De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 1 Lezing VUB “Het Vlaams Overleg” Esther Deman Adjunct-administrateur-generaal Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 1 Lezing VUB “Het Vlaams Overleg” Esther Deman Adjunct-administrateur-generaal Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 1 Lezing VUB “Het Vlaams Overleg” Esther Deman Adjunct-administrateur-generaal Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

2 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 2 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

3 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 3 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

4 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 4 Vlaams Overleg versus Overleg in Vlaanderen NIET over : -NAR -CRB -PC -ondernemingsniveau -federale materies (loons- en arbeidsvoorwaarden) WEL over Vlaamse structuren en Vlaamse bevoegdheden

5 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 5 I.Historiek  België evolueert van eenheidsstaat naar federale staat met verregaande overdrachten van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen.  In Vlaanderen en Wallonië ontstaan informele ontmoetingsplaatsen tussen sociale partners en streekpolitici over de sociaal- economische toestand van de streek.  Gestructureerd overleg in Vlaanderen resultaat van een lange ontwikkeling.

6 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 6 Context - Wallonië  Eind jaren ’50 wordt duidelijk dat Wallonië een verouderend industrieel apparaat heeft.  Zware stakingen in 1960.  Klacht dat niets wordt gedaan om economische achteruitgang te stoppen.  Wallonië wil zelf het heft in eigen handen nemen.

7 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 7 Context - Vlaanderen  Na WO II in Vlaanderen sociaal-economische achterstandsituatie : - lage lonen -aandeel Vlaanderen in BBP in 1955 : 44% -in 1954 : Vlaanderen 39 personenwagens op 1000 inwoners Wallonië : 56 Brussel : 64 -veel rationaliseringen tussen 1950-1955  Investeringen gaan naar traditionele nijverheidssectoren in Wallonië.  Sterke nood aan eigen regionaal overleg.

8 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 8 Historiek : ERV (E conomische Raad voor Vlaanderen)  Nationale overheid is rond 1950 niet geneigd een regionaal economisch beleid te voeren.  Individuele personen en groepen nemen in de gewesten en provincies initiatieven tussen 1952 en 1958.  Oprichting in 1952 van de ERV : fungeert als drukkingsgroep sociale partners en politici is een VZW

9 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 9 Historiek : ERV → GERV (Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen)  Eerste stap naar een regionaal beleid door de goedkeuring in 1959 van de eerste regionale expansiewet : *8 ontwikkelingszones in Vlaanderen *7 ontwikkelingszones in Wallonië  Kaderwet van 15 juli 1970 planning en economische decentralisatie : *oprichting sociaal-economische raden in : -Wallonië -Brabant -Vlaanderen (=GERV)

10 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 10 Historiek ERV → GERV  Opvolger ERV  Van drukkingsgroep tot officieel adviesorgaan : *belangrijke regionaal-economische beleidsvragen *coördinator van regionaal-economische projecten  Samenstelling :parlementsleden provincieraadsleden werkgevers en werknemers toegevoegde leden gouverneurs met raadgevende stem  Speelde belangrijke rol : *in de staatshervorming van 1980 *in de voorbereiding van de staatshervorming 1988

11 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 11 Historiek : ERV → GERV → SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) Staatshervorming van 1980 → decreet van 27 juni 1985 vormt GERV om tot SERV.  Volwaardige instantie voor eigen sociaal overleg  Overleg over sociale én economische materies in de SERV  Overleg over alle materies met een sociaal-economische weerslag in het kader van de adviesopdracht van de SERV  Paritair én tripartiet overleg  Advisering  Vanaf 1990 Vlaams sectoraal overleg  Vanaf 1996 volledig paritair werkgevers-werknemers

12 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 12  Na WO II individuen en informele groepen  1952 ERV  1971 GERV  1985 SERV  1990 Vlaams sectoraal overleg in de SERV  1996 SERV wordt een zuiver paritair orgaan Historiek : samengevat

13 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 13 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

14 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 14 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

15 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 15 II.1Kenmerken van het Vlaamse Overleg  Overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners  Advies over Vlaamse bevoegdheden op vraag van de Vlaamse regering en Vlaams parlement of op eigen initiatief  Opgericht bij decreet van 27 juni 1985  Vlaamse Openbare Instelling Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

