De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herverzekeringsvormen Module RE7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herverzekeringsvormen Module RE7"— Transcript van de presentatie:

1 Herverzekeringsvormen Module RE7
Non-Life & Health Herverzekeringsvormen Module RE7 Introductie: Welkom bij eerste gedeelte herverzekering, onderdeel van RE7 Mijn naam Werkgever, hoe lang en wat hiervoor gedaan Wie heeft er hier al iets te maken gehad met herverzekering? Kan iemand de bekende termen opnoemen en zeggen wat de betekenis is? Wat zijn de effecten van herverzekering in een financiële crisis. Mee bediscussieren.

2 Agenda Wat is herverzekering Definitie & Doel
Vormen van traditionele herverzekering Obl/Fac Prop/Non-prop

3 Definitie van herverzekering I
Cipo3,v3.00 Definitie van herverzekering I “Reinsurance is the transfer of part of the hazards or risks that a direct insurer assumes by way of insurance contract or legal provision on behalf of an insured, to a second insurance carrier, the reinsurer, who has no direct contractual relationship with the insured.” The reinsurer receives premiums proportionate to the share of the peril or risk he has assumed. Definition according to M. Grossmann, Reinsurance - An Introduction Wie kan er vertellen wat er hier precies staat. Ontleedt het geheel. Wat was de betekenis geweest als er ipv reassurantie  coassurantie had gestaan? Is volgens de bovengenoemde definitie het bieden van dekking aan pensioenfondsen ook herverzekering? Mijn antwoord: er zit een risicodrager tussen, dus dat is herverzekering. Is volgend bovenstaande definitie het dekken van risico voor een onderneming herverzekering? Mijn antwoord: er zit geen risicodrager tussen dus dat is directe business en dus geen herverzekering.

4 Definitie van herverzekering II
Cipo3,v3.00 Definitie van herverzekering II ”Reinsurance is insurance for insurers” Definition according to Group of thirty Traditionele herverzekering? Definitie syllabus, dit is hoe je herverzekering uitlegt op een verjaardag. Wat zijn de services van een herverzekeraar? Het bieden van claims / underwriting info, aangezien de gehele verzekerings/pensioenfondsmarkt bij een herverzekeraar bekend is. Daarnaast zijn contractteksten een steeds belangrijker wordend item (9/11/01) Traditionele herverzekering versus financiële herverzekering: Traditionele herverzekering spreidt (grote) risico’s over meerdere verzekeraars in de portefeuille van de herverzekeraar Financiële herverzekering spreidt resultaten van één of evt meerdere verzekeraars in de tijd, balance sheet management ART: Alternative risk transfer Traditioneel betekent niet oud of verouderd.

5 Herverzekering: organisatie
Premie Herverzekeringspremie Individuele klant Verzekeraar (cedent) Herverzekeraar Tussen individuele klant en verzekeraar mogelijk een tussenpersoon Tussen verzekeraar en herverzekeraar mogelijk een herverzekeringsmakelaar retrocessie: reden om ook risicospreiding onder herverzekeraars Uitkering Uitkering Herverzekeraar retrocessionaris

6 Waarom herverzekeren? Verminderen en verdelen van het risico
Weinig polissen - > Law of large numbers Ongebalanceerde portefeuille Jaarlijkse fluctuaties verminderen Bescherming bij catastrophes Hoger maximaal verzekerd bedrag mogelijk/tekencapaciteit Service die herverzekeraar biedt Kennis over acceptatie en claims Opleiden van werknemers bij maatschappijen Ondersteunen bij productontwikkeling Kapitaalskostenreductie noemen? Law of large numbers = wet van de grote aantallen Bij weinig polissen is de portefeuille te klein om de wet van de grote aantallen goed toe te kunnen passen. 2e bullet: de verzekeraar moet voldoen aan bepaalde kapitaalvereisten. Bij herverzekering speelt de verzekeraar kapitaal vrij zodat de verzekeraar hogere verzekerde bedragen kan accepteren en omdat er herverzekering achter zit?!?! Maak balans waarin dit zichtbaar wordt.

