De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kijk je naar anderen? Markus 3 vers 1-6 Jezus geneest een verdorde hand 1. En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kijk je naar anderen? Markus 3 vers 1-6 Jezus geneest een verdorde hand 1. En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende."— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoe kijk je naar anderen?

3

4

5 Markus 3 vers 1-6 Jezus geneest een verdorde hand 1. En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende een verdorde hand. 2. En zij namen Hem waar, of Hij op den sabbat hem genezen zou, opdat zij Hem beschuldigen mochten. 3. En Hij zeide tot den mens, die de verdorde hand had: Sta op in het midden. 4. En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen, of kwaad te doen, een mens te behouden, of te doden? En zij zwegen stil. 5. En als Hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, zeide Hij tot den mens: Strek uw hand uit. En hij strekte ze uit; en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. 6. En de Farizeen, uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodeanen te zamen raad gehouden tegen Hem, hoe zij Hem doden zouden.

6  Man met de verdorde(verlamde) hand. al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Jesaja 1 vers 18

7 Opwekking tot waarachtige bekering 10. Hoort des Heeren woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! 11. Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de Heere; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. 12. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? 13. Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. 14. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden, die te dragen.

8 Opwekking tot waarachtige bekering 15. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 16. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. 17. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. 18. Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de Heere; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 19. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten; 20. Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des Heeren heeft het gesproken.

9 Jesaja 1 vers 17 HSV leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!

10 Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. En uw blijdschap wordt vervuld, En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld.

11 God is eeuwig trouw 1. Hallelujah! O mijn ziel! prijs den Heere. 2. Ik zal den Heere prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben. 3. Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is. 4. Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen. 5. Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den Heere, zijn God is; 6. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is; Die trouwe houdt in der eeuwigheid. 7. Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de Heere maakt de gevangenen los. 8. De Heere opent de ogen der blinden; de Heere richt de gebogenen op; de Heere heeft de rechtvaardigen lief. 9. De Heere bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om. 10. De Heere zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht tot geslacht. Hallelujah!

12 Halleluja = prijs den HEER 't Is de HEER, die 't recht der armen, Der verdrukten gelden doet; Die, uit liefderijk erbarmen, Hongerigen mild'lijk voedt; Die gevang'nen vrijheid schenkt, En aan hun ellende denkt. Prijs den HEER met blijde galmen; Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen Vrolijk wijden aan Zijn lof; 'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, Hem verhogen in mijn lied.

13 Rondbrengen programmaboekjes kerstfeest bij allen die aan huis gekluisterd zijn. Uitdelen programmaboekjes voor de kerstfeest4ing bij de ingangen van de kerk.

14 Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. En uw blijdschap wordt vervuld, En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld.

15 Tip van Joris………… 10 cent per pc per dag= 0.10 x 365 = € 36.50 36.50 x 67 TOV gasten = 2.445,50……….

16

17

18

19 Laat ieder het horen, Dat eens werd geboren, De Redder der wereld, De Heer’ van ’t heelal. De engelen melden, In Efratha’s velden, Dat Hij werd geboren in Bethlehems stal. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

20 En herders, zij kwamen Bij ’n kribbe tezamen, Omringden eerbiedig het Kindeke teer. De flonk’rende sterre, Riep wijzen van verre; Zij knielden ontroerd bij het Kindeke neer. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

21 In doeken gewonden, Voor al onze zonden, Ligt hier in een kribbe het Godd’lijk Kind. De sterre gaat stralen, Voor wie moe van ’t dwalen, Bij ’t wonder van Bethlehem vrede vindt. Refrein: Komt, laten wij eren, De Here der Heren, Zo groot van ontferming en van gena. Want Hij wil ons geven, Dicht bij Hem te leven. De Heiland der wereld, Halleluja!

22 Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld. En uw blijdschap wordt vervuld, En uw blijdschap wordt vervuld. Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt En uw blijdschap wordt vervuld.


Download ppt "Hoe kijk je naar anderen? Markus 3 vers 1-6 Jezus geneest een verdorde hand 1. En Hij ging wederom in de synagoge; en aldaar was een mens, hebbende."

Verwante presentaties


Ads door Google