16 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 16 Aantal vertegenwoordigers sociale partners WerkgeversWerknemers 52215221 631631

17 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 17 Werking Raad  10 vertegenwoordigers werkgeversorganisaties en 10 vertegenwoordigers werknemersorganisaties  Komt 1 maal per maand samen  Adviezen en aanbevelingen bij consensus  Jaarlijks wisselend voorzitterschap  Raadsleden benoemd door Vlaamse Regering op voordracht van de organisaties (1/3 – 2/3- regeling)

18 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 18 Dagelijks bestuur  Voka – Vlaams Economisch Verbond  Unizo  ACV  ABVV  AG + AAG SERV (met raadgevende stem)  Voorbereiding beslissingen raad  Jaarlijks wisselend voorzitterschap  Naargelang agenda uitgebreid met ACLVB, BB en VCSPO (= Uitgebreid Dagelijks Bestuur)

19 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 19  Overleg  Adviezen, studies en aanbevelingen Taken SERV

20 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 20 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

21 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 21 II.2Overleg  Interprofessioneel *paritair : o.a. werkgelegenheidsakkoord *tripartiet : VESOC  Sectoraal *paritair : sectorale commissies in de SERV (6) *tripartiet : convenanten

22 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 22 Interprofessioneel Overleg 1.Paritair overleg tussen sociale partners onderling vb. voorbereiding werkgelegenheidsakkoord  Verhoging werkervaringsplaatsen met het oog op sluitende aanpak langdurig werkzoekenden  aanpak alternerend leren en werken  Meer oudere werknemers kwaliteitsvol aan het werk  Versterking beleid knelpuntvacatures  Bevorderen beroepskwalificaties op de arbeidsmarkt

23 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 23 Interprofessioneel Overleg  Opleidingscheques voor werknemers  Diversiteitsbeleid  Starterspremie  Lastenverlaging voor ondernemingen  Schenkingsrechten  Impulsprogramma kinderopvang

24 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 24 Overleg 2.Tripartiet overleg met de Vlaamse Regering : VESOC (Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité)  Opgericht in 1983  Samengesteld uit vakbonden, werkgevers, leden regering  Akkoorden zijn bindend  Voorzitter: Minister-president Vlaamse Regering  SERV = secretariaat VESOC

25 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 25 Belang van VESOC  Permanent en geïnstitutionaliseerd gespreksforum sociale partners - regering  Flankerend beleid voor de akkoorden tussen de sociale partners (Vlaamse regering betaalt en organiseert mee)  Breed draagvlak voor regeringsbeslissingen  Succes hangt af van zowel de verstandhouding sociale partners met de regering, als van de verstandhouding tussen de sociale partners

26 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 26 Overleg Thema’s VESOC :  Vlaams Werkgelegenheidsakkoord  Beter Bestuurlijk Beleid  Pact van Vilvoorde  Gelijke kansen (migranten, gehandicapten, …)  Werkgelegenheidsrichtsnoeren  Ondernemingsconferentie  Armoedebeleid  Fiscaal beleid naar ondernemingen en particulieren  Woon-werkverkeer, bedrijfsvervoerplannen  …

27 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 27 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

28 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 28  Metaalverwerking  Textiel en confectie  Goederenvervoer  Welzijns- en gezondheidszorg  Hout en bouw  Toerisme II.3 Sectoraal Overleg Paritaire Sectorcommissies

29 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 29  Studie, aanbeveling en advies i.v.m. eigen sector  Ondergebracht binnen de SERV om verdedigen van professionele belangen te vermijden  Coördinerend bestuur  Samenstelling  10 werkgevers  10 werknemers Sectorcommissies : werking

30 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 30 Tripartiet sectoraal overleg  Werkgelegenheidsakkoorden (2-jaarlijks) zijn kader voor convenanten (sectorale werkgevers – werknemers – Vlaamse regering)  Een convenant bevat engagementen van overheid en sectorale sociale partners over : * aansluiting onderwijs –arbeidsmarkt *LLL en competentiemanagement *diversiteit *woon-werkverkeer *…  Overheid levert middelen : vb. *budgetten (€ 1,9 mio voor stages) *95 sectorconsulenten  25 convenanten met sectoren en deelsectoren

31 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 31 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

