De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strijd om de troon bevrijdingspastoraat bevrijdingspastoraat strijd in de hemelse gewesten =

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strijd om de troon bevrijdingspastoraat bevrijdingspastoraat strijd in de hemelse gewesten ="— Transcript van de presentatie:

1 strijd om de troon bevrijdingspastoraat bevrijdingspastoraat strijd in de hemelse gewesten =

2 bevrijdingspastoraat bevrijdingspastoraat Vooraf opnieuw: de Schrift is het gezaghebbende Woord van God. het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen

3 Even terugkoppelen… Marc. 16:17 e.v. in de vroege kerk was de bediening van bevrijding vanzelfsprekend opmerkelijk is dat verschillende kerkvaders het uitdrijven van boze geesten in verband brachten met de doop horend tot de grote opdracht van: Cyprianus (rond 250) zegt ‘dat de christen onoverwinnelijk is door de inwonende Christus’ maar ook schrijft hij: ‘de zonden van de christenen hebben de kerk verzwakt’ hoe zit dat voor nu?

4 De kromme stok en de rechte slag… Jes. 55:8 De genade van een rechte slag, maakt de stok niet recht! Kromme stok rechte slag? …uw wegen zijn niet Mijn wegen… Onder de noemer: Uitnodiging tot het heil des Heren (praktijk)ervaring Gods woord never make a principle out of your experience maak je ervaring nooit tot een principe Oswald Chambers: plan A plan B

5 De kromme stok en de rechte slag… kies voor plan A de bijbel als uitgangspunt Dit geldt voor: 1.het opzetten van een team voor het bevrijdingspastoraat 2.het werken als team in het bevrijdingspastoraat 3.het steunen van het team

6 Opzetten bevrijdingsteam I naast de belofte van Marc. 16:17 e.v. die allen geldt (mits vervuld met de Heilige Geest), schijnt er op het terrein van het pastoraat behoefte te ontstaan tot het opzetten van een specifiek bevrijdingsteam MAAR: binnen de bijbel wordt niet over zo’n team gesproken ook niet in het kader van ambten en/of bedieningen de autoriteit van Gods Geest werd veronderstelt te functioneren, alsook de gaven – het priesterschap van alle gelovigen we raken daarmee het terrein van de gaven van de Geest en wel in het bijzonder: de gave van onderscheiding pas op voor geestelijke gohstbusters

7 Tussendoor I: gave van onderscheiding nodig gave van onderscheiding 1Cor. 12:10 voorbeeld vals geld in de VS onderzoekt de (betreffende) Federale Dienst niet het valse geld, maar… het echte om het valse te kunnen onderscheiden wat zegt ons dit t.a.v. bevrijdingspastoraat? wat is bevrijdingspastoraat? …om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding Filp. 3:10

8 Tussendoor II: wat is bevrijdingspastoraat vanuit bijbels perspectief steunen van de mens in nood Pastoraat = aandacht voor elkaar bevrijdingspastoraat = vorm van pastoraat God vergeeft, geneest,bevrijdt,verlost,vernieuwt

9 Opzetten bevrijdingsteam II – bijbels advies I houdt t.a.v. deze vorm van pastoraat richtlijnen aan als bij opzieners en diakenen hoort niet in handen van: pasbekeerden opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle en jonge mensen betrek, wanneer mogelijk, zo veel mogelijk de gemeente erbij in gebed Jezus Christus is de enige die bevrijding geeft en Hij kan het ook zonder hulpverlener af! bezadigd en win, indien nodig, medisch advies in

10 Het bevrijdingsteam – bijbels advies II vooraf eerst: gebed door team voor (elke) ontmoeting afspraken in team: wie, wat - één voert gesprek - ander(en) bid(t)/(den) - ander(en) bid(t)/(den) - beslissend handelen: - beslissend handelen: eerst inventariserend gesprek: - informatief gesprek – verwachting e.d. - informatie over hoe en wat – doel - informatie rond confident - één teamlid spreekt rest bidt - direct handelen na afspraak

11 Bevrijdingspastoraat en Psalm 103 Psalm 103 ongerechtigheden vergeeft krankheden geneest verlost van de groeve Het loon van de zonde is de dood Rom. 6:23 kroont met goedertierenheid en barmhartigheid immers: uw ziel verzadigt met het goede toont een God die:

