De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP Pascal Van den holen, pedagogisch adviseur Benny Van Belle, adviseur communicatie & kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP Pascal Van den holen, pedagogisch adviseur Benny Van Belle, adviseur communicatie & kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP Pascal Van den holen, pedagogisch adviseur Benny Van Belle, adviseur communicatie & kwaliteit

2 Overzicht infosessie Intro Context project Visitatie politiescholen: wat, wie, wanneer ? ZER: inhoud Afsluiting door directeur Informeel ontmoetingsmoment

3 Doelgroepen voor de visitatie: aspiranten afgestudeerden gastdocenten vertegenwoordigers werkveld stagementoren intern personeel Intro: Ik? Jij? Wij!

4 Context

5 Project - Achtergrond Evoluties politieonderwijs en –opleidingen – Aandacht kwaliteit, bv. Fed. Politieraad: “nood aan het bestendigen of bevorderen van kwaliteitsvolle opleidingen en aan een degelijk evaluatiesysteem” – K.B. kwaliteitsstandaarden voor politiescholen  °Project: “Politie, een lerende organisatie”

6 Project - Actoren Stuurgroep: – Fed. Politieraad – VCLP – CG + DG DGS Projectmanagementgroep: – Prof. dr. Sofie De Kimpe – HCP Guy Marchal (DGS) – HCP Marc Snels (PZ Zuiderkempen)

7 PROJECTTEAM … Federale Politie CG + DG DGS Federale Politieraad Lokale Politie STUURGROEP PROJECTMANAGEMENT- TEAM werk- groep Vertegenwoordiging Opdrachtgever

8 Project - Doelstellingen 1.Vernieuwing politieonderwijs volgens visie lerende org. en principes hoger onderwijs  Subproject: Kwaliteitszorgsysteem (KZS) – Ontwikkeling KZS voor politieonderwijs – Realistische simulatie KZS – Aanbevelingen ivm mogelijke accreditatie 2. Ontwikkelen nieuw HR-beleid – Competentiemanagement – Kennismanagement

9 Kwaliteit in onderwijs KWALITEIT wat is dat ??? LATER (aan de toog?) !

10 Kwaliteit in onderwijs Bologna-akkoorden (e.v.): o “Kwaliteitsbewaking op EU-niveau” o Obv zelfde methodologie, zelfde criteria! VL-hoger onderwijs: VLIR/VLHORA Kwaliteitsbewaking = twee fases: 1.Interne KZ, door opleidingsinstelling 2.Externe KZ, door onafhankelijke experts

11 Kwaliteit in onderwijs Wat is de inzet? – Kwaliteitsborging en –verbetering (1 ste fase) – Professionalisering en officiële certificering – Positionering – vergelijkbaarheid – Samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijsinstellingen – (internationale) uitwisselbaarheid (cf. Erasmus) – … Hoe – Via een kwaliteitszorgsysteem (KZS)

12 Kwaliteitszorgsysteem: qué? Drie stappen: 1.Zelfevaluatierapport (ZER) 2.Visitatie 3.Accreditatie ZER Visitatie Accre- ditatie

13 Kwaliteitszorgsysteem: qué? 1.Zelfevalutierapport (ZER): – Kritische evaluatie door politieschool zèlf (cf. SWOT)  Dus introspectie i.p.v. inspectie ! – I.s.m. diverse partners (intern/extern) – O.b.v. bestaand canvas (inhoud/vormvereisten) – Ter voorbereiding visitatie

14 Kwaliteitszorgsysteem: qué? 2. Visitatie(commissie): – = Check ZER in de scholen – Samenstelling: Team onafhankelijke deskundigen + student – Finaliteit : komen tot een integraal oordeel over de opleiding, met ev. suggesties tot kwaliteitsverbetering – Product: visitatierapport

15 Kwaliteitszorgsysteem: qué? 3. Accreditatie – Officieel “keurmerk” over de opleiding (NIET de school!) – Doel: is basiskwaliteit aanwezig? – Bron: visitatierapport – Besluit is binair: wel/niet geaccrediteerd – Geldigheidstermijn (ca. 6j)

16 Visitatie OPAC

17 Visitatie 2011 – NL visitatiecommissie bezoekt politiescholen in 2011 – OPAC: 30 mei, 31 mei, 1 juni – Commissie: 2 domeindeskundigen, 1 beroeps- en 1 onderwijsdeskundige en 1 student Prof. Dr. Brice De Ruyver; Mevr. Kaat Boon; HCP Roger Mol; René Van Hezewyck; aspirant andere school – Bezoek faciliteiten, gesprekken met internen en externen, inzage documenten  Programma visitatiedagen (vastgelegd door commissie)

