De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startvergadering Opvoedingsondersteuning Dinsdag 4 september 2007 - Stadhuis Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startvergadering Opvoedingsondersteuning Dinsdag 4 september 2007 - Stadhuis Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Startvergadering Opvoedingsondersteuning Dinsdag 4 september 2007 - Stadhuis Gent

2 Verwelkoming Tom Balthazar Schepen van Milieu en Sociale Zaken Stad Gent

3 Agenda 1.Verwelkoming door schepen Tom Balthazar 2.Historiek Overleg OpvoedingsOndersteuning 3.Decreet opvoedingsondersteuning 4.Projecten opvoedingswinkel 5.Projectaanvraag Gent 6.Stappenplan project opvoedingswinkel 7.Vraag om intentieverklaring te tekenen 8.Slot door schepen Rudy Coddens

4 Historiek Overleg OpvoedingsOndersteuning Patricia Derdelinckx Voorzitter Overleg Opvoedingsondersteuning

5 ONTSTAAN OOO Juni 2001:  Gentse organisaties gaan naar vorming opvoedingsondersteuning  Bezoek aan het Steunpunt Opvoedingsondersteuning in Hasselt en de Opvoedingswinkel in Genk Bekommernis van een aantal diensten:  In Gent is een goed aanbod van opvoedingsondersteuning nodig, dat laagdrempelig, op elkaar afgestemd, ruim bekend is en erkend wordt door het beleid  Werken op stedelijk niveau rond opvoedingsondersteuning

6 ONTSTAAN OOO  ING (Intercultureel Netwerk Gent) en Inloopteam Brugse Poort – Kind en Preventie bereiden eerste overleg voor, nodigen diensten uit.  ING neemt rol van voorzitter op voor één jaar  Inlooptam Brugse Poort – Kind en Preventie is tot op heden voorzitter

7 DOELSTELLINGEN OOO  Ontwikkelen van een gezamenlijke visie op opvoedingsondersteuning  Inventarisatie van opvoedingsondersteunende activiteiten in Gent  Realiseren van een laagdrempelig aanbod op wijkniveau  Netwerkontwikkeling en doorverwijzing  Geven van signalen naar het beleid

8 REALISATIES OOO  Uitwerken visietekst opvoedingsondersteuning  Bezoek Maison Verte in Lille, Frankrijk  Bezoek Huis der Gezinnen, Brussel  Opstart intersectoraal overleg speelotheken  Deelname aan uitwerken ‘IJsbreker’ Stad Gent  Contacten met Gezinsbond in functie van het opstarten van een Opvoedingswinkel  Signalen naar de Stad Gent naar aanleiding van afbouwen van het schoolopbouwwerk  Onderzoek naar mogelijkheid van ‘geïntegreerd wijkaanbod/voorziening’ voor ouders met jonge kinderen

9 REALISATIES OOO  Organiseren van een Uitwisselingsdag OpvoedingsOndersteuning (december 2003)  Organiseren van Opvoedingsfeest voor mama’s en papa’s met kinderen tot 12 jaar (mei 2006)

10 EVOLUTIE OOO  Opvoedingsfeest (mei 2006): nieuwe partners vinden aansluiting bij het Overleg OpvoedingsOndersteuning.  Intentie om verder te werken(Bevraging opvoedingsondersteuning, Matrix opvoedingsondersteuningsinitiatieven)  April 2007: Congres Lokaal Sociaal Beleid met erkenning van het Overleg OpvoedingsOndersteuning als samenwerkingspartner (cfr. ontwerp projectfiche)  Mei 2007: bezoek schepen Coddens aan het Overleg OpvoedingsOndersteuning  Juli 2007: OverlegOpvoedingsOndersteuning is samenwerkingspartner voor Stad Gent in uitwerking van het project opvoedingswinkel

11 Decreet opvoedingsondersteuning en projecten opvoedingswinkel Bededikte Van den Bruel Kind en Gezin

12 Projectaanvraag Gent Patricia Derdelinckx Voorzitter Overleg Opvoedingsondersteuning

13 Vestiginsplaats  Nog geen definitieve locatie  Eén centrale plaats – verschillende locaties?  Gesprekken met lokale besturen: stad Gent - OCMW

14 Basisopdracht 1: basisinformatie  Verzameling van opvoedingsinformatie  Basisinformatie via een ‘opvoedingsbibliotheek’  Online systeem: anonimiteit  Inventarisatie: opvoedingsondersteuningsmatrix  Info: Gent-Info, stadsmagazine, buurtkrantjes, intermediairen

