De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector."— Transcript van de presentatie:

1 frank.robben@ksz.fgov.be http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector op basis van de elektronische identiteitskaart

2 frank.robben@ksz.fgov.be 2 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Algemeen overzicht 3 doelgroepen –burgers –beroepsbeoefenaars –ondernemingen en hun dienstverleners verschillende aspecten –gebruikersbeheer registratie van de identiteit authenticatie van de identiteit registratie van kenmerken en mandaten verificatie van kenmerken en mandaten –toegangsbeheer registratie van autorisaties verificatie van autorisaties

3 frank.robben@ksz.fgov.be 3 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gebruikersbeheer: begrippen identiteit –een uniek nummer of een reeks attributen van een entiteit (natuurlijke persoon, onderneming, vestiging van een onderneming, …) die toelaten om eenduidig te weten wie de entiteit is –een entiteit heeft één en slechts één identiteit kenmerk –een attribuut van een entiteit, ander dan de attributen die de identiteit van de entiteit bepalen, zoals een hoedanigheid, een functie in een bepaalde organisatie, een beroepskwalificatie,... –een entiteit kan verschillende kenmerken hebben

4 frank.robben@ksz.fgov.be 4 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gebruikersbeheer: begrippen mandaat –een recht verstrekt door een geïdentificeerde entiteit aan een andere geïdentificeerde entiteit om in zijn naam en voor zijn rekening welbepaalde (juridische) handelingen te stellen –een entiteit kan aan één of meerdere entiteiten één of meerdere mandaten verstrekken registratie –het proces waarbij de identiteit van een entiteit, een kenmerk van een entiteit of een mandaat met een voldoende zekerheid wordt vastgesteld vooraleer middelen ter beschikking worden gesteld aan de hand waarvan de identiteit, een kenmerk of een mandaat kunnen worden geauthentiseerd of geverifieerd

5 frank.robben@ksz.fgov.be 5 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gebruikersbeheer: begrippen authenticatie van de identiteit –het proces waarbij wordt nagegaan of de identiteit die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, de juiste identiteit is –de authenticatie van de identiteit kan geschieden op basis van een controle van kennis (vb. een paswoord) bezit (vb. een certificaat op een elektronisch leesbare kaart) biometrische eigenschap(pen) een combinatie van één of meerdere van deze middelen

6 frank.robben@ksz.fgov.be 6 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gebruikersbeheer: begrippen verificatie van een kenmerk of een mandaat –het proces waarbij wordt nagegaan of een kenmerk of mandaat die een entiteit beweert te hebben om gebruik te kunnen maken van een elektronische dienst, effectief een kenmerk of een mandaat van deze entiteit is –de verificatie van een kenmerk of een mandaat kan geschieden op basis van dezelfde soort middelen als deze gebruikt voor de authenticatie van de identiteit na authenticatie van de identiteit van een entiteit, door de raadpleging van een gegevensbank (authentieke bron) waarin kenmerken of mandaten m.b.t. een geïdentificeerde entiteit worden opgeslagen

7 frank.robben@ksz.fgov.be 7 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Toegangsbeheer: begrippen autorisatie –de toelating voor een entiteit om een welbepaalde verwerking te verrichten of een welbepaalde dienst te gebruiken autorisatiegroep –een groep van autorisaties rol –een groep van autorisaties of autorisatie-groepen gerelateerd aan een welbepaalde dienst role based access control (RBAC) –methode waarbij de toewijzing van autorisaties aan entiteiten geschiedt via autorisatiegroepen en rollen, om het beheer van de autorisaties en de toewijzing ervan aan entiteiten administratief te vereenvoudigen Entiteit Autorisatie (groep) Rol Dienst

8 frank.robben@ksz.fgov.be 8 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben EID EID kan worden gebruikt voor –elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de houder –elektronische handtekening van de houder nog nood aan –een oplossing voor de elektronische identificatie en authenticatie van de identiteit van de personen die geen houder zijn van een EID (bvb. personen die niet in de Belgische bevolkingsregisters ingeschreven zijn, kinderen jonger dan 12 jaar, …) –aanvullingen voor een volledig, geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer, bvb. verificatie van relevante kenmerken van een persoon verificatie van een mandaat tussen een rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop een elektronische dienst betrekking heeft en de persoon die deze dienst gebruikt autorisaties tot het gebruik van de diensten

