De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 – 2012 2 Inleiding (1) Kernprocessen Leerlingen Leerlingenadministratie en het leerlingendossier  Afdeling scholen basisonderwijs en CLB Lestijdenpakket … Personeelsadministratie en het personeelsdossier  Afdeling personeel basisonderwijs en CLB Personeel

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 Inleiding (2) Inschrijving en registratie leerlingen en aanwezig- heden Doorgeven schoolgegevens Dienstbrieven ivm omkadering en toelagen BAO-formulieren Leerplichtcontrole Verificatie Elektronische zendingen van leerlingengegevens en terugzendingen 3 …

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 4 Overzicht programma Verificatie basisonderwijs: 1.Inschrijvingsregister – leerlingendatabank stamboekregister 2.Inschrijvingsdocumenten 3.Toelatingsvoorwaarden en afwijkingen 4.Aanwezigheidsregisters - revalidatie 5.Klasseren en bewaren 6.Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5) 7.Onthaalonderwijs 8.Herberekening in het kleuteronderwijs

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 5 Verificatie basisonderwijs  Regelgeving:  Op http://www.ond.vlaanderen.be/http://www.ond.vlaanderen.be/  Omzendbrieven: BaO/2006/04 – controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/05 – controle van de leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (09/10/2006) BaO/2006/04 BaO/2006/05

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 6 Inschrijvingsregister (1)  Inschrijvingsregister  Regelgeving omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Per schooljaar en per school  Per vestigingsplaats indien meer dan 1 VP  Transparant inschrijvingsbeleid  Inschrijving na schriftelijke instemming ouders met pedagogisch project en schoolreglement

7 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister (2) Nieuw:  Decreet betreffende het inschrijvingsrecht van 25/11/11. Inschrijvingen vanaf 2012-2013, grootste impact voor het schooljaar 2013/2014.  Doel: sociale mix bevorderen, kansen Nederlandstaligen in Brussel beschermen, regelen van aanmeldingsprocedures, …  ‘Co-schoolschap’ kan niet meer vanaf 1-09-2012!  Vragen? inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be inschrijvingsrecht.basisonderwijs@vlaanderen.be opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 7

8 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsregister (3)  Problemen bij inschrijving door co-ouderschap:  Beide ouders ouderlijk gezag?  Basisidee = beide ouders zijn het eens  1 van de ouders gaat niet akkoord -> beslissing niet uitvoeren  Omzendbrief ‘Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden’ van 14/04/2005 opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 8

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 9 Stamboekregister  Leerlingendatabank – stamboekregister  Elektronisch (of manueel) stamboek  Uniek stamboeknummer  Uitprint bij bezoek verificateur  Document overzichtslijst met de leerlingenaantallen

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 10 Inschrijvingsdocumenten  Identificatiedocument  Formulier keuze levensbeschouwelijke vakken  Telling leerlingen aan 1,5  Leerlingenkenmerken  Melding van schoolverandering  Inschrijvingsverslag buitengewoon basisonderwijs

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 11 Identificatiedocument  Rijksregisternummer  Via officieel bewijsstuk, bij voorkeur SIS-kaart  Correcte naam, geboortedatum, geslacht  Aandacht voor bisnummers en aangevulde rijksregisternummers bij de terugzending via webedison

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 12 Rijksregister- of bis-nummer  Rijksregisternummer 060223 081 77 Geboortedatum: 23.02.2006 Geslacht: M (oneven) Controlecijfers  Rijksregisternummer 041012 228 80 Geboortedatum: 12.10.2004 Geslacht: V (even)  Bis-nummer: geboortemaand is met 20 of 40 vermeerderd. 074109 031 65 Geboortedatum: 09.01.2007 Geslacht: M (oneven)

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 13 Formulier levensbeschouwelijke vakken  Regelgeving: Omzendbrief GD/2002/05 Onderwijsinspectie over de erkende godsdiensten en de niet-confessionele zedenleer (15-07-2002)GD/2002/05  Verplicht in officiële scholen  Ouders bepalen de keuze of vragen vrijstelling  Ondertekend én gedateerd

