan geoptimaliseerd worden. Succes  “wondermodel”  basisconcept met differentiatie subgroepen Derg. project is consortiumvormend  wederzijdse leereffecten. 22

23 Niet: studenten deeltijds onderwijs jongeren in leertijd
Que sera sera Nieuwe doelgroep : alle werkzoekenden < 25 jr. recent werkloos  ongekwal. uitstroom. Niet: studenten deeltijds onderwijs jongeren in leertijd 23

24 Uitgangspunten Baseline = snelle inschatting plaatsbaarheid na inschrijving  (online automatische match) = VDAB intensieve opvolging & coaching met duidelijke afspraken vooraf. (jobhunting): sms, …  oriëntering Indien niet (snel) succesvol  expertise partners  opleiding op maat 24

25 Verschillen met STGW: 5 vernieuwingen
Campagnemanagement Collectieve en individuele vacaturebemiddeling (jobhunting / jobcoaching) Intensieve trajectbegeleiding Beroepsoriëntatie plus Opleiding op maat 25

26 Inschrijving en informatieverstrekking ↓ WAM en campagnemanagement
Evaluatie matchbaarheid vacaturebemiddeling indiv. / coll./ gesprek: hoe matchbaarheid verhogen trajectbegeleiding Evaluatie na 4 mnd. wlh.: - verder vacaturebemiddeling - intensievere begeleiding NEC (Consulent neemt deels over). - eerst andere stappen (oriëntatie, opleiding, …) 26

27 Bereik van niet-bereikten / Moeilijker bemiddelbaren.
Alternatief i.s.m. stad /gemeenten, opbouwwerk,… (in grootsteden: “enkele gesubsidieerde experimenten”). Eerste evaluatie na max. 4 maand: niet of moeilijk matchbaar ernstige belemmeringen nog steeds geen job  grondige SCREENING 27

28 Na de screenig: quo vadis?
Plaatsbaar d.m.v. vacaturebemiddeling jobhunting jobcoahing plaatsbaar mits extra begeleidingsinspanningen (lagere coseload). niet (direct) plaatsbaar: TB (activering), opleiding, sociale tewerkstelling. 28

29 RESOC / Steden en gemeenten RVA
Partnerschappen Derden RESOC / Steden en gemeenten RVA 29

30 Partnerschappen : derden
4000 intensieve trajecten (> ind. en coll. Bemiddeling). 2000 preventieve trajecten 25-jarigen  interne capaciteitsvrijmaking. In 2008: UITZONDERLIJK eenmalige uitbesteding ind. en coll. bemiddeling in grotere steden (voor facilitering opstart). 30

31 Partnerschappen : Resoc / gemeenten
Periodiek overleg VDAB – Resoc: projectevolutie. VDAB en VVSG stellen afsprakenkader rolinvulling stad / VDAB op. Lokale overheden  regie lokale diensteneconomie (jongerentewerkstelling). 31

32 Partnerschappen : RVA Cfr. reeds lopende afspraken.
Snelle RVA reactie bij niet-aanmelding of weigering medewerking i.f.v. GEDRAGSBIJSTURING. RVA = eerst en vooral preventief element in begeleiding 32

33 Timing 01/01/2008: start JWP voor laag- en middelgeschoolden
01/01/2008: gefaseerde start campagnemanagement en OAM (online automatische matching). 15/02/2008: start coll. en indiv. bemiddeling / begeleiding VDAB. april – juni 2008: start uitbestedingen. 33

34 Overgang STGP → JWP Acties STJP: einde op 12/2007
Maximale benutting opgebouwde know how binnen JWP.  uitbesteding op regionaal vlak. Overgangsregeling tot medio 2008. 34


Download ppt "REGIE = DYNAMISCH PROCES"

Verwante presentaties


Ads door Google