7 Doel van herverzekering: diversificatie
Cipo3,v3.00 Doel van herverzekering: diversificatie Optimum multiline Lines of business international Geography monoline national small big Portfolio

8 Toegevoegde waarde herverzekeraar
Risico assessment & risico management Risico overdracht Claims management Risico-analyse Product design en polisvoorwaarden Acceptatierichtlijnen Pricing Opleidingen Publicaties Reduceren volatiliteit via spreiding Minimaliseren cost of capital (goedkoper kapitaal huren) Maximaliseren RoE Balansbeheer Resultaatverbetering Vergroten capaciteit Versoepelen verslaglegging Verlagen belastingdruk Partnering Schadelastbeperking Schade-erkenning Terugkoppeling naar acceptatie etc. Ontwikkeling Best Practice standaarden

9 Relatie tussen her- & verzekeraar
Lange termijn partnership Utmost good faith/vertrouwensbasis Follow the fortunes/Alignment of interests Acceptatiebeleid & claimbeleid klant Kredietwaardigheid van herverzekeraar Utmost good faith / vertrouwensbasis  de trend is dat de relatie niet langer alleen op vertrouwensbasis is. Tegenwoordig worden alle afspraken vastgelegd in een contract aangezien daarmee gezwaaid zal worden bij grote claims en de gang naar de rechter indien verzekeraar en herverzekeraar in conflictsituaties terecht komen. Geef voorbeeld 11/09/01 (waren het 1 of 2 events? Uitspraak rechter tot nu toe in totaal 1 event dus 1 keer uitkeren door herverzekeraar SR, procedure loopt nog) Verzekeraars willen graag vanuit commercieel oogpunt hun marktaandeel vergroten. Claims- en acceptatiebeleid worden daarbij gebruikt om versoepelingen door te voeren. Wij hebben best practices waaraan wij de klant graag houden om een zo goed en degelijk mogelijk risicomanagement te hanteren. Invloed is niet altijd heel groot, aangezien wij aan de achterkant zitten en commercie ene steeds grotere rol begint te spelen. Bedankt wat er geburt is bij grote verzekeraars en banken. Wie heeft de macht? Gezien de financiele crisis in 2008, begint kredietwaardigheid een steeds belangrijker item te worden in de partnerkeuze voor het delen van risico. Kredietwaardigheid vormt ook onderdeel van het risico.

10 Agenda Wat is herverzekering Definitie & Doel
Vormen van traditionele herverzekering Obl/Fac Prop/Non-prop

11 Herverzekering: indeling van de producten
Traditioneel Risico overdracht Proportionele herverzekering Niet-proportionele herverzekering Financial Re Value in force Re Admin Re Securitisatie Balance sheet management is geen onderdeel van dit vak. Geef eens een balans met een voorbeeld van Balance sheet Management. Balance sheet management/ Alternative Risk Transfer

12 Traditionele herverzekering: verdere indeling
Cipo3,v3.00 Traditionele herverzekering: verdere indeling Facultatieve Obligatoire herverzekering herverzekering Individuele risico’s Gehele portefeuilles Facultatieve acceptatie Meestal op jaarbasis er zijn 4 mogelijkheden wat betreft de acceptatie van de herverzekeringsposten: verzekeraar/ herverzekeraar obligatoir / obligatoir obligatoir / facultatief facultatief / obligatoir facultatief / facultatief Obligatoire acceptatie is meestal automatisch

13 Soorten contracten in traditionele herverzekering
Obligatory RI Facultative RI Voor de facultatieve posten geldt dat de vormen van herverzekeringen ook mogelijk zijn net zoals voor obligatoir. Non- Proportional Non- Proportional Proportional Proportional Quota Share WXL/ Risk Surplus Cat XL Stop Loss

14 Facultatief of obligatoir ?
Cipo3,v3.00 Facultatief of obligatoir ? Let op dat de nu komende voorbeelden geen L&H betreffen maar P&C

15 Facultatief of obligatoir ?
Cipo3,v3.00 Facultatief of obligatoir ?

16 Facultatief of obligatoir ?
Cipo3,v3.00 Facultatief of obligatoir ?

17 Facultatief of obligatoir ?
Cipo3,v3.00 Facultatief of obligatoir ? Wat is het risico? Het leven van Peter R. de Vries? of het leven van de crimineel? De laptop van Peter R. de Vries?

