De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht Royal Society

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht Royal Society"— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht Royal Society
Uitvindingen en ontdekkingen Vanwaar deze uitvindingen en ontdekkingen Geschiedenis Theorieën en stromingen Belangrijkste namen: Hobbes Graunt Locke de Spinoza Petty

2 Uitvindingen en ontdekkingen
Galileo Galileï : valwetten , slingeruurwerk,... Christiaan Huygens: golftheorie van het licht Robert Hooke: spiraalwetten (veerconstante) Isaac Newton: zwaartekrachtwetten, moderne natuurkunde Robert Boyle: gaswetten Robert Boyle, Denis Papin, James Watt: ontwikkeling stoommachine Johan Kepler: Wetten van de planeten Blaise Pascal: barometer Snellius: brekingswetten van het licht

3 Vanwaar deze uitvindingen en ontdekkingen?
Nieuwe visie op de mens, natuur en leven Proefondervindelijk experimenteren Overboord gooien dogma’s van de kerk Einde middeleeuwen: nieuw wereldbeeld en natuurvisie Natuurwetenschappelijk model basis andere wetenschappen Door uitvindingen: enorme uitbreiding van waarnemingsmogelijkheden Groot vertrouwen in eigen oordelingsvermogen Commercieel ondernemersschap steeg in aanzien

4 Geschiedenis(1) Wetenschap sinds 1660 verstrengeld met Royal Society
RS vervult een belangrijke taak t.o.v overheid Adviserend en toezichthoudend orgaan Geen overheidsinstituut, maar privé-corporatie Overheid: financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek

5 Geschiedenis(2) 1645: burgeroorlogen in Engeland
10 universiteiten noodgedwongen stil Wetenschappers en filosofen zochten manier om verder te werken “onzichtbare universiteit” opgericht in Londen Wekelijkse samenkomst Deze groep wetenschappers: J. Wilkins , J. Goddard, R. Boyle, J. Wallis, C. Wren,... Discussiepunten: filosofie, astronomie, navigatie, chemie, geometrie, natuurexperimenten

6 Geschiedenis(3) 1648-1649: Splitsing van de groep
Deel naar Oxford (J. Wilkins, J. Wallis, J. Goddard, samenkomst bij W. Petty, R. Boyle) Deel bleef in Londen (de rest) 1659: Groep terug samen in Londen

7 Geschiedenis(4) Stichtingsdatum: 28 november 1660 (naamloos)
Toenadering koning Charles II, sloot zich aan bij RS Wekelijkse afspraak: getuige natuurkundige experimenten Officiële benaming Royal Society: 15 juli 1662 1663: naam veranderd: Royal Society of London for Improving Natural Knowledge; koning Charles II werd als stichter aangeduid 1710: voorzitterschap I. Newton: RS 2 eigen huizen

8 Geschiedenis(5) Begin 17e eeuw: Kennis gebasseerd op grote namen oudheid RS gaat zich hiervan distantiëren door observatie en experimenten te laten primeren 1731: Nieuwe regel: elke kandidaat schriftelijk voorgesteld en ondertekend door diegene die zijn kandidatuur ondersteunen 1846: Beslissing: voortaan enkel “fellows” verkiezen op basis van de verdienste van hun wetenschappelijk werk. Voordien werkende wetenschappers en rijke amateurs

9 Geschiedenis(6) 1820: Nieuw beleid met strengere selectieprocedure
Nieuwe professionele benadering: niet enkel geleerde vereniging maar ook academie voor wetenschappers 1950: Overheid erkent dit. Toelage van £1000 Hoewel dicht verbonden met overheid, RS nog altijd autonoom : stijging activiteiten en nut van RS 20e eeuw: werk en personeel groeiden snel (vb. Samenwerking UNESCO op natuurwetenschappelijk vlak)

10 Geschiedenis(7) In de meer dan 340 jaar van bestaan RS: dezelfde doelen: Promoten dat het experiment en de observatie in het wetenschappelijk onderzoek belangrijker zijn dan autoriteit Streven naar wetenschappelijke samenwerking van geleerden zonder grenzen op het vlak van ras en geloof

