De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Personenbelasting Praktische toepassingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Personenbelasting Praktische toepassingen"— Transcript van de presentatie:

1 Personenbelasting Praktische toepassingen
J. Van Hecke M. De Mey PB - 9 Juni 2012

2 Gegevens van oefening nr. 1
Niet-gemeubileerde verhuring Gemeubileerde onderverhuring Niet in de context van een beroepsinkomen -enerzijds, diverse inkomsten van roerende aard (art. 90, 5°) en, anderzijds, roerende inkomsten (art. 17 § 1, 3°) PB – 9 juni 2012

3 Gegevens van oefening nr. 1
Nettohuur = brutohuur min kosten, dus € min € 4.000, hetzij € Omdeling over 2 soorten inkomsten: 60% (€ ) voor het gedeelte m.b.t. de onroerende verhuring en 40% (€ ) voor de roerende verhuring (cf. 17/3 Com.IB) bij gebrek aan specificering in de overeenkomst PB - 9 juni 2012

4 Gegevens van oefening nr. 1
Vermelden in code 1182 (diverse inkomsten van roerende aard) Huur van € Verhoogd met de privé-huurwaarde, hetzij 20% van € (€ 4.800) Hetzij een bruto belastbaar bedrag van € Het betreft hier het gedeelte “inkomsten”   PB - 9 juni 2012

5 Gegevens van oefening nr. 1
Vermelden in code 1183 (diverse inkomsten van roerende aard): Bedrag van de betaalde huur = € Verhoogd met de kosten wegens de werken, omgedeeld over de duur van het huurcontract, hetzij € gedeeld door 9, of € 333,33 Hetzij kosten voor een totaal van € => Belastbaar bedrag € 3.986,67, belastbaar tegen 15% + aanv. gemeentebelasting PB - 9 juni 2012

6 Gegevens van oefening nr. 1
Vermelden in code 1157 (roerende inkomsten): Huur van € Verminderd met 50% forfaitaire kosten bij gebrek aan werkelijke kosten, hetzij € (art. 4, 2°, b KB/WIB) Hetzij een bruto belastbaar bedrag van € 7.840 => Belastbaar bedrag belastbaar tegen 15% + aanv. gemeentebelasting PB - 9 juni 2012

7 Gegevens van oefening nr. 2
2de deel: verhuur van de eigen woning, niet zelf betrokken om beroeps- of sociale redenen -> cf. 16/18 Com.IB: wegens beroepsnoodwendigheden of wegens omstandigheden van sociale aard: grote afstand tussen de woonplaats en de plaats waar de kinderen studeren of de vrouw werkt, behoeften van huisvesting van de gezinsleden, ouderdom, ziekte enz., (…) omdat de woning niet beantwoordt aan de belangrijkheid en de standing die de uitoefening van het beroep vereisen of wanneer het onderhoud van de woning, gelet op de samenstelling van het gezin, te kostelijk uitvalt -> cf. 16/20 Com.IB: Gelet op de eerder ruime draagwijdte van de uitdrukking "om beroepsredenen of redenen van sociale aard", behoort het bij de beoordeling van de aangevoerde redenen een ruim standpunt in te nemen. PB - 9 juni 2012

8 Gegevens van oefening nr. 2
!! Huurovereenkomst MET omdeling beroep/privé Code 1100: € (recht op verrekening van de OV van 12,5% + forfaitaire aftrek) Code 1109: € (2/3 van het KI) Code 1110: € (2/3 van de huur) Code 1111: € (om de dubbele belasting van het al onder code 1100 opgenomen KI te neutraliseren) PB - 9 juni 2012

9 Gegevens van oefening nr. 2
Indexatiecoëfficiënt ,579 Berekening voor de aangever KI eigenwoning , ,00 Forfaitaire aftrek ,00 Aan te geven KI van de woning ,00 KI gebouwen (beroepsmatig verhuurd) , ,00 Bruto huur ,00 (a) Forfaitaire aftrek 40% ,00 (b) Revalorisatie 2.500,00 x 3,97 x 2/3 = 6.616,67 Het laagste bedrag van (a) of (b) ,67 Geïndexeerd KI ,00 (A) Huurexcedent gebouwen ,33 (B) Aan te geven minimum huurexcedent: 3.948,00 x 40% = ,20 Aan te geven huur (het hoogste van (A) of (B) ,33 KI begrepen in code , ,00 PB - 9 juni 2012