32 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 32 II.4Advies  Adviezen  studies  en aanbevelingen … over alles wat sociaal-economisch belangrijk is -verplichte advisering -impact op Vlaamse regering en parlement -verplicht begrotingsadvies

33 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 33  Werkgelegenheid  Milieu  Begroting  Mobiliteit  Energie  Regionaal ruimtelijk beleid  Economie (ruim)  Onderwijs (onderwijs-arbeidsmarkt)  Gezondheid en welzijn  Fiscaliteit  Landbouw  Buitenlandse handel  Gemeenten en provincies Advies: Kerndomeinen

34 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 34 Advies - Werkwijze  Adviesvraag zeer belangrijk zelf opgelegd anders dan NAR CRB Technische nota (SERV-secretariaat) SERV-werkgroep (deskundigen sociale partners) Dialoog/hoorzitting met middenveld (indien nodig)  Advies wordt verstuurd  Voorbereiding  Voorontwerp-advies  Dagelijks bestuur (“politiek” negotiëren)  Ontwerpadvies  Raad  Advies bij consensus

35 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 35  Erkennen middenveld  Dialoog  Samenwerking met de MiNa-Raad en andere adviesraden  Consensus sociale partners blijft doel Betrekken middenveld en samenwerking met andere adviesraden

36 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 36  44 adviezen, aanbevelingen en standpunten, vb. *9 milieu *6 werkgelegenheid *3 economie *3 ruimtelijke ordening *3 gelijke kansen *2 begroting  28 adviezen per brief  4 adviesvragen zonder consensus  Studie Rol van de luchthaven i.s.m. GOM Brabant  I.s.m. MiNa-Raad aanbeveling over RSV en STRADO  Platformtekst woon-werkverkeer i.s.m. De Lijn  Aanbeveling lokale werkwinkels i.s.m. VVSG Werking 2004 (ter illustratie)

37 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 37  78 adviezen, aanbevelingen en standpunten  10 werkgelegenheid  18 milieu  9 energie  2 begroting  3 economie  4 welzijn en gezondheid  25 adviezen per brief  7 adviesvragen zonder consensus  Sociaal Economisch Rapport Vlaanderen 2003  Standpunt flexibilisering hoger onderwijs  Platformtekst alternerend leren  Onderzoek naar de rol van de intercommunales in de openbare nutsvoorzieningen in Vlaanderen Werking 2003  2 landbouw  8 onderwijs  12 bestuurlijk beleid  4 r.o. en reg.economisch beleid  3 mobiliteit  3 ontwikkelingssamenwerking

38 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 38 Samenvatting Karakteristieken van het Vlaams overleg en advies :  Vlaamse advisering gebeurt in consensus (impact!)  Heeft een belangrijke tripartiete component, zowel op interprofessioneel (VESOC) als op sectoraal vlak (convenanten) reden : nood aan flankerend overheidsbeleid, draagvlak voor overheidsbeleid  Vlaams overleg en advies spreekt zich uit over ruime materies, nl. alle gewestelijke en gemeenschapsmateries met sociaal- economische weerslag  Weerslag op Vlaams regeringsbeleid wegens verplichte advisering, begrotingsadvies  Richt zich op samenwerking met andere adviesraden en andere organisaties in het middenveld

39 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 39 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

40 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 40  STV - Innovatie & Arbeid  Vlaamse Havencommissie  Adviescommissie Private Arbeidsbemiddeling  Overlegplatform Vlaamse Arbeidsbemiddelingsbureaus  Begeleidingscommissie Herplaatsingsfonds  Beroepsprofielenproject  Commissie Diversiteit (°16.12.2003) II.5Bijkomende taken : Extra opdrachten vanuit beleid →→

41 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 41  1984: opgericht voor onderzoek naar impact nieuwe technologieën in bedrijven  Nu: samenhang technologie, organisatieverandering, nieuwe arbeidsvormen  Kortlopende projecten  Valorisatie (brochures, dossiers, vorming) STV - Innovatie & Arbeid

42 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 42  TOA en TOA micro-ondernemingen(innovatiescreening)  Vlaamse werkbaarheidsmonitor  Werkbaar werk in de textielverzorgingssector  Ploegenarbeid  Uitzendarbeid en flexibiliteit in de dienstensector  Eindeloopbaanbeleid  … STV - Innovatie & Arbeid Recente projecten

