De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GODS NAMEN ADONAI de Here 300 x.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GODS NAMEN ADONAI de Here 300 x."— Transcript van de presentatie:

1 GODS NAMEN ADONAI de Here 300 x

2 “ Mijn handen hebben de hemelen uitgespannen, Ik riep het sterrenleger te voorschijn” Jes.45:12
De NAMEN van GOD

3 GODS NAMEN verklaren wie HIJ is

4 Elohim Adonai JaHWeH El - Shaddai JHVH-JIREH JHVH-ROPHE JEZUS JHVH-NISSI JHVH-SHALOM JHVH-SHAMMAH JHVH - ROHI JHVH - TSIDKENU JHVH-ZEBAOTH

5 GODS NAMEN ADONAI de Here 300 x

6 Maleachi 1:6 Meester Heer Eigenaar
Adonai (JHVH=HERE) ADONAI=Here (Heer) ADON = enkelvoud ADONA = meervoud ADONAI = bezittelijk God is EIGENAAR van ieder lid van het menselijke geslacht en kan daarom aanspraak maken op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid van allen. Maleachi 1:6 Meester Heer Eigenaar

7 Maleachi 1:6 “een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien Ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor Mij? en indien Ik een heer ben, waar is de vrees voor Mij? zegt de HERE der heerscharen tot u ”.

8 2. En Abram zeide: Here HERE,
Genesis 15:2 “Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn. 2. En Abram zeide: Here HERE, (Adonai JAHWEH) wat zult Gij mij geven”.

9 het TETRA- GRAMMATON de VIER LETTERS
HOE IS ZIJN NAAM ? Exodus 3:14 "Als zij mij vragen: hoe is Zijn naam - wat moet ik dan antwoorden ? Toen zeide God tot Mozes: IK BEN DIE IK BEN. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden. 15. Voorts zeide God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: JHVH, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob heeft mij tot u gezonden; dit is Mijn Naam voor eeuwig en zó wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht."" het TETRA- GRAMMATON de VIER LETTERS Dus beter niet de naam JEHOVAH gebruiken, omdat dat een foutieve samenvoeging is van de klinkers van ADONAI tussen de vier letters JHVH JHVH = JaHWeH ADONAI = Heer AdOnAi JAHOVAH

10 GODS NAMEN EL-SHADDAI ( DE GENOEGZAME ) 48 x

11 Genesis 17:1,2 “1. Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HERE aan Abram en zeide tot hem: Ik ben (El-Saddai) God, de Almachtige, (NBV: de Ontzagwekkende) (beter: de Algenoegzame), wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; 2. Ik zal mijn verbond tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken.”. ABRAM Ô ABRAHAM

12 DE OVERVLOEDIG SCHENKENDE
EL-SHADDAI SHADDAI = afgeleid van BOEZEM, BORST. God die VOEDT, SCHENKT, BEVREDIGT God is VADER èn MOEDER, beide in volmaakte vorm KRACHTBRON + VERZADIGER Genesis 49 :25 DE OVERVLOEDIG SCHENKENDE

13 “de God uws vaders, die u zal helpen, en de Algenoegzame, die
Genesis 49:25 “de God uws vaders, die u zal helpen, en de Algenoegzame, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen van de watervloed, met zegeningen van de borsten en de moederschoot.”

14 48 x Vaak als er KASTIJDING in het spel is
EL-SHADDAI 48 x Vaak als er KASTIJDING in het spel is Er is verband tussen KASTIJDING en VRUCHTDRAGEN Job werd vruchtbaarder nà zijn kastijding. 31 x “El Shaddai” in boek Job. De God die oordeelt, kastijdt, tuchtigt, reinigt, snoeit en vrucht doet dragen. EL SHADDAI ontledigt om te vullen. Joh.15:2

15 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Joh.15:1,2 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2. Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage.”

16 GODS NAMEN JHWH-JIREH (ZAL VOORZIEN)

17 14. En Abraham noemde die plaats:
Gen.22:13,14 13. “Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn zoon. 14. En Abraham noemde die plaats: De HERE zal erin voorzien (Jahweh Jireh) waarom nog heden gezegd wordt: “Op de berg des HEREN zal erin voorzien worden.”