18 Soorten contracten in traditionele herverzekering
Obligatory RI Facultative RI Non- Proportional Non- Proportional Proportional Proportional Quota Share WXL/ Risk Surplus Cat XL Stop Loss

19 Indeling van herverzekeringsvormen
Proportionele hv Niet-Proportionele hv Eigenbehoud cedent Aansprakelijkheid, risico, premie en schade worden gedeeld, limiet per post Herv. premie veelal functie van originele premie Eigenbehoud cedent (prioriteit, attachment, deductible, excess point) Aansprakelijkheid hvr gemaximeerd per contract Aandeel hvr in schade is afhankelijk van daadwerkelijke originele schades Herv. premie geen directe functie van originele premie Wat is er nu precies proportioneel aan een proportionele herverzekeringsdekking? (Van elke euro extra schade bedraagt de schade voor de herverzekeraar een vaste proportie) Definitie SR: Herverzekeringsvorm waarbij premies, aansprakelijkheid en schade van de verzekeraar elk in een vaste verhouding met de herverzekeraar worden gedeeld. Definitie Astin werkgroep: aandeel herverzekeraar in de schade is evenredig aan het deel van de oorsprokelijke premie dat hij ontvangt Wat is er nu precies niet-proportioneel aan een niet-proportionele herverzekeringsdekking? (Van elke euro extra schade bedraagt de schade voor de herverzekeraar geen vaste proportie) Herverzekering die niet-proportioneel is. Herverzekeraar is aansprakelijk voor een omschreven bedrag in de schade.

20 Quota share reinsurance
Cipo3,v3.00 Quota share reinsurance Quota = contractueel gedefinieerd percentage Hvr deelt in elk risico met cedent volgens van tevoren vastgelegd %. Verdeling cf QS% van: – dekking – premies* – schades Voordeel: – simpele administratie – lage kosten * na herverzekeringscommissie/kostenvergoeding <> winstdeling * Let op dat bij de bepaling van de herverzekeringspremie het niet zo is dat er automatisch het percentage afgerekend wordt voor de premie. In het geval er sprake is van winstdeling dan betreft dit een extra opslag voor de verzekeraar. Vaak loopt de herverzekeraar een percentage mee obv de netto verzekeringspremie en loop je dus niet mee op kosten die verzekeraar in rekening brengt wat ook terecht is. Wil je als herverzekeraar wel meelopen op de premie van de verzekeraar of wil je liever een eigen premie afspreken met de verzekeraar? Denk aan gelijkblijvende premie en de daarbij horende reserves. Gewoon op risicobasis is veel makkelijker voor de herverzekering.

21 Proportionele herverzekering: quota share 80% (quoten)
Wat is een realistisch percentage? - USA vs Europe - criteria, bijv bij startup zal % gemiddeld hoger zijn. Wat stellen de kolommen voor? - igv een brandverzekering - igv ongevallenverzekering - igv aov - igv ovl risicoverzekering Denk aan ontwikkelingen bij bijv. SaR of risicokapitaal De herverzekeraar neemt 80% van het risico.

22 Cipo3,v3.00 Surplus reinsurance Cedent neemt een absoluut eigenbehoud dat van toepassing is op elk individueel risico: Hvr neemt risico boven eb, tot een zekere limiet Voordeel: balanceert portfolio van cedent door aftopping hoge risico‘s Nadeel: administratie moeilijker: post voor post bepaling herverzekeringsquote  hogere kosten Er is dus hier WEL sprake van een % dat bij aanvang van de herverzekering wordt bepaald, maar het % is voor elk risico afzonderlijk verschillend. Hoge risico’s worden afgetopt. Wat is het verschil bij AOV en OVL? Bij leven: dood of niet dood?

23 Proportionele herverzekering: surplus boven 750’000 (risico-excedent)
Grafiek geeft weer op x-as: polisnummer. Is deze informatie altijd beschikbaar? Is dit de relevante variabele? Moet dit misschien zijn: object of leven (subject?) zodat er een cumulatie van polisnummers ontstaat? Let op dit zijn de verzekerde bedragen niet de schades! Bij polis 1, wat gebeurt indien de schade op deze post uiteindelijk is. retentie = / = 93,75% risico herverzekeraar 6,25% * = risico verzekeraar 93,75% * =

24 Soorten contracten in traditionele herverzekering
Obligatory RI Facultative RI Non- Proportional Non- Proportional Proportional Proportional Quota Share WXL/ Risk Surplus Cat XL Stop Loss