43 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 43 Havendecreet d.d. 5 december 1989  Advies en aanbevelingsopdracht  Informatie- en studieopdracht  Voorbereiding van het havenbeleid Vlaamse Havencommissie

44 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 44  8 werkgevers  8 werknemers  1 binnenscheepvaart  1 wegtransport  1 spoorvervoer VHC - Samenstelling  11 Vlaamse havens:  5 Antwerpen  2 Zeebrugge  2 Oostende  2 Gent

45 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 45 Samen met sociale partners en sectoren werken aan :  Beroepenstructuur : Geordend geheel van kernberoepen in een sector of van beroepen die de sector overschrijden  Beroepsprofielen : Een gedetailleerde beschrijving van de taken van een ervaren beroepsbeoefenaar en een beknopte beschrijving van de competenties die hij of zij daarvoor nodig heeft  Titels van beroepsbekwaamheid : Om de doorstroming op de arbeidsmarkt te verbeteren zullen in Vlaanderen in de toekomst de elders verworven competenties (EVC) gecertificeerd worden. De standaarden waaraan moet voldaan worden om gecertificeerd te worden, worden per beroep door de SERV opgemaakt Beroepsprofielenproject

46 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 46 Nut van de beroepsprofielenwerking in ruime zin  Afstemming onderwijs en opleiding op de arbeidsmarkt  Specifieke eindtermen voor onderwijs  Standaard voor het toetsen van competenties in EVC  Aanwervings- en selectiebeleid  Functioneringsgesprekken, competentiebeheer, opleidingsplannen  Beroepskeuze  Doorstroming op de arbeidsmarkt (standaarden beroepstitels)

47 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 47 Beroepsprofielen Vele gebruikers  VDAB  VIZO en Syntra  Sectorale opleidingsfondsen  Scholen, centra deeltijds onderwijs, opleiders  individuen

48 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 48 Commissie Diversiteit  Studies, aanbevelingen en adviezen over diversiteit  Samenstelling  Vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, en van organisaties van allochtonen en arbeidsgehandicapten  Werkgroepen  Allochtonen  Personen met een handicap

49 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 49  70 personeelsleden (01.05.2004), waarvan  17 medewerkers studiedienst SERV  16 medewerkers STV  9 medewerkers beroepsprofielen Personeel

50 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 50  Dotatie Vlaamse Gemeenschap (SERV, STV, beroepsprofielen, …)  € 8.100.000  Huisvesting, lonen, communicatie, … Werkingsbudget

51 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 51 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

52 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 52 III.Sociaal-economisch streekbeleid : RESOC & SERR  Beslissing vorige regering : sociaal-economisch streekbeleid (streekplatformen) en subregionaal arbeidsmarktbeleid (STC’s) moeten in 1 structuur functioneren  Doelstelling : samensporen van subregionaal sociaal-economisch en arbeidsmarktbeleid op streekniveau

53 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 53 Historiek STC  Subregionale Tewerkstellingscomités (STC’s) bestaan sinds begin jaren ’70 als adviescomités RVA  Regionalisering in de jaren ’80 → STC’s worden regionale adviescomités van de VDAB  Opdrachten STC’s werden steeds verder uitgebreid : permanente werkgroep risicogroepen, integratie doelgroepinitiatieven allochtonen en personen met een arbeidshandicap

54 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 54 Historiek streekbeleid  Sociaal-economisch streekbeleid bestaat 15 jaar  Oorsprong : hervorming van de Europese Structuurfondsen op 01/01/1989  In 1990 introductie voor de periode 1991-1994 van het impulsgebeidenbeleid : - 8 impulsgebeiden = 8 achtergebleven gebieden werden afgebakend -streekmanagers -streekvisie

55 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 55 Historiek streekbeleid  Vanaf 1994 : oprichting 17 streekplatformen : alle streken komen in aanmerking, sterk en zwak  Doel : maken streekcharters  Streekplatformen wijken territoriaal af van STC’s  Zwakke punt : doelstelling is visievorming, niet acties → geen blijvende mobiliserende kracht

