De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

bevrijdingspastoraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "bevrijdingspastoraat"— Transcript van de presentatie:

1 bevrijdingspastoraat
strijd in de hemelse gewesten = strijd om de troon

2 bevrijdingspastoraat
Vooraf opnieuw: de Schrift is het gezaghebbende Woord van God. Wat daar van afwijkt, dient te worden afgewezen

3 Even terugkoppelen… in de vroege kerk was de bediening van bevrijding vanzelfsprekend opmerkelijk is dat verschillende kerkvaders het uitdrijven van boze geesten in verband brachten met de doop horend tot de grote opdracht van: Marc. 16:17 e.v. Cyprianus (rond 250) zegt ‘dat de christen onoverwinnelijk is door de inwonende Christus’ maar ook schrijft hij: ‘de zonden van de christenen hebben de kerk verzwakt’ hoe zit dat voor nu?

4 De kromme stok en de rechte slag…
Oswald Chambers: never make a principle out of your experience maak je ervaring nooit tot een principe Gods woord plan A (praktijk)ervaring plan B Onder de noemer: Uitnodiging tot het heil des Heren Jes. 55:8 …uw wegen zijn niet Mijn wegen… Kromme stok rechte slag? De genade van een rechte slag, maakt de stok niet recht!

5 De kromme stok en de rechte slag…
Dit geldt voor: het opzetten van een team voor het bevrijdingspastoraat het werken als team in het bevrijdingspastoraat het steunen van het team kies voor plan A de bijbel als uitgangspunt

6 Opzetten bevrijdingsteam I
naast de belofte van Marc. 16:17 e.v. die allen geldt (mits vervuld met de Heilige Geest), schijnt er op het terrein van het pastoraat behoefte te ontstaan tot het opzetten van een specifiek bevrijdingsteam MAAR: pas op voor geestelijke gohstbusters binnen de bijbel wordt niet over zo’n team gesproken ook niet in het kader van ambten en/of bedieningen de autoriteit van Gods Geest werd veronderstelt te functioneren, alsook de gaven – het priesterschap van alle gelovigen we raken daarmee het terrein van de gaven van de Geest en wel in het bijzonder: de gave van onderscheiding

7 Tussendoor I: gave van onderscheiding
nodig gave van onderscheiding 1Cor. 12:10 wat zegt ons dit t.a.v. bevrijdingspastoraat? voorbeeld vals geld in de VS onderzoekt de (betreffende) Federale Dienst niet het valse geld, maar… het echte om het valse te kunnen onderscheiden …om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding Filp. 3:10 wat is bevrijdingspastoraat?

8 Tussendoor II: wat is bevrijdingspastoraat
aandacht voor elkaar steunen van de mens in nood vanuit bijbels perspectief bevrijdingspastoraat = vorm van pastoraat God vergeeft, geneest, bevrijdt, verlost, vernieuwt

9 Opzetten bevrijdingsteam II – bijbels advies I
houdt t.a.v. deze vorm van pastoraat richtlijnen aan als bij opzieners en diakenen hoort niet in handen van: pasbekeerden opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle en jonge mensen 1 Tim. 3:1 e.v. 1 Tim. 3:6 bezadigd 1 Tim. 3:2 betrek, wanneer mogelijk, zo veel mogelijk de gemeente erbij in gebed en win, indien nodig, medisch advies in Jezus Christus is de enige die bevrijding geeft en Hij kan het ook zonder hulpverlener af!

10 Het bevrijdingsteam – bijbels advies II
vooraf eerst: gebed door team voor (elke) ontmoeting afspraken in team: wie, wat - één voert gesprek - ander(en) bid(t)/(den) - beslissend handelen: eerst inventariserend gesprek: - informatief gesprek – verwachting e.d. - informatie over hoe en wat – doel - informatie rond confident - één teamlid spreekt rest bidt - direct handelen na afspraak

11 Bevrijdingspastoraat en Psalm 103
gelijk een Vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen toont een God die: ongerechtigheden vergeeft krankheden geneest verlost van de groeve immers: Rom. 6:23 Het loon van de zonde is de dood kroont met goedertierenheid en barmhartigheid uw ziel verzadigt met het goede