18 Visitatie 2011 – Inhoud gesprekken = gebaseerd op het ZER, aangestuurd door de commissie zelf. – Mogelijke gespreksonderwerpen: aspiranten: samenhang lesprogramma, studeerbaarheid, begeleiding, inspraak, didactiek, Dokeos,… afgestudeerden: afstemming opleiding op werkveld, ervaringen met lesgevers, beoordeling alumniwerking,… gastdocenten: inspraak, communicatie met OPAC, samenstelling lesprogramma en cursussen, infrastructuur,…

19 Visitatie 2011 – Mogelijke gespreksonderwerpen: stagementoren: motivatie aspiranten, beoordeling kennis/vaardigheden/attitude, duur en evaluatie van de stage, stagecoördinatie vanuit OPAC,… vertegenwoordigers werkveld: ervaringen met pas afgestudeerden, beoordeling kennis/vaardigheden/attitude, inspraak, relevantie programma, inhoudelijke suggesties,… – Aanmelden op de dag vh visitatiegesprek bij Elsy Van Den Bossche of Willy Dermul (naamkaartje in ontvangst nemen), verzamelen in auditorium.

20 - Visitatierapport: 30/11/2011 conclusie politieopleiding an sich & politiescholen specifiek wordt bezorgd aan de stuurgroep ‘Lerende organisatie’ die verder beslist (bv. accreditatie aanvragen bij NVAO) Visitatie 2011

21 Zelfevaluatierapport basisopleidingen OPAC

22 Totstandkoming ZER Teamwerk: – kernteam + input medewerkers Infosessies personeel, korpschefs, aspiranten Informatieverzameling voor beschrijvende fase Evaluaties opleiding & school door – gastdocenten, – korpschefs, – aspirant-inspecteurs – verwerking bestaande evaluaties Ingediend op 31/12/2010

23 Sterke punten Juridisch kader: KB Basisopl. & Alg.studiereglement Ca. 75% belanghebbenden (zeggen te) kennen doelst. en programma Opleiding sluit aan bij beroeps- praktijk (relevant) Opleiding bereidt asp. goed voor op functie (dixit KC en gastdoc.) Verbeterpunten Rigide systeem; weinig wijziging Inspraak/betrokkenheid sleutel- figuren bij curriculumherziening /-uitvoering (vb.praktijk)verhogen Meer aandacht nodig voor competentiegericht leren Nog betere communicatie ivm programma Bepaalde statutaire & financiële randvoorwaarden I.Doelstellingen van de opleiding Inhoud ZER

24 Sterke punten Inventarisering opleidingsprogr. vanaf 104 e (luik AP) en groepering in coherente vakken Megaplanning (volgtijdelijkheid) Veel expertise vanuit werkveld via gastdoc. ed. + goede mix met vaste opleiders Interactie opl. – beroepspraktijk & maatschappij (acties ed) Attitudevorming bij asp./doc. Verbeterpunten Opl.progr. moeilijk te wijzigen (ifv actuele ontwikkelingen) Relatie tss doelst. en ‘OPAC- programma’ nog verbeteren, via vakfiches en (digitale) studiegids Monitoren & remediëren van afwezigheden gastdocenten Verhouding kennisontwikkeling vs praktijk (in uren)? Geen flexibele/individuele leertrajecten (heterogeniteit asp) II.Programma: inhoud & opbouw Inhoud ZER

25 Sterke punten Aanzet richting uniforme cursussen (in huisstijl) Veel voorzieningen & opstart elektronische leeromgeving Verbeterpunten Gebruik werkvormen: minder ex cathedra vs meer geïntegreerd en praktisch Q-opvolging werkvormen en leermiddelen Gebruik e-learning & Dokeos verder uitbouwen II.Programma: werkvormen en leermiddelen Inhoud ZER

26 Sterke punten Multidisciplinaire evaluatie (DW, 3 ex.vormen, prof.fct.) DW + grote herh.testen door vaste opleiders Binnen vakgroep afspraken inzake toetsen/examens; inhoudelijke controle dr opleiders Schrift.ex. vóór stage + anoniem Inzet correctoren (gevalstudie) Verbeterpunten Q-opvolging evaluatie (inhoud, inbreng docenten,…); Feedback aspiranten ivm resultaten Objectiviteit/transparantie bepaalde examenonderdelen Meer studietijd voor schrift.ex.? Cumul prakt.ex & fct.parcours? Geen ond.& ex.reglement Quid niet-geslaagden 2 e zit? II.Programma: beoordeling & toetsing Inhoud ZER