12 Doel van bevrijding Bijbels doel 1. verzoening met God Ef.2: 8 door genade zijt gij behouden… een gave van God 2.Kor.5:18 …en ons de bediening der verzoening gegeven heeft 2. verandering van gehele persoon niet alleen aanpak van demonische klachten, maar veranderen naar het beeld van Christus 3. te leven staat centraal Rom.8:6,12,13 Geestelijke weerbaarheid door: wortelen in het woord en gebed Leven is verbonden met lijden Christus gezind Filp. 2:5 nieuw leven Col. 3:5 e.v. Rom.8:17; NB Filp. 1:29,30; Filp. 2:10

13 Bevrijdingspastoraat en praktijk Juist diagnosticeren wat daarvoor en daarbij nodig? kennis van demonen, namen etc. de praktijk? of (Geestes-)gave: het onderscheiden van geesten Col. 2:7 Col. 3:16 laat dat woord rijkelijk in je wonen = blijf in Mij Joh. 15:4 leiding van de Heilige Geest onontbeerlijk! dit vraagt naast wedergeboorte: vervulling met de Heilige Geest 1. Cor. 12:10 wortel in het Woord: Jezus Ef. 5:18 vreemd gedrag niet gelijk als "demonisch" bestempelen vreemd gedrag niet gelijk als "demonisch" bestempelen

14 Nogmaals: Bijbels mensbeeld Allereerst is een bijbels mensbeeld nodig relatie geest-ziel-lichaam relatie geest-ziel-lichaam Lichaam Geest Ziel mens is: Levende ziel (dit begrip speelt binnen het NT een uiterst belangrijke rol: wie zijn leven verliest… Matt. 10: 39 (vgl. ook Luc. : 24) = wie zijn ZIEL ( ψυχ ὴ ν) verliest, centrum van het ‘ik’ +

15 Psychologisch, lichamelijk of demonisch moeilijk om diagnose te bepalen moeilijk om diagnose te bepalen soms aanwijsbare oorzaak soms aanwijsbare oorzaak soms geeft iemand het zelf aan soms geeft iemand het zelf aan soms is er een overlapping soms is er een overlapping ene nooit tegen het andere uitspelen ene nooit tegen het andere uitspelen angst voor een foute diagnose mag niet leiden tot een ontkennen van problemen

16 Oorzaken van gebondenheid en bezetenheid zich inlaten met het occulte; het paranormale zich inlaten met het occulte; het paranormale gevolgen van belasting uit het voorgeslacht (Ex. 20: 5/ Deut. 23) gevolgen van belasting uit het voorgeslacht (Ex. 20: 5/ Deut. 23) vloek(en) of vervloeking(en) (Bileam Num. 22, Deut. 11 en 28) vloek(en) of vervloeking(en) (Bileam Num. 22, Deut. 11 en 28) volharding in zonde (Rom. 1, 1Joh. 3: 8 Wie de zonde doet is uit de duivel) volharding in zonde (Rom. 1, 1Joh. 3: 8 Wie de zonde doet is uit de duivel) onvergevingsgezindheid (Matt. 6: 15/ Marc.11: 26 – Matt. 18:34 folteraars…) onvergevingsgezindheid (Matt. 6: 15/ Marc.11: 26 – Matt. 18:34 folteraars…) bittere wortel (Hebr. 12:15) bittere wortel (Hebr. 12:15) zich inlaten occulte geneeswijzen zich inlaten occulte geneeswijzen

17 Gevolgen geest ziel lichaam geest ziel lichaam blokkade tussen mens en God blokkade tussen mens en God psychische spanningen psychische spanningen angst en paniek angst en paniek dwanggedachten dwanggedachten lichamelijke klachten lichamelijke klachten b.v. onverklaarbare lichamelijke pijnen, ziekten verslavingen, stemmen, occult behept etc. fobieën, ongewoon gedrag etc. depressies, negatieve ervaringen e.d. storing bidden bijbellezen, vloeken e.d. gebondenheid - bezetenheid