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 14 Leerlingen aan coëff. 1,5  Enkel in het gewoon onderwijs  Verblijvend in Centra voor Kindzorg en Gezinsondersteuning  Verblijvend in de tehuizen voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben  Geplaatst door jeugdrechter of Comité Bijzondere Jeugdzorg (*)  Behorend tot de trekkende bevolking (*) (*) Bevestiging met officieel document

15 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 15 Leerlingenkenmerken  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/01 Het gelijke onderwijskansenbeleid voor het basisonderwijs (13/06/2006)BaO/2006/01  Gewoon en BO type 1 en 3 externen en semi-internen  Kenmerken in de leerlingenzending:  Thuisloos (niet in BO)  Trekkende bevolking (niet in BO)  Taal  Opleiding moeder  Gekende kenmerken (taal en opleiding moeder) worden de school ter beschikking gesteld via webedison  Modelformulier verklaring op eer: Bijlage van de omzendbrieven Controle van de leerlingen in het gewoon onderwijs/BO

16 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 16 Melding schoolverandering (1)  Regelgeving: Omzendbrief BaO/97/12 Schoolveranderen (17/06/1997)BaO/97/12  Al dan niet een schoolverandering (SV)? Situaties: A.Inschrijving op 1/9 van 10-jarige na verhuis in zomervakantie B.Inschrijving op 27/2 van 6-jarige na krokusvakantie C.Inschrijving op 9/1 van kleuter die 2,5 jaar werd op 25/12 D.Inschrijving op 9/1 van kleuter die 2,5 jaar werd op 28/10

17 www.agodi.be AgODi Melding schoolverandering (2)  In basisonderwijs gesubsidieerd/gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap  Schriftelijk na 1ste schooldag van september  Verantwoordelijkheid nieuwe school  Aangetekend of getekend en gedateerd ontvangstbewijs  Rechtsgeldig eerstvolgende schooldag opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 17

18 www.agodi.be AgODi Melding schoolverandering (3)  Is SV rechtsgeldig op tel- of instapdag? A.SV miv maandag 30/01. Doc SV wordt ingevuld op vrijdag 27/01 en onmiddellijk aangetekend verzonden. B.SV miv maandag 30/01. Doc SV wordt ingevuld op 30/01 en gefaxt naar vorige school op 31/01. Deze school faxt ontvangstbevestiging SV terug op 1/02. C.SV kleuter miv instap 9/01. Doc SV wordt aangetekend verzonden naar vorige school op 9/01. opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 18

19 www.agodi.be AgODi Melding schoolverandering (4) Voorbeelden SV om te bespreken: A.Op 29/8 schrijven ouders hun kind in voor begindatum 1/9. Vorig schooljaar ging het kind naar school in een andere stad. B.Mama schrijft 8-jarige zoon in op 5/9. C.Ouders schrijven hun kleuter in (°15/02/2009) ‘s morgens op instapdag 7/11. D.Ouders schrijven hun 3 kinderen in op maandag 30/1. opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 19

20 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 20 Inschrijvingsverslag BO (1)  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs (10/05/2007)BaO/2007/02  Het inschrijvingsverslag:  attest (oud en nieuw model) oriënteert naar een type  protocol bundelt alle relevante documenten

21 www.agodi.be AgODi Inschrijvingsverslag BO (2) BO: buitengewoon onderwijs dat aangepast is aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen. De types:  type 1 - licht mentale handicap;  type 2 - matige of ernstige mentale handicap;  type 3 - ernstige emotionele en/of gedragsproblemen;  type 4 - fysieke handicap;  type 5 - opgenomen in ziekenhuis of preventorium;  type 6 - visuele handicap;  type 7 - auditieve handicap;  type 8 - ernstige leerstoornissen. De types 1 en 8 -> enkel in lager onderwijs; niet in kleuteronderwijs opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 21

