De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SAMBA SAM EN IN BA LANS Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SAMBA SAM EN IN BA LANS Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken."— Transcript van de presentatie:

1 SAMBA SAM EN IN BA LANS Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken

2 S AMBA Een innovatief project Tussen Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding te Kortrijk Vzw De Witte Berken te Wervik

3 V ZW C ENTRUM J ONGEREN - EN G EZINSBEGELEIDING (CJGB) 40 modules contextbegeleiding (voorheen 27 TB en 13 IKT) 16 modules contextbegeleiding gericht op autonoom wonen HCA-dienst

4 V ZW D E W ITTE B ERKEN (DWB) Bestaat uit twee voorzieningen: Organisatie voor bijzondere jeugdzorg De Witte Berken Jongens en meisjes van 0 tot 20 jaar 22 modules verblijf 23 modules contextbegeleiding OOOC Centrum De Wijzer Jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar Capaciteit 20 Vanaf 01/01/2014: instap in EMK Samba is van toepassing in organisatie De Witte Berken

5 A ANLEIDING PROJECT Najaar 2012: overleg tussen beide voorzieningen: Kunnen we de uitstroom van De Witte Berken bevorderen door thuisbegeleiding of intensieve kortdurende thuisbegeleiding naadloos te laten volgen op de plaatsing? Kunnen we tijdelijk een dubbele maatregel laten lopen vanuit 2 VZW’s? Kunnen kinderen uit de thuisbegeleiding van het Centrum voor Jongeren- en Gezinsbegeleiding tijdelijk in crisis worden opgenomen binnen De Witte Berken? Hoe kunnen we leren van elkaar?

6 A ANLEIDING PROJECT Op dat moment weinig perspectief: geen dubbele maatregel mogelijk vanuit 2 VZW’s geen voorrang bij het centraal wachtbeheer mogelijk … Naar aanleiding van start EMK in januari 2013 werd een nieuw overleg gepland met nieuwe ideeën. Een innovatief project geeft nieuwe mogelijkheden! Gaandeweg ontstond “SAMBA” = Samen in Balans

7 D OELSTELLINGEN S AMBA Voor DWB : het versterken en ondersteunen van de contextbegeleiding door expertise van CJGB in te brengen. Voor CJGB : het versterken van het aanbod van CJGB door tijdelijk beroep te kunnen doen op een verblijfsmodule van DWB binnen de contextbegeleiding ( of CB AW) van het CJGB. Zoeken naar afstemming tussen beide organisaties bij cliëntsituaties die door beiden begeleid worden. Good practices delen met externe voorzieningen.

8 V ERSTERKEN VAN DE CONTEXTBEGELEIDING IN D E W ITTE B ERKEN Een medewerker van het CJGB wordt 12u/week ingezet in DWB. Takenpakket bestaat uit: Vorming voor de contextcoördinator Vorming voor de contextbegeleiders Vorming in het contextueel werken voor begeleiders Coaching in dossiers Met aandacht voor nieuwe methodieken

9 A ANBOD TIJDELIJKE VERBLIJFSMODULE AAN CJGB DWB houdt één module verblijf ter beschikking van CJGB. Het CJGB kan 24u/24u en 7d op 7d aanmelden voor deze module. Voor een periode van max. 1 maand. Het CJGB doet de contextbegeleiding verder. Doel: vastgelopen situaties binnen de contextbegeleiding aanpakken en definitieve plaatsing vermijden.

10 Z OEKEN NAAR AFSTEMMING TUSSEN BEIDE VZW ’ S Zowel op cliëntniveau : Wie doet wat t.a.v. cliëntsysteem? Wie houdt wie op de hoogte? Praktische afspraken zoals bv. vervoer…. Coördinatie van de hulpverlening? Als op organisatieniveau : Bijhouden in welke situaties we beroep doen op ‘het bed’ : Crisis? Time out? Sanctie?... Voor welke duur? Verhouding aanmeldingen/effectieve opnames? Sterktes en knelpunten van het aanbod

11 Z OEKEN NAAR A FSTEMMING Kennismaken met mogelijkheden van contextbegeleiding binnen verblijfsmodules Kennismaken met contextbegeleiding vanuit mobiel aanbod Passend integreren van contextbegeleiding binnen verblijfsmodules

12 D ELEN VAN GOOD PRACTICES Samenwerking tussen beide voorzieningen zowel inhoudelijk als procesmatig Hervormingsprocessen in beide voorzieningen: …

13 T IMING Start project: 1 september 2013 Duur: max. 3 jaar Het project wordt geëvalueerd: Driemaandelijks tussen beide voorzieningen Zesmaandelijks met het Agentschap Jongerenwelzijn en met de verwijzers.