12 Doel van bevrijding Bijbels doel NB
1. verzoening met God Ef.2: 8 door genade zijt gij behouden… een gave van God 2.Kor.5:18 …en ons de bediening der verzoening gegeven heeft 2. verandering van gehele persoon Christus gezind Filp. 2:5 niet alleen aanpak van demonische klachten, maar veranderen naar het beeld van Christus 3. te leven staat centraal Rom.8:6,12,13 nieuw leven Col. 3:5 e.v. NB Leven is verbonden met lijden Rom.8:17; Filp. 1:29,30; Filp. 2:10 Geestelijke weerbaarheid door: wortelen in het woord en gebed

13 Bevrijdingspastoraat en praktijk
Juist diagnosticeren wat daarvoor en daarbij nodig? kennis van demonen, namen etc. de praktijk? of (Geestes-)gave: het onderscheiden van geesten 1. Cor. 12:10 leiding van de Heilige Geest onontbeerlijk! dit vraagt naast wedergeboorte: vervulling met de Heilige Geest Ef. 5:18 Col. 2:7 Col. 3:16 wortel in het Woord: Jezus laat dat woord rijkelijk in je wonen = blijf in Mij Joh. 15:4 vreemd gedrag niet gelijk als "demonisch" bestempelen

14 Nogmaals: Bijbels mensbeeld
Allereerst is een bijbels mensbeeld nodig mens is: Lichaam Geest relatie geest-ziel-lichaam Ziel + Levende ziel (dit begrip speelt binnen het NT een uiterst belangrijke rol: wie zijn leven verliest… Matt. 10: 39 (vgl. ook Luc. : 24) = wie zijn ZIEL (ψυχὴν) verliest, centrum van het ‘ik’

15 Psychologisch, lichamelijk of demonisch
• moeilijk om diagnose te bepalen • soms aanwijsbare oorzaak • soms geeft iemand het zelf aan • soms is er een overlapping ene nooit tegen het andere uitspelen angst voor een foute diagnose mag niet leiden tot een ontkennen van problemen

16 Oorzaken van gebondenheid en bezetenheid
• zich inlaten occulte geneeswijzen • zich inlaten met het occulte; het paranormale • gevolgen van belasting uit het voorgeslacht (Ex. 20: 5/ Deut. 23) • vloek(en) of vervloeking(en) (Bileam Num. 22, Deut. 11 en 28) • volharding in zonde (Rom. 1, 1Joh. 3: 8 Wie de zonde doet is uit de duivel) • onvergevingsgezindheid (Matt. 6: 15/ Marc.11: 26 – Matt. 18:34 folteraars…) • bittere wortel (Hebr. 12:15)

17 Gevolgen geest ziel lichaam
• blokkade tussen mens en God geest storing bidden bijbellezen, vloeken e.d. • psychische spanningen ziel depressies, negatieve ervaringen e.d. • angst en paniek gebondenheid - bezetenheid fobieën, ongewoon gedrag etc. • dwanggedachten verslavingen, stemmen, occult behept etc. lichaam • lichamelijke klachten b.v. onverklaarbare lichamelijke pijnen, ziekten

18 opmerkelijke lichaamskracht (Marc.5:3 vv; Hand.19:16)
Mogelijke kenmerken: MOGELIJKE kenmerken: erg transpireren, stinken, veranderde oogopslag, andere stem, bij zelfkastijding, trillen of beven waar veel bijgeloof en occultisme voorkomt: miskramen, veel vreemde ongelukken en sterfgevallen, erfelijke belastingen, sterke epileptische aanvallen, benauwdheid rond het hart opmerkelijke lichaamskracht (Marc.5:3 vv; Hand.19:16) uitval in organische functies, bv. door stomme of dove geesten (Marc.9:17,25) stuiptrekkingen, zenuwtrekkingen (Luk.9:42; Mat.10:1; Marc.1:23) onverklaarbaar algeheel malaise gevoel agressief reageren op de naam van Jezus en bij confrontatie