25 Indeling van herverzekeringsvormen
Proportionele hv Niet-Proportionele hv Eigenbehoud cedent Aansprakelijkheid, risico, premie en schade worden gedeeld, limiet per post Herv. premie veelal functie van originele premie Eigenbehoud cedent (prioriteit, attachment, deductible, excess point) Aansprakelijkheid hvr gemaximeerd per contract Aandeel hvr in schade is afhankelijk van daadwerkelijke originele schades Herv. premie geen directe functie van originele premie Wat is er nu precies proportioneel aan een proportionele herverzekeringsdekking? (Van elke euro extra schade bedraagt de schade voor de herverzekeraar een vaste proportie) Definitie SR: Herverzekeringsvorm waarbij premies, aansprakelijkheid en schade van de verzekeraar elk in een vaste verhouding met de herverzekeraar worden gedeeld. Definitie Astin werkgroep: aandeel herverzekeraar in de schade is evenredig aan het deel van de oorsprokelijke premie dat hij ontvangt Wat is er nu precies niet-proportioneel aan een niet-proportionele herverzekeringsdekking? (Van elke euro extra schade bedraagt de schade voor de herverzekeraar geen vaste proportie) Herverzekering die niet-proportioneel is. Herverzekeraar is aansprakelijk voor een omschreven bedrag in de schade. We praten bij non-proportionele dekking niet over de retentie maar over een prioriteit. Layers brengen door cedent gewenste capaciteit terug tot acceptabele omvang: 1) Wat is een laternatief voor het introduceren van layers? ( co-reassurantie, shares) 2) Wat is de relatie tussen layers en lines? Hoe moet ik een WA verzekering zien? Is dat ook een vorm van non-proportionele dekking? Wordt deze verzekering ook zo herverzekerd?

26 Niet-proportionele herverzekering: (Working) Excess of loss (par tête)
Hoogte van de schade per schadegeval is van tevoren niet te voorspellen (brand-  levensverzekering) Gedeelte van iedere schade dat de retentie te boven gaat, wordt door herverzekeraar gedekt Excess of Loss  Surplus Wat is het verschil met surplus? Proportionele herverzekering kan nog cumulatie van schades onder het EB geven. Excess of loss biedt hiervoor een oplossing - maar slechts een gedeeltelijke oplossing. Waarom gedeeltelijk? Welke herverzekeringsvorm lost dit probleem geheel op? Waarom zou je gegeven de beschikbaarheid van een surplus, XL willen hebben? Leg het verschil uit tussen een working excess of loss en een excess of loss. Let op bij brand in bovenstaande sheet: daar zit geen trend in net zoals bij bijv leven en AO wel het geval kan zijn. Meer branden in een portefeuille kan de prijs voor herverzekering ook duurder maken. P&C is nl. vaak obv jaarlijkse contracten (en dus ook veel volatieler in prijs).

27 Niet-proportionele herverzekering: CatXL
Catastrofe: brand/ongeluk 3 of meer verzekerde objecten geraakt/verzekerde levens betrokken Totale schade van 3 objecten/levens 1’800’000 Prioriteit: 1’000’000 & 3 verzekerde objecten/levens Herverzekeraar betaalt 800’000 2 objecten/levens met schade 2’000’000: herverzekeraar betaalt niets! 10 objecten/levens, waarvan slechts 2 in portefeuille: geen uitkering Definities van “event” uitdelen en bespreken; uitkering herverzekeraar bepalen nav definitie reimbursable portion (% dat de herverzekeraar uitkeert van de schade boven de prioriteit) Capaciteit gelimiteerd Wat zal het effect voor re premie zijn als bij het 2e bullet 3 wordt vervangen door 5  premie zal dalen, aangezien dit minder snel gehaald wordt. NHT: Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) en is bedoeld voor u, zowel privé als zakelijk. Verzekeringsmaatschappijen hebben besloten om de polisvoorwaarden van de particuliere en zakelijke verzekeringen te wijzigen. Directe aanleiding hiervoor zijn de terroristische aanslagen in New York op 11 september De wijziging houdt in dat per 15 augustus 2003 een maximum bedrag per jaar beschikbaar is voor uitkeringen aan gedupeerden van terrorisme. Dat bedrag is nu vastgesteld op 1 miljard euro per jaar. Op deze site kunt u meer lezen over de dekking van de gevolgen van terrorisme van al uw verzekeringen. Ook kunt u lezen hoe de NHT in elkaar zit en volgens welke regeling de verzekeraars om zullen gaan met de gevolgen van terrorisme.