14 I NZET CJGB : 3 modules contextbegeleiding met basisintensiteit DWB : 1 module verblijf in combinatie met 1 module contextbegeleiding. In beide voorzieningen werd een projectmedewerker aangesteld: nauwe samenwerking i.f.v. contextbegeleiding In beide organisaties : 1 procesbegeleider die het proces van het project opvolgt.

15 M EERWAARDE Voor CJGB : versterking van het aanbod : het enkel mobiele aanbod van CJGB wordt aangevuld met een verblijfsmodule van DWB waardoor flexibel ingegaan kan worden op de nood aan een tijdelijke opvang binnen CB en CB AW, dus meer zorg op maat en meer continuïteit binnen het cliënttraject. Voor DWB : het effectiever en efficiënter betrekken van de context waardoor de kansen op een vlottere en snellere overgang naar verblijf in de context vergroot worden.

16 M EERWAARDE Voor verwijzers : Bij crisissituaties in CJGB: snelle mogelijkheid tot opvang. In DWB: maximale benutting van mogelijkheden context, vermoedelijk vlottere door- en uitstroom. Voor andere voorzieningen : Delen van good practices

17 V ERLOOP S AMBA TOT OP HEDEN Sinds 1 september 2013 Vooral kennismaking en afstemming tussen organisaties In DWB: aanstelling contextcoördinator + selecties en aanstelling van twee contextbegeleiders oprichting contextteam opstart coaching van CB

18 V ERLOOP S AMBA TOT OP HEDEN Voor CJGB-projectmedewerker : Verkennen van de bestaande CB in DWB Kennismaken met contextteam Bundelen van de vragen van het contextteam Voorbereiding vorming (o.a. gebruik van duplo’s, introductie SOS, enz…) Coaching in dossiers Bundelen van de vragen voor gebruik ‘projectbed’ en verdere afspraken Samen een BALANS zoeken…

19 V ERLOOP S AMBA TOT OP HEDEN Gebruik van ‘het bed’ tot op heden : Voor welke jongeren afgewogen en waarom niet? -Jongere (17j) uit CB AW : jongere heeft tot ‘s avonds laat een job en wil ook niet naar DWB -Jongere (3j) uit CB : moeder is niet mobiel, kan niet in DWB geraken -Jongere (2j) uit CB : oplossing in het netwerk (oma) gevonden

20 V ERLOOP S AMBA TOT OP HEDEN In welke situatie opgestart? Binnen module CB-kort als time out/rustpunt :  meisje van 14j  vechtscheiding  bezorgdheid over grensoverschrijdend gedrag door grootvader  pestgedrag op school, kan niet meer naar school terug =  escalatie van problemen leidde tot crisissituatie thuis en verblijf thuis was onhoudbaar geworden. In overleg met de jongere en context en met consulent werd beslist de jongere even uit de gezinscontext te halen…

21 V ERLOOP S AMBA TOT OP HEDEN Concreet : Jongere is 18/11 in een leefgroep van DWB terechtgekomen. Afspraak voor de duur van 1 week, verlengbaar tot max 1 maand. Contextbegeleiding gebeurt verder door CJGB. Er was elke dag een contact tussen de contextbegeleidster en de jongere, en tussen de begeleidster van DWB en contextbegeleidster. Evaluatie na 1 week : jongere, context, begeleider DWB, begeleider CJGB, verwijzer.

22 V ERLOOP SAMBA TOT OP HEDEN Resultaat van de evaluatie : de opname wordt verlengd :  door meisje tijdelijk uit gezin te halen meer openheid in gesprekken met contextbegeleidster.  meisje vraagt zelf naar verlenging, vindt rust in de opname. Ook moeder is vragende partij voor verlenging,  situatie gedeblokkeerd, nieuwe aanknopingspunten voor CB

23 V ERLOOP VAN S AMBA TOT OP HEDEN Te vroeg om conclusies te trekken… De start is genomen… Wordt vervolgd!


Download ppt "SAMBA SAM EN IN BA LANS Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Vzw De Witte Berken."

Verwante presentaties


Ads door Google