De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8"— Transcript van de presentatie:

1 De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8
Preek over Zondag 38

2 Om te beginnen een stukje catechisatie.
Presentatie uit ‘De Tien Geboden DVD’, (Uitgeverij Boekencentrum / Centrum voor Catechese)

3 HET IS zondag en je gaat het internet op……en dan….

4 Wegens de zondagsheiliging is deze pagina vandaag niet opvraagbaar.

5 WAT vind je hiervan?

6 DE SABBAT is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat WAT betekent dit?

7 LEES Marcus 2: 23-3:5 Printversie

8 28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat. NBV
STATENVERTALING 23 En het geschiedde, dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen, al gaande, aren te plukken. 24 En de farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag, wat niet geoorloofd is? 25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen, wat David gedaan heeft, als hij nood had, en hem hongerde, en dengenen, die met hem waren? 26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten, dan den priesteren, en ook gegeven heeft dengenen, die met hem waren? 27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat. 28 Zo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat. NBV 23 Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen aren te plukken. 24 ‘Kijk eens!’ zeiden de Farizeeën tegen hem. ‘Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag?’ 25 Maar hij antwoordde: ‘Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? 26 Hij ging het huis van God binnen – Abjatar was toen hogepriester – en at van de toonbroden, waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten.’ 27 En hij voegde eraan toe: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat; 28 en dus is de Mensenzoon ook heer en meester over de sabbat.’

9 STATENVERTALING 1 En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. 2 En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. 3 En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. 4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. 5 En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. NBV 1 Weer ging hij naar de synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. 2 Ze letten op hem om te zien of hij die op sabbat zou genezen, zodat ze hem zouden kunnen aanklagen. 3 Hij zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Kom in het midden staan.’ 4 Aan de anderen vroeg hij: ‘Wat mag men op sabbat doen: goed of kwaad? Een leven redden of het vernietigen?’ Maar ze zwegen. 5 Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei hij tegen de man die in het midden stond: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak zijn hand uit en er kwam weer leven in.

10 STATENVERTALING 6 En de farizeeën, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem zouden doden. NBV 6 De Farizeeën verlieten de synagoge en gingen meteen met de Herodianen overleggen hoe ze hem uit de weg zouden kunnen ruimen.

11 BESPREEK de vragen. WAAROM zijn de Farizeeën boos op de Heere Jezus?
HOE denken ze over de viering van de sabbat? WAT betekent vers 27 WAT kunnen wij uit dit gedeelte leren?

12 Wat vind je van de zondag?
De lijn van Jezus of van de Farizeeën? Rust, ruimte en bevrijding

13 Jezus is de Heer van Israël
Heer van de tijd, ook van de sabbat Neemt Jezus het 4e gebod serieus? De werkelijkheid is Christus Opgestaan op de eerste dag Bevrijdingsdag

14 De schepping vergeten? Dag om te genieten De sabbat is er voor de mens De mens gaat vóór de sabbat Zet deze dag apart door te rusten

15 De Heer ontmoeten op dag 1
Trouw tot Gods gemeente komen Geen splintervragen Vrij zijn dankzij Jezus

16 De Heer ontmoeten van dag 1 tot dag 8
Dag 8? Doortellen! Teken van nieuw leven Begin van de eeuwige rust Zondag geen geïsoleerde dag Laten delen in rust en vreugde Wij hebben een royale Heer


Download ppt "De Heer ontmoeten op dag 1 en dag 8"

Verwante presentaties


Ads door Google