18 Jahweh Jireh “DE HERE ZAL VOORZIEN”
Dit is veel meer dan: “in onze behoeften voorzien”. Dit is: VOORZIEN IN HET PLAATSVERVANGEND OFFER Abraham - Izaak God – Zijn Zoon HET LAM als plaatsvervanger

19 “Hij (Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem (Isaäc)
Hebr.11:19 “Hij (Abraham) heeft overwogen, dat God bij machte was hem (Isaäc) zelfs uit de doden op te wekken, en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.” “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd Mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd.” Joh.8:56

20 OP DE BERG MORIA

21

22 DUBBELE TRAGIEK

23 (JEZUS CHRISTUS) waardoor wij moeten behouden worden.”
DUBBELE TRAGIEK Hand.4:12 12. “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, (JEZUS CHRISTUS) waardoor wij moeten behouden worden.”

24 DUBBELE TRAGIEK 2 Cor.3:15,16 15. “Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16. maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.”

25 JHWH-JIREH

26 GODS NAMEN JHWH-ROPHE (DE HEELMEESTER)

27 Exodus 15:26 “Indien gij *aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en *doet wat recht is in zijn ogen, en *uw oor neigt tot zijn geboden en *al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.” (Jahweh Rophe)

28 Job 1:1,7,8 1. “Er was in het land Uz een man, wiens naam was Job, en die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. 7. Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. 8. En hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat in de as.”

29 2 Sam.9:11,13 11. “Dus at Mefiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. 13. Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel des konings. Hij nu was verlamd aan beide voeten.

30 TOEN KWAM DE HERE JEZUS Toen JEZUS hier op aarde was, bracht Hij het Evangelie van het Koninkrijk en deed ook de tekenen van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal. *Ook aan de discipelen gaf Hij de opdracht: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit”. (Matth.10:8). *Dit waren de tekenen van het komende Vrederijk. Maar onder de Bedeling der Genade, waar wij nu in leven, is wonderlijke lichamelijke genezing niet de regel voor Gods werk in deze tijd.

31 2 Cor.12:7-9 7. “Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

32 1 Tim.5:23 23. Drink voortaan niet (alleen) water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag en voor uw gedurige ongesteldheden.. “De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen. 19. Groet Prisca en Aquila. 20. Erastus is te Korinte gebleven, Trofimus heb ik ziek achtergelaten te Milete. 2 Tim.4:18-20

33 Toch is de HERE onze Heelmeester!
JHWH-ROPHE Toch is de HERE onze Heelmeester! *Hij zal ons sterfelijk lichaam veranderen in een verheerlijkt lichaam. “Door Zijn striemen is ons genezing geworden”. (Jes.53:5) *Soms laat de Here tekenen zien, ook in onze bedeling, soms ook wonderlijke genezing, maar pas straks zijn we allemaal voor eeuwig “gezond”!

34 STRAKS IN HET VREDERIJK
Jesaja 32 :3 “Dàn zullen de ogen der zienden niet meer verblind zijn en de oren der horenden zullen opmerken;” Jesaja 35:5 “Dàn zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; Jesaja 65 :20 “Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt,”

35 GODS NAMEN JHWH-NISSI (DE BANIER)

36 de HERE is mijn banier. Exodus 17:11-16
11. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. 12. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten; en Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. 13. Zo overwon Jozua Amalek. 14. En de HERE zeide tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en prent het Jozua in, dat Ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. 15. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de HERE is mijn banier. 16. De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.

37 MOZES Hur Aäron

38 De HERE heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht.
AMELEK = kleinzoon van Ezau = = naaste familie van de Israëlieten TYPE van het vlees, en de vijandige wereld (nabij !) Bij de Rode Zee hoefden ze niets te doen, maar eenmaal bevrijd, moesten ze gaan strijden Z Onze verlossing is niet uit werken, Maar eenmaal verlost, moet er een strijd worden gevoerd.

39

40 Johannes 3:14 VERHOOG HEM ! “En gelijk Mozes de slang in
de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft”. VERHOOG HEM !

41 JHWH - NISSI

42 Zijn Naam is gegrift in mijn hart Zijn liefde vertroost mij in smart
De Naam van mijn Heiland en Meester is schoner dan alles op aard' Die Naam schenkt mij eeuwige vrede is meerder dan schatten mij waard Zijn Naam is gegrift in mijn hart Zijn liefde vertroost mij in smart O, dierbare Heiland en Redder Uw Naam is gegrift in mijn hart Die Naam geeft mij kracht in verzoeking Versterkt mij als Satan mij tart Vervult mij met moed en vertrouwen Zijn Naam is gegrift in mijn hart De Naam van mijn dierbare JEZUS Kocht vrij mij van zonde en schuld Genas ook mijn droefheid en smarten heeft mij met Gods liefde vervuld


Download ppt "GODS NAMEN ADONAI de Here 300 x."

Verwante presentaties


Ads door Google