19 Praktijk: gebondenheid of bezeten?
Mattheüs 4:24 Mattheüs 8:16 bezetenen Mattheüs 12:22 • gebonden = niet volledig bezet door demon(en) • gebonden op bepaald(e) terrein(en) van je leven • bezeten = volledig onder controle van demon(en) • bezetene te Gadara (Markus 15) • daimonizomenoi = gedemoniseerd demonie komt voor in de evangeliën en in het boek Handelingen

20 Bevrijding • in de Naam van Jezus die zei:
Ik ben de weg, de waarheid en het leven • de waarheid zal u vrijmaken (Joh 8: 32) • zelf bidden om bevrijding • vaak: anderen nodig je te helpen

21 Aspecten bevrijdingsgebed
in de naam van Jezus, immers door zijn autoriteit gaat de geest weg de vorm van een bevel, dat gericht is tegen de boze geest inhoud van het bevel is, dat hij moet weggaan en hoe deze geest weg dient te gaan: rustig, zonder kwaad te doen ? waarheen hij moet gaan ? Matt. 17:21 vasten naast gebed een goede zaak

22 Bevrijdingspastoraat en praktijk - vragen
vaak gerelateerd aan aard van gebondenheid/bezetenheid tijdsduur bevrijding lange strijd van soms dagen? vaak als voorbeeld Blumhart wat is hierbij de norm: wat leert de praktijk of wat leert de bijbel? Luc. 10:17 wat werd er gemeld door b.v. de 72? Hand. 16:16 had Paulus veel tijd nodig om de vrouw met de waarzeggende geest te bevrijden? Marc. 11:23 e.v. Heb geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee… al wat gij bidt of begeert, gelooft,… en het zal geschieden geloof als van een mosterdzaadje….

23 Bevrijdingspastoraat en ziekte
Verduijn: Bevrijdingspastoraat bevrijding was integraal onderdeel van Jezus’ genezingsbediening Dr. Mart-Jan Paul: Soteria 22e jrg. nr.1 mrt. 2005 genezing door bevrijding van demonische machten ? ? ? immers dit suggereert dat gebondenheid een ziekte is en opent zo de deur voor de gedachte dat ziekte demonisch is

24 Wat zegt de bijbel twee bijbelse voorbeelden relatie ziekte en duivel
OT Job 2:6 Zie, hij zij in uw macht NT Luc. 13:11 e.v. welke de satan 18 jaar gebonden had ziekte of gebondenheid? oog en haakprincipe? het waarom? werden er hier demonen uitgedreven? of is er ‘simpel’ sprake van genezing? t.a.v. Luc. 13:11 e.v. zegt dr. M. Paul (ibid):

25 Wat zegt de bijbel vervolg
“De kromgegroeide vrouw heeft spieraandoeningen waardoor ze niet meer recht overeind kan staan. Door artsen tegenwoordig geclassificeerd als spondylitis ankylopoietica. Jezus classifeert haar als volgt: 'een geest van ziekte' en 'de satan heeft deze vrouw 18 jaar gebonden'. Wat… ook, de satan heeft zich er van bediend.” Spreekt Jezus, volgens Lucas, hier van een geest van ziekte? NEE! Vers 11 …een geest – pneuma - van zwakheid… wat niet wegneemt dat het hier blijkbaar eerder om een ziekte gaat dan om een gebondenheid in de strikte zin van het woord ‘opmerkelijk’ is het volgende:

26 Wat zegt de bijbel vervolg
Paul (ibid): “…goed om te beseffen dat Lucas een arts was. Hij maakt duidelijk onderscheid tussen gewone ziekten en ziekten die veroorzaakt zijn door boze geesten, zowel in zijn Evangelie als in het boek Handelingen (zie het onderscheid in Luc. 4:40 en 41; 10:9 en 17).” vgl. parallelgedeelte van Luc. 4:40v., Marc. 1:29 e.v. m.n. vers 34 genezen wordt naast uitdrijven (uitvaren) genoemd: (bovendien, gaat het om ziekten door demonen??) NB! Luc. 4:40,41 Hij legde ieder van hen afzonderlijk de handen op en genas hen. Van velen voeren ook boze geesten uit Marc. 1:34 En Hij genas velen, die ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij uit… Paul vervolgt:

