De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactische aanzetten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactische aanzetten"— Transcript van de presentatie:

1 Didactische aanzetten
Omgaan met de natuur Didactische aanzetten

2 Inhoud Voorstelling Leerplan Didactische aanzetten
Achtergrondinformatie

3 1. Voorstelling Studies: Ervaring: Heden: Godsdienstwetenschappen
Theologie Ervaring: 5-6ASO (Spes Nostra te Kuurne) 5-6-7BSO (Vabi te Roeselare en IVV Sint-Vincentius te Gent) TSO (Vabi en IVV) Heden: IVV

4 2. Leerplan 5TSO: 5ASO: 6ASO:
Terrein ‘Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel’ Terrein ‘Goed mens zijn’ 5ASO: Terrein ‘Levensbeschouwing en ethiek’ 6ASO: Terrein ‘Leven als christen’

5 Terrein 1: Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel
5TSO Terrein 1: Samenlevingsopbouw tussen inspiratie en appel

6 Terrein 1 Verschillende domeinen in het maatschappelijk leven bekijken en bevragen vanuit de vraag naar invloed en aanspraak op mijn persoon. Gemeenschappen van nu confronteren met een bijbelse kijk op samen leven. Voorwaarden voor de vitaliteit van een gemeenschap aangeven.

7 Terrein 1 4. De wisselwerking tussen het omgaan met de natuur en een mens-, wereld- en godsbeeld ontdekken en bespreken. 6. De band leggen tussen sociaal rechtvaardig zijn en een evangelische spiritualiteit.

8 Terrein 3: Goed mens zijn
5TSO Terrein 3: Goed mens zijn

9 Terrein 3 2. De eigen grondhouding bevragen op deugdzaamheid, menswaardigheid en mensvervullende kwaliteit. 3. In een concrete probleemsituatie de ethische vraag herkennen en verwoorden. 4. De band aangeven tussen het ‘zo leven, denken en handelen’ van mensen en hun geloven.

10 Terrein 3: Levensbeschouwing en ethiek
5ASO Terrein 3: Levensbeschouwing en ethiek

11 Terrein 3 Aantonen dat een levensbeschouwing het ethisch denken en handelen beïnvloedt. 4. In ethische kwesties benaderingen opsporen vanuit de bijbelse en kerkelijke tradities. 5. Met concrete voorbeelden aantonen dat een christelijke houding van personen of groepen een originele en krachtdadige invloed kan uitoefenen op maatschappelijk denken en handelen.

12 Terrein 1: Leven als christen
6ASO Terrein 1: Leven als christen

13 Terrein 1 5. De praktische consequenties voor christenen van het ‘beeld van God zijn’ op het vlak van sociale rechtvaarigheid, wereldgeweten en omgang met de (rijkdommen van de) aarde opsporen en actualiseren. 7. Omschrijven wat ‘het beeld van God-zijn’ inhoudt aan visie op de plaats en de verantwoordelijkheid van de gelovige mens.

14 3. Didactische aanzetten (5TSO)
Boeken: Respons T.5 Meander T5 Eigen-wijze liefde (R. Burggraeve) Stellingenspel Alternatief Visies omgaan met natuur Besluit

15 Stellingenspel (1) Inhoud: Milieuproblematiek Omgaan met dieren
Omgaan met Zuiden Omgang met natuur door religies/levensbeschouwingen

16 Stellingenspel (2) Doel: Brainstorm onderwerp
Hermeneutische knooppunten blootleggen Eigen visie Respect t.a.v. anderen Invloed denken-handelen

17 Stellingenspel (3) De wereld gaat nog een eeuwigheid mee.
De milieuproblematiek interesseert de meeste mensen niet. Zij zullen het eerst in hun portemonnee moeten voelen. De natuur zal zichzelf wel herstellen. Dit is in het verleden ook gebeurd. Enorme bevolkingsaangroei en oncontroleerbare vervuiling: het zijn problemen van de derde wereld.

18 Stellingenspel (4) Al die nonsens over dierenrechten. Dieren hebben geen verstand en geen gevoelens. Gij zult niet doden, dus ook geen dieren. Het doden van een aap is erger dan het doden van een kind met een zwaar verstandelijke beperking. Overheers en onderwerp de aarde.