11 Theorieën en stromingen(1)
Begin 17e eeuw: Opkomst natuurwetten Gedeeltelijk gebaseerd op gedachten van Aristoteles (rol van de ervaring als bron van kennis) Middeleeuwse maatschappij: statisch Afzet hiertegen

12 Theorieën en stromingen(2)
Alles in natuur: zekere balans Idee zorgde voor balansdenken Balansdenken: 4 grote punten die ook basis vormen voor natuurkundig denken: Conservatieve opvatting: men denkt in termen van stabiliteit, niet in termen van verandering (beweging-tegenbeweging-stabiliteit) Encyclopedisch, cosmologisch gedachtengoed: 1 groot geheel Pantometrische visie Beleidsgericht denken

13 Theorieën en stromingen(3)
Aantal wetten die men moet naleven, wetten die het gezag en het goddelijke voorafgaan Maatschappelijke betrekkingen kunnen georganiseerd worden onafhankelijk van het religieuze denken en met een zekere autonomie. Stromingen beïnvloed door het NK-denken: Het positivisme De conflictsociologie Het evolutionisme

14 Belangrijkste namen: Thomas Hobbes(1)

15 Hobbes(2) 1588-1679 Oxford: scholastische filosofie
3 grote reizen: ontmoeting belangrijke intellectuelen van zijn tijd Eerste reis: verruiming Franse en Italiaanse taal, ontmoeting Francis Bacon Tweede reis: geometrie en filosofische inzichten Derde reis: ontmoeting filosofen o.a. Descartes 3-delig filosofisch werk: materie van het lichaam, menselijke natuur en maatschappij

16 Hobbes(3) Italië: ontmoeting Galileo: Onder diens invloed ontwikkelde hij sociale filosofie door gebruik van principes van geometrie en natuurwetenschappen Voor de burgeroorlog: vlucht naar Frankrijk (gedurende 11 jaar)

17 Hobbes(4) Behoorde niet tot de RS
“All these people have wounded me and are my enemies” RS wou Hobbes wel tot lid benoemen: MAAR:enkele problemen Tegenspraak in theorieën van R. Boyle en J. Wallis RS hoofdzakelijk Puriteinse lidmaatschap (wetenschap kan het Christendom nooit overheersen) Hobbes plaatste wetenschap steeds voorop

18 Hobbes(5) “Human volition is nothing but the determination of the will by the strongest present desire” In de eerste plaats is iedereen elkanders concurrent “homo homini lupus” “ State of War” De mens is een rationeel wezen, wil dus aan die brute natuurstaat ontsnappen door rationale gedragsregels, om vreedzaam samen te leven, op te stellen

19 Hobbes(6) Natuurwetten
De natuurstaat: mensen zijn fysische objecten met mechanische termen, zelfs de gedachte Mens niet geneigd om zich aan natuurlijke wetten te houden Om vreedzaam samen te leven moet er een instantie zijn die de mensen controleert en straft Monarchie

20 Hobbes(7) Belangrijkste werken: “Leviathan”
“Elements of Law natural and politic” “De Cive” “First Draught” “Corpore” “Homine” Autobiografie in het Latijn

21 Belangrijkste namen: John Graunt(1)

22 Graunt(2) 1620-1674 1 van de eerste statistici: Politieke aritmetica
Auteur “Bills of Mortality”: collectie geboorte- en sterftecijfers Londen Lid van RS sinds 1663 Tijdlang burgemeester van Londen

23 Graunt(3) Relevantie t.o.v. Sociologisch denken
Geen sociale theorieën maar empirisch werk Pantometrie: alles kan gemeten worden Beleidsgericht karakter van de wetenschappen Politieke behoefte aan administratie Mark Twain: “There are 3 kinds of lies: lies, damned lies and statistics”

