De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP
Pascal Van den holen, pedagogisch adviseur Benny Van Belle, adviseur communicatie & kwaliteit

2 Overzicht infosessie Intro Context project
Visitatie politiescholen: wat, wie, wanneer ? ZER: inhoud Afsluiting door directeur Informeel ontmoetingsmoment

3 Doelgroepen voor de visitatie:
Intro: Ik? Jij? Wij! Doelgroepen voor de visitatie: aspiranten afgestudeerden gastdocenten vertegenwoordigers werkveld stagementoren intern personeel

4 Context

5  °Project: “Politie, een lerende organisatie”
Project - Achtergrond Evoluties politieonderwijs en –opleidingen Aandacht kwaliteit, bv. Fed. Politieraad: “nood aan het bestendigen of bevorderen van kwaliteitsvolle opleidingen en aan een degelijk evaluatiesysteem” K.B. kwaliteitsstandaarden voor politiescholen  °Project: “Politie, een lerende organisatie” Gelieve deze slide blanco te kopiëren en vervolgens te plakken om nieuwe slides toe te voegen!

6 Project - Actoren Stuurgroep: Projectmanagementgroep: Fed. Politieraad
VCLP CG + DG DGS Projectmanagementgroep: Prof. dr. Sofie De Kimpe HCP Guy Marchal (DGS) HCP Marc Snels (PZ Zuiderkempen) Gelieve deze slide blanco te kopiëren en vervolgens te plakken om nieuwe slides toe te voegen!

7 PROJECTMANAGEMENT-TEAM
PROJECTTEAM Federale Politie CG + DG DGS Lokale Politie Federale Politieraad STUURGROEP PROJECTMANAGEMENT-TEAM werk-groep werk-groep werk-groep werk-groep werk-groep Vertegenwoordiging Opdrachtgever

8 Project - Doelstellingen
Vernieuwing politieonderwijs volgens visie lerende org. en principes hoger onderwijs  Subproject: Kwaliteitszorgsysteem (KZS) Ontwikkeling KZS voor politieonderwijs Realistische simulatie KZS Aanbevelingen ivm mogelijke accreditatie Ontwikkelen nieuw HR-beleid Competentiemanagement Kennismanagement Gelieve deze slide blanco te kopiëren en vervolgens te plakken om nieuwe slides toe te voegen!

9 Kwaliteit in onderwijs
wat is dat ??? LATER (aan de toog?)! Gelieve deze slide blanco te kopiëren en vervolgens te plakken om nieuwe slides toe te voegen!

10 Kwaliteit in onderwijs
Bologna-akkoorden (e.v.): “Kwaliteitsbewaking op EU-niveau” Obv zelfde methodologie, zelfde criteria! VL-hoger onderwijs: VLIR/VLHORA Kwaliteitsbewaking = twee fases: Interne KZ, door opleidingsinstelling Externe KZ, door onafhankelijke experts

11 Kwaliteit in onderwijs
Wat is de inzet? Kwaliteitsborging en –verbetering (1ste fase) Professionalisering en officiële certificering Positionering – vergelijkbaarheid Samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijsinstellingen (internationale) uitwisselbaarheid (cf. Erasmus) Hoe Via een kwaliteitszorgsysteem (KZS)

12 Kwaliteitszorgsysteem: qué?
Drie stappen: Zelfevaluatierapport (ZER) Visitatie Accreditatie ZER Visitatie Accre-ditatie

13 Kwaliteitszorgsysteem: qué?
Zelfevalutierapport (ZER): Kritische evaluatie door politieschool zèlf (cf. SWOT)  Dus introspectie i.p.v. inspectie ! I.s.m. diverse partners (intern/extern) O.b.v. bestaand canvas (inhoud/vormvereisten) Ter voorbereiding visitatie

14 Kwaliteitszorgsysteem: qué?
2. Visitatie(commissie): = Check ZER in de scholen Samenstelling: Team onafhankelijke deskundigen + student Finaliteit : komen tot een integraal oordeel over de opleiding, met ev. suggesties tot kwaliteitsverbetering Product: visitatierapport

15 Kwaliteitszorgsysteem: qué?
3. Accreditatie Officieel “keurmerk” over de opleiding (NIET de school!) Doel: is basiskwaliteit aanwezig? Bron: visitatierapport Besluit is binair: wel/niet geaccrediteerd Geldigheidstermijn (ca. 6j)

16 Visitatie OPAC

17 Visitatie 2011 OPAC: 30 mei, 31 mei, 1 juni
NL visitatiecommissie bezoekt politiescholen in 2011 OPAC: 30 mei, 31 mei, 1 juni Commissie: 2 domeindeskundigen, 1 beroeps- en 1 onderwijsdeskundige en 1 student Prof. Dr. Brice De Ruyver; Mevr. Kaat Boon; HCP Roger Mol; René Van Hezewyck; aspirant andere school Bezoek faciliteiten, gesprekken met internen en externen, inzage documenten  Programma visitatiedagen (vastgelegd door commissie)

