De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN MET ANDERE (ARBEIDSMARKT)ACTOREN GERICHT OP DOELDSTELIINGEN BEHEERSCONTRACT vnl. focus op werk kansengroepen kansenberoepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN MET ANDERE (ARBEIDSMARKT)ACTOREN GERICHT OP DOELDSTELIINGEN BEHEERSCONTRACT vnl. focus op werk kansengroepen kansenberoepen."— Transcript van de presentatie:

1 www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN MET ANDERE (ARBEIDSMARKT)ACTOREN GERICHT OP DOELDSTELIINGEN BEHEERSCONTRACT vnl. focus op werk kansengroepen kansenberoepen VIA WIN-WIN-WIN (doelgroepen/partners/VDAB) MET OPEN, VERKENNENDE INSTELLING en MIDDELS GOEDE NETWERKING, PROACTIEF- INNOVATIEF DENKEN & HANDELEN REGIE = DYNAMISCH PROCES 1

2 www.vdab.be 0800 30 700 REGIE toegepast op één concreet project: het JEUGDWERKPLAN (2006-2007) in 13 steden en gemeenten met - relatief belangrijk aantal jonge werkzoekenden - relatief hoge jeugdwerkloosheidsgraad inzonder bij laaggeschoolde jongeren en mits extra financiële middelen i.f.v. optimalisatie tewerkstelling. 2

3 www.vdab.be 0800 30 700 2 luiken → (extra) begeleiding en bemiddeling (VDAB)-regie → Uitbouw Sociale Economie (lokale overheid). 2 jarenbudget: 6,1 mio euro Ongeveer € 500 / jongere Ondergrens: € 100.000 / stad Jeugdwerkplan 3

4 www.vdab.be 0800 30 700 4

5 www.vdab.be 0800 30 700 WAT? -Extra inspanningen bovenop reguliere trajectbegeleiding VDAB -Minimaal 60% beginbestand (ca 240/400) -Vraaggericht, kort traject -Jongeren ondersteunen bij jobhunting -Innovatief, resultaatgericht (geen focus op methodiek, structuren …) 5

6 www.vdab.be 0800 30 700 WIE? -Laaggeschoolde jongeren (-25 jr) (cfr. Studie schoolverlaters) -Wonend in Leuven -(Nog) niet in opleiding / ibo/… -Voldoende kennis Nederlands -Geen (manifeste) fysische / psychische / verslavings- problemen. 6

7 www.vdab.be 0800 30 700 Doelstelling -Relevante vermindering jeugdwerkloosheid laaggeschoolden -Nieuwe, specifieke aanpak naast geëigende VDAB- methodiek (uitbouw / verrijking know how) -Experimentele fase (binnen krijtlijnen). -Netwerk uitbouwen → faciliteren “afzet” -Stuurgroep (met participatie “vraagzijde”) -Jobkanaal -Werkgeversfederaties -Uitzendkantoren -Individuele bedrijven 7

8 www.vdab.be 0800 30 700 WIE? -Magda Lambert (4 sessies) vanuit mogelijkheden - aspiratie -analyse arbeidsmarkt - jobhunting -Consortium Wonen & Werken: frequente contacten: vacature-analyse op maat ATB (P m Ah) ARKTOS (deeltijds l-w) jongeren met specifieke problematieken OCMW (leefloners) -VDAB Intensifiëring contacten doelgroep. 8

9 www.vdab.be 0800 30 700 Concreet verloop -Trage(re) opstart  uitbesteding -Zwakke opkomst / participatiebereidheid -Zo snel als mogelijk: matchbaar dossier  jobhunting -De snelle, spectaculaire terugloop jeugdwerkloosheid in Oostende via: → campagnemanagement (sms, e-mail) → duidelijke, dwingende voorafgaande afspraken → zeer frequente contacten: opvolgingen evaluatie → “ontsnappen is geen optie”. → “RVA-snelrecht” → gedragsverbetering  annulatie 9

10 www.vdab.be 0800 30 700 Ondertussen in Leuven “ ’t Es allemoa gin ammezoase on de stoase” doelgroepkenmerken: 10% OCMW-leefloners (x = 3%) + 50 % meer Agh. + 20% meer verloop in populatie Bevindingen tendens: Geen tijdsbeheer, agendabesef Weinig (arbeid)stimulerend milieu “werk is geen prioriteit” Totale afwezigheid van doelgericht zoekgedrag Vaak “in de knoop” met andere levensdomeinen (relatie, wonen, financiën…) ↕ Groeiend aantal vacatures voor laaggeschoolden. 10

11 www.vdab.be 0800 30 700 Eerste tussentijdse evaluatie(s) “ Oostende rijdt eenzaam op kop” Het ‘Oostends model’ wordt een begrip Limburg heeft een andere aanpak (met ook goede resultaten) adventure@work: find-bind-mind Pacten en protocols lokale partners… zijn geen garantie op betere resultaten. Antwerpen, Gent, Leuven en Mechelen hinken (aanvankelijk) achterop.  bijsturing in richting “Oostends model” (ambachtelijke wijze) 11