10 Gegevens van oefening nr. 2
!! Huurovereenkomst zonder omdeling beroeps/privé Code 1100: € (recht op verrekening van de OV van 12,5% + forfaitaire aftrek) Code 1109: € (100% van het KI) Code 1110: € (100% van de huur) Code 1111: € (om de dubbele belasting van het al onder code 1100 opgenomen KI te neutraliseren) -> wanneer het beroeps/privégedeelte niet aangegeven is in de huurovereenkomst of wanneer de overeenkomst niet geregistreerd is: 100% beroeps (cf. 8/1 Com.IB) PB - 9 juni 2012

11 Gegevens van oefening nr. 2
Berekening voor de aangever KI eigen woning , ,00 Forfaitaire aftrek ,00 Aan te geven huur van de woning ,00 KI gebouwen (bedrijfsmatig verhuurd) , ,00 Bruto huur ,00 (a) Forfaitaire aftrek 40% ,00 (b) Revalorisatie 3.750,00 x 3,97 x 2/3 = ,00 Het laagste bedrag van (a) of (b) ,00 Geïndexeerd KI ,00 Huurexcedent gebouwen ,00 Aan te geven minimum huurexcedent: 5.921,00 x 40% = ,40 Aan te geven huur (het hoogste van (A) of (B)) ,00 KI begrepen in code , ,00 PB - 9 juni 2012

12 Gegevens van oefening nr. 2
2de deel: huis in Frankrijk Het betreft een land met verdrag (inkomsten worden in aanmerking genomen met progressievoorbehoud) Code 1130: indien verhuurd = bedrag van de ontvangen huur / indien niet verhuurd = huurwaarde Af te trekken -> buitenlandse belasting erop (cf. 13/6 tot 13/9 Com.IB) Belastbare grondslag = 60% van het vermelde bedrag Te vermelden = € € € (€ x 2/12) Hetzij € 8.200 PB - 9 juni 2012

13 Gegevens van oefening nr. 2
3de deel: huis in Cuba Het betreft een land zonder verdrag (inkomsten belastbaar tegen verminderd tarief) Code 1123: indien verhuurd = bedrag van de ontvangen huur Belastbare grondslag = 60% van het vermelde bedrag Belastingvermindering berekend tegen 50% (art. 156, 1° WIB92). Te vermelden: € /50-onverdeeldheid PB - 9 juni 2012

14 Gegevens van oefening nr. 3
Aangifte van de inkomsten van spaarrekeningen Herinnering: art. 126 § 4 -> samenvoeging van de inkomsten van de minderjarige kinderen met die van de ouders Belang van het huwelijksvermogensstelsel: bepaalt de omdeling van de inkomsten (scheiding van goederen -> alleen eigen inkomsten, onverdeeldheid voor 50/50-gemeenschap, tenzij anders bedongen / wettelijke gemeenschap -> 50/50-omdeling voor de inkomsten van goederen) Jaarlijkse vrijstelling = € per jaar en per belastingplichtige Bedoelde inkomsten: alleen inkomsten van spaarrekeningen (geen zichtrekeningen, geen termijnrekeningen) NB: dit geldt alleen voor Belgische inkomsten (België werd verzocht deze bepaling die in strijd is met het Europees recht, aan te passen, maar tot dusver is niets gewijzigd) PB - 9 juni 2012

15 Gegevens van oefening nr. 3
1ste geval: scheiding van goederen Rekening ING (man) € netto -> bruto totaal van € (hetzij € vrijstelling + € bruto – 15% RV, hetzij € 850 netto) Rekening FORTIS (vrouw € 600 netto Rekening DEXIA (man en vrouw) € netto, omdeling € 800 man en € 800 vrouw Rekening KBC (zoon) € 700 netto, omdeling € 350 man en € 350 vrouw Totaal (bruto) van de man: = € 3.920 Aan te geven in code 1151: € (te vermelden bedrag = – – reeds belast) Aanslagvoet = 15% + aanv. gemeentebelasting NB: facultatieve aangifte van reeds ingehouden gedeelte PB - 9 juni 2012