9 frank.robben@ksz.fgov.be 9 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie vraag/ antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron Policy enforcement model

10 frank.robben@ksz.fgov.be 10 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Policy Enforcement Point (PEP) onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Actie op toepassing GEWEIGERD

11 frank.robben@ksz.fgov.be 11 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Policy Decision Point (PDP) op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Vraag / Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Informatie

12 frank.robben@ksz.fgov.be 12 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Policy Administration Point (PAP) omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Autorisatie beheer Policy repository

13 frank.robben@ksz.fgov.be 13 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Policy Information Point (PIP) ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met kenmerken, mandaten, …) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord

14 frank.robben@ksz.fgov.be 14 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Architectuur APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider PIP Attribute Provider Role Provider DB UMAF PIP Attribute Provider DB XYZ WebApp XYZ APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER WebApp XYZ PIP Attribute Provider PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider Role Provider DB Beheer GAB PIP Attribute Provider DB XYZ PIP Attribute Provider DB Gerechts- deurwaar- ders PIP Attribute Provider DB Mandaten Be-Health APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Provider DB Mandaten Sociale sector (KSZ) Niet-sociale FOD’s (Fedict) Beheer GAB DB XYZ

15 frank.robben@ksz.fgov.be 15 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Be-Health platform Patiënten en zorgverstrekkers Platform met basisdiensten Be- Health GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal BeHealth Portal BeHealth PortaHealth SVA DTW Portaal RIZIV Portaal RIZIV SVA DTW MyCareNet SVA DTW Portaal SZ Portaal SZ SVA DTW FO D- SZ FO D- SZ SVASVASVASVA SVASVASVASVA SVASVASVASVA DTWDTWDTWDTWGABGABGAB

16 frank.robben@ksz.fgov.be 16 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Be-Health platform basisdienst –een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door Be-Health, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) –een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverstrekkers –de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschikkingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door Be-Health

17 frank.robben@ksz.fgov.be 17 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Be-Health platform gevalideerde authentieke bron (GAB) –een gegevensbank met informatie waarop Be-Health een beroep doet –de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

18 frank.robben@ksz.fgov.be 18 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Beschikbare basisdiensten netwerk, gebaseerd op bestaande infrastructuur (internet, Carenet, extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) portaalomgeving (https://www.behealth.be), met o.a.https://www.behealth.be –content management system –zoekmotor orchestratie van processen persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverstrekker geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer beheer van loggings time stamping

19 frank.robben@ksz.fgov.be 19 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Portaal

20 frank.robben@ksz.fgov.be 20 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Portaal

21 frank.robben@ksz.fgov.be 21 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Gevalideerde authentieke bronnen kadaster van de zorgverstrekkers –beheerder: FOD Volksgezondheid –bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverstrekker geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen –beheerder: RIZIV –bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverstrekker geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling –beheerder: RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen) –bevat informatie over welke personen geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ gemandateerd zijn om namens een zorginstelling welke toepassingen te gebruiken

22 frank.robben@ksz.fgov.be 22 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorziene diensten toegevoegde waarde elektronische overmaking, door de verplegers, hun groeperingen en mandatarissen van hun facturen derde betaler aan de ziekenfondsen Medic-e: elektronische inbreng van de evaluatie van gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid elektronische inbreng van gegevens in het Kankerregister Medattest: elektronische bestelling, door artsen, tandartsen, kinesisten, verplegers, logopedisten, orthopedisten, zorginstellingen en hun mandatarissen, van zorgvoorschriften ondersteuning elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen elektronische geboorte-aangifte door ziekenhuizen …

23 frank.robben@ksz.fgov.be 23 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Burgers NivRegistratie identiteit burgers Authenticatie identiteit burgers Toepassingen 0geen openbare info/diensten 1on line door ingave Rijksregisternummer, nummer identiteitskaart en nummer SIS-kaart gebruikersnummer en paswoord gekozen door gebruiker info/diensten van lage gevoeligheid 2niveau 1 + verzending e-mail met activerings-url naar door burger opgegeven e-mailadres en verzending papieren token naar hoofdverblijfplaats burger in Rijksregister niveau 1 + ingave van 1 willekeurig gevraagde letterreeks vermeld op het token (bevat 24 letterreekss) info/diensten van gemiddelde gevoeligheid 3fysieke aanmelding bij de gemeente voor verwerving EID authenticatie-certificaat op EID + paswoord per sessie info/diensten van hoge gevoeligheid 4fysieke aanmelding bij de gemeente voor verwerving EID authenticatie-certificaat op EID + handtekening-certificaat op EID + paswoord per transactie diensten die elektronische handtekening vereisen

