De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Routine Outcome Monitoring

Verwante presentaties


Presentatie over: "Routine Outcome Monitoring"— Transcript van de presentatie:

1 Routine Outcome Monitoring
Jo Leunissen MST-expert Rachel van der Rijken, PhD Onderzoekscoördinator MST-Nederland Supervisorentraining, 21 november 2011

2 Geschiedenis ROM 1990: Roep van overheid om verantwoording af te leggen over effectiviteit en kosten van zorg 2006: Nieuwe zorgverzekeringswet en veranderde financiering (DBC) > eerste initiatieven voor monitoren zorg 2007: VWS richt programma Zichtbare Zorg op: ondersteunt zorgsectoren bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van geleverde zorg (www.zichtbarezorg.nl) Zorgaanbieders leveren prestatie-indicatoren m.b.t. effectiviteit, veiligheid en cliëntgerichtheid, die gebruikt worden als: keuze-informatie voor patiënten en consumenten inkoopinformatie voor zorgverzekeraars toezichtinformatie voor de inspectie verbeterinformatie voor zorgverleners

3 Geschiedenis ROM 2009: VWS: zorg moet voldoen aan basisnormen voor kwaliteit 2010: Stichting Benchmark GGZ (www.sbggz.nl): Onafhankelijk kenniscentrum voor GGZ instellingen en zorgverzekeraars in Nederland. Doel: inzichtelijk maken van behandeleffecten van veelvoorkomende stoornissen, door behandelresultaten te vergelijken met landelijk gemiddelde.

4 Wat is ROM? Dataverzameling middels ROM:
Betreft het routinematig vaststellen van de toestand van de cliënt met behulp van instrumenten in het kader van de evaluatie van de behandeling. Combinatie van gegevens Zichtbare Zorg, SBGGZ en DBC- systeem zal transparantie van zorg verhogen en zal inzicht geven in (kosten)effectiviteit van behandelingen.

5 Functies van ROM Primair: kwantitatief evalueren van de behandeling van een cliënt, waardoor de behandeling kan worden bijgesteld of afgesloten. Secundair: gegevensverzameling voor beleid, onderzoek en benchmarking.

6 ROM en benchmark ROMmen is iets anders dan benchmarken.
ROMmen gaat over het individuele begeleiden van een cliënt, terwijl benchmarken gaat over verantwoording afleggen aan externe partijen. ROMmen is meer dan benchmarken, benchmarken is slechts één van de vier functies van ROM.

7 Nut van ROM Landelijk Inspectie volksgezondheid: monitoren kwaliteit zorg. Zorgverzekeraars: kwalitatief goede en effectieve zorg aanbieden, benchmarken. Instelling Evaluatie behandelprogramma’s. Vergelijken programma’s/teams/professionals. Therapeut Persoonlijke ontwikkeling, volgen behandelverloop. Cliënt Volgen behandelverloop, transparantie zorg.

8 Inhoud ROM Ten minste begin- en eindmeting (per DBC)
Per zorgdomein relevante meetdomeinen vastgelegd Per meetdomein geschikte meetinstrumenten geselecteerd In 2011 dienen gegevens aangeleverd te worden van 20% van de behandelingen. Dit percentage loopt op tot 50% in 2014.

9 Dataverzameling MST Kwaliteitssysteem MST Behandelintegriteit
Uitkomstmaten: behandelduur, instrumental outcomes en ultimate outcomes

10 ROM MST Subsidie ZonMW Aanvang en einde behandeling: SDI, CBCL, YSR, NOSI-R 6, 12, 18 maanden na einde behandeling: telefonisch follow-up interview

11 Databeheer Webdatabase: BergOp Data-invoer Feedback individuele casus
Upload TAMs

12 Nieuwe ontwikkelingen
Verplichte data-aanlevering: aanpassingen in SDI (geboorteland, opleiding, leefsituatie, non-respons) Upload naar MSTi van Enrollment Form en Discharge Form Dashboards: respons, doelgroep, behandeloverzicht, TAM, behandeleffect, follow-up

13 Overzicht instellingen
Inventariseren en uitwisselen Welke meetinstrumenten Wijze van verzamelen Gebruik van de lijsten Knelpunten/problemen/wensen Tips voor oplossingen

14 Interpretatie lijsten/profielen
Voorbeeld: Bianca H. Evt. Hans van de K. Evt. Theo V. Kleine groep: wat valt op / welke volgende stappen

15 Integratie in de behandeling
CBCL: externaliseren versus internaliseren “juiste” verwijzing / verwijzer en gezin/ kindfactoren NOSI: wat betekent e.e.a. voor de ouder(s) Overeenkomsten en verschillen tussen ouders En tussen ouder en kind

16

17 Reasons for Referral [1] (1 = big problem, a lot of worries; 10 = no problem, no worries). Behavior Onset Current frequency Intensity for parents Spijbelen Sinds 2/3 jaar wekelijks 3 Stelen Sinds 10 jaar dagelijks 1 Verbaal agressief Sinds 3 jaar Negatieve vrienden

18 Niet accepteren van gezag
Client: Bianca Therapist: Sandra Jansen Date: Fit Factor: Ouders verschillen van opvatting over aanpak negatief gedrag. Evidence: Ouders. e Fit Factor: Geen consequenties voor het niet accepteren van gedrag. Evidence: Geen afspraken over hoe te handelen als gezag niet wordt geaccepteerd. Fit Factor: Fit Factor: Vader staat er vaak alleen voor , zeker nu in de vakantie periode. Evidence: Ouders, vader heeft burn-out/ depressieve klachten. Fit Factor: Ouders zitten niet op een lijn in het reageren op negatief gedrag van Bianca. Evidence: Ouders en Th Niet accepteren van gezag Fit Factor: Bianca verwijt vader veel zaken uit het verleden en diskwalificeert hem. Evidence: Ouders, Bianca en th Fit Factor: Ouders, in bijzonder vader, gaat de eeuwige discussie aan met Bianca. Op cynische toon. Soms handgemeen! Evidence: Men raakte uitgeput en hierdoor kwam Bianca er mee weg. Fit Factor: Vader is extra gevoelig voor afwijzing Evidence: Depressieve klachten vader. Verwijten zijn rode knoppen voor hem. Fit Factor: Bianca is op jongen leeftijd al begonnen met negatief gedrag als stelen van ouders, zus en oma. Evidence: Ouders en th.

19 Prioritized Drivers 1. Vader is gevoelig voor afwijzing 2. Het ontbreekt ouders aan vaardigheden als het gaat om hevige puber-discussies 3. Ouders verschillen van opvatting over aanpak negatief gedrag. Hypothesis: 1. Als vader kritiek vanuit ander oogpunt kan zien en helpende gedachten kan benutten 2. Als ouders leren hoe ze om kunnen gaan met puberdiscussies 3. En ouders een lijn trekken in het omgaan met negatief gedrag en hanteren een gedragsplan Is de kans groot dat Bianca gezag gaat accepteren Related New IG: 1. CGT voor vader 2.1. Rode knoppen bespreken met ouders 2.2. Ouders lezen boek Puperbrein. 3. het houden aan de ((huis) regels en regels voor communicatie worden opgenomen in het gedragsplan.

20 Integratie in de behandeling
Bespreek de uitkomsten met het gezin: Herkenning? Circulair! Verschillen? Wat wil je veranderen: DO Fits van RB: input voor drivers Barriers: ouderlijke overbelasting/ouders niet op dezelfde lijn/isolatie e.a. Toetsing : begin en eindmetingen


Download ppt "Routine Outcome Monitoring"

Verwante presentaties


Ads door Google