27 Wat zegt de bijbel vervolg
“Het is eventueel mogelijk dat Lucas nog te weinig wist van het onderscheid (gewone ziekten – ziekten veroorzaakt door demonen), maar durven we dit ook van Jezus te zeggen?” Commentaar: 1. Lucas wist te weinig??? 2. en Marcus dan, “wist” hij óók te weinig? 3. hoe zit het hier met ‘inspiratie’?? 4. is dan niet alles in het woord van vraag tekens te voorzien – wat wist men wel, wat niet? 5. weten we het b.v. ook beter dan Paulus?? (Rothuizen) 6. gaat de vraag t.a.v. Jezus gaat niet zondermeer te ver?

28 Zorgvuldigheid gepast
de geschiedenis van Job laat ons zien, dat God in ons leven lijden en fysieke nood kan toelaten - dit vraagt zorgvuldigheid in benaderen - 2 Tim. 4:20 Paulus moest Trophimus ziek te Milete achterlaten…. - zelfs daar geen genezing…. - 2 Kon. 13:14 Elisa had een ziek bed tot de dood… - zelfs daar geen genezing… - soms werkt God zo op een zegen aan…. geldt dit ook voor gebondenheid en bezetenheid?

29 Zorgvuldigheid gepast vervolg
bij b.v. de schoonmoeder van Petrus ging het schijnbaar om een ziekte door toedoen van een boze geest Jezus beperkt zich daar tot bestraffen Luc. 4:39 bestraffen (epetimèsen) ook in Luc. 4:35 ( bij gebondene) en in Luc. 8:24 (bij storm op het meer) God is niet (altijd) de veroorzaker van ziekte (en dood), maar kán het toelaten Rom. 1 wel kan Hij mensen over laten aan eigen lusten zij, die God niet willen aanvaarden in hun leven, laat Hij over aan de machten buiten Zijn leefgebied de demonen en duivel (Ef. 2:1-3) gevolgen kunnen daardoor zijn: ziekte en kwaad Rom. 1:27

30 Bevrijding = genezing? Ziekte en oorsprong
ten diepste ligt achter elke ziekte de gebrokenheid van de schepping door de zonde, maar niet noodzakelijk een persoonlijke zonde (!bovendien: lijden is niet altijd direct hetzelfde als ziek zijn!) Ziekte als gevolg van persoonlijk zonden: drankzucht; Rom. 1 Ziekte als gevolg van kwaad dat anderen ons hebben aangedaan: psychosomatisch Ziekte als gevolg van demonische invloed: vgl. gegeven voorbeelden, Luc. 9:42, Matt. 4:24, occulte beladenheid etc.

31 Kortom: bevrijdingspastoraat richt zich op
het bevrijdingsteam is een geestelijk gebied psychish gebied lichamelijk gebied de hele mens

32 Bevrijdingspastoraat
Jesaja 45:23 Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen

33 Centraal: Jezus is Koning - Christus

34

35 Literatuur bevrijdingspastoraat
BIJBEL Kurt E. Koch, Seelsorge und Okkultismus, Evangelisationsverlag Kurt. E. Koch, Occult Bondage And Deliverance, Kregel Publications Neil.T. Anderson, Victory Over The Darkness, Monarch Publications E.M. Bounds, Prayer & Spiritual Warfare, Whitaker House W.C. van Dam, Demonen eruit in Jezus naam, Kok Corrie ten Boom, Verslagen vijanden, Gideon M.J. Paul, Occulte machten en bevrijding - Groen Joost Verduijn, Bevrijdingspastoraat - Gideon Jan van Gijs, Strijd en overwinning van ds. Blumhardt, Gideon A.A. Allen, Bevrijd Mij, Stichting Volle Evangelie Zending


Download ppt "bevrijdingspastoraat"

Verwante presentaties


Ads door Google