De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat kunt u doen als ouder?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat kunt u doen als ouder?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat kunt u doen als ouder?
Ouderavond klas 3 Even voorstellen Rol van de mentor PTA Valkuilen Wat kunt u doen als ouder? Te laat / eruit Daltontaken Tot slot…

2 Rol van de mentor Mentorgesprekken Voortgang van de leerlingen Sociaal
Cijfermatig MAS Teletop Contact met het thuisfront

3 Belang van het PTA (1) Volgen van uw kind In geval van ziekte
‘s ochtends naar school bellen om af te melden. Op de eerstvolgende schooldag naar de docent om een afspraak te maken. Meerdere dagen ziek? Iedere dag opnieuw bellen om af te melden

4 Belang van het PTA (2) HO’s / PO’s Terugkom-momenten
HO = handelingsopdracht Voldoende / onvoldoende HO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte bij mevr. Durand. PO = Praktische opdracht Gewaardeerd in cijfers PO = inleveren bij vakdocent. In geval van ziekte zorgen dat de opdracht vóór genoemde einddatum bij de vakdocent is ingeleverd. Voor de start van de toetsweek moeten alle HO’s in orde zijn. Zo niet? Dan nodigt de vakdocent de leerling uit om tijdens de toetsweek een middag terug te komen.

5 Belang van het PTA (3) Toetsen Hoe? Toetsweken = 3 x per jaar
Iedere toetsweek herkansingsmogelijkheid Cijfers tellen mee voor gemiddelde schoolexamen. Drie keer toetsen. Nu ook tussentijdse toetsen. Tellen mee, maar minder zwaar. Niet herkansbaar.

6 Belang van het PTA (4) Schriftelijke toetsen Op tijd aanwezig zijn.
Kijk- en luistertoetsen: niet op tijd = 1 (niet herkansbaar) Tijdens de toetsen mag het lokaal niet worden verlaten. Na elke toetsweek is er een mogelijkheid om een toets te herkansen. Indien afwezig, zelf contact opnemen met de vakdocent binnen vijf dagen.

7 Belang van het PTA (5) Officiële Plan van Toetsing: zie PTA-boekje
Leerlingen hebben na de cijferontvangst een week de tijd om bezwaar aan te tekenen bij mevr. Durand Bij vragen of onduidelijkheden:

8 Belang van het PTA (5) Hoe komt het uiteindelijke diplomacijfer tot stand? Schoolexamen (SE) = alle cijfers voor klas 3 en 4 Centraal eindexamen (CSE) = landelijk examen Stap 1: minimaal een 5 voor de rekentoets Stap 2: gemiddelde van het CSE = 5,5 Stap 3: geslaagd met een 5 en de rest hoger geslaagd met twee vijven en een zeven en de rest boven de zes geslaagd met een vier en een zeven en de rest boven de (SE + CSE) : 2 = afgerond cijfer op diploma

9 Voorbeeld voor het vak Nederlands
Nummer toets Omschrijving van de leerstof Examen eenheden Manier van toetsen Tijdsduur Tijdstip van afname Mogelijkheid tot herkansen Weging T01 Schrijfvaardigheid/formele brief K3/K7 schriftelijk 60 min. tw 1 ja 10% T02 Kijk/luistervaardigheid (CITO) K1/K2 /K4/K6 jan-13 nee T03 Toets "op niveau"en Grammatica K1/K2/K3/K6/K7 tw 2 7.5% T04 Leesvaardigheid en tekstverklaring K3/K6 tw 3 T05 Toets fictie en poëzie K8 5% T06 Spreekvaardigheid K2/K3/K5/K8 mondeling 15 min. week 40 T07 Taalverwerving K2/K3/K7 gedurende het hele jaar T08 Inleveren volledig fictiedossier en gedichtenbundel HO n.v.t. uiterlijk inleveren do. 23 mei naar behoren

10 Valkuilen klas 3 Onderschatten van de waarde van de cijfers
Inleveren HO’s en PO’s Compensatie (ma1) Samenwerken Verantwoordelijkheid Afname REKEN-TOETS (volgende dia)