19 Stellingenspel (5) Er is geen rationele basis om te stellen dat een menselijk wezen speciale rechten heeft. Honden, ratten, varkens, mensen, het zijn allemaal zoogdieren. Experimenten op dieren is levensnoodzakelijk. De aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde.

20 Stellingenspel (6) Mogelijkheden: Dialoog Argumenteren Grijs denken
Verwijzingen

21 Stellingenspel (7) Beperkingen: Discussie Tijd

22 Alternatief Cartoons Meander T5: p

23 Visies omgaan met natuur (1)
Inhoud: Verschillende visies Wisselwerking denken-handelen (micro, meso en macro) Doel Visies Impact modellen Verband (eigen) levensbeschouwing en (eigen) gedrag

24 Visies omgaan met natuur (2)
Opdracht: 1. Geef van elk model (antropocentrisme en ecocentrisme): a. De verhouding tussen mens, dier en natuur. b. één uitspraak. c. één gevolg: Toon dit aan a.d.h.v één artikel en leg uit. d. één aanhanger.

25 Visies omgaan met natuur (3)
2. Levensbeschouwingen: a. Geef bij elke tekst het gepaste model. b. Leg uit.

26 Teksten (1) Gn 1, 28 God zegende hen en God sprak tot hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.”

27 Teksten (2) De koran zegt dat het hele universum door God is geschapen ten dienste van de mens. Er wordt weliswaar invloed op hem uitgeoefend door natuurverschijnselen als klimaatsveranderingen, het licht der planeten en sterren, onweer, stormen en orkanen, epidemieën enzovoort, doch hij wordt op generlei wijze door die verschijnselen beheerst.

28 Teksten (3) Zij die regeren worden door hen over wie zij regeren dikwijls beïnvloed, doch het is nooit moeilijk om uit te maken wie regeert en wie geregeerd wordt. (…) Hij (de mens) dwingt rivieren, ocenanen, bergen, winden, onweer, regen, kruiden en medicijnenn tot dienstbaarheid en is stellig het middelpunt van de schepping.

29 Teksten (4) Boeddhisme De vijf regels of voorschriften van deugdzaamheid van het boeddhisme luiden: 1. Respect voor alle levende wezens 2. Pacifisme (geen geweld, wapens en oorlog) 3. Geloof in reïncarnatie 4. Mediteren om de verlichting te bereiken 5. De ‘vier edele waarheden’ en ‘het edele achtvoudig pad

30 Teksten (5) Boeddha kwam erachter dat de mensen zichzelf onnodig pijn doen. Daarom leerde hij ‘het edele achtvoudig pad’ tot opheffing van het lijden, waarvan het vierde pad ‘het juiste handelen’ betreft, opgevat als het verbod geweld uit te oefenen tegenover mensen of dieren. Het eerste voorschrift in de boeddhistische ethiek omvat dus het niet-beschadigen van al wat leeft.

31 Teksten (6) Levende wezens mogen onder geen beding gedood worden. Voor veel boeddhisten is dit voorschrift de grond voor hun vegetarisme of zelfs veganisme.

32 Visies omgaan met natuur (4)
3. Politieke partijen, vzw’s, ngo’s,… a. Plaats één politieke partij en één vzw en één ngo naar keuze bij het juiste model door op te zoeken welk standpunt ze innemen met betrekking tot de omgang met de natuur. b. Leg uit.

33 Visies omgaan met natuur (5)
4. Eigen visie a. Bij welk model kan jij het meest aansluiting vinden? b. Staaf jouw visie aan de hand van minstens twee argumenten. c. Hoe komt dit model in jouw leven tot uiting? Geef twee voorbeelden.

34 Visies omgaan met natuur (6)
Mogelijkheden: Leren (kritisch) opzoeken Argumentatie Eigen visie ontwikkelen Invloed verschillende visies Toepassing Aanpassingen 5 en 6ASO Beperkingen: Pc (USB) + internet

35 Visies omgaan met natuur
Verbetering A.d.h.v. taak Illustraties: Artikels + citaten (cf. Stellingenspel) Rol en plaats religie/levensbeschouwing Relationeel model

36 Besluit Individueel Gezamenlijk

37 4. Achtergrondinformatie
Bestand op community (Thomas)


Download ppt "Didactische aanzetten"

Verwante presentaties


Ads door Google