15 Basisopdracht 2: algemene opvoedingsvragen  Onthaal  Consult  FAQ via online systeem  Voordrachten, informatiesessies  Belang van samenwerkingsverband

16 Basisopdracht 3: vraaggerichte pedagogische adviesfunctie  Elke partner eigen expertise  Dispatching bij specifieke opvoedingsvragen  Proces van afstemming in samenwerkingsverband  Gerichte doorverwijzing

17 Basisopdracht 4: ontmoetingen stimuleren  Aanbod bekendmaken  Diverse wijken van de stad  Afstemming in aanbod  Doorverwijzen

18 Basisopdracht 5:Voorlichtings-, opleidings-, vormings- of trainingsactiviteiten  Bundeling van alle initiatieven  Oprichten van database  Samenwerkingsverband met sociaal-cultureel vormingswerk

19 Basisopdracht 6: lichte ondersteuning  Aanbod van aanwezige ondersteuning  Registratie van vragen naar lichte ondersteuning  Leemtes en structurele knelpunten  Mogelijke antwoorden hierop formuleren

20 Visie  Afstemming en samenwerking tussen alle actoren (Stad Gent – OCMW en derden)  Actoren uit decreet opvoedingsondersteuning betrekken in Overleg OpvoedingsOndersteuning  Informatie naar alle actoren

21 Visie Definitie opvoedingsondersteuning: Opvoedingsondersteuning is een verzamelnaam van alle maatregelen, voorzieningen en activiteiten gericht op het aanspreken, verrijken en/of optimaliseren van de mogelijkheden van primaire opvoedingsmilieus ten einde aan kinderen/jongeren optimale opvoedings- en ontwikkelingskansen te bieden”. (Pr.Dr. L. Vandemeulebroecke, KULeuven)

22 Visie  Komen tot een gedeelde visie met alle partners  Overleg OpvoedingsOndersteuning = overkoepelend geheel  Project opvoedingswinkel in een deelwerking !!! Opvoedingswinkel = ALLE doelgroepen ALLE wijken ALLE soorten opvoedingsvragen MIX van methodieken

23 Visie  Specifieke doelgroepen: specifieke methodieken  Partners met buurt- en wijkwerking: aandeel in uitbouw  Grondig overzicht van wat/hoe/waar met centralisatie  Elke ouder heeft RECHT op opvoedings-ondersteuning  Minimumvoorwaarden (5 B’s)  Bereikbaarheid  Beschikbaarheid  Betaalbaarheid  Bruikbaarheid  begrijpbaarheid

24 Visie  Veiligheid en vertrouwen  Aanbod afgestemd op de vraag  Op maat van het gezin  Maatzorg  Positieve dienstverlening  Integrale dienstverlening  Participatie  Gestructureerde dienstverlening  Gecoördineerde dienstverlening Opvoedingswinkel =  Dynamisch proces  Aanpassen aan noden en behoeften  Iedereen

25 Stappenplan project opvoedingswinkel Kristien Coppenholle Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent

26 Stappenplan 04/09/07 Startvergadering met uitbreiding overleg 15/09/07 Projectaanvraag opvoedingswinkel is binnen 24/09/07 Werkgroep komt samen voor verdere planning 16/10/07 Opstellen profiel coördinator Gentse opvoedingswinkel 22/10/07 Overleg met de uitgebreide groep Opvoedingsondersteuning (locatie opvoedingswinkel,verdere samenstelling overleggroep, intentieverklaring, bezoek plannen andere opvoedingswinkels,aanpak opvoedingswinkel...)

27 Stappenplan Verder te plannen -Onderzoek locatie samen met lokaal bestuur (neutrale plaats, laagdrempelig, loketfunctie...) -Aanstelling coördinator: januari 2008? -Opstellen doorverwijzingsboom vanuit opvoedingswinkel naar partners -Op bezoek in Vlaanderen naar opvoedingswinkels -Opmaak Website (ondersteuning van de Stad Gent) -Opening en Publiciteit juni 2008? -Evaluatie na experimenteel jaar (daarna definitieve toewijzing aan Gent)

28 Vraag om intentieverklaring te tekenen -Vandaag ondertekenen -Of ondertekenen en via FAX terugsturen: 09 225 87 79 -Of ondertekenen en bezorgen bij Departement Onderwijs en Opvoeding, Nederpolder 2, 9000 Gent

29 Tot slot Rudy Coddens Schepen voor Onderwijs en Opvoeding Stad Gent


Download ppt "Startvergadering Opvoedingsondersteuning Dinsdag 4 september 2007 - Stadhuis Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google