11 Afname REKEN-toets De huidige derde klas, uw zoon / dochter, hebben dit schooljaar één uur rekenen in het rooster staan. Voor het vak rekenen is geen PTA ontwikkeld, maar dit is wel een vak dat met minimaal een 5 moet worden afgesloten. Leerlingen die na het maken van de herkansing een cijfer lager hebben dan een 5,0 worden niet toegelaten bij het CSE. De afname periode. De reguliere afnameperiode schooljaar is van maandag 4 maart tot en met vrijdag 15 maart (10 werkdagen), de herkansingsperiode van donderdag 30 mei tot en met woensdag 5 juni (5 werkdagen).    Invoering rekentoets (17) De rekentoets wordt voor de eerste maal ingevoerd in het schooljaar (18) In het schooljaar wordt de rekentoets bij kandidaten uit het laatste leerjaar uitsluitend afgenomen in het laatste leerjaar. Dit kan niet anders omdat het eerste jaar is van de verplichte rekentoets. Deze kandidaten wordt wel de mogelijkheid geboden om in hun voorlaatste leer jaar op grond van het resultaat voor de pilottoets een vrijstelling voor de rekentoets te behalen: (19) De kandidaat is vrijgesteld van de rekentoets als hij het schooljaar heeft deelgenomen aan een toets die is afgenomen en beoordeeld volgens de regels die gelden voor de rekentoets na inwerkingtreding van o.a. artikel II (Wijziging Eindexamenbesluit VO) van dit besluit en hij voor deze toets ten minste het cijfer 5 heeft behaald. (20) Als aan de kandidaat vrijstelling is verleend op grond van zijn resultaat voor de bij 19 bedoelde toets wordt het voor deze toets behaalde cijfer vermeld op de cijferlijst van de kandidaat behorend bij het eindexamen.

12 Wat kunt u doen als ouder?
De data van inlevermomenten noteren in de agenda of op de koelkast hangen. Uw zoon/dochter regelmatig wijzen op de te maken opdrachten. Regelmatig op SOM kijken om de resultaten van uw kind te volgen. Vragen naar het huiswerk en de voortgang van uw kind.

13 Te laat… 1 x te laat Kan gebeuren 2 x te laat Melden om 7.45 uur.
1 x te laat Kan gebeuren 2 x te laat Melden om 7.45 uur. 3 x te laat 2x om 7.45 uur melden. Brief naar ouders. 4 x te laat Een week melden om De mentor neem contact op met ouders. Als de leerling zich in die week zich na 07.45 meldt is hij/zij dus 5 x te laat. 5 x te laat Mentor neemt leerling mee naar de leerlingcoördinator. Gesprek waarin de gevolgen van verder te laat komen worden besproken, 2 uur nablijven op 1 dag bij de mentor en een telefoontje naar de ouders. 6 x te laat Brief naar huis en een week melden om uur. Gesprek met mentor, ouders en leerlingcoördinator. Afspraak maken voor het geval dat de leerling voor de 7e keer te laat komt. 7 x te laat Leerling moet zich bij de teamleider melden + een week vierkant rooster. 8 x te laat Een week vierkant rooster. De mentor neem contact op met ouders. 9 x te laat Brief naar huis. Leerling kan via de afdeling leerplicht een verwijzing naar HALT krijgen.

14 Eruit … 1 x uitgestuurd 1 keer kan gebeuren: lesuur inhalen bij
vakleerkracht 2 x uitgestuurd uur inhalen bij de vakleerkracht, 1 uur nablijven bij de mentor en mentor zoekt contact met ouders. 3 x uitgestuurd uur inhalen bij de vakleerkracht, 2 uur nablijven bij de mentor + reflectieve opdracht. Brief naar huis. 4 x uitgestuurd uur inhalen bij de vakleerkracht, gesprek met mentor en leerlingcoördinator en een week een vierkant rooster. Teamleider informeert ouders. 5 x uitgestuurd uur inhalen bij vakleerkracht, een week vierkant rooster en teamleider en mentor nodigen ouders + leerling uit voor een gesprek. 6 x uitgestuurd Leerling heeft gesprek met teamleider en schoolmanager of teammanager, eventueel schorsen.

15 Daltontaken Tijdens de D-uren maken de leerlingen de taken. Digitaal (Teletop) en op papier in de school beschikbaar. Beschikbare tijd / reële tijd Uitval tijdens D-uren verrekend in de planning Vermeld in het werkschema. Aftekenen bij de vakdocent. Zichtbaar in SOM

16 Tot slot… Eventueel invullen telefoonlijst / mailadressenlijst.
Schroom niet bij vragen de mentor te benaderen. Mailadres: (3A) (3B) (3B) (3C) (3D) (3E) (3F)


Download ppt "Wat kunt u doen als ouder?"

Verwante presentaties


Ads door Google