18 Mogelijke kenmerken: MOGELIJKE kenmerken: erg transpireren, stinken, veranderde oogopslag, andere stem, bij zelfkastijding, trillen of beven waar veel bijgeloof en occultisme voorkomt: miskramen, veel vreemde ongelukken en sterfgevallen, erfelijke belastingen, sterke epileptische aanvallen, benauwdheid rond het hart opmerkelijke lichaamskracht (Marc.5:3 vv; Hand.19:16) uitval in organische functies, bv. door stomme of dove geesten (Marc.9:17,25) stuiptrekkingen, zenuwtrekkingen (Luk.9:42; Mat.10:1; Marc.1:23) onverklaarbaar algeheel malaise gevoel agressief reageren op de naam van Jezus en bij confrontatie

19 Praktijk: gebondenheid of bezeten? Mattheüs 4:24 Mattheüs 8:16 Mattheüs 12:22 bezetenen gebonden = niet volledig bezet door demon(en) gebonden op bepaald(e) terrein(en) van je leven bezeten = volledig onder controle van demon(en) bezetene te Gadara (Markus 15) daimonizomenoi = gedemoniseerd demonie komt voor in de evangeliën en in het boek Handelingen

20 Bevrijding in de Naam van Jezus die zei: in de Naam van Jezus die zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven de waarheid zal u vrijmaken (Joh 8: 32) de waarheid zal u vrijmaken (Joh 8: 32) zelf bidden om bevrijding zelf bidden om bevrijding vaak: anderen nodig je te helpen vaak: anderen nodig je te helpen

21 Aspecten bevrijdingsgebed in de naam van Jezus, immers door zijn autoriteit gaat de geest weg de vorm van een bevel, dat gericht is tegen de boze geest inhoud van het bevel is, dat hij moet weggaan en hoe deze geest weg dient te gaan: rustig, zonder kwaad te doen ? waarheen hij moet gaan ? vasten naast gebed een goede zaak Matt. 17:21

22 Bevrijdingspastoraat en praktijk - vragen tijdsduur bevrijding vaak gerelateerd aan aard van gebondenheid/bezetenheid vaak als voorbeeld Blumhart lange strijd van soms dagen? wat is hierbij de norm: wat leert de praktijk of wat leert de bijbel? Luc. 10:17 wat werd er gemeld door b.v. de 72? Hand. 16:16 had Paulus veel tijd nodig om de vrouw met de waarzeggende geest te bevrijden? Marc. 11:23 e.v. Heb geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee… al wat gij bidt of begeert, gelooft,… en het zal geschieden geloof als van een mosterdzaadje….

23 Bevrijdingspastoraat en ziekte Verduijn: bevrijding was integraal onderdeel van Jezus’ genezingsbediening genezing door bevrijding van demonische machten Dr. Mart-Jan Paul: ??? dit suggereert dat gebondenheid een ziekte is en opent zo de deur voor de gedachte dat ziekte demonisch is immers Bevrijdingspastoraat Soteria 22 e jrg. nr.1 mrt. 2005

24 Wat zegt de bijbel OT NT Zie, hij zij in uw macht welke de satan 18 jaar gebonden had oog en haakprincipe? ziekte of gebondenheid? twee bijbelse voorbeelden relatie ziekte en duivel Luc. 13:11 e.v. Job 2:6 werden er hier demonen uitgedreven? t.a.v. Luc. 13:11 e.v. zegt dr. M. Paul (ibid): het waarom? of is er ‘simpel’ sprake van genezing?

25 Wat zegt de bijbel vervolg “De kromgegroeide vrouw heeft spieraandoeningen waardoor ze niet meer recht overeind kan staan. Door artsen tegenwoordig geclassificeerd als spondylitis ankylopoietica. Jezus classifeert haar als volgt: 'een geest van ziekte' en 'de satan heeft deze vrouw 18 jaar gebonden'. Wat… ook, de satan heeft zich er van bediend.” Spreekt Jezus, volgens Lucas, hier van een geest van ziekte? NEE! Vers 11 …een geest – pneuma - van zwakheid… ‘opmerkelijk’ is het volgende: wat niet wegneemt dat het hier blijkbaar eerder om een ziekte gaat dan om een gebondenheid in de strikte zin van het woord

26 Wat zegt de bijbel vervolg “…goed om te beseffen dat Lucas een arts was. Hij maakt duidelijk onderscheid tussen gewone ziekten en ziekten die veroorzaakt zijn door boze geesten, zowel in zijn Evangelie als in het boek Handelingen (zie het onderscheid in Luc. 4:40 en 41; 10:9 en 17).” Paul (ibid): vgl. parallelgedeelte van Luc. 4:40v., Marc. 1:29 e.v. m.n. vers 34 genezen wordt naast uitdrijven (uitvaren) genoemd: (bovendien, gaat het om ziekten door demonen??) Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit Luc. 4:40,41 Marc. 1:34 En Hij genas velen, die ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit… Paul vervolgt: NB!