16 Gegevens van oefening nr. 3
2de geval: scheiding van goederen Rekening ING (man) € netto -> bruto totaal van € (hetzij € vrijstelling + € bruto – 15% RV, hetzij € 850 netto) Rekening FORTIS (vrouw) € 600 netto Rekening DEXIA (man en vrouw) € netto, omdeling € 800 man en € 800 vrouw Rekening KBC (zoon) € 700 netto, omdeling € 350 man en € 350 vrouw Totaal (bruto) van de man: = € 1.705 Aan te geven in code 2151: € 0 (aangezien lager dan € 1.770) PB - 9 juni 2012

17 Gegevens van oefening nr. 3
2de geval: wettelijk stelsel Rekening ING (man) € netto -> bruto totaal van € (hetzij € vrijstelling + € bruto – 15% RV, hetzij € 850 netto), hetzij € bruto per persoon, maar met € 500 bruto per persoon die al de RV heeft gedragen Rekening FORTIS (vrouw) € 600 netto, omdeling € 300 man en € 300 vrouw Rekening DEXIA (man en vrouw) € netto, omdeling € 800 man en € 800 vrouw Rekening KBC (zoon) € 700 netto, omdeling € 350 man en € 350 vrouw Totaal (bruto) van elk: = € 2.835 Aan te geven in code 1151 en in code 2151: € 565 Belastbaar tegen aanslagvoet van 15% + aanv. gemeentebelasting NB: Indien op rekening 1 ten onrechte RV werd ingehouden -> terugvordering via bezwaarschrift PB - 9 juni 2012

18 Gegevens van oefening nr. 4
Samengesteld uit roerende inkomsten (interesten van buitenlandse rekeningen, buitenlandse dividenden, niet als beroepsinkomsten beschouwde auteursrechten) en diverse inkomsten (concessie van het recht om plakbrieven te plaatsen, meerwaarde op overdracht van belangrijke deelnemingen, verkoop van een grond) Opgelet: er zijn bewaringskosten, buitenlandse belastingen en een inhouding aan de bron voor de woonstaat PB - 9 juni 2012

19 Gegevens van oefening nr. 4
Interesten spaarrekening in Italië: € > code 1445 Interesten spaarrekening in Noorwegen: € 700 -> code 1445 (aangezien Noorwegen deel uitmaakt van de EER –> EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, maar Zwitserland niet) NB: belasting op buitenlandse inkomsten uit een EER-land is niet meer onderworpen aan de aanvullende gemeentebelasting (alleen bij afzonderlijke belasting) Dividenden USA: code 1447 = € 250 (hetzij netto na aftrek buitenlandse belasting) + innings- en bewaringskosten van € 50 (cf. art. 22 § 1 WIB92), hetzij € 300 aan te geven !! Code 1170 -> € 50 NB: belasting tegen 25% + aanv. gemeentebelasting (aftrekbare kosten indien gezamenlijke belast) PB - 9 juni 2012

20 Gegevens van oefening nr. 4
Aanvullende info over inningskosten -> niet beoogd = kosten i.v.m. beurstransacties, kosten voor de huur van een kluis, kosten vermogensbeheer, portkosten Interesten spaarrekening Oostenrijk: € 400 netto !! Europese spaarrichtlijn -> bronheffing i.p.v. gegevensuitwisseling (o.a. Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Monaco) = 35% vanaf 01/07/2011 Aan te geven in code 1445: € 615,38 !! Code 1555-> € 215,38 NB: Om dubbele belasting te vermijden wordt de BVV verrekend met de PB (verrekenbare en terugbetaalbare voorheffing) PB - 9 juni 2012