12 www.vdab.be 0800 30 700 Reflectie en analyse eerste resultaten. Externe verkenning STRATEGISCHE ISSUES 12

13 www.vdab.be 0800 30 700 STERKTES - Deskundige, complementaire partners laten segmentaire, subgroepgerichte aanpak toe. - Samenwerking consortium met (deel uitzendwereld. - Ervaringsuitwisseling partners: kennisdeling (bv. jobhunting). - Opbouw (groter)lokaal netwerk (PPS) rond kansengroepwerking - Voor arbeidsgerichte jongeren zijn er reële werkkansen. - Projecten maken door contractfrequentie strikte opvolging / bijsturing mogelijk. - Nazorg of herstartmogelijkheden bij tewerkstelling / herval wlhd. - Intensiever randproblemen behandelen. 13

14 www.vdab.be 0800 30 700 ZWAKTES - Stuurbording niet cohorte- /resultaatgericht genoeg. - Globaal zicht (ook niet uitbestede deel) op SJWHP ontbreekt: uitstroom, herinstroomgegevens: duurzaamheid? - Methodiek /middelen proeftuin Oostende nog niet tenvolle veralgemeend (campagnemanagement). - Een gewone ‘middle classaanpak’ van rechten & plichten werkt niet steeds. - Timing / naleving van afspraken verloopt moeizaam. - Doorsnee aanpak rond solliciteren werkt niet. 14

15 www.vdab.be 0800 30 700 OPPORTUNITEITEN - Conjunctuur trekt aan, maar vacatures zijn vaak relatief veeleisend - (Prille) medewerking werkgeversorganisaties - Vraag naar laaggeschoolden in o.a. dienstenbanen piekt. - Diversiteitsbesef groeit (langzaam) bij bedrijven, maar minder bij zwak-intellectuele doelgroep. - Bedrijvenfocus: van diploma’s geleidelijk naar competenties? 15

16 www.vdab.be 0800 30 700 BEDREIGINGEN - Bijzonder lage opkomsten bij uitnodigingen A5. - Défaitisme, apathie voor werk bij doelgroep. - Zwakke intellectuele mogelijkheden en begrips- en leervermogen bij doelgroep. - Leuvense arbeidsmarkt is sterk gericht op diensten en kenniseconomie, weinig op industrie. - Sanctioneringsinstrument werkt niet steeds, zeker niet bij niet- uitkeringsgenieters. - Veelal geen steun bij (her)integratie-acties op zwak thuisfront. - Geen mobiliteit (ook niet mentaal). - Administratieve drempels (bewijs goed gedrag en zeden, medische keuring …) 16

17 www.vdab.be 0800 30 700 And the winner is … Evaluatienota Kabinet Minister (12 juli 2007) na overleg in VESOC  Project in 13 steden / gemeenten als ervaringsgegeven  uitbreiding  Geen zegebulletins, blijvend aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Relevante daling jeugdwerkloosheid (laaggeschoolden) ?  conjunctuur? duurzaamheid (geen longitudenale opvolging)  quick wins. subgroepen? 17

18 www.vdab.be 0800 30 700 Kwantitatieve evaluatie Evolutie werkloosheid 06/2005 → 06/2007 Globale evolutie werkloosheid (nwwz):-23,4 % Globale jeugdwerkloosheid:-33,- % Jeugdwerkloosheid kortgeschoolden:-32,7 %  Kortgeschoolde JWLH 13 steden:-34,2 % Kortgeschoolden rest Vlaanderen:-27,4 % Kortgeschoolden in controlesteden:-25,2 % 18

19 www.vdab.be 0800 30 700 Evolutie kortgeschoolde jeugdwerkloosheid (2 jaar) Leuven : - 35,4 % 13 steden : -34,3 % rest Vlaanderen: -27,2 % Mannen (-35,4 %) > Vrouwen (-30,8 %) Langdurig wz (-42,5 %) > kortdurig wz (-29,9 %) Allochtonen (-33 %) = autochtonen Alleen effect conjunctuur? Cfr. Waals gewest. (-26,1 %)periode 06/99 – 06/2000 (-15,8 %) 19

20 www.vdab.be 0800 30 700 Statistieken en andere “leugens”… Werkzoekenden in opleiding: werkzoekend of niet? Niet geteld als werkzoekendGeteld als werkzoekend Vlaanderen-32,7 %-30,2 % Leuven-35,4 % Oostende-54,9 %-25,7 % 20

21 www.vdab.be 0800 30 700 Effect lokale arbeidsmarktdynamiek? In opleiding = WZIn opl ≠ WZ Aalst (10 gemeenten) Antwerpen (30 g.) Gent (21 g.) Hasselt (18 g.) LEUVEN (30 g.) -37,1% (-32%) -29,1% (-28,1%) -44,1% (-35,1%) -26,-% (-37,8 %) -35,4 % (-26,6 %) -44,1% (-19%) -32% (-20,2%) -38,6% (-25,-%) -28% (-29%) -35,4% (-23,4%) Maasmechelen (13 g.) Mechelen (13 g.) Oostende (7 g.) -43,5% (-39,3%) -33,8% (-34,4%) -25,7% (-27,8%) -43,3% (-31,8%) -33,8% (-25,6%) -54,9% (-26,2 %) 21

