De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medegefinancierd door ERFO Introductie tot het 2 ‘Zeeën’- programma Lead applicant seminarie 14 mei 2009,Antwerpen 1 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medegefinancierd door ERFO Introductie tot het 2 ‘Zeeën’- programma Lead applicant seminarie 14 mei 2009,Antwerpen 1 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend."— Transcript van de presentatie:

1 Medegefinancierd door ERFO Introductie tot het 2 ‘Zeeën’- programma Lead applicant seminarie 14 mei 2009,Antwerpen 1 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend Samenwerkingsprogramma 2007-2013

2 Inhoudstafel 1) Europese regionaal beleid 2) Programmagebied. 3) Grensoverschrijdende samenwerking 4) Prioriteiten van het programma 5) Verdeling fondsen per prioriteit 6) Subsidiabele partners 7) Financiering 8) Subsidiabele kosten 9) Kalender 10) Aandachtspunten/tips. 11) Contactgegevens ‘Investeren in je toekomst’

3 1)Europees regionaal beleid Drie doelstellingen : - Convergentie - Concurrentievermogen - Europese territoriale samenwerking = INTERREG INTERREG IVA: grensoverschrijdende samenwerking: –Streven naar oplossingen om over de grenzen heen vlotter te kunnen samenwerken –Doelstelling: grensoverschrijdende socio-economische ontwikkeling bevorderen en belemmeringen aan grenzen wegwerken INTERREG IVB: transnationale samenwerking: –Samenwerking op grotere schaal –Doelstelling: een betere ruimtelijke integratie in de Europese Unie om trans- Europese regio’s te ontwikkelen INTERREG IVC: interregionale samenwerking: –Kennis en ervaringen uitwisselen in de hele EU –Doelstelling: netwerken opzetten voor het uitwisselen van goede praktijken en ervaringen om zo de “know how voor regionale ontwikkeling” op Europees niveau te benutten ‘Investeren in je toekomst’

4 2) Programmagebied. (rood: grensgebied) (roze: aangrenzend gebied)

5 3) Grensoverschrijdende samenwerking “De visie voor het programma is het ontwikkelen van het grensoverschrijdende Samenwerkingsgebied door de barrièrewerking van de nationale grenzen te verminderen en partijen uit alle delen van de regio samen te brengen. Dit grensoverschrijdende gebied moet op Europese schaal in staat zijn een gecoördineerde rol te spelen bij het bereiken van de doelstellingen van de Lissabon en Göteburg strategieën.” Aandachtspunten Projecten moeten samen werken aan grensoverschrijdende activiteiten die rechtstreeks verband houden met de Prioriteiten en Doelstellingen zoals beschreven in het 2 Zeeën Operationeel Programma (Hoofdstukken 2,3,4). Een grensoverschrijdend partnerschap op zich is niet voldoende. Ook de idee achter het project en de activiteiten moeten grensoverschrijdend zijn. Streven naar concrete – zichtbare – resultaten (geen loutere netwerkprojecten) met een blijvend nalatenschap na 2013; Overdraagbare resultaten die heel programmagebied ten goede kunnen komen ‘Investeren in je toekomst’

6 Respect voor gelijke kansen, duurzaamheid, het partnerschapsbeginsel en de mededinging; Lokale pilootprojecten moeten rechtstreeks verband houden met grensoverschrijdende ambities, doelstellingen, activiteiten… ; Gunstige invloed op werkgelegenheid Gebreken in vorige projecten Laag gehalte aan grensoverschrijdende samenwerking – sommige projecten leken eerder op een verzameling van lokale ‘boodschappenlijstjes’ zonder een overkoepelend kader van grensoverschrijdende samenwerking. Gebrek aan focus: de grensoverschrijdende doelstellingen/activiteiten/strategieën/rol van de partners moeten duidelijk worden geformuleerd. Additionaliteit: louter een vorig INTERREG project verderzetten is onvoldoende. Projecten dienen aan te tonen hoe ze een nieuw project aanleveren door verder te bouwen op vorige ervaringen. Aanvullend (additioneel) op de dagelijkse activiteiten van de projectpartners ‘Investeren in je toekomst’

