De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

35 jaar drug-hulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "35 jaar drug-hulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 35 jaar drug-hulpverlening
Ambulant CAT. dggz. Gent Residentieel Categoriaal De Pelgrim Psy. Centrum Zelzate Vita

2 Aantal Beschikbare Bedden in PCZ Een algemeen psychiatrisch centrum
Wet op de Ziekenhuizen Collocatie Wet 1850/1873

3

4 PC Dr. Guislain, Gent PZ Sint-Camillus, St.-D.-Westrem PC Caritas, Melle PC Sleidinge PC Sint-Jan-Baptist, Zelzate PZ Zoete Nood Gods, Lede PC Sint-Franciscus, Velzeke PZ Sint-Lucia, Sint-Niklaas PC Sint-Hiëronymus, Sint-Niklaas

5

6

7 Actoren bij de gedwongen
De verzoeker De betrokkene Omstandig medisch verslag Parket / Vrederechter Geneesheren raadgever / bijstand Advocaten

8 Leeftijd JDR Dwangopnamen ( n92)

9 Omstandigheden & Aanleiding & Onderliggende Oorzaken
Polytoxico zelden mono Psycho-cerebro-toxiciteit. Toxische Psychosen. Somatische problemen. Problemen i.v.m. Verwervingsgedrag. Aanhoudende Gedragsproblemen. Marginaliteit. Psychopathologie : DSM IV

10 Verslaving Misbruik Piramide Psychopathologie Problematisch gebruik
Experimenteren Onthouding

11 Verslaving is een probleem van on-vrijheid
Het doel van therapie is het herstellen van de geschonden vrijheid, autonomie en integriteit Hiervoor dient soms eerst een fase van ( opge-legde ) onthouding, ontwenning, sanering alsook adequate psychiatrische en psychologische benadering vooraf te gaan.

12 Wet van 26-06-1990 Beschermingsmaatregel
maar ook deels een vrijheidsberoving Kan enkel getroffen worden ten aanzien van de geestesziekte indien zijn toestand zulks vereist, omdat hij/zij Zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt. Een ernstig bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit. Er geen ander alternatief is

13 Beleving van Dwang Psychologisch worden dwangmaatregelen beleefd als :
ingrijpend traumatiserend stigmatiserend antitherapeutisch menigmaal als escalerend Gelukkig keert dit meestal na enige weken

14 Voorwaarden tot Behandeling
Behandeling & therapie kan slechts gebeuren rekening houdend met de patiënten-basisrechten. Het is daarenboven een contractuele verbintenis : nl een inspanningsverbintenis maar voor directie een prestatieverbintenis ? Het steunt op vertrouwen en vrijheid - vrije keuze. Vereist een aantal fundamentele psychologische voorwaarden : b.v. Motivatie & Inzicht

15 Zorgvuldig Overwegen Dwang kan/mag binnen behandeling niet plaats vinden, en toch gebeurd het. Zorginhoudelijke overwegingen dienen aangewend te worden bij gebruik maken van dwang: als dwang onvermijdelijk wordt om gevaar af te wenden : bv isolatie bij dreigende decompensatie of desintegratie omwille van ziekte : bv spuiten medicatie Maar zorgvuldigheid is ook nodig bij opstellen van het uitvoerig medisch verslag.

16 Exclusie Wet 1990 Diagnose en de behandeling van psychische stoornissen kunnen geen aanleiding geven tot enige vrijheidsberoving. Onaangepastheid aan de zedelijke, maatschap-pelijke, religieuze, politieke of andere waarden mag op zichzelf niet als geestesziekte worden beschouwd

17 Enige bedenkingen (1) Druggebruik, zelfs problematisch druggebruik (cfr DSMIV) kan op zichzelf geen gegrondheid zijn. De in-put is enorm juridisch geregeld, maar de out-put wordt quasi volledig aan de behandelaars overgelaten. Jurist zal klemtoon op gevaar / risico leggen De behandelaar op ziekte / behandeling. Menigmaal is het ook de behandelaar die gedwongen wordt.

18 Enige bedenkingen (2) Het maatschappelijk onaangepast zijn, mede zonodig door drugs, alsook habitueel regelover-schrijdend gedrag en overlast noopt menigmaal tot interventie. Eenmaal opgenomen binnen een beschermings -maatregel ( voor wie ?) ontbreekt het spijtig genoeg menigmaal aan relevante en zinvolle behandeling. Is alles wel behandelbaar ? Of moet men zich beperken tot bewaken, be-heersen ?

19 Enige bedenkingen (3) Justitie beschikt menigmaal over veel meer relevante gegevens. Het zogezegd “ omstandig medisch verslag “ is dikwijls alles behalve omstandig, en menigmaal niet medisch. Zelfs een spoedprocedure zou door een maatschappe-lijk enkwest kunnen vooraf en vergezeld zijn. Het ontslag wordt zonder veel tegenspraak of verantwoording overgelaten aan de behandelende arts. Dit heeft menig dwang-draaideur patiënten tot gevolg.

20 Oneigenlijke opnamen van mentaal gehandicapten ?
sociaal onaangepasten ?

21 Besluit Vooraleer de wet bij te sturen, is er nood aan meer relevante inzichten van uit het werkveld. ( empirie samen met theorie) Niet enkel interventie van uit het medisch en het juridisch aspect maar ook sociaalmaatschap-pelijke alternatieven dienen gezocht en ontwikkeld te worden. Deze kunnen zonodig zelfs gedwongen opgelegd worden binnen de sociale hulpverleningssector.


Download ppt "35 jaar drug-hulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google