18 Visitatie 2011 Inhoud gesprekken = gebaseerd op het ZER, aangestuurd door de commissie zelf. Mogelijke gespreksonderwerpen: aspiranten: samenhang lesprogramma, studeerbaarheid, begeleiding, inspraak, didactiek, Dokeos,… afgestudeerden: afstemming opleiding op werkveld, ervaringen met lesgevers, beoordeling alumniwerking,… gastdocenten: inspraak, communicatie met OPAC, samenstelling lesprogramma en cursussen, infrastructuur,…

19 Visitatie 2011 Mogelijke gespreksonderwerpen:
stagementoren: motivatie aspiranten, beoordeling kennis/vaardigheden/attitude, duur en evaluatie van de stage, stagecoördinatie vanuit OPAC,… vertegenwoordigers werkveld: ervaringen met pas afgestudeerden, beoordeling kennis/vaardigheden/attitude, inspraak, relevantie programma, inhoudelijke suggesties,… Aanmelden op de dag vh visitatiegesprek bij Elsy Van Den Bossche of Willy Dermul (naamkaartje in ontvangst nemen) , verzamelen in auditorium.

20 Visitatie 2011 - Visitatierapport: 30/11/2011
conclusie politieopleiding an sich & politiescholen specifiek wordt bezorgd aan de stuurgroep ‘Lerende organisatie’ die verder beslist (bv. accreditatie aanvragen bij NVAO)

21 Zelfevaluatierapport basisopleidingen OPAC

22 Totstandkoming ZER Teamwerk:
kernteam + input medewerkers Infosessies personeel, korpschefs, aspiranten Informatieverzameling voor beschrijvende fase Evaluaties opleiding & school door gastdocenten, korpschefs, aspirant-inspecteurs verwerking bestaande evaluaties Ingediend op 31/12/2010

23 Doelstellingen van de opleiding
Inhoud ZER Doelstellingen van de opleiding Sterke punten Juridisch kader: KB Basisopl. & Alg.studiereglement Ca. 75% belanghebbenden (zeggen te) kennen doelst. en programma Opleiding sluit aan bij beroeps-praktijk (relevant) Opleiding bereidt asp. goed voor op functie (dixit KC en gastdoc.) Verbeterpunten Rigide systeem; weinig wijziging Inspraak/betrokkenheid sleutel-figuren bij curriculumherziening /-uitvoering (vb.praktijk)verhogen Meer aandacht nodig voor competentiegericht leren Nog betere communicatie ivm programma Bepaalde statutaire & financiële randvoorwaarden

24 Programma: inhoud & opbouw
Inhoud ZER Programma: inhoud & opbouw Sterke punten Inventarisering opleidingsprogr. vanaf 104e (luik AP) en groepering in coherente vakken Megaplanning (volgtijdelijkheid) Veel expertise vanuit werkveld via gastdoc. ed. + goede mix met vaste opleiders Interactie opl. – beroepspraktijk & maatschappij (acties ed) Attitudevorming bij asp./doc. Verbeterpunten Opl.progr. moeilijk te wijzigen (ifv actuele ontwikkelingen) Relatie tss doelst. en ‘OPAC-programma’ nog verbeteren, via vakfiches en (digitale) studiegids Monitoren & remediëren van afwezigheden gastdocenten Verhouding kennisontwikkeling vs praktijk (in uren)? Geen flexibele/individuele leertrajecten (heterogeniteit asp)

25 Programma: werkvormen en leermiddelen
Inhoud ZER Programma: werkvormen en leermiddelen Sterke punten Aanzet richting uniforme cursussen (in huisstijl) Veel voorzieningen & opstart elektronische leeromgeving Verbeterpunten Gebruik werkvormen: minder ex cathedra vs meer geïntegreerd en praktisch Q-opvolging werkvormen en leermiddelen Gebruik e-learning & Dokeos verder uitbouwen

26 Programma: beoordeling & toetsing
Inhoud ZER Programma: beoordeling & toetsing Sterke punten Multidisciplinaire evaluatie (DW, 3 ex.vormen, prof.fct.) DW + grote herh.testen door vaste opleiders Binnen vakgroep afspraken inzake toetsen/examens; inhoudelijke controle dr opleiders Schrift.ex. vóór stage + anoniem Inzet correctoren (gevalstudie) Verbeterpunten Q-opvolging evaluatie (inhoud, inbreng docenten,…); Feedback aspiranten ivm resultaten Objectiviteit/transparantie bepaalde examenonderdelen Meer studietijd voor schrift.ex.? Cumul prakt.ex & fct.parcours? Geen ond.& ex.reglement Quid niet-geslaagden 2e zit?