24 frank.robben@ksz.fgov.be 24 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben EID

25 frank.robben@ksz.fgov.be 25 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Burgertoken

26 frank.robben@ksz.fgov.be 26 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Burgers een burger krijgt op heden enkel toegang tot –openbare informatie en diensten –niet-openbare diensten m.b.t. zichzelf dus enkel nood aan –registratie van de identiteit –authenticatie van de identiteit op een niveau aangepast aan de graad van gevoeligheid van de dienst (vooralsnog) geen –verificatie van kenmerken –verificatie van mandaten

27 frank.robben@ksz.fgov.be 27 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Beroepsbeoefenaars wie ? –medewerkers van overheidsdiensten of instellingen van sociale zekerheid –vrije beroepen: zorgverstrekkers (artsen, apothekers, …), notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders, … –... registratie en authenticatie van de identiteit –zie burgers –voor medewerkers van overheidsdiensten wordt bij niveau 2 het token evenwel opgestuurd naar de veiligheidsconsulent van de overheidsdienst waarvan de betrokkene een medewerker is en door die veiligheidsconsulent aan de medewerker overhandigd

28 frank.robben@ksz.fgov.be 28 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Beroepsbeoefenaars registratie van kenmerken en mandaten –aanduiding door de overheid, per soort van beroepsbeoefenaar, van een instantie die met voldoende zekerheid het kenmerk of het mandaat kan vaststellen –ingave van het kenmerk of mandaat door de betrokken instantie in een authentieke bron (PIP) toegankelijk voor alle belanghebbenden verificatie van kenmerken en mandaten –raadpleging van de authentieke bron (PIP) toegankelijk voor alle belanghebbenden –indien gebruik van het token, ook willekeurig gevraagde letterreeks vermeld op het token

29 frank.robben@ksz.fgov.be 29 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Ondernemingen NivRegistratie identiteit mandaathouders van ondernemingen Authenticatie identiteit mandaathouders van ondernemingen Toepassingen 0geen openbare info/diensten 1lokale beheerder: brief aan de RSZ vanwege de onderneming waarvoor de betrokkene als lokale beheerder optreedt andere medewerkers: validatie door de lokale beheerder gebruikersnummer en paswoordinfo/diensten van lage en gemiddelde gevoeligheid 2fysieke aanmelding bij de gemeente voor verwerving EID authenticatie-certificaat op EID + paswoord per sessie info/diensten van hoge gevoeligheid 3fysieke aanmelding bij de gemeente voor verwerving EID authenticatie-certificaat op EID + handtekening-certificaat op EID + paswoord per transactie diensten die elektronische handtekening vereisen

30 frank.robben@ksz.fgov.be 30 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Registratie mandaten ondernemingen voor alle belanghebbenden toegankelijke authentieke bron (PIP) bij de RSZ met –per onderneming, mandaat van lokale beheerder om namens de onderneming gebruik te maken van bepaalde info/diensten –per onderneming, eventueel mandaat van dienstverlener (erkend sociaal secretariaat of andere dienstverlener) om namens onderneming gebruik te maken van bepaalde info/diensten –per dienstverlener, mandaat van lokale beheerder om namens dienstverlener gebruik te maken van bepaalde info/diensten –mogelijkheid voor lokale beheerders om per cluster van info/diensten sub-lokale beheerder(s) aan te duiden –mogelijkheid voor (sub-)lokale beheerders van ondernemingen/ dienstverleners om mandaten toe te kennen aan andere aangestelden van een onderneming/dienstverlener om namens onderneming/ dienstverlener gebruik te maken van bepaalde info/diensten

31 frank.robben@ksz.fgov.be 31 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Registratie mandaten ondernemingen voorziene evolutie –uitbreiding toepassingsgebied tot alle ondernemingen en dienstverleners (was oorspronkelijk beperkt tot werkgevers) –mogelijkheid tot elektronische registratie van het mandaat van de lokale beheerder van een onderneming/dienstverlener op basis van een elektronische handtekening van de persoon die bevoegd is om de onderneming/dienstverlener te verbinden –aanpassing aan nieuwe behoeften van onderscheiden belanghebbenden onder coördinatie van een gebruikersgroep