28 Niet-proportionele herverzekering: CatXL
Cipo3,v3.00 Niet-proportionele herverzekering: CatXL Dekking voor cumulatie risico’s (Cat-XL) Hvz betaalt totale schade boven prioriteit t.g.v. 1 gebeurtenis/catastrofe, tot een maximum. Voor portefeuilles van veel kleinere risico’s met exposure op zelfde moment voor large-scale events: aardbeving, overstroming, storm, ontploffing, terreur Wal zal duurder zijn CATXL of een Stop-loss? Beperking bij CATXL zit em in tijd/gebeurtenis/minimale aantal mensen dat geraakt moet zijn. Terreur is een speciaal geval: dit valt in de NHT.

29 CatXL: NHT max dekking: 1 mrd € Eerste 400m: verzekeraars
200m XS 400m: herverzekeraars 200m XS 600m: herverzekeraars 200m XS 800m: 50% overheid & herverzekeraars Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) per 1 juli 2003 dekking door NHT voor verzekeraars.

30 CatXL: aandachtspunten
Dekking per risico per gebeurtenis (zie H6.6) Reinstatement (hernieuwde dekking) pro rata time & amount (temporis & capita) voorbeeld pag 31 is obv pro rata capita Voordelen: Eenvoudige administratie van schade Nadelen: Dekking bij meerdere schades Premievaststelling moeilijk en volatiel Beschikbare capaciteit Indexatie van excess point Bij meerdere schades: op = op. Hoe meer beschikbare capaciteit, hoe duurder. Indexatie van excess point: prioriteit zal jaarlijks kunnen indexeren.

31 Stop-loss (XL) reinsurance
Cipo3,v3.00 Stop-loss (XL) reinsurance Stop-loss covers Hv betaalt totale schade boven prioriteit, ontstaan gedurende vantevoren vastgestelde periode, tot aan een limiet. Individuele schades plus catastrofes tezamen: Kan over meerdere branches/risico‘s gezamenlijk Stelt maximum aan verzekeringstechnisch verlies van verzekeraar Wat is de relatie tussen SL en CAT XL? Het kan dezelfde portefeuille betreffen, alleen is de dekking van CAT XL beperkter. CAT XL gaat ook over 1 event en niet over 1 periode.

32 Niet-proportionele herverzekering: stoploss boven 1’000’000
Jaar 2: 2 grote schades van 800’000 & 620’000 Jaar 6: 3 kleine schades van 200’000 Jaar 9: 1 grote schadevan 750’000 Let op geen indexatie van prioriteit in voorbeeld opgenomen. Zie samenhangend geheel: non-proportioneel richt zich op de schades en proportioneel richt zich op het verzekerde bedrag.

33 Stoploss Voordelen: Nadeel: Voorspelbaarheid maximaal verlies cedent
Vrijwel geen administratie??? Nadeel: Commerciële verkoopbaarheid? (H6.7) Relatief duur? Meeste risico-overdracht! Moeilijke tarifering. Cat XL en Stop loss: administratieve voordelen zijn minder groot dan ze lijken; de herverzekeraar zal schades FGU willen hebben Wat is FGU??? Wat is het probleem bij commerciële verkoopbvaarheid? Volgens mij is er juist vraag naar alleen bieden herverzekeraars het niet stand-alone aan. Waarom bieden herverzekeraars het niet stand-alone aan?? Omdat proportionele business de beste business is. Hoe meet je goede business dan??? Stop-Loss is relatief duur aangezien de kans dat iets voorvalt relatief klein is, maar in het geval dat hetgeen voorvalt zijn de rapen gaar…

34 Opgaven H6 Veel oefenmateriaal, excel is handig, examen echter met de hand Verzekeraar krijgt ook de schade voor zijn kiezen die de limiet overstijgt (prop en nonprop) Verzekerde krijgt schade die niet verzekerd is niet uitgekeerd Aantal reinstatements is beperkt deel erratum uit. Leg uit waarover de sommen zullen gaan. Aantal reinstatements ligt in de praktijk rond de 2 keer. Het ligt eraan wat je afspreekt.


Download ppt "Herverzekeringsvormen Module RE7"

Verwante presentaties


Ads door Google