27 Wat zegt de bijbel vervolg 2. en Marcus dan, “wist” hij óók te weinig? 4. is dan niet alles in het woord van vraag- tekens te voorzien – wat wist men wel, wat niet? “Het is eventueel mogelijk dat Lucas nog te weinig wist van het onderscheid (gewone ziekten – ziekten veroorzaakt door demonen), maar durven we dit ook van Jezus te zeggen?” Commentaar Commentaar : 1. Lucas wist te weinig??? 3. hoe zit het hier met ‘inspiratie’?? 5. weten we het b.v. ook beter dan Paulus?? (Rothuizen) 6. gaat de vraag t.a.v. Jezus gaat niet zondermeer te ver?

28 Zorgvuldigheid gepast de geschiedenis van Job laat ons zien, dat God in ons leven lijden en fysieke nood kan toelaten - dit vraagt zorgvuldigheid in benaderen - Paulus moest Trophimus ziek te Milete achterlaten…. - zelfs daar geen genezing…. - - zelfs daar geen genezing…. - soms werkt God zo op een zegen aan…. geldt dit ook voor gebondenheid en bezetenheid? 2 Tim. 4:20 2 Kon. 13:14 Elisa had een ziek bed tot de dood… - zelfs daar geen genezing… -

29 Zorgvuldigheid gepast vervolg Luc. 4:39 bij b.v. de schoonmoeder van Petrus ging het schijnbaar om een ziekte door toedoen van een boze geest Jezus beperkt zich daar tot bestraffen bestraffen (epetimèsen) ook in Luc. 4:35 ( bij gebondene) en in Luc. 8:24 (bij storm op het meer) God is niet (altijd) de veroorzaker van ziekte (en dood), maar kán het toelaten Rom. 1 zij, die God niet willen aanvaarden in hun leven, laat Hij over aan de machten buiten Zijn leefgebied de demonen en duivel (Ef. 2:1-3) gevolgen kunnen daardoor zijn: ziekte en kwaad Rom. 1:27 wel kan Hij mensen over laten aan eigen lusten

30 Bevrijding = genezing? Ziekte en oorsprong ten diepste ligt achter elke ziekte de gebrokenheid van de schepping door de zonde, maar niet noodzakelijk een persoonlijke zonde (!bovendien: lijden is niet altijd direct hetzelfde als ziek zijn!) a)Ziekte als gevolg van persoonlijk zonden: drankzucht; Rom. 1 b)Ziekte als gevolg van kwaad dat anderen ons hebben aangedaan: psychosomatisch c)Ziekte als gevolg van demonische invloed: vgl. gegeven voorbeelden, Luc. 9:42, Matt. 4:24, occulte beladenheid etc.

31 Kortom: bevrijdingspastoraat richt zich op de hele mens het bevrijdingsteam is een

32 Bevrijdingspastoraat Jesaja 45:23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen

33 Centraal: Jezus is Koning - Christus

34

35 Literatuur bevrijdingspastoraat Joost Verduijn, Bevrijdingspastoraat - Gideon M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding - Groen Kurt E. Koch, Seelsorge und Okkultismus, Evangelisationsverlag W.C. van Dam, Demonen eruit in Jezus naam, Kok Jan van Gijs, Strijd en overwinning van ds. Blumhardt, Gideon Corrie ten Boom, Verslagen vijanden, Gideon Kurt. E. Koch, Occult Bondage And Deliverance, Kregel Publications Neil.T. Anderson, Victory Over The Darkness, Monarch Publications E.M. Bounds, Prayer & Spiritual Warfare, Whitaker House A.A. Allen, Bevrijd Mij, Stichting Volle Evangelie Zending


Download ppt "Strijd om de troon bevrijdingspastoraat bevrijdingspastoraat strijd in de hemelse gewesten ="

Verwante presentaties


Ads door Google