56 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 56 De hervorming Decreet 7 mei 2004 :  Verankering overleg en advies op streekniveau  Integratie Streekplatformen (economische) en STC’s (werkgelegenheid)  Nieuwe structuur gespiegeld aan Vlaams model SERV-VESOC  Streekpacten  Zit in de opstartfase

57 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 57 De hervorming ERSV :  Erkend Regionaal Samenwerkingsverband  Juridisch vehikel, neemt personeel aan, ontvangt subsidies  Tripartiet (werkgevers – werknemers – lokale besturen)  15 over heel Vlaanderen  Per ERSV minstens 1 SERR en 1 RESOC

58 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 58 De hervorming SERR :  Sociaal-economische regionale raad  Bipartiet werknemers – werkgevers (paritair overleg)  Adviseert alle aangelegenheden inzake economie of werkgelegenheidsbeleid op vraag van : -Vlaamse regering -Minister -provincie -gemeente lid ERSV

59 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 59  SERR kan op verzoek van bovenstaanden of op eigen initiatief :  Beleidsvoorbereidend advies uitbrengen  Aanbevelingen doen  Standpunten innemen

60 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 60 RESOC  Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité  Tripartiet overleg werknemers – werkgevers – lokale besturen  Streekpact over de streekontwikkeling binnen de regio  Pact te bekrachtigen door gemeenteraad van de betrokken gemeenten en provincieraad  Beleidsvoorbereidende adviezen inzake economie en/of werkgelegenheid in de regio (eventueel in samenwerking met andere RESOC’s)  Adviseren aan gemeenten en provincies op eigen verzoek of initiatief

61 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 61 Randvoorwaarden :  Blijvend engagement en betrokkenheid vanuit het Vlaamse overheidsniveau  Blijvende financiering vanuit de Vlaamse overheid  Voldoende financiering  Financiering in functie omvang streek

62 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 62 Vlaams Overleg IHistoriek IISERV II.1kenmerken van het Vlaams overleg II.2overleg II.3sectoraal overleg II.4advies II.5bijkomende taken IIISubregionaal sociaal-economisch overleg IVVerhouding Vlaams – federaal overleg

63 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 63 IV.Verhouding Vlaams – federaal overleg  Overlappende bevoegdheden  Zelfde organisaties (met uitzondering van VBO – VOKA) en vaak zelfde mensen (vb. sectorale onderhandelingen in Paritaire Comités en sectorale Vlaamse onderhandelingen)  Unitaire organisaties met uitzondering van VOKA en UNIZO. UNIZO zit wel aan federale onderhandelingstafel, VOKA niet.  Eigen dynamiek en sociaal-economische kenmerken in gewesten >< federale structuren van de meeste organisaties → spanningen binnen de structuren  Botsingen (cfr. Vlaamse aanmoedigingspremies)  Symbool : Vlaamse CAO’s

64 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 64 ERV :Economische Raad voor Vlaanderen (1952) GERV :Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (1970) SERV :Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (1985) VOKA - Vlaams Economisch Verbond : Vlaams netwerk van ondernemingen UNIZO :Unie van Zelfstandige Ondernemers BB :Belgische Boerenbond VCSPO :Vlaamse Confederatie van Social Profit Ondernemingen ACV :Algemeen Christelijk Vakverbond van België ABVV :Algemeen Belgisch Vakverbond ACLVB :Algemene Centrale der Liberale Vakbond van België

65 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 65 VESOC :Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité STV- Innovatie & Arbeid : Stichting Technologie Vlaanderen – Innovatie en Arbeid TOA :Technologie, Organisatie en Arbeid VHC :Vlaamse Havencommissie VDAB :Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VIZO :Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen ERSV :Erkend Regionaal Samenwerkingsverband RESOC :Regionaal Economisch en Sociaal Overlegcomité SERR :Sociaal-Economische Regionale Raad STC :Subregionaal Tewerkstellingscomité

66 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 66 Contact SERV : Website : www.serv.bewww.serv.be Informatieambtenaar :Christine Jacobs 02/20 90 188 cjacobs@serv.be

67 Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 67 Lezing VUB “Het Vlaams Overleg” Esther Deman Adjunct-administrateur-generaal Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen


Download ppt "Lezing VUB Vlaams Overleg 19 mei 2005 1 Lezing VUB “Het Vlaams Overleg” Esther Deman Adjunct-administrateur-generaal Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google