24 Graunt(4) Belangrijke bevindingen van Bills of Mortality:
4 periodes met grote plagen Stad herstelt binnen de 2 jaren na plaag Herstelling vooral te wijten aan immigrate Er is geen vast stramien in ‘ziektejaren’ Hoe zieker het jaar, hoe minder vruchtbaar Ontkrachting bijgeloof idee: kroningsjaar is ziektejaar

25 Graunt(5) Belangrijkste werk:
“Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality”

26 Belangrijkste namen: John Locke(1)

27 Locke(2) 1632-1704 Grondlegger Engels empirisme
Politiek filosoof: invloed ontstaan liberalisme Amerikaanse grondwet is door hem geïnspireerd Grieks, retoriek, geneeskunde en redevoering Goede kennis van oprichters RS, later zelf lid

28 Locke(3) Gedeeltelijk gebaseerd op Hobbes’ natuurtstaat en sociaal maatschappelijk contract Elke mens is vrij en gaat zijn eigen individuele belangen optimaliseren Eigendom gekoppeld aan arbeid Kennistheorie (onderzoek naar hoe het menselijk verstand werkt om aan goede filosofie te doen)

29 Locke(4) Belangrijkste werken: “Essay Concerning Human Understanding”
“Two Treatises of Civil Governement” “A Letter Concerning Toleration” “Some Thoughts Concerning Education” “The Reasonableness of Christianity” “Vindications”

30 Belangrijkste namen: Benedictus de Spinoza(1)

31 de Spinoza(2) 1632-1677 Geboren in Amsterdam, Portugeese afkomst
Ouders naar Nederland gevlucht voor jodenvervolging Goede contacten met vele Christenen, nooit bekeerd tot Christendom Schreef in het Latijn

32 de Spinoza(3) Werd als ketter (atheïst) beschouwd: Schreef onder anonieme naam en vals uitgeversadres (behalve 1 werk) Vond anonimiteit passen bij filosofische theorie (vermijdde terwijl ook gevangenisschap) Velen wouden niet geassociëerd worden met de Spinoza en vielen zijn werk aan Publicatie “Ethica” na zijn dood door zijn huisbaas

33 de Spinoza(4) Rationalistisch denker Tegenhanger empirisme (Engeland)
Hij was tegen de bijbel De enige niet-historische boodschap die de bijbel nog bevat is een oproep tot naastenliefde en liefde tot God. Deze liefde moet gerealiseerd worden door het redelijk inzicht. Het godsbeeld moet zich plooien naar de rede. God is centrum van de wereld. God niet als persoon beschouwd, alles is God.

34 de Spinoza(5) De mens is altijd een egoïstisch wezen (ook in staatsverband) Democratie: elke mens verantwoordelijk Niet monarchie: 1 persoon In tegenstelling tot visie Hobbes op staat

35 de Spinoza(6) Belangrijkste werken:
“Ethica Ordine Geometrico Demonstrata” “Tractatus Theologico-Politicus” “Tractatus Politicus”

36 Belangrijkste namen: William Petty(1)

37 Petty(2) Latijn, Griekse, wiskunde, geneeskunde, astronomie, chemie Parijs: secretaris van Hobbes Beïnvloed door Hobbes’ politieke filosofie Ontmoeting Graunt Lid RS vanaf stichting (1662) Medisch onderzoek, statistieken, demografie en economie (vooral praktische toepassingen) Vooral invloed in sociale wetenschappen 1673: Ierland compleet in kaart gebracht

38 Petty(3) Belangrijke econoom en demograaf
Door Graunt veel aan statisctisch onderzoek gedaan Beleidsvoorstellen door kwantitatieve, empirische onderzoeksmethoden

39 Petty(4) Belangrijkste werken: “Polithical Arithmetic”
“Treatise of Taxes and Contributions” “Treatise of Verbum Sapienti” “The Political Anatomy of Ireland” “Essays in Political Arithmetic” “Quantulumcunque concearning money”

40 EINDE DANK U VOOR UW AANDACHT


Download ppt "Overzicht Royal Society"

Verwante presentaties


Ads door Google