27 Programma: stage & eindwerk (portfolio)
Inhoud ZER Programma: stage & eindwerk (portfolio) Sterke punten Stage in versch. periodes vd opleiding Vastgelegde stagedoelstellingen en stagewerkboeken Mentoren zijn opgeleid Asp. zeer positief over stages, begeleiding, … Verbeterpunten Verwachtingen over kennen/kunnen asp. bij aanvang stage (KC’s en mentoren) Duurtijd stages te kort? Quotering stage? Stage buiten woonplaats/ fedpol/…? Portfolio: tijdrovend; meerwaarde?; evaluatie?

28 Inhoud ZER Inzet van personeel Sterke punten Verbeterpunten
Grote betrokkenheid vaste personeel (80% van de aspiranten is akkoord) Rechtstreekse inbreng uit het werkveld Gelijke kansenbeleid (meer vrouwen, combinatie werk & gezin, speciale tewerkstellingstrajecten) Departementswerking, portefeuilles, beleidscel Verbeterpunten HR-beleid & beheer: verantwoordelijkheden zitten verdeeld over meerdere personen; geen aparte HR functie Afzeggingen op het laatste moment door gastdocenten Tevredenheidsenquêtes personeel Intern overleg en interne communicatie Efficiëntie werkprocedures

29 Voorzieningen: materiële voorzieningen
Inhoud ZER Voorzieningen: materiële voorzieningen Sterke punten Efficiënt & gestructureerd middelenbeheer: beheerder logistiek & onderhoud, opvolging aanbevelingen externe preventie-adviseur,… Automatiseringsprocessen: digitaal leerplatform, online inschrijvingen, elektronische enquêtes,… Open Leercentrum (zelfstudie) ICT-faciliteiten: laptops, desktops, 3 pc-lokalen, 2 copiers, beamers,… Alg.tevredenheid leslokalen: 93% van de aspiranten is tevreden Verbeterpunten Gebrek aan lesruimte (tijdelijke situatie, bv. nieuwe dojo in aanbouw) Elektronisch ‘leerplatform’ is vooral een intern communicatieplatform Moeilijke bereikbaarheid openbaar vervoer Hoge kosten kopieerwerk Milieuhinder

30 Voorzieningen: studiebegeleiding
Inhoud ZER Voorzieningen: studiebegeleiding Sterke punten Onthaalprogramma (onthaalbrochure, teambuilding,…) Informatie naar potentiële aspiranten Klasbegeleider als coach en eerste aanspreekpunt Gestructureerd klachtenbeheersysteem Verbeterpunten Geen uitgeschreven onderwijs- en examenreglement Beperkte capaciteit voor studiebegeleiding

31 Interne kwaliteitszorg
Inhoud ZER Interne kwaliteitszorg Sterke punten Geïntegreerde benadering Reeds verbeteracties opgestart in 2010 (organisatie is reeds in transitie) Zowel top-down als bottom-up Gestructureerd klachtenbeheersysteem Hoge responsgraad voor anonieme tevredenheidsbevragingen Inspraak voor gastdocenten Verbeterpunten Tot dusver weinig systematische aanpak inzake kwaliteitscontrole Geen beschreven processen met kwaliteitsindicatoren Weinig inspraak voor aspiranten Weinig gegevens over middenkaderopleiding Weinig contacten met afgestudeerden

32 Inhoud ZER Resultaten Sterke punten Verbeterpunten
Goede voorbereiding asp. op intrede werkveld Tevredenheid over de opleiding: 3 à 4/5 Tevredenheid over OPAC: idem Zéér hoge slaagcijfers? Verbeterpunten Kennis inzake juridisch domein en informatiebeheer minder positief gequoteerd Stagementoren bevragen, evenals alumni Alumni-werking ontbreekt Uitstroom asp.: eenvoudiger en meer communicatie (van DGS)

33 Wat met verbeterpunten?
Kwaliteitsactieplan > <- Meerjarig kwaliteitsplan Ordening verbeteracties volgens prioriteiten uit het ZER Uitvoering verbeteracties werd reeds gestart of wordt voortgezet Aanvullen van plan met aandachtspunten uit het visitatierapport

34 Projectwebsite OPAC Achtergrondinfo project lerende organisatie + opvolging acties/ontwikkelingen: ww.opac.be/lerende_organisatie

35 Wij danken U voor uw gewaardeerde medewerking!
En zij…zullen u eeuwig dankbaar zijn


Download ppt "Infosessie Visitatie basisopleiding AINP & opleiding AHINP"

Verwante presentaties


Ads door Google