32 frank.robben@ksz.fgov.be 32 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Autorisaties registratie –ingave in een authentieke bron van autorisaties (PAP) door de aanbieder van de elektronische dienst, met specificatie van welke verwerkingen mogen worden verricht m.b.t. welke diensten onder welke voorwaarden (bvb. kenmerken, mandaten, …) gedurende welke tijdsperiode –bepaalde entiteiten (vb. lokale beheerders) kunnen de aan hen toegekende autorisaties verder toekennen aan entiteiten die zij aanduiden door ingave in een authentieke bron van autorisaties (PAP) verificatie –raadpleging van de relevante authentieke bronnen van autorisaties (PAP)

33 frank.robben@ksz.fgov.be 33 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Enkele cijfers beschreven gebruikers- en toegangsbeheers- systeem werd in de sociale sector in 2006 gebruikt bij –511 miljoen elektronische transacties door zowat 20.000 professionals in de sociale sector aan de hand van 190 soorten elektronische diensten –17,9 miljoen elektronische transacties door zowat 220.000 werkgevers en hun dienstverleners aan de hand van 40 soorten elektronische diensten –120.000 elektronische transacties door de burgers aan de hand van 3 soorten elektronische diensten

34 frank.robben@ksz.fgov.be 34 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Welk veiligheidsniveau kiezen ? verantwoordelijkheid van de aanbieder van een elektronische dienst onder toezicht van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gebaseerd op risico-analyse en afhankelijk van o.a. –soort verwerking: mededeling, raadpleging, wijziging, … –personeel toepassingsgebied van de dienst: verwerking van de gegevens van enkel de gebruiker of ook van andere personen –vertrouwelijkheidsgraad van de soorten verwerkte gegevens –mogelijke impact van de verwerking bovenop het gewenste beveiligingsniveau kan het gebruik van de elektronische handtekening ook worden vereist om de aanbieder tegen elke latere betwisting te behoeden in sociale sector: beslissing door Beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, neergelegd in een gebruikersreglement

35 frank.robben@ksz.fgov.be 35 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Cirkels van vertrouwen doel –vermijden van onnodige centralisatie –vermijden van onnodige bedreigingen voor de persoonlijke levenssfeer –vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings

36 frank.robben@ksz.fgov.be 36 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Cirkels van vertrouwen methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake –wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is –hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden uitgewisseld –wie welke loggings bijhoudt –hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft gebruikt

37 frank.robben@ksz.fgov.be 37 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben SIS-kaart en EID geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart –de functie van elektronische identificatie wordt overgenomen door de elektronische identiteitskaart na de algemene uitreiking ervan –de functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg wordt overgenomen door een beveiligde on line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de elektronische identiteitskaart of een ander instrument als middel voor de identificatie van de patiënt met een elektronische identificatie en authenticatie van de zorgverstrekkers

38 frank.robben@ksz.fgov.be 38 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben SIS-kaart en EID behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de identificatie van de sociaal verzekerden die niet over een elektronische identiteitskaart beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) alvast update van de leesapparatuur van de SIS- kaart opdat ze kan gebruikt worden om de elektronische identiteitskaart te lezen

39 frank.robben@ksz.fgov.be 39 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Transnationale aspect grote nood om de identiteit, de kenmerken en de mandaten van buitenlandse natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen op een elektronische wijze te kennen en te kunnen authentiseren grote nood aan uitvoering van de doelstelling en de eraan gerelateerde acties uit de interministeriële verklaring inzake E- government in de EU van 24 november 2005

40 frank.robben@ksz.fgov.be 40 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Interministeriële verklaring “By 2010 European citizens and business shall be able to benefit from secure means of electronic identification that maximise user convenience while respecting data protection regulations. Such means shall be made available under the responsibility of the Member States but recognised across the EU.”

41 frank.robben@ksz.fgov.be 41 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Interministeriële verklaring “Member States will, during 2006, agree a process and roadmap for achieving the electronic identity objectives and address the national and European legal barriers to the achievement of the electronic identity objectives; work in this area is essential for public administrations to deliver personalised electronic services with no ambiguity as to the user’s identity.” “Member States will, over the period 2006-2010, work towards the mutual recognition of national electronic identities by testing, piloting and implementing suitable technologies and methods.”