7 4) Prioriteiten van het programma Prioriteit 1 – Het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied. a) De ontwikkeling van gemeenschappelijke economische activiteiten ondersteunen, inclusief de maritieme economie b) De ondernemersgeest bevorderen en stimuleren, evenals het ontwikkelen van handelsinitiatieven op grensoverschrijdend niveau c) Innovatie, onderzoek en samenwerking steunen tussen de universiteiten, kenniscentra en bedrijven d) De toeristische sector ondersteunen en het duurzaam toerisme bevorderen e) De ondernemersgeest bevorderen en de ontwikkeling van werkgelegenheid en het menselijk kapitaal vereenvoudigen f) Het ondersteunen van de toegankelijkheid van het programmagebied, met name het gebruik en uitwisseling van bestaande infrastructuren. Prioriteit 2 – Een gezonde en veilige omgeving bevorderen en ontwikkelen. a) De ontwikkeling bevorderen en verbeteren van activiteiten inzake geïntegreerd beheer van kustgebieden, maritieme rijkdommen en estuaria b) Activiteiten ontwikkelen om natuurlijke, technologische en menselijke risico’s te vermijden en te verhelpen, en om de kwaliteit van de omgeving te vrijwaren c) Energie efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën bevorderen d) Beschermen, versterken en beheren van natuur en landschap, waaronder het natuurlijk erfgoed, en de relatie tussen stedelijke, peri-urbane en landelijke gebieden e) Goede praktijken bevorderen bij het beheer van water, rijkdommen en afval, en een duurzaam gebruik van de natuurlijke rijkdommen ‘Investeren in je toekomst’

8 Prioriteit 3 – Verbetering van de leefkwaliteit. a) Bevorderen en verbeteren van de sociale inclusie en het welzijn van de verschillende groepen in de maatschappij b) Kwalitatieve publieke diensten blijven aanbieden aan de bevolking, inclusief mobiliteit en gezondheidsvoorzieningen c) De samenwerking inzake onderwijs en opleiding ondersteunen, in het kader van levenslang leren en het aanleren van nieuwe talen d) Bevordering, opwaardering en behoud van het collectieve erfgoed en culturele goederen, evenals de ontwikkeling van de creativiteit en design en samenwerking tussen de media. e) Actieve vrijetijdsbesteding ontwikkelen, inclusief het bevorderen en opwaarderen van de infrastructuren en het sociale toerisme Prioriteit 4 – Gemeenschappelijke prioriteit met het Frans-Engels Kanaalprogramma a) De ontwikkeling van problemen van gemeenschappelijk belang, met name die die een duidelijke maritieme grensoverschrijdende dimensie hebben; b) De kapitalisatie van goede praktijken die voor elk OP in werking gesteld zijn ; c) De ontwikkeling van specifieke strategische projecten op voorstel van de instanties van beide OP’s. Opm: Voor prioriteit 4 is een aangepast partnerschap vereist (zie 3.2.) ‘Investeren in je toekomst’

9 5) Verdeling fondsen per prioriteit ‘Investeren in je toekomst’

10 6) Subsidiabele partners Leadpartner-principe; Hoofdpartner (Leadpartners) verbindt zich via een subsidiecontract met de programma-autoriteiten; Verplichtingen tussen de Hoofdpartner en de partners worden geregeld in een partnerschaps-overeenkomst; Minstens 2 partners uit 2 verschillende lidstaten, met minimum 1 partner uit UK; (Voor prioriteit 4: 1 partner uit UK, 1 Franse partner uit Kanaal-programma én 1 partner uit 2-Zeeën) het programma beveelt sterke aan om een partnerschap beperkt te houden; Rechtsstatus:- overheidsinstantie; - publiekrechtelijke instelling (“met overheid vergelijkbare instelling”) - particulier lichaam (kleine en middelgrote ondernemingen2 - non-profit organisaties. (Na het afsluiten van de 3 de projectoproep wordt een speciale oproep gedaan naar niet- overheden zoals ontwikkelingsmaatschappijen, hogescholen en universiteiten,transport,operatoren, milieu-agentschappen, logistieke actoren, media, sociale zorginstellingen,..) ‘Investeren in je toekomst’

11 7) Financiering EFRO financiering = max. 50 % op partner- en projectniveau; EFRO-financiering op basis van facturen. Minstens 6 maanden voorfinanciering; Resterende 50% is cofinanciering afkomstig van partners of externen. (Geen EU financiering!); Cofinanciering kan ook in de vorm van natura zijnde: onbetaald vrijwilligerswerk, aankoop van gronden of onroerende goederen; Netto inkomsten zullen afgetrokken worden van de EFRO-financiering ( tot 5 jaar na het afsluiten van het project en 3 jaar na het afsluiten van het programma. ) ‘Investeren in je toekomst’