22 www.vdab.be 0800 30 700 Conclusies  Direct (aantoonbaar) effect acties op JWLH Leuven (ongeacht de telling).  Netwerkvorming (o.a. via stuurgroep) is versterkende factor.  Sollicitatiegedrag “controleren” is onvoldoende; coaching blijft vaak noodzakelijk.  Werkgeversbetrokkenheid (protocols, actieve participatie, ibo’s …) kan geoptimaliseerd worden.  Succes  “wondermodel”  basisconcept met differentiatie subgroepen  Derg. project is consortiumvormend  wederzijdse leereffecten. 22

23 www.vdab.be 0800 30 700 Que sera sera Nieuwe doelgroep : alle werkzoekenden < 25 jr. recent werkloos  ongekwal. uitstroom. Niet: studenten deeltijds onderwijs jongeren in leertijd 23

24 www.vdab.be 0800 30 700 Uitgangspunten Baseline = snelle inschatting plaatsbaarheid na inschrijving  (online automatische match) = VDAB intensieve opvolging & coaching met duidelijke afspraken vooraf. (jobhunting): sms, e-mail…  oriëntering Indien niet (snel) succesvol  expertise partners  opleiding op maat 24

25 www.vdab.be 0800 30 700 Verschillen met STGW: 5 vernieuwingen 1.Campagnemanagement 2.Collectieve en individuele vacaturebemiddeling (jobhunting / jobcoaching) 3.Intensieve trajectbegeleiding 4.Beroepsoriëntatie plus 5.Opleiding op maat 25

26 www.vdab.be 0800 30 700 26 Inschrijving en informatieverstrekking ↓ WAM en campagnemanagement ↓ Evaluatie matchbaarheid vacaturebemiddeling indiv. / coll./ e-mail gesprek: hoe matchbaarheid verhogen trajectbegeleiding Evaluatie na 4 mnd. wlh.: - verder vacaturebemiddeling - intensievere begeleiding NEC (Consulent neemt deels over). - eerst andere stappen (oriëntatie, opleiding, …)

27 www.vdab.be 0800 30 700 Bereik van niet-bereikten / Moeilijker bemiddelbaren. - Alternatief i.s.m. stad /gemeenten, opbouwwerk,… (in grootsteden: “enkele gesubsidieerde experimenten”). - Eerste evaluatie na max. 4 maand:  niet of moeilijk matchbaar  ernstige belemmeringen  nog steeds geen job  grondige SCREENING 27

28 www.vdab.be 0800 30 700 Na de screenig: quo vadis? - Plaatsbaar d.m.v. vacaturebemiddeling jobhunting jobcoahing - plaatsbaar mits extra begeleidingsinspanningen (lagere coseload). - niet (direct) plaatsbaar: TB (activering), opleiding, sociale tewerkstelling. 28

29 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen 1.Derden 2.RESOC / Steden en gemeenten 3.RVA 29

30 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen : derden -4000 intensieve trajecten (> ind. en coll. Bemiddeling). -2000 preventieve trajecten 25-jarigen  interne capaciteitsvrijmaking. -In 2008: UITZONDERLIJK eenmalige uitbesteding ind. en coll. bemiddeling in grotere steden (voor facilitering opstart). 30

31 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen : Resoc / gemeenten -Periodiek overleg VDAB – Resoc: projectevolutie. -VDAB en VVSG stellen afsprakenkader rolinvulling stad / VDAB op. -Lokale overheden  regie lokale diensteneconomie (jongerentewerkstelling). 31

32 www.vdab.be 0800 30 700 Partnerschappen : RVA -Cfr. reeds lopende afspraken. -Snelle RVA reactie bij niet-aanmelding of weigering medewerking i.f.v. GEDRAGSBIJSTURING. -RVA = eerst en vooral preventief element in begeleiding 32

33 www.vdab.be 0800 30 700 Timing 01/01/2008: start JWP voor laag- en middelgeschoolden 01/01/2008: gefaseerde start campagnemanagement en OAM (online automatische matching). 15/02/2008: start coll. en indiv. bemiddeling / begeleiding VDAB. april – juni 2008: start uitbestedingen. 33

34 www.vdab.be 0800 30 700 Overgang STGP → JWP - Acties STJP: einde op 12/2007 - Maximale benutting opgebouwde know how binnen JWP.  uitbesteding op regionaal vlak. - Overgangsregeling tot medio 2008. 34


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN MET ANDERE (ARBEIDSMARKT)ACTOREN GERICHT OP DOELDSTELIINGEN BEHEERSCONTRACT vnl. focus op werk kansengroepen kansenberoepen."

Verwante presentaties


Ads door Google