22 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 22 Toelatingsvoorwaarden  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2001/10 Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs (10/08/2001) Omzendbrief BaO/2007/02 Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingsverslag leerlingen in het BO (10/05/2007)BaO/2001/10BaO/2007/02  Leeftijd  Inschrijvingsverslag (enkel buitengewoon onderwijs)  Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)  220 halve dagen aanwezig voor 6-jarigen  of onderwijs gevolgd hebben in school in Ndl  of voldoen aan de taalproef

23 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 23 Afwijking op de toelatingsvoorwaarden  Advies CLB/klassenraad bij afwijking op de leeftijdsvoorwaarde  Verlengd verblijf in het kleuteronderwijs  Vervroegde instap in het lager onderwijs  Verlengd verblijf in het lager onderwijs  Aanwezigheid (enkel gewoon onderwijs)  185 halve dagen voor 5-jarigen Of voldoen aan de taalproef Uitz. De “zij-instromers”

24 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 24 Aanwezigheidsregisters (1)  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)BaO/2002/11  Elektronisch of manueel  Meerdere administratieve groepen samen  Uitschrijvingen en late inschrijvingen / paraferen  Afwezigheidscodes:  Kleuteronderwijs  Lager onderwijs en leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs

25 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 25 Aanwezigheidsregisters (2)  Codes kleuteronderwijs  L = te laat gekomen  A= afwezig (ook bij ziekte, revalidatie…)  Vertikaal streepje (l) = aanwezig  Aandacht voor leerplichtige kleuters; codes lager onderwijs gebruiken!  Evt. subtotalen bij kleuters ifv de toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

26 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 26 Aanwezigheidsregisters (3)  Codes lager onderwijs  Code Z bij ziekte (> ouders) of code D (> arts)  Code H bij revalidatie + revalidatiedossier  Code R bij religieuze feestdag, begrafenis… −mits officieel doc./verklaring ouders  Andere codes zoals Q, S, P, O, … −mits doc./verklaring ouders én toestemming directie!

27 www.agodi.be AgODi Aanwezigheidsregisters (4)  Codes lager onderwijs  Code B bij ongewettigde afwezigheid + begeleidingsdossier… Bij problematische afwezigheden:  Begeleidingsdossier +10 halve dagen code B schriftelijk  Elektronische zending vanaf 30 halve dagen code B opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 27

28 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 28 Revalidatie  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2002/11 Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (16/08/2002)BaO/2002/11  Ziekte of ongeval, stoornis, buitengewoon onderwijs  Notitie in aanwezigheidsregister  Kolom ‘opmerkingen’ bij start  H-code  Toevoegen aan aanwezigheidsregister:  Week- of maandplanning  Uitzonderingen mogelijk

29 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 29 Klasseren en bewaren  Op stamboeknummer klasseren, uitgezonderd afwezigheidsattesten en formulieren keuze levensbeschouwelijke vakken  Bewaartermijnen Regelgeving omzendbrief: BaO/2005/03 Bewaartermijn van leerlinggebonden documentenBaO/2005/03

30 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 30 Teldocument wijziging schoolbevolking (bijlage 5)  Enkel in het gewoon basisonderwijs  Pas na controle van de verificateur  Aanvulling met leerlingen die in- en/of uitgeschreven worden tot teldag  Per vestigingsplaats  Ondertekenen en opsturen:  1 exemplaar en enkel naar uw verificateur  Kopieën van inschrijvingsdocumenten bijvoegen !  = Bijlage 5 van omzendbrief BaO/2006/04 Controle van de leerlingen in het gewoon basisonderwijs (09/10/2006)BaO/2006/04