12 8) Subsidiabele kosten 1)Personeelskosten; 2) Directe en indirecte administratieve kosten : (Administratiekosten (de som van directe en indirecte algemene kosten) mogen niet hoger zijn dan 25% van de totale personeelskosten); 3)Leveranciers van goederen en diensten; (dagtarief consultants max 800 euro/dag) 4) Reis- en verblijfskosten; 5)Uitrusting; 6)Investeringen : gronden, onroerende goederen en/of grote infrastructuurwerken : (Voor deze begrotingslijn kan het maximale EFRO bedrag 25% van de totale kost van de investering bedragen of 500.000 euro (vijf honderd duizend) zijn, al naar gelang wat het laagste is. Deze beperking geldt voor iedere project partner); 7)Validatie van de uitgaven (2 à 2,5% van het projectbudget) ‘Investeren in je toekomst’

13 9) Kalender Onder voorbehoud van aanpassingen door de Stuurgroep. Ook voorbereidingskosten zijn bij goedkeuring van project subsidiabel. 4 e projectoproep ( deadline 12 juni 2009 ): kosten van 01/01/2008 tot 31/12/2012 5 e projectoproep ( deadline 9 december 2009 ): Kosten van 01/07/2008 tot 30/06/2013 6 e projectoproep ( deadline maart 2010 ): Kosten van 01/10/2008 tot 30/06/2013 Normaal 8 projectoproepen voorzien voor de hele programmaperiode (drie per jaar) ‘Investeren in je toekomst’

14 10) Aandachtspunten/tips. Hanteer meetbare/duidelijke indicatoren; Sterk management / projectleiderschap (personeelsinzet, organisatie, middelen…); Goed partnerschap, bij voorkeur met partner uit de 4 landen, maar minstens een disseminatie van de projectresultaten naar de relevante organisaties in andere landen; Duidelijke doelstellingen en een breed draagvlak; Kies de meest relevante organisaties als partner, nationaal en internationaal; Realistisch budget en planning (bv. vergunningen…). Indien het partnerschap of budget onevenwichtig is: goed motiveren Geen overlappende financiering; De wil tot grensoverschrijdende werking vertaalt zich ook in het budget. Zonder voldoende personeelsinzet en reis- en verblijfskosten van alle partners, is grensoverschrijdende samenwerking niet geloofwaardig; Tijdig verzekerd zijn van cofinanciering die bovendien niet van Europese oorsprong is (ook niet igv. externe cofinancierders) ‘Investeren in je toekomst’

15 Respecten van de Europese en de nationale wetgeving in het bijzonder de openbare aanbestedingsregels : - Europese openbare aanbestedingsregels: RICHTLIJN 2004/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten - nationale openbare aanbestedingsregels: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten; http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/ http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/ http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc - Programmarichtlijnen omtrent openbare aanbesteding: Uitgaven van meer dan 1000 euro: regels inzake openbare aanbesteding respecteren: 3 offertes opvragen; ‘Investeren in je toekomst’

16 Respecteer ook de openbare aanbestedingsregels om uw voorbereidingskosten te kunnnen terugvorderen. (bijvoorbeeld consultants); Alle projectdocumenten met bijgehouden en gearchiveerd worden tot 2025, dit voor auditdoeleinden; Auditoren worden vaak tijdens of na het programma gemandateerd. Hou daarom mbt. de subsidiabiliteitsbeginselen rekening met het voorzichtigheidsbeginsel. Een groenlicht van het Secretariaat betekent niet dat men ingedekt is tegen de audits van de Europese Commissie; Respecteren van de communicatieregels; Contacteer uw provinciale verantwoordelijke tijdens de opbouw en uitwerking van uw project; Gebruik het netwerk van grensoverschrijdende facilitatoren als (eerste) aanspreekpunt voor het 2-Zeeën programma ! ‘Investeren in je toekomst’

17 11) Contactgegevens Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat: Les Arcuriales 45 Rue de Tournai 5/D F-59000 Lille, France +33 3 20 21 84 80 www.interreg4a-2mers.eu ‘Investeren in je toekomst’

18 Grensoverschrijdende Facilitatoren VLAANDEREN Dries DEBRUYNE | +32 50403373 (dries.debruyne@west-vlaanderen.be) FRANKRIJK Amandine DESPREZ | +33 321219207 (desprez.amandine@cg62.fr) Séverine ERNEST | +33 321910960 (ernest.severine@cg62.fr) Marie-Pierre RICHARD | +33 328827079 (mp.richard@cr-npdc.fr) NEDERLAND Nienke ENSING | +31 118631096 (j.ensing@zeeland.nl) VERENIGD KONINKRIJK: ‘Investeren in je toekomst’


Download ppt "Medegefinancierd door ERFO Introductie tot het 2 ‘Zeeën’- programma Lead applicant seminarie 14 mei 2009,Antwerpen 1 INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend."

Verwante presentaties


Ads door Google