21 Gegevens van oefening nr. 4
Auteursrechten -> hier, verplichte aangifte (geen roerende voorheffing ingehouden) code 1190: € !! Blijft roerend inkomen indien < € (het meerdere = beroepsinkomen) Ofwel werkelijke, ofwel forfaitaire kosten Code 1191 (forfait) = 50% op schijf tussen € 0 en € % op schijf tussen € en € => € te vermelden Belastbare grondslag = bruto - kosten -> tegen 15% + aanv. gemeentebelasting PB - 9 juni 2012

22 Gegevens van oefening nr. 4
Code 1186: € (tenzij met beroepskarakter) Aangezien het contract gesloten is voor een duur van 36 maanden -> 1/3 aan te geven Ofwel werkelijke, ofwel forfaitaire kosten (indien geen werkelijke kosten worden vermeld, -> automatisch forfait van 5%) Belastbare grondslag = bruto - kosten -> belastbaar tegen 15% + gemeentebelasting PB - 9 juni 2010

23 Gegevens van oefening nr. 4
Meerwaarde op overdracht van belangrijke deelnemingen Code 1174 Overdracht onder bezwarende titel buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, aan een entiteit buiten de EER, van aandelen van een Belgische vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks een belangrijke deelneming vormen -> belasting van de meerwaarde (cf. art. 90, 9°) !!! Het stelsel is van toepassing zodra een gedeelte van de deelneming wordt verkocht (ongeacht of nog aandelen worden aangehouden) -> opgelet voor opeenvolgende verkopen PB - 9 juni 2012

24 Gegevens van oefening nr. 4
Belangrijke deelneming = 25% of meer in de rechten van de vennootschap !!! Per familiegroep (+ echtgenoot, afstammelingen, ascendenten en zijverwanten tot de 2de graad) wordt een periode van 5 jaar vóór de overdracht beschouwd !!! Rechtstreekse EN onrechtstreekse deelnemingen (via een verbonden vennootschap) In dit geval is er een deelneming van 15% + (45% x 35%) = 30,75% Meerwaarde = € NB: Indien bij een vorige overdracht een verlies werd geboekt, kan dat niet met een latere meerwaarde worden verrekend, zelfs indien overdrachten binnen hetzelfde jaar PB - 9 juni 2012

25 Gegevens van oefening nr. 4
Opgelet!!! Indien dergelijke overdracht aan een (niet beoogde) Belgische vennootschap of particulier, zal de meerwaarde belast worden indien, binnen 12 maanden na de 1ste overdracht, een latere overdracht in het kader van art. 90, 9° plaatsvindt -> in de overeenkomst m.b.t. de verkoop aan de 1ste koper, zorgen voor een verbodsbepaling (om te vermijden dat gehandeld wordt via een tussenpersoon) Belasting = 16,5% + aanv. gemeentebelasting PB - 9 juni 2012

26 Gegevens van oefening nr. 4
Meerwaarde op de verkoop van een grond Code 1205 NB: buiten een beroepswerkzaamheid 3 mogelijkheden: verkoop na 8 jaar -> niet belastbaar verkoop tussen 5 en 8 jaar -> 16,5% + aanv. gemeentebelasting verkoop vóór 5 jaar -> 33% + aanv. gemeentebelasting NB: geleden verliezen zijn gedurende 5 jaar aftrekbaar PB - 9 juni 2012

27 Gegevens van oefening nr. 4
Berekening van het belastbaar bedrag: 1ste bestanddeel: Verkoopprijs (of maatstaf van heffing registratierecht) – verkoopkosten (bv. makelaarskosten) 2de bestanddeel: Aankoopprijs (of maatstaf van heffing registratierecht) – aankoopkosten (werkelijke of forfaitaire t.b.v. 25% van de aankoopprijs) toe te voegen: 5% van dit saldo voor elk volledig jaar tussen verkoop en aankoop Belastbaar bedrag = – (( ) x 15%) = € ,50 (op basis van 3 volledige jaren) PB - 9 juni 2012

28 Einde van de sessie Wij danken u voor uw aandacht Tot ziens,
PB - 9 juni 2012


Download ppt "Personenbelasting Praktische toepassingen"

Verwante presentaties


Ads door Google