De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. M. Jansma Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. M. Jansma Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. M. Jansma Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Derk Rouwhorst, Dennis Smit, Oebele Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Bloemstuk De stronk van hoop en verwachting krijgt de kleuren groen en wit. Groen is Hoop, Leven en Toekomst in de geboorte van CHRISTUS! Wit als het Hemels licht. De Zuiverheid Gods.

3 Onze jaarlijkse bowling-avond komt er weer aan! Jij gaat toch ook!
Het is weer bijna zover! Onze jaarlijkse bowling-avond komt er weer aan! Jij gaat toch ook! 4 Wie? Iedereen vanaf 16 jaar Wat? Gezellig 2 uur bowlen en daarna soos Waar? Bowlingcentrum Leek Wanneer? Donderdag 27 december Hoe laat? uur verzamelen bij de kerk Kosten? EUR 10,- p.p. (incl. drankje) En nu? Inschrijven in de hal natuurlijk!

4 QUIZ NIGHT Datum: 18 januari 2013 Aanvang: 19.30 uur
Leeftijd: Iedereen vanaf 12 jaar Opgave: In de hal Kosten: Geen! (consumpties: EUR 0,50) Op vrijdagavond 18 januari organiseert de JCH een avond waar wij uw kennis gaan testen door het houden van een quiz. Teams van 4 personen strijden tegen elkaar door het zo goed mogelijk beantwoorden van verschillende vragen uit 5 verschillende vraagcategorieën waarbij natuurlijk mooie prijzen vallen te winnen!

5 Collecte 5

6 Er zijn in Nederland 20 gevangenissen,
15 jeugdgevangenissen en 10 tbs-inrichtingen

7 Zo ziet een cel eruit:

8 Jaarlijks komen er 35.000 gevangenen vrij
> Noord Nederland: personen > Gelderland: personen > Utrecht: personen > Zuid-Holland: personen > Noord-Holland: personen > Zeeland: personen

9 Vrij… en dan? > 67 % recidive binnen 6 jaar > 67 % werkloos
> 12 % dakloos > 56 % heeft schulden

10 Gevangenenzorg Nederland
Doel Ondersteuning en begeleiding van gevangenen en hun familie tijdens en na detentie. Hoe Met de inzet van 530 gemotiveerde en getrainde vrijwilligers. Een christelijk, professioneel bureau in Zoetermeer zorgt voor ondersteuning. Waarom In navolging van de oproep van Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland wil gevangenen en hun familie helpen bij het opbouwen van een leven zonder criminaliteit en mét Jezus Christus. Gevangenenzorg Nederland, geloof in herstel!

11 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
TIJDENS detentie: Gevangenenzorg > vrijwilligers bezoeken gevangenen in de gevangenis Familiezorg > vrijwilligers bezoeken familie van gevangenen thuis SOS > vrijwilligers Spreken Over Schuld met (jeugd-)gevangenen om toe te werken naar herstel met het Slachtoffer en de Samenleving Kinderkado > vrijwilligers brengen een cadeau bij kinderen van gevangenen namens hun vader of moeder in de gevangenis

12 Hoe helpt Gevangenenzorg Nederland
NA detentie: Nazorg > vrijwilligers blijven de ex-gevangene bezoeken. Een maatje helpt mee om recidive te voorkomen! Werk > via het programma Arbeidsre-integratie bemiddeling naar werk Ondersteuning > bij het zoeken naar huisvesting en re-integratie in de samenleving en gezin

13 U gelooft toch ook in herstel?
Help mee om gevangenen en hun familie een tweede kans te bieden: > bid mee; > meld u aan als vrijwilliger; > word donateur en ontvang 5 keer per jaar de nieuwsbrief. Kijk op voor meer informatie. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de gebedsbrief.

14

15 Lied 138: 1-4 1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

16 Lied 138: 1-4 2 De hemelse eng'len riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

17 Lied 138: 1-4 3 Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees: goddelijk Kind, gewonden in de doeken! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

18 Lied 138: 1-4 4 O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

19

20 “Geloven is: door de horizon heen kijken”.

21

22 Gezang 175b Votum en zegengroet
On - ze hulp is in de naam van de HE - RE, die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

23

24 Gezang 81: 1-4 1 Dit is de dag die God ons schenkt,
waaraan thans ieder christen denkt; hem viere, wat in 't groot heelal door Jezus is en wezen zal. 2 Men had Hem eeuwenlang verwacht; en toen Gods tijdperk was volbracht, toen zond Hij van zijn hoge troon het heil der wereld ons, zijn Zoon.

25 Gezang 81: 1-4 3 O, Gij ons heil, ons hoogste goed,
Gij werdt een mens van vlees en bloed, werd onze broeder, en door U zijn wij Gods eigen kindren nu. 4 Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil, aanbidt het, maar doorgrondt het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.

26

27 Gerald Troost – Stal van mijn hart

28

29 Lezen Lucas 2: 1-7 De geboorte van Jezus
1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde,

30 Lezen Lucas 2: 1-7 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

31

32 Lezen Matteüs 2: 1-15 De vlucht voor Herodes en Archelaüs
1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou worden.