31 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 31 Voorbeeld bijlage 5 Toestand bij verificatie op 10-12-2010: Instelling 1066 Basisschool Klaverblad met 1 vestigingsplaats, Schoolstraat 2, 9000 Gent 52 kleuters waarvan 1 kleuter aan coëff 1,5 234 leerlingen lager onderwijs waarvan 2 aan coëff 1,5 Keuzes LBV: 110 KGD, 90 NCZ en 34 Isl Wijzigingen: 3 nieuwe inschrijvingen: Buysse Wout, stamnr 1000039, rijksregisternr 08020416722. Ingeschreven op 23/12/2010 om te starten na kerstvakantie op 10/01/2011. Schoolverandering vanuit BS Driekleur met instellingsnr 11555 Mariakerke. Melding schoolverandering aangetekend verstuurd op 24/12. Milic Adin, stamnr 1000040. Een document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken met vermelding van de geboortedatum 16/02/99. Ingeschreven op 10/01/2011. Keuze islamitische godsdienst. Wauters Lien, stamnr 1000041, rijksreg nr 01021008477. Na plaatsing door Comité bijzondere jeugdzorg ingeschreven vanaf vrijdag 28-01-2011. Keuze katholieke godsdienst. De melding schoolverandering werd op 31/01 gefaxt naar school 10232 Zelzate en deze school faxte dit document met datum en handtekening dezelfde dag terug. 1 uitschrijving: Mertens Kevin, stamnr 0200087, rijksregisternr 00021609144, keuze NCZ. Uitgeschreven op 24/12 wegens verhuis naar Wallonië tijdens de kerstvakantie.

32 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 32 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (1)  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2006/03 Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (30/06/2003)BaO/2006/03  Enkel in het gewoon onderwijs, niet in BO  Hoe tellen?  Per school  Per scholengemeenschap

33 www.agodi.be AgODi Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (2)  Anderstalige nieuwkomers  5 basisvoorwaarden: −5 jaar of ouder −Thuistaal of moedertaal niet Nederlands −Onvoldoende beheersen van onderwijstaal −Maximaal 9 maanden ingeschreven in een Nederlandstalige school −Nieuwkomer (max. 1 jaar in België)  of attest van verblijf in open asielcentrum  + lijst per school en per schooljaar  Gewezen anderstalige nieuwkomers:  vorig schooljaar onthaalonderwijs genoten opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 33

34 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 34 Voorbeelden onthaalonderwijs Voorbeeld 1: Een school of een SG telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden 4 AN uitgeschreven en 6 nieuwe ingeschreven. De netto aangroei is hier dus 2. Er kan NIET herberekend worden. (20 – 4 + 6 = 22) Voorbeeld 2: Een SG van 4 scholen telt op 1 september 20 AN. Tijdens de maand september worden in school A, 2 AN en in school D, 4 AN uitgeschreven. In school B worden 5 AN ingeschreven en in school C, 7 AN. De netto aangroei is hier dus 6. Er kan dus herberekend worden. (20 – 2 – 4 + 5 + 7 = 26)

35 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 35 Herberekening in het kleuteronderwijs  Instapdagen:  1 ste schooldag na de zomervakantie  1 ste schooldag na de herfstvakantie  1 ste schooldag na de kerstvakantie  1 ste schooldag van februari  1 ste schooldag na de krokusvakantie  1 ste schooldag na de paasvakantie  1 ste schooldag na hemelvaartsdag  BaO herberekening:  1 exemplaar enkel naar uw schoolbeheerteam Aandacht: niet meer naar uw verificateur!

36 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 36 Herberekening in het kleuteronderwijs  Regelgeving: Omzendbrief BaO/2003/04 Invullen van de BAO-formulierenBaO/2003/04  Enkel in het gewoon onderwijs  Enkel indien kleuteraantal op een instapdag > aantal kleuters op de berekeningsdatum lestijdenpakket  Opgelet: nieuw omkaderingssysteem

37 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2011 - 2012 37 Adressen en contactpersonen  uw verificateur  www.agodi.be www.agodi.be  vragen?


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google