42 frank.robben@ksz.fgov.be 42 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van werkmethode methode van de open coördinatie –de lidstaten en de Europese Commissie stellen gemeenschappelijke doelstellingen vast en een planning om de doelstellingen te bereiken –elke lidstaat rapporteert periodiek aan de Europese Commissie over de nationale stand van zaken inzake de mate waarin de gemeenschappelijke doelstellingen zijn bereikt –de Europese Commissie maakt een grondige synthese van de nationale rapporten en doet, zo nodig, op basis van de aanbevelingen van de lidstaten, voorstellen om de doelstellingen bij te sturen –de Europese Commissie organiseert de uitwisseling van best practices tussen de lidstaten

43 frank.robben@ksz.fgov.be 43 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van doelstellingen op internationaal vlak worden authenticatieniveaus inzake de identiteit, de kenmerken en de mandaten vastgelegd elke land beschikt over registratieprocedures om de identiteit van natuurlijke personen die op hun grondgebied verblijven, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authenticatieniveaus elk land beschikt over registratieprocedures om de identiteit van rechtspersonen en feitelijke verenigingen die op hun grondgebied gevestigd zijn, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authenticatieniveaus

44 frank.robben@ksz.fgov.be 44 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van doelstellingen elk land stelt aan elke natuurlijke persoon, elke rechtspersoon en elke feitelijke vereniging waarvan de identiteit is vastgesteld overeenkomstig de registratieprocedures een middel ter beschikking aan de hand waarvan de betrokkene zijn identiteit, al dan niet in een bepaalde context, lokaal en op afstand, mondeling, visueel en elektronisch kenbaar kan maken en bewijzen op het grondgebied van het betrokken land, zonder dat zijn identiteit kan worden verward met de identiteit van een andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging in dat land

45 frank.robben@ksz.fgov.be 45 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van doelstellingen elk land beschikt over registratieprocedures om de soorten kenmerken die worden aangeduid door een bevoegd internationaal orgaan, vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authenticatieniveaus elk land beschikt over registratieprocedures om het mandaat van een natuurlijk persoon om een rechtspersoon of een feitelijke vereniging te vertegenwoordigen en de andere soorten mandaten die worden aangeduid door een internationaal bevoegd orgaan vast te stellen in functie van de internationaal vastgelegde authenticatieniveaus

46 frank.robben@ksz.fgov.be 46 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van doelstellingen elk land beschikt over de nodige systemen om de kenmerken en mandaten van natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die volgens de registratieprocedures zijn vastgesteld, al dan in een bepaalde context, lokaal en op afstand, mondeling, visueel en elektronisch kenbaar te maken en te bewijzen op het grondgebied van het betrokken land, hetzij met toestemming van de betrokkene, hetzij in uitvoering van een wets- of reglementsbepaling

47 frank.robben@ksz.fgov.be 47 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voorstel van doelstellingen onder coördinatie van de Europese Commissie werken de lidstaten van de EU standaarden en specificaties uit om de semantische en technische interoperabiliteit te waarborgen van middelen voor het elektronisch kenbaar maken en bewijzen van de identiteit, van kenmerken en van mandaten door of m.b.t. natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen op het grondgebied van de andere lidstaten

48 frank.robben@ksz.fgov.be 48 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Besluit geïntegreerd basissysteem voor gebruikers- en toegangsbeheer voor burgers, beroepsbeoefenaars en ondernemingen bestaat met gecoördineerde toewijzing van taken aan meest geschikte partners toegankelijk via open standaarden systeem laat gebruik van basisdiensten toe zonder verlies van autonomie systeem is beschikbaar voor gebruik door andere belanghebbenden en kan verder evolueren volgens de behoeften van de gebruikers => meld u aub !

49 frank.robben@ksz.fgov.be 49 http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben Voor meer informatie persoonlijke website Frank Robben –http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be portaal van de sociale zekerheid –https://www.socialsecurity.behttps://www.socialsecurity.be portaal Be-Health –https://www.behealth.behttps://www.behealth.be website Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) –http://www.fedict.behttp://www.fedict.be elektronische identiteitskaart –http://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.htmlhttp://eid.belgium.be/nl/navigation/12000/index.html

50 frank.robben@ksz.fgov.be http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Geïntegreerd elektronisch gebruikers- en toegangsbeheer in de sociale en gezondheidssector."

Verwante presentaties


Ads door Google