27 Sterke punten Stage in versch. periodes vd opleiding Vastgelegde stagedoelstellingen en stagewerkboeken Mentoren zijn opgeleid Asp. zeer positief over stages, begeleiding, … Verbeterpunten Verwachtingen over kennen/kunnen asp. bij aanvang stage (KC’s en mentoren) Duurtijd stages te kort? Quotering stage? Stage buiten woonplaats/ fedpol/…? Portfolio: tijdrovend; meerwaarde?; evaluatie? II.Programma: stage & eindwerk (portfolio) Inhoud ZER

28 Sterke punten  Grote betrokkenheid vaste personeel (80% van de aspiranten is akkoord)  Rechtstreekse inbreng uit het werkveld  Gelijke kansenbeleid (meer vrouwen, combinatie werk & gezin, speciale tewerkstellingstrajecten)  Departementswerking, portefeuilles, beleidscel Verbeterpunten  HR-beleid & beheer: verantwoordelijkheden zitten verdeeld over meerdere personen; geen aparte HR functie  Afzeggingen op het laatste moment door gastdocenten  Tevredenheidsenquêtes personeel  Intern overleg en interne communicatie  Efficiëntie werkprocedures III.Inzet van personeel Inhoud ZER

29 Sterke punten  Efficiënt & gestructureerd middelenbeheer: beheerder logistiek & onderhoud, opvolging aanbevelingen externe preventie- adviseur,…  Automatiseringsprocessen: digitaal leerplatform, online inschrijvingen, elektronische enquêtes,…  Open Leercentrum (zelfstudie)  ICT-faciliteiten: laptops, desktops, 3 pc-lokalen, 2 copiers, beamers,…  Alg.tevredenheid leslokalen: 93% van de aspiranten is tevreden Verbeterpunten  Gebrek aan lesruimte (tijdelijke situatie, bv. nieuwe dojo in aanbouw)  Elektronisch ‘leerplatform’ is vooral een intern communicatieplatform  Moeilijke bereikbaarheid openbaar vervoer  Hoge kosten kopieerwerk  Milieuhinder IV.Voorzieningen: materiële voorzieningen Inhoud ZER

30 Sterke punten  Onthaalprogramma (onthaalbrochure, teambuilding,…)  Informatie naar potentiële aspiranten  Klasbegeleider als coach en eerste aanspreekpunt  Gestructureerd klachtenbeheersysteem Verbeterpunten  Geen uitgeschreven onderwijs- en examenreglement  Beperkte capaciteit voor studiebegeleiding IV.Voorzieningen: studiebegeleiding Inhoud ZER

31 Sterke punten  Geïntegreerde benadering  Reeds verbeteracties opgestart in 2010 (organisatie is reeds in transitie)  Zowel top-down als bottom-up  Gestructureerd klachtenbeheersysteem  Hoge responsgraad voor anonieme tevredenheidsbevragingen  Inspraak voor gastdocenten Verbeterpunten  Tot dusver weinig systematische aanpak inzake kwaliteitscontrole  Geen beschreven processen met kwaliteitsindicatoren  Weinig inspraak voor aspiranten  Weinig gegevens over middenkaderopleiding  Weinig contacten met afgestudeerden V.Interne kwaliteitszorg Inhoud ZER

32 Sterke punten Goede voorbereiding asp. op intrede werkveld Tevredenheid over de opleiding: 3 à 4/5 Tevredenheid over OPAC: idem Zéér hoge slaagcijfers? Verbeterpunten Kennis inzake juridisch domein en informatiebeheer minder positief gequoteerd Stagementoren bevragen, evenals alumni Alumni-werking ontbreekt Uitstroom asp.: eenvoudiger en meer communicatie (van DGS) VI.Resultaten Inhoud ZER

33 Wat met verbeterpunten? Kwaliteitsactieplan 2011 -> <- Meerjarig kwaliteitsplan Ordening verbeteracties volgens prioriteiten uit het ZER  Uitvoering verbeteracties werd reeds gestart of wordt voortgezet Aanvullen van plan met aandachtspunten uit het visitatierapport

34 Projectwebsite OPAC Achtergrondinfo project lerende organisatie + opvolging acties/ontwikkelingen: ww.opac.be/lerende_organisatie

35 Wij danken U voor uw gewaardeerde medewerking! En zij…zullen u eeuwig dankbaar zijn


Download ppt "Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP Pascal Van den holen, pedagogisch adviseur Benny Van Belle, adviseur communicatie & kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google