33 Lezen Matteüs 2: 1-15 5 ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ 7 Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, 8 en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de woorden:

34 Lezen Matteüs 2: 1-15 ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ 9 Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. 11 Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen.

35 Lezen Matteüs 2: 1-15 Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. 12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’

36 Lezen Matteüs 2: 1-15 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’

37

38 Psalm 45: 1, 4 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen:
ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem een loflied wijdt, zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid.

39 Psalm 45: 1, 4 4 O dochter, hoor, en zie naar hem, uw koning,
vergeet uw volk, uw ouderlijke woning. Nu schept uw vorst behagen in zijn bruid, zijn hele hart gaat naar uw schoonheid uit. Hij is uw heer; buig voor hem heel uw leven. Het rijkste volk zal u geschenken geven. Zelfs Tyrus zendt u schatten van zijn kunst, om aan uw hof te dingen naar uw gunst.

40

41 Tekst Matteüs 2: 10 10 Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.

42

43 “Dwaze wijzen”.

44 astrologie.

45 Klopt het? Nee.

46 “…Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen, die hun zoon of dochter als offer verbranden en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders en voor hen die geesten raadplegen of doden aanroepen”.

47 Omdat Gods kinderen de woorden van God kennen
Omdat Gods kinderen de woorden van God kennen. Die zijn betrouwbaar genoeg.

48 “Beste schorpioen, je zult deze week erg veel familie ontmoeten en meer geld
uitgeven dan goed voor je is”.

49

50

51

52

53 “Uit jou, Bethlehem in Efrata,
te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israel zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer”.

54 “Wat ik zie is niet in het heden,
wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israel”.

55 “De koningen van Tarsis en de kustlanden,
Laten zij hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen”.

56 “Geloven is: door de horizon heen kijken”.

57

58

59 Geloven is door de horizon kijken.

60

61

62 Maar je moet wel willen knielen. Jezelf willen vernederen.

63 Geloven is door de horizon kijken.

64 Als het kwaad in je leven sterk is.
Als de zorgen, het verdriet om je kind je keel dichtknijpen. Als je ouder wordt. Als je geloof vaak klein is en elke dag bestookt wordt door twijfels en vragen. Kijk dan omhoog naar de sterren: zó machtig is jou God! Kijk door de horizon van het leven heen en vertrouw op Hem.

65 Hij is Koning.

66

67 Gezang 35: 1-7 1 De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen,
vertrouwend op een koningsster, zij wisten niet hoever. 2 Zij volgden het teken, de dagen werden weken, dan klopt een rijke karavaan bij de paleispoort aan.

68 Gezang 35: 1-7 3 "O koning, wil ons horen, er is een prins geboren,
in 't Oosten is zijn ster gezien, staat hier zijn wieg misschien?" 4 Herodes, hij hoorde verschrikt naar deze woorden. "En koningszoon bij mij in huis? U bent beslist abuis."

69 Gezang 35: 1-7 5 De wijzen, de wijzen, die moesten verder reizen,
de ster ging als een lichtend spoor naar Bethlehem hen voor. 6 Zij hebben gevonden het kind door God gezonden, dat koning en dat knecht wil zijn van ieder, groot en klein.

70 Gezang 35: 1-7 7 De wijzen, die weten van sterren en planeten,
die baden nu in zonnelicht en doen hun ogen dicht.

71

72 Gezang 85: 1-4 Groep a: 1 Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam?
En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? Groep b: Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. Allen: Dank zij de Heer!

73 Gezang 85: 1-4 Groep a: 2 Weet jij wat de engel herders heeft verteld?
En wat het hemelleger hun heeft gemeld? Groep b: God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. Allen: Dank zij de Heer!

74 Gezang 85: 1-4 Groep a: 3 Weet jij wat de wijzen zagen in de ster?
En waarom zij toen reisden zo lang en ver? Groep b: God zond hun een teken van de grote Koningszoon. Hij zal eeuwig heersen en vrede is zijn loon. Allen: Dank zij de Heer!

75 Gezang 85: 1-4 Allen: 4 Jezus, onze Redder, wij aanbidden U.
O, Koning van de wereld, wij prijzen U. Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt. Laat uw hand niet rusten, kom haastig Here, kom! Wij danken U!

76

77 Diaconie Speciaal (Gevangenenzorg Nederland)
Collecte Kerstfeest & Diaconie Speciaal (Gevangenenzorg Nederland)

78

79 Lied 134: 1-3 1 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

80 Lied 134: 1-3 2 Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

81 Lied 134: 1-3 3 Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs, geef in onze levensdagen peis en vreê kyrieleis. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.

82

83 Gezang 182d Amen A - men, a - men, a - men.

84


Download ppt "Welkom Voorganger: br. E. Wagenaar Organist: br. M. Jansma Pianist: br. M.J. van Breden Beamist: br. D.D. Rouwhorst Opmerkingen kunt u melden bij de